Now showing items 4-23 of 42

  • Bedehuset i Skibotn, harmonisk sameksistens eller ekskluderende maktfellesskap? 

   Karlsen, Tina Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   En studie av forholdet mellom Skibotns innbyggere og læstadianere, med utgangspunkt i bedehuset i Skibotn. Oppgavens kap 2. konsentrerer seg om de historiske sidene ved Skibotn som bygd, med tanke på den tidligere sterke innvandring og dermed påvirkning fra Finland, men også som en bygd sterkt preget av trestammersmøte (norsk, samisk og finsk). Jeg ser også på Skibotn marked som en del av årsaken ...
  • Børre Knudsens teologi mellom mystikk og kirkekamp 

   Skollevoll, Richard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
   Denne oppgaven belyser Børre Knudsens teologi ved hjelp av to teologiske tradisjoner. Den ene er den kristne mystikken, og da særlig den lutherske mystikken. I mystikken er det det enkelte menneskes forening med Gud som kommer i fokus, samt erfaringen av denne foreningen, som i luthersk mystikk har sin grunnkategori i ydmykelsen/anfektelsen. Særlig viktig for å kunne plassere Knudsen i mystikken ...
  • "Do not come here to die". Longyearbyen - i dødens nærvær og fravær 

   Vangberg, Hanne Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-31)
   Longyearbyen er stedet der ingen skal fødes og ingen skal dø. Stedet er bygget opp som et familiesamfunn, men ikke som et livsløpssamfunn. Det er et samfunn med stor utskiftning av befolkningen, og alle fastboende i Longyearbyen er også tilknyttet en fastlandskommune. Longyearbyen er bygget opp rundt virksomhet, og alle som bor der må klare seg selv. En form for seleksjon ligger til grunn for at ...
  • Dovletje jirreden : kontekstuell verdiformidling i et sørsamisk miljø 

   Jernsletten, Jorunn L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-11-20)
   Hovedfokus i oppgaven er hvordan tradisjoner fungerer som kontekster for formidling av kulturelle verdier i et sørsamisk miljø. På bakgrunn av feltarbeid på Sameskolen i Hattfjelldal presenteres kontekster som er sentrale i den sørsamiske kulturen i området. Disse er historie, slektskap, gamme-skikker, landskap, reindrift og duedtie (handtverk). I disse kontekstene formidles verdier gjennom en ...
  • Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi 

   Hambro, Cathinka Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis explores the manifestations of bodily pain in two visions received by the late medieval English mystical writer Julian of Norwich (c.1342-1416). During a serious illness in 1373, Julian received a total of sixteen holy visions that she subsequently wrote down in two versions; the so-called ‘Short text’ was written soon after Julian’s recovery, whereas the ‘Long text’ was composed after ...
  • En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 

   Varsi, Leif Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-08)
   I den førkristne samiske forestillingsverden eksisterte troen på åndevesener som holdt til i en annen verden enn den selv. Slike vesener hadde stor betydning for samene som hjelpere, rådgivere og beskyttere. Denne oppgaven tar for seg saivo og jabmi-aimu, særlig med utgangspunkt i beskrivelsen gitt av presten, forfatteren og forskeren J. A. Friis i hans bok Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn ...
  • Endring i liturgi – endringer i teologi? : en studie av endringene i Den norske kirkes dåpsliturgi fra 1920 til 2008 

   Nordkil, Arnt-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Oppgaven tar for seg endringene som er gjort i Den norske kirkes dåpsliturgier fra endringen som fant sted i 1914 og som ble en del av kirkens alterbok i 1920, fram til den endringsprosessen som foregår i disse dager. Oppgavens hensikt er å se på hvorvidt at liturgiens ordlyd endres, får konsekvenser for hva slags teologi som uttrykkes gjennom liturgien og hva disse endringene eventuelt består i. ...
  • Et avsluttet misjonsprosjekt i Sør-Afrika : en undersøkelse av Norsk misjonsselskaps arbeid i Sør-Afrika og fremveksten av en selvstendig luthersk kirke. 

   Anti, Stein-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Emnet for mastergradsprosjektet omhandler kristen misjonshistorie i Sør-Afrika, i det området som i dag heter Kwa-Zulu Natal. Oppgaven går inn på NMS og dets rolle i Sør Afrika i tiden etter 1948 og frem til 1970-tallet, da det nasjonalistiske partiet kommer til makten og gradvis innfører apartheid. På den andre siden finner vi også gradvis voksende afrikansk motstand, en kamp mot det urettferdige ...
  • Feministisk fantasy og nypaganisme. En studie av "The Mists of Avalon" og "The Fifth Sacred Thing" 

   Sorken, Esten Aastad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-06)
   Denne hovedfagsoppgaven handler om fanasylitteratur, feminisme og nypaganisme. Oppgavens hovedfokus er å utforske en antatt forbindelse mellom feministisk fantasylitteratur og nypaganisme. Fantasylitteratur blir gjort rede for både som forskningsobjekt og sjanger, siden dette er et lite omtalt tema i religionsvitenskapen. Senere vil forbindelsen mellom fantasy og religion blir trukket opp. Oppgaven ...
  • Folkekirke? : momenter til en ekklesiologi for Den norske kirke 

   Lockertsen, Maren Ninni Arnesdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   Denne oppgaven handler om begrepet folkekirke. Mitt fokus er på Den norske kirke og dens selvforståelse slik vi finner den uttrykt i uttalelsen Den norske kirkes identitet og oppdrag, vedtatt av et enstemmig Kirkemøte i november 2004. I denne uttalelsen redegjøres det for hvordan Dnk oppfatter seg selv, og vi finner blant annet igjen det som i dag av mange kalles for Dnks ”formålsparagraf”: Den ...
  • De guddommelige tvillingene i Ṛg Veda : en oversettelse og kommentar til hymne 1.116 

   Nilsen, Einar Bache (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Jeg har oversatt en vedisk hymne, fra sanskrit til norsk, og gitt en religionshistorisk og til dels språklig kommentar til det mytologiske innholdet. Hymne RV 1.116 inneholder 25 vers med fragmentariske myter om Ashvinene og Nasatyaene, den vediske representasjonen av de guddommelige tvillingene.
  • Gudstjenestefellesskapet : en analyse 

   de Raad, Ilse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Oppgaven er en analyse av to gudstjenester i Den norske Kirken. Problemstillingen fokuserer på hvordan gudstjenesten i Den norske Kirke fungerer med hensyn til å kunne være et inkluderende fellesskap. Siden gudstjenesten og liturgi alltid er mer enn ord og bøker har jeg sett på hvordan gudstjenesten fungerer i praksis, hvordan denne praksis gir mulighet for deltagelse i gudstjenesten og hvordan dette ...
  • Hindutva, Hindunasjonalisme og Bharatiya Janata Party : en tekstanalyse av bjp.org 

   Myreng, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   Hindunasjonalisme er et fenomen som har vært forsket på av forskere fra mange av de samfunnsvitenskapelige feltene, her for eksempel Statsvitenskap, Sosiologi, Antropologi og Religionsvitenskap eller Religionshistorie. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på det politiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP), og hvordan de på sin hjemmeside www.bjp.org presenterer seg selv og sin hindunasjonalisme ...
  • Independent Scientology. How Ron's Org and Dror Center schismed out of the Church of Scientology 

   Hellesøy, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
   This thesis is about Ron’s Org and Dror Center, two independent Scientology groups. They schismed away from the Church of Scientology at different times and under different circumstances. Ron’s Org is the older of the two, and are spread over large parts of the world, with their main activity focused on Europe. I have visited the headquarter in Switzerland and some of the many Ron’s Orgs in Moscow, ...
  • Indigeniteter og religiøsiteter på museer i Ecuador 

   Haldorsen, Ingvild Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
   This study explores how museums in Ecuador exhibit indigeneities and religiosities or religion. It analyses how the exhibits produce particular expressions and conceptualizations of "indigenous religion(s)". I conducted fieldwork in Ecuador in January and February 2017, and again for eight days in October 2017. I visited 26 different museums, some of them several times. During my visits, I observed ...
  • Islam i Tromsø: en begynnelse på en historie 

   Bratsvedal, Ine Rolseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
   This thesis looks at how different people’s practices, surroundings and networks have shaped different expressions of Islam in Tromsø, from 1981 when the first Muslims arrived until March 2013. It is based on fieldwork consisting of interviews, participation in social events and the gathering of documents, including earlier research, newspapers and archive material. This is an attempt to write an ...
  • Itral Imple : en studie av artikulasjoner av livity 

   Rognmo, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-10)
   The main question posed in this thesis is how livity is articulated by a group of Rastafaris who refer to themselves as “Itral Imple”. They are all connected to the University of the West Indies in Mona, Jamaica. The methods I use are fieldwork and interviews. The theoretical perspective is articulation theory, a theory that looks at the diversity of ideas and practices in a movement rather than ...
  • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

   Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen i Matt 13:3-9, samt tolkningen av den samme liknelsen (Matt 13:18-23), som sitt utgangspunkt for eksegetisk arbeid og drøfting. Som del av innledningen til det eksegetiske ...
  • Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige i Nord-Norge 

   Aanderbakk, Marianne Bodin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   Det er skrevet mye om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (SDH), men ikke om mormonere i Nord-Norge. Ved hjelp av intervjuer gjort med tolv medlemmer fra Bodø, Narvik og Tromsø, to misjonærer og tre grenspresidenter har jeg sett på deres forhold til misjonering og til deres egne misjonærer, og på deres opprettholdelse av tilhørighet og tro. Til å bearbeide og analysere de innsamlede dataene ...
  • Jesus som barn i to legender 

   Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
   Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen til oppgaven er bruken av narratologi, muntlighetstrekk og intertekstualitet. Hver av legendene analyseres også tematisk. Til slutt blir det foretatt en komparasjon av de to legendene ...