Now showing items 21-40 of 50

  • Gudstjenestefellesskapet : en analyse 

   de Raad, Ilse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Oppgaven er en analyse av to gudstjenester i Den norske Kirken. Problemstillingen fokuserer på hvordan gudstjenesten i Den norske Kirke fungerer med hensyn til å kunne være et inkluderende fellesskap. Siden gudstjenesten og liturgi alltid er mer enn ord og bøker har jeg sett på hvordan gudstjenesten fungerer i praksis, hvordan denne praksis gir mulighet for deltagelse i gudstjenesten og hvordan dette ...
  • De guddommelige tvillingene i Ṛg Veda : en oversettelse og kommentar til hymne 1.116 

   Nilsen, Einar Bache (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Jeg har oversatt en vedisk hymne, fra sanskrit til norsk, og gitt en religionshistorisk og til dels språklig kommentar til det mytologiske innholdet. Hymne RV 1.116 inneholder 25 vers med fragmentariske myter om Ashvinene og Nasatyaene, den vediske representasjonen av de guddommelige tvillingene.
  • Endring i liturgi – endringer i teologi? : en studie av endringene i Den norske kirkes dåpsliturgi fra 1920 til 2008 

   Nordkil, Arnt-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Oppgaven tar for seg endringene som er gjort i Den norske kirkes dåpsliturgier fra endringen som fant sted i 1914 og som ble en del av kirkens alterbok i 1920, fram til den endringsprosessen som foregår i disse dager. Oppgavens hensikt er å se på hvorvidt at liturgiens ordlyd endres, får konsekvenser for hva slags teologi som uttrykkes gjennom liturgien og hva disse endringene eventuelt består i. ...
  • Over veien : en romlig analyse av relasjoner mellom Walton Breck Christ Church og Anfield Stadium 

   Sollid, Brynjar Labugt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Based on four months of fieldwork in Liverpool, this ethnographic thesis looks at relations between Walton Breck Christ Church (WBCC) and Anfield Stadium. WBCC, a part of the Church of England, is situated just across the road from the home stadium of Liverpool FC. Because of the geographical proximity, a number of relations occur. The stadium is the cornerstone business in the neighbourhood, and ...
  • Res Gestae Divi Augusti kap. 34, en myteteoretisk analyse 

   Gjølstad, Njål P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   En studie av kap. 34 i tekstsamlingen Res Gestae Divi Augusti – Den hellige Augustus’ prestasjoner (RG). Jeg analyserer RG 34 i lys av religionsforskeren Bruce Lincolns myteteori om myte som ideologi i narrativ form, slik han presenterer den i boken Theorizing Myth fra 1999. Jeg har i avhandlingen benyttet meg av denne teorien i et forsøk på å belyse den nye statsmakten, principatet, som vokste frem ...
  • Børre Knudsens teologi mellom mystikk og kirkekamp 

   Skollevoll, Richard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
   Denne oppgaven belyser Børre Knudsens teologi ved hjelp av to teologiske tradisjoner. Den ene er den kristne mystikken, og da særlig den lutherske mystikken. I mystikken er det det enkelte menneskes forening med Gud som kommer i fokus, samt erfaringen av denne foreningen, som i luthersk mystikk har sin grunnkategori i ydmykelsen/anfektelsen. Særlig viktig for å kunne plassere Knudsen i mystikken ...
  • A study of the Art of Living Foundation 

   Tøllefsen, Inga Bårdsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
   The focus of this thesis is the Art of Living Foundation (AoL), a splinter group from Transcendental Meditation (TM). My primary goal is to present a systematic overview of this large but understudied movement. Over the course of this overview, I examine AoL through a variety of different interpretive frameworks. Throughout the thesis I inspect Art of Living through several different lenses: an ...
  • Koiuranaiishi : en studie av en japansk kjærlighetsrite 

   Bakke, Fritz Hintringer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-06)
   Avhandlingen er basert på et feltarbeid utført over 3 måneder i Jishu jinja i Kyoto. Jeg fokuserer på besøkendes rituelle praksis tilknyttet en japansk kjærlighetsrite ved navn koiuranaiishi. Ved feltdata innhentet gjennom intervju og observasjon søker jeg å forstå hvordan unge japanere utfører og tenker rundt riten. Mitt analytiske perspektiv er hovedsakelig performanceteoretisk og jeg har benyttet ...
  • Religion og rusomsorg : en studie av ansatte og frivillige i Kristiansand Blå Kors-forening og på Borgestadklinikken avdeling Loland 

   Sigvaldsen, Tina Østerud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-07)
   This thesis explores how religion is expressed by employees and voluntary personnel affiliated with The Blue Cross during two months the summer of 2011. The question I try to answer is “how is religion expressed in the operations and activities of the Blue Cross in the municipalities of Kristiansand and Vennesla in the summer of 2011?” The Blue Cross is a Christian organization engaged in treatment ...
  • Religiøsitet og lokalitet. Embetsblikk på periferiens Norge 

   Andersen, Silja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
   Temaet for oppgaven er en prestekone og en prest sine blikk på Sør-Varanger-samfunnet henholdsvis på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det geografiske, kulturelle og sosiale rammeverket er lokalisert til Sør-Varanger, Norges grenseområde mot Russland og Finland. Sør-Varanger sees som periferi i forhold til et nasjonalt perspektiv, der nasjonsbygging og fornorskning sto sentralt som ...
  • Islam i Tromsø: en begynnelse på en historie 

   Bratsvedal, Ine Rolseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
   This thesis looks at how different people’s practices, surroundings and networks have shaped different expressions of Islam in Tromsø, from 1981 when the first Muslims arrived until March 2013. It is based on fieldwork consisting of interviews, participation in social events and the gathering of documents, including earlier research, newspapers and archive material. This is an attempt to write an ...
  • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

   Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
   På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. Her bruker Paulus begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller «bekymring», et ord som i oppgaven drøftes som en mulig grunntanke i hans religiøse veiledningspraksis. Dessuten ...
  • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

   Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
   oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette ...
  • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

   Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen i Matt 13:3-9, samt tolkningen av den samme liknelsen (Matt 13:18-23), som sitt utgangspunkt for eksegetisk arbeid og drøfting. Som del av innledningen til det eksegetiske ...
  • Jesus som barn i to legender 

   Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
   Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen til oppgaven er bruken av narratologi, muntlighetstrekk og intertekstualitet. Hver av legendene analyseres også tematisk. Til slutt blir det foretatt en komparasjon av de to legendene ...
  • Independent Scientology. How Ron's Org and Dror Center schismed out of the Church of Scientology 

   Hellesøy, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
   This thesis is about Ron’s Org and Dror Center, two independent Scientology groups. They schismed away from the Church of Scientology at different times and under different circumstances. Ron’s Org is the older of the two, and are spread over large parts of the world, with their main activity focused on Europe. I have visited the headquarter in Switzerland and some of the many Ron’s Orgs in Moscow, ...
  • "Do not come here to die". Longyearbyen - i dødens nærvær og fravær 

   Vangberg, Hanne Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-31)
   Longyearbyen er stedet der ingen skal fødes og ingen skal dø. Stedet er bygget opp som et familiesamfunn, men ikke som et livsløpssamfunn. Det er et samfunn med stor utskiftning av befolkningen, og alle fastboende i Longyearbyen er også tilknyttet en fastlandskommune. Longyearbyen er bygget opp rundt virksomhet, og alle som bor der må klare seg selv. En form for seleksjon ligger til grunn for at ...
  • Stukturelle splittelsesmekanismer i Den læstadianske bevegelse. En Analyse av splittelser i læstadianismen i perioden 1897–1923 

   Skjærgård, Knut Henry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-03)
   Denne avhandlingen bygger på tanken om at de mange splittelser innenfor den læstadianske bevegelsen gjør det nødvendig å spørre om det foreligger spesielle strukturer ved bevegelsen selv, f.eks. dens organisasjon og vekkelsesforkynnelse, som i særlig grad disponerer denne bevegelsen for splittelser. Felles for de mest brukte tilnærmingsmetoder har tidligere vært at man mer har søkt etter enkeltstående ...
  • Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi 

   Hambro, Cathinka Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis explores the manifestations of bodily pain in two visions received by the late medieval English mystical writer Julian of Norwich (c.1342-1416). During a serious illness in 1373, Julian received a total of sixteen holy visions that she subsequently wrote down in two versions; the so-called ‘Short text’ was written soon after Julian’s recovery, whereas the ‘Long text’ was composed after ...
  • Indigeniteter og religiøsiteter på museer i Ecuador 

   Haldorsen, Ingvild Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
   This study explores how museums in Ecuador exhibit indigeneities and religiosities or religion. It analyses how the exhibits produce particular expressions and conceptualizations of "indigenous religion(s)". I conducted fieldwork in Ecuador in January and February 2017, and again for eight days in October 2017. I visited 26 different museums, some of them several times. During my visits, I observed ...