Now showing items 21-40 of 40

  • Arkitektur - nytt ved gammelt Nidarosdomen, British Museum og Louvre 

   Ingebrigtsen, Ann-Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-29)
   Denne oppgaven handler om arkitektur – arkitektur hvor en ny bygning er oppført i kontekst med en historisk bygning. Arkitekturstilene har endret seg mye siden renessanse og barokk, og særlig på 1900-tallet ble det et brudd mellom det klassisistiske og den moderne arkitekturen. Nye filosofiske tanker oppstod, og sammen med de oppstod det nye måter å tenke arkitektur på. Men en utfordring for den nye ...
  • Amundsen jr. og funksjonalismen i 1930-årene 

   Jakobsen, Chatrine Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-18)
   Denne masteroppgaven omhandler Peter Arnet Amundsen jr. og forholdet mellom formalisme og funksjonalisme i hans villaarkitektur Dette forholdet blir belyst gjennom en analyse av Conrad Holmboes veg 25 og Skolegata 50, og videre diskutert ved hjelp av kildemateriale knyttet opp mot tema.
  • Graffiti - en immateriell kulturarv 

   Moya, Gøran Michel Westermann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Ved å vise til UNESCOs definasjon av immateriell kulturarv vil jeg påstå at graffiti må defineres som dette. Gjennom å se på det særegne uttrykket som har vært tro til sin tradisjon opp gjennom historien, vil jeg vise at graffiti må behandles på lik linje som annen tradisjonskunst og dermed også som en immateriell kulturarv. Konsekvensen av dette er at både stat og kommune bør revudere sin politikk ...
  • Kirker og grenser. Tre kirker som territorielle markører i nordområdene på 1800-tallet 

   Granlien, Silvana Elisabeth W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Hvorfor ble det bygget tre store kirker i spredt bebygde grenseområder mellom Norge, Finland og Russland over en periode på 20 år fra midten av 1800-tallet? Denne oppgaven handler om hvordan kirkebygging har blitt brukt som et virkemiddel av de omkringliggende statene med ambisjoner om territoriell ekspansjon i nordområdene. Kirker bygges av ulike årsaker av både geistlige og verdslige aktører. I ...
  • Den romantiske Satan. En stilistisk analyse av motivet Satan i romantikken 

   Pedersen, Julie Høgby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   En stilistisk analyse av Satan som motiv i romantikken. Ved siden av det kunsthistoriske får man også et innblikk i religion, historie og samfunn for å få en bedre forståelse av karakteren Satan og hvordan kunstnerne har valgt å fremstille han. Kunstnere som blir spesielt lagt vekt på i denne oppgaven er William Blake og Antoine Wiertz. Det blir gjort en sammenligning av disse kunstnerne og deres ...
  • Skillet mellom kunst og virkelighet i performance. En analyse av virkemidler i performance, med utgangspunkt i fire verk 

   Ryeng, Ane Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
   Oppgaven tar utgangspunkt i fire verk for å analysere virkemidler som kan ha vært med på å utydeliggjøre skillet mellom kunst og virkelighet i performance. Oppgaven baserer seg på performancer fra Marina Abramovic, Tehching Hsieh, Franko B og Petr Pavlensky.
  • Smertensmannen fra Andøy. En komparativ funksjonsanalyse 

   Mathiassen, Sandra Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
   Oppgaven tar for seg en Kristusfigur, kalt Smertensmannen, som i dag er plassert på Tromsø Museum. Det er en treskulptur fra tidlig 1400-tall som opprinnelig har stått i en kirke i Andøy kommune. Ved drøfting om figurens funskjon i senmiddelalderen vil oppgaven trekke inn andre lignende figurer fra nordisk middelalder i tolkningsarbeidet. Dette vil ligge til grunne for en komparativ funksjonsanalyse.
  • Fremveksten av industristedet Kjøpsvik ca 1900-1950. Arkitektur og regulering 

   Arntzen, Sølvi Aasvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-17)
   På begynnelsen av 1900-tallet var det stor industriutbygging i Norge. Man anla egne samfunn rundt virksomhetene med alt man trengte i umiddelbar nærhet. Slike industrisamfunn – bygget opp av industriherrer – var ikke noe nytt i europeisk sammenheng. Også i USA finner man eksempler på at byplanlegging var regnet som et viktig strukturelt virkemiddel i utviklingen av by- og industrisamfunn. Disse byene ...
  • Kirkeskipets ikonografi – stadig en levende tradisjon? Maktmiddel, utsmykking eller takksigelse? 

   Vik, Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   I katolske kirker finner vi ofte votivskip, i evangelisk-lutherske kirker finner vi ofte kirkeskip. Begge typer er kirkeutsmykking, begge deler er skipsmodeller som henger i kirker, det er tradisjoner som minner om hverandre, men de har forskjellig utgangspunkt og innhold. Kirkeskip er en kirkeutsmykking med lav kostnadsterskel, mange i menighetene hadde anledning til å lage et kirkeskip til ...
  • Kirkeparken under endring. 4 tidsbilder fra Tromsø sentrum – fra 1800-tallet og til i dag 

   Vik, Liv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Oppgaven belyser hvordan Domkirkeplassen i Tromsø med kirkepark har endret seg fra tiden kirka ble bygget (1861) og til dagens moderne park, ved å se nærmere på hva som kan ha påvirket utformingen av parken i fire utviklingsfaser, både ideologisk og praktisk. Hovedstrukturen i oppgaven er en inndeling i fire faser av Domkirkeparkens utvikling. Første fase (1860-80) er etableringen av Domkirkeparken, ...
  • Lofotkisten i et kunsthistorisk perspektiv. Mellom det materielle og immaterielle 

   Lamøy, Emilia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
   Denne oppgaven er et kunsthistorisk perspektiv på enkelte sider av Lofotfiskets Materielle Kultur, hvor objekt-orientert forskning brukes for å vurdere fysiske særegenheter i forhold til andre kystkulturer i Norge. Oppgaven ser på lofotkisten, som er en vesentlig del av Lofotfiskets utrustning på 1800-tallet. Lofotkisten er en underkategori for skipskisten, som ble brukt på havet og under fiske over ...
  • Ute av mørket. Feministiske lesninger av Sidsel Paaskes Fra det indre arkiv IV og Klang 

   Itland, Caroline Nathalie Mitchell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne oppgaven er en undersøkelse av Sidsel Paaskes tegninger Fra det indre arkiv IV (1976) og Klang (1977). Dette er abstraherte skildringer av kvinnens kjønnsorgan, og kobles til det som blir kalt for vaginal ikonografi. Det er nærliggende å tenke verkene som tematiseringer av kropp, kjønn og seksualitet, men på to forskjellige måter. Fra det indre arkiv IV uttrykker en selvstendig kvinnelig ...
  • Skipsverftet i Tromsø. Møtet mellom kulturverdier, identitet og urbanisme 

   Olsen, Marion Carstensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Den gamle og kjente Skipsverftstomta i Tromsø står for stor transformasjon anno 2019. Det er et sted som består av, og omringes av erkjente verdier i form av kulturminner. Dagens byutvikling styres i stor grad av private utviklere med et ideal om fortetning. Dette gjør forholdet mellom kulturminner og utvikling noe mer komplekst. Skal kulturminner og utvikling skilles ad for å sikre at både verdier ...
  • Bo i Nord i Tromsø, fra idé til realitet. Et eksperiment for klimavennlige boliger og sosiale boformer 

   Bjørnsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   I denne oppgaven beskrives Bo i Nord et boligområde sentralt på Tromsøya fra de første ideene, via det kommunale planarbeidet og til området stod ferdig. Boligområdet ble anlagt i 1990 og var planlagt som en boligutstilling i tilknyttet organisasjonen Winter Cities, og skulle vise eksempler på gode klimatilpassede boliger i arktiske strøk. Bo i Nord er et tettbygget småhusområde hvor boligene ligger ...
  • Kjønnsperspektivet i Artemisia Gentileschis kunst. En analyse av kunstnerens kjønns betydning i fremstillingen av menn i utvalgte bibelske motiver fra den italienske barokken. 

   Grüning, Tone Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Denne oppgaven skal ta for seg et utvalg motiver i Artemisia Gentileschis produksjon ved å foreta en komparasjon med samtidige, mannlige kunstneres framstillinger av samme motiv, med bruk av ulike teoretikere innen kjønnsteori. Målsettingen er å prøve ut teorier om det kjønnede blikk som analytisk verktøy. De motivene som skal ligge til grunn for komparasjonen er Susanna og de eldre, Judith halshugger ...
  • Viktoriansk forestillingsevne og Shakespeare. Tre casestudier av verk med motiver fra Shakespeares "A Midsummer Night’s Dream" for å tolke verdi og moral rundt 1850-tallet i Storbritannia. 

   Gjellesvik, Julie Beck (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   På slutten av 1500-tallet skrev William Shakespeare komedien "A Midsummer Night’s Dream", en historie som følger fire forskjellige grupper igjennom problemer relatert til kjærlighet og ekteskap, med en god mengde magi, forvirring og misforståelser. Stykket fikk en renessanse i Viktoriatidens kunstverden i Storbritannia, blant annet i form av billedkunst og teaterproduksjoner. Denne oppgaven består ...
  • Venezia-charteret. Kulturminner og bygningsbevaring 

   Helland, Ånhild Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
   Dette er en case-studie der jeg forsøker å se på hvordan bygningsbevaring fungerer i praksis, og hvordan det harmonerer med Venezia-charteret som utgangspunkt. De tre casene er valgt ut fordi de representerer ulike sider ved bevaringsarbeid, og dermed også ulike problemstillinger. Glasgow School of Art, et bygg som blir regnet som Charles Rennie Mackintosh's mesterverk, stod ferdig i 1909. I 2014 ...
  • Juanito Laguna and Ramona Montiel in the Anthropocene: An ecofeminist perspective on the artwork of Antonio Berni 

   Gómez, Rachel Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-15)
   I denne oppgaven analyserer jeg seriene om Juanito Laguna og Ramona Montiel av den Argentinske kunstneren Antonio Berni (1905-1981), gjennom et utvalg av miljøkritisk / økofeministisk teori. I den nåværende konteksten av globale klimaendringer, tror jeg denne analysemetoden tilfører en ny dimensjon til vår forståelse av Bernis serier. Økofeministisk filosofi hevder at det er en kobling mellom ...
  • Rune Johansens og Gjert Rognlis fotobøker: En undersøkelse av dokumentarfotografiet, sted og tid. 

   Gabrielsen, Håkon Holmgren (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
   I denne avhandlingen undersøker to fotobøker av to nordnorske kunstnere og fotografer, Rune Johansen fra Bodø og Gjert Rognli fra Manndalen i Kåfjord. De to bøkene som undersøkes er Rune Johansens Så lenge det vara og Gjert Rognlis Men fjellan e de samme – fotografier fra en utdøende kystkultur. Min tilnærming til de to fotobøkene har vært å sette søkelys på hvordan de to fotokunstnerne presenterer ...
  • Materialitet og kontekst i "Kunstner: Rose-Marie Huuva" 

   Kristiansen, Anna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-02)
   Denne oppgaven tar for seg utstillingen "Kunstner: Rose-Marie Huuva" som tok sted ved Nordnorsk Kunstmuseum / Davvi Norgga dáiddamusea 5.10.18-29.9.19. Håndverket står sentralt i Huuvas kunstnerskap, og hun både utfordrer og tar vare på flere tusen års samiske tradisjoner. Ikke bare utfordrer hun kunsten, håndverket og duodji-praksisen, men hun initierer også publikum til å stille spørsmål til hva ...