Recent additions

 • En protestantisk statsdannelse i Bøhmen 1618 

  Nedregotten, Remi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-08-16)
  I denne oppgaven tar jeg for meg striden mellom det mektige Habsburg-dynastiet og den protestantiske adelen i Bøhmen på 1600-tallet. Habsburg-dynastiet representerte et middelalderideal om et katolsk felles kristent storrike, mens bøhmenopprøret representerte en ny statstype i form av flerstyre og var dermed i motsetning til Habsburg-dynastiet. Da keiser Ferdinand den 2. gjeninntok Bøhmen startet ...
 • The rebirth of U.S. console gaming: A historical comparison of Nintendo versus Sega 1983–2001 

  Nøis, Kenth Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  This master’s thesis examines the rival videogame companies Nintendo and Sega in the “console wars” of the 80s and 90s, and how they developed. After Atari brought home consoles into consumer consciousness, the market crashed and was picked back up by Nintendo who revitalized the industry. The ensuing battle between Nintendo and Sega spanned two decades. Gaming history is still in its infancy, ...
 • Ulike beskrivelser av landgangen i Bjerkvik og 2. bergkompanis opphold i Sør-Varanger under andre verdenskrig 

  Norland, Ådne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven gir et innblikk i hvordan landgangen i Bjerkvik og 2. bergkompanis opphold i Sør-Varanger har blitt beskrevet ut fra et militært syn, i forhold til et sivilt syn innen sakprosa. Problemstillingen gjør seg relevant da disse hendelsene har blitt fremstilt på svært ulike måter. Før analysen av de ulike verkene blir gjort, trekkes tidligere forskning, situasjonen rund krigshistorieskriving ...
 • Rwandas forsøk på forsoning gjennom gacaca 

  Eggen, Aase Marie Almås (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Etter folkemordet i Rwanda våren 1994 var landet traumatisert, fengslene overfylt og rettsoppgjøret tok for lang tid. For å håndtere disse problemene ble den tradisjonelle gacaca-praksisen revitalisert og brukt i forsoningsarbeidet. De nye gacaca opererte over hele landet mellom 2001 til 2012. Denne oppgaven har som mål å bedre forstå hva den tradisjonelle gacaca-praksisen var og hvordan denne skilte ...
 • Revitaliseringen av Pomorhandelen 1964-1970 - Et kontrollert forsøk på desikkerhetisering i de norsk-sovjetiske relasjoner 

  Kendall, Jack Andrew Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Perioden med normalisering og tøvær innledet til en rekke mellomstatlige samarbeidsprosjekt ved den norsk-sovjetiske grensen. Et av disse prosjektene var forsøket på en gjenopptagelse av den tradisjonelle Pomorhandelen i 1964. Denne handelsvirksomheten ønsket å styrke det nordnorske næringslivet gjennom varebyttehandel med den nordvestlige delen av Sovjetunionen. Derimot var det ikke enstemmighet ...
 • Isolerte samfunn? Spanskesyken i Kautokeino og Karasjok (1918-20) 

  Nygaard, Ingrid Hellem (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  Spanskesyken er estimert til å ha tatt livet av mellom 50 og 100 millioner mennesker. Tidligere forskning har vist at hvor dødelig denne pandemien var, varierte mye mellom folkegrupper og geografiske områder. I denne oppgaven er det sett nærmere på individdata for mortaliteten i Kautokeino og Karasjok under spanskesyken årene 1918-20. Aldersfordelingen av dødeligheten er undersøkt med utgangspunkt ...
 • Fornorskningens pedagogiske vending 

  Larsen, Eirik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler fornorskningspolitikken i skolen i perioden 1935-1963. Det undersøkes hvordan den pedagogiske vitenskapen og det politiske regimet fra midten av 1930-tallet utformet og planla et omslag i fornorskningspolitikken i den språkblandede skolen. Margrethe Wiigs samiske abc-bok (utgitt 1951) brukes for å synliggjøre sammenhengene mellom vitenskapen og politikken samtidig som ...
 • Fra Hammerfest pleiehjem til Åsgård sykehus 

  Hansen, Jonas Kristensen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Oppgaven skildrer utviklingen av sinnssykevesenet i Finnmark i perioden 1920-1961. Utgangspunktet for oppgaven er Stortingets behandling av et nytt statsasyl i Troms og Finnmark. Da statsasylet ble utsatt i 1925, først og fremst av økonomiske årsaker, bestemte Finnmark fylke seg for å etablere et eget pleiehjem ved Fuglenes i Hammerfest. I pleiehjemmet, som ble kalt HPH, 12 år lange drift, opparbeidet ...
 • Fra jenter til kvinner - En kvalitativ analyse av norske mediers dekning av kvinnefotballen i det 21. århundret 

  Woll, Malin Bredahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Denne oppgaven handler om kvinnefotball og deres representasjon i media i det 21. århundret. Formålet med oppgaven er å undersøke omtalen av kvinnefotballen i media, og å se på hvor mye de skrives om. Det har også vært et mål å se på fotballspiller som yrke for kvinner og om de møter på barrierer som hindrer de videre i arbeidslivet. Ved å bruke to aviser, VG og Adresseavisen, er det telt antall ...
 • Fra outsider til insider. En dokumentanalysen av NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp 

  Enevoldsen, Frida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaet ruspolitikk og stigmatisering. Oppgaven er bygget på en dokumentanalyse av NOU 2019: 26 – Fra straff til hjelp som presenterer et forslag for ny rusreform. Rusreformen foreslår en avkriminalisering av illegale rusmidler til eget bruk. Stigma og stigmatisering er et sentralt tema, og eksplisitt fremhevet som et mål i denne reformen. Oppgaven har derav ...
 • Nyhetsformidling for barn: En sosiologisk undersøkelse av Supernytts fremstilling av det norske samfunn 

  Larsen, Jon Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Denne oppgaven handler om temaet nyheter for barn. Mer spesifikt vil jeg se på hvordan Supernytt, som er NRKs nyhetsprogram for barn, fremstiller det norske samfunnet. Samfunnet jeg i denne oppgaven tar utgangspunkt i er det norske samfunnet slik det ser ut i lys av de sosiologiske teoriretningene funksjonalismen og konfliktteori. Den konkrete problemstillingen denne oppgaven jobber etter er: «hvilket ...
 • Blir det samiske perspektivet ivaretatt i lektorutdanningen? En empirisk studie om femte års lektorstudenters vurdering av egen kompetanse om samiske forhold 

  Nordsletta, Anja Sofie Hansen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  Gjennom Grunnloven, ILO-konvensjon nr. 169 og Opplæringsloven er det tydelige referanser til at samiske forhold er en viktig del av norske elevers grunnopplæring. I 2017 ble fokuset på samiske forhold ytterligere vektlagt da Overordnet del av Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble offentliggjort. Med samiske forhold menes samenes språk, kultur, samfunnsliv, historie og rettigheter. Tidligere forskning viser ...
 • Hvordan forholder utdanningssystemet seg til sosial ulikhet? - En kvalitativ dokumentstudie 

  Andersen, Mari Wikstøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvordan et utvalg stortingsmeldinger forholder seg til sosial ulikhet. Studien retter fokuset mot hvordan to utvalgte stortingsmeldinger omtaler sosial ulikhet, og i hvilken grad stortingsmeldingene omtaler det. I tillegg undersøker studien hvilke tiltak som iverksettes, og hva forholdet mellom intensjonen stortingsmeldingene har når det gjelder sosial ...
 • Falske nyheter i klasserommet. En utdanningssosiologisk undersøkelse av hvordan norske lærere forholder seg til falske nyheter 

  Pedersen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Temaet for denne masteroppgaven er falske nyheter, med fokus på hvordan norske lærere forholder seg til falske nyheter. Problemstillingen oppgaven forsøker å besvare er: Hvordan forholder norske lærere seg til den utfordringen som falske nyheter utgjør? Problemstillingen er videre konkretisert inn i fire forskningsspørsmål som henholdsvis omhandler hva lærerne vet om falske nyheter, hvordan lærerne ...
 • Dei falnes dal: 80 år med minne og gløymsle om den spanske borgarkrigen 

  Sælthun, Sigurd (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I dei siste åra har Spania vore utsett for ei gradvis aukande splid i synet på Den spanske borgarkrigen og diktaturet som fulgte. Under overgangen til demokrati valgte ein å ikkje behandle fortida, men inngjekk i staden ei uskreven pakt om å ikkje omtale den. Når denne pakta vart broten i 2000 førte det til ei større minnekonflikt braut ut, splitta samfunnet og åpna gamle sår. I senter for denne ...
 • UNESCOs framstilling av indigeniteter, religiøsiteter og religion - En dokumentanalyse av UNESCOs nettside av verdensarvstedet Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán 

  Ottesen, Tiril Othelie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  This thesis explores how UNESCO presents indigeneities, religiosities and religion on their webpage of one of their world heritages sites, the Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán. It analyses how and in which degree indigeneities, religiosities and religion are presented, produced and contextualized on this webpage and on related UNESCO webpages. My readings of these ...
 • Cowboyer og Casanova - Maskulinitetskonstruksjoner i Tidsskrift for kjønnsforskning i perioden 2005-2019 

  Friedrich, Sigurd Franz (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Denne masteroppgaven har hatt som formål å gå inn i en av kjønnsforskningens publiseringskanaler for å observere og analysere hvordan menn, maskulinitet og kjønnsroller blir teoretisert i norsk, moderne kjønnsforskning. Hvilke teoretiske utgangspunkt man går inn og analyserer et fenomen med vil være avgjørende for hva slags kunnskap og fenomener som forskningsprosessen vil føre frem med. Oppgaven ...
 • Medaljens bakside. Hvilken rolle har innlæringen av kritisk tenkning i den digitaliserte skolen? 

  Johansen, Eline Sørdahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-31)
  Denne oppgaven omhandler en navngitt empirisk observasjon, som angår et spenningsforhold i skolen. Spenningsforholdet dreier seg om hvordan innlæringen av kritisk tenkning blir en forutsetning i en digitalisert opplæring. Digitale verktøy har medført en omfattende reform av norsk skole, som har ført med seg utilsiktede konsekvenser. På grunnlag av dette har jeg navngitt observasjonen min «medaljens ...
 • Arbeiderklassens barn- enhetsskolens tapere? En sosiologisk klasseanalyse av de generelle delene av læreplanene for 1987, 2006 og 2020 

  Nilsen, Siri Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-01)
  Med tanke på studier av sosial ulikhet, blir muligens klassebegrepet mer og mer relevant. Målet i denne oppgaven har vært å undersøke hvordan man forstår klassesamfunn ut ifra danningsperspektiver sett i lys av Bourdieu, Blumer, Stray og Stray samt Vygotsky. Her studerte jeg de generelle delene av læreplanene fra 1987, 2006 og 2020 samt enkelte nyhetsartikler og en tv- debatt. Jeg ønsket å undersøke ...
 • Digitalisering i skolen: en stein til byrden eller en kilde til økt kunnskap? En kvalitativ dokumentanalyse av et utvalg aktørers tanker og fortellinger om den digitale skolen 

  Hanssen, Ingrid Kvalø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
  Denne oppgaven handler om den digitale skolens rolle i utredelsen av sosiale ulikheter blant norske barn i dag. Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke tanker og fortellinger aktører fra skolefeltet har om den digitale skolen, og hvorvidt disse fortellingene kan si noe om den sosiale ulikheten. Det har også vært et mål og kartlegge hvordan opplæringen i digitale ferdigheter foregår i dag, og om ...

View more