Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Erfaringskunnskap i psykisk helse og rusbehandling 

  Lund, Børre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Sammendrag Bakgrunn: I dette forskningsprosjektet er det intervjuet personer med tidligere pasientstatus i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Intervjuene tar utgangspunkt i deres erfaringer fra samhandling og relasjon med erfaringsansatte i TSB. Erfaringsansatte er mennesker som selv har gjennomgått en tilfriskningsprosess og på bakgrunn av dette har utviklet erfaringskunnskap ...
 • Hvilken dosering av intravenøst magnesiumsulfat gitt perioperativt gir best effekt for å redusere postoperativ smerte og opioidbruk hos den voksne kirurgiske pasienten? – En umbrella review 

  Boman, Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-02)
  Bakgrunn: Det er stort behov for å anvende nye ikke-opioide legemidler i behandlingen av smerte og i den multimodale smertebehandlingen av den postoperative pasienten. Bruk av magnesiumsulfat som perioperativ tilleggsbehandling har vist motstridende resultater i tidligere forskning. Forskere har konkludert med at det er behov for en standardisert og anbefalt dosering av magnesiumsulfat for å øke ...
 • Hvilken innvirkning hadde restriksjonene forbindelse med Covid-19 pandemien på eldres mentale helse og sosiale relasjoner? – en litteraturstudie med systematisk tilnærming 

  Johansen, Siw-Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  <p>Bakgrunn:. Mars 2020 ble verden rammet av en epidemi, Covid-19 pandemien førte til at en rekke land stengte ned og eldre ble bedt om å holde seg innendørs og unngå kontakt med andre, for å beskytte seg mot alvorlig sykdom og død. <p>Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å granske og sammenstille tidligere forskning som har sett på hvordan isolasjon og ensomhet under Covid-19 pandemien har ...
 • Jordmødres erfaringer med å følge fremgang i aktiv fødsel med andre tegn enn vaginal undersøkelse – En kvalitativ studie 

  Nyland, Lena; Milde, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-03-11)
  <p>Hensikt: Å undersøke hvordan jordmødre erfarer å følge fremgang i aktiv fødsel med andre tegn enn vaginale undersøkelser. <p>Problemstilling: Hvordan erfarer jordmødre å følge fremgang i aktiv fødsel med andre tegn enn vaginal undersøkelse? <p>Metode: Kvalitativ forskningsmetode med individuelle dybdeintervju. Malteruds systematiske metode for tekstkondensering ble anvendt for analyse. ...
 • Hjemmefødsel – En systematisk litteraturstudie av jordmors erfaringer 

  Bårdsen, Malin Dahl; Braham, Sharon Lea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-03-08)
  Bakgrunn: Bakgrunn for studien baserer seg på hjemmefødsel sett fra et jordmorfaglig perspektiv, hvor den faglige vurderingen og erfaringen med hjemmefødsler er av interesse. Hensikt: Hensikten med studien er å sammenfatte litteraturen som omhandler jordmors erfaringer med hjemmefødsler. Problemstilling: Hvilke erfaringer har jordmødre med hjemmefødsel? Metode: Systematisk litteraturstudie ...
 • Hva anser jordmødre som viktig for å identifisere depresjon hos gravide? 

  Benonisen, Trude Elin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-09)
  SAMMENDRAG Bakgrunn: Depresjon i svangerskap og barseltid rammer 10-15 % av kvinnene. En tredjedel av disse har symptomer allerede i svangerskapet. En depresjon i denne fasen er ikke bare utfordrende for mor, men kan også påvirke barnets utvikling, og i verste fall ha betydning for tilknytningen mellom mor og barn. Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen anbefaler at jordmødre ...
 • #Glansbilder 

  Øyan, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-08)
  Gjennom sin bruk av sosiale media eksponeres ungdom i stor grad av bilder med kropp og utseende i fokus. Hva dette gjør med ungdom og voksne forskes det på i ulike forskningsmiljø, særlig med tanke på negativ påvirkning. Denne masteroppgaven tar sikte på å øke kunnskapsgrunnlaget for hvordan unge jenter, fortalt med egne ord i fokusgruppeintervju opplever fokuset på kropp og utseende i sosiale media. ...
 • Jordmødres erfaringer med fødselsforberedelse til kvinner som kan ha behov for følgetjeneste: En kvalitativ studie 

  Olsen, May-Liss Ordemann; Myrflott, Julie Thoresen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-04-24)
  Tittel: Jordmødres erfaringer med fødselsforberedelse til kvinner som kan ha behov for følgetjeneste: En kvalitativ studie Hensikt: Hensikten med studien er å få innsikt i jordmødres erfaringer med å jobbe i distriktet, og undersøke hvordan jordmor forbereder kvinnene til fødsel. Problemstilling: Hva er jordmors erfaring med fødselsforberedelse til kvinner som kan ha behov for følgetjenes ...
 • Fødselsomsorg på dagsorden - En tverrsnittstudie om gravide førstegangsfødendes tillit til planlagt fødested, og deres lesevaner av nyhetssaker om norsk fødselsomsorg 

  Bækkelund, Viktoria Sjøset; Bjørklid, Anne Grethe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-12)
  Hensikt: Å undersøke gravide førstegangsfødendes tillit til planlagt fødested og ulike faktorer knyttet til mediedekningen av norsk fødselsomsorg. Metode: Kvantitativ metode med tverrsnittstudie som design. Data ble samlet inn med nettbasert spørreskjema. Facebook ble brukt som rekrutteringsplattform. 498 gravide førstegangsfødende ble inkludert i studien. Resultat: I overkant av 90 % av de ...
 • Jordmødres opplevelse av fødselsangst i svangerskapet 

  Hansen, Vibeke; Pettersen, Henriette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-10)
  Tittel: Jordmødres opplevelser av fødselsangst i svangerskapet Hensikt: Å få dypere kunnskap og større forståelse for hvordan jordmødre opplever å møte og støtte gravide med fødselsangst gjennom svangerskapet. Problemstilling: Hvordan opplever jordmor å møte og støtte kvinner med fødselsangst i svangerskapet?  Metode: Kvalitativ metode med semistrukturerte individuelle intervjuer, med 10 jordmødre ...
 • Motstandsressurser i forbindelse med arbeidsrelaterte utfordringer fra et jordmorperspektiv - En systematisk litteraturstudie 

  Bunes, Oda Riiser; Sivertsen, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-09)
  Hensikt: Å sammenfatte eksisterende kunnskap om motstandsressurser jordmødre beskriver i møte med arbeidsrelaterte utfordringer. Studien undersøkte hvordan dette kan bidra til ivaretakelse av jordmødre, slik at flest mulig blir værende i yrket. Problemstilling: Hvordan beskriver jordmødre motstandsressurser i forbindelse med arbeidsrelaterte utfordringer i sin arbeidssituasjon? Metode: ...
 • Bekkenomsorg: Kvinners bekkenbunn fra svangerskap til etterkontroll - En tverrsnittstudie 

  Bartok, Nina; Eidesmo, Julie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-08)
  Hensikt: Undersøke hvilken sammenheng informasjon og oppfølging i svangerskaps- og barselomsorgen har med førstegangsfødende kvinners kunnskap om bekkenbunnstrening og videre oppfølging av bekkenbunnsfunksjon etter fødsel. Metode: Tverrsnittstudie med data innsamlet gjennom et anonymt spørreskjema. Førstegangsfødende >18 år som fødte i Norge fra 1. januar 2022 til 1. juli 2023 ble inkludert. Analyser: ...
 • Hjemmefødsel - En systematisk litteraturstudie av jordmors erfaringer 

  Braham, Sharon Lea; Bårdsen, Malin Dahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-03-08)
  Bakgrunn: Bakgrunn for studien baserer seg på hjemmefødsel sett fra et jordmorfaglig perspektiv, hvor den faglige vurderingen og erfaringen med hjemmefødsler er av interesse. Hensikt: Hensikten med studien er å sammenfatte litteraturen som omhandler jordmors erfaringer med hjemmefødsler. Problemstilling: Hvilke erfaringer har jordmødre med hjemmefødsel? Metode: Systematisk litteraturstudie ...
 • Ivaretakelse av pårørende når kreftpasienter i palliativ fase skrives ut fra sykehus – en litteraturstudie med systematisk tilnærming. 

  Bønå, Tina-Agnete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Demografisk utvikling, med en aldrende befolkning som lever lenger med kreftsykdom, kombinert med fremtidig knapphet på arbeidskraft gjør at det blir tillagt større belastinger på pårørende når kreftpasienter i palliativ fase skrives ut fra sykehus. Når pasienter skal motta lindrende behandling i hjemmet er helsetjenesten avhengig av samarbeid med pårørende. Dette gjør at pårørende står i ...
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt på sykehjem – når grensene blir utydelige - Sykepleierens refleksjoner 

  Lindasdatter-Rønning, Iris (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Denne kvalitative studien har undersøkt sykepleieres forståelser av begrepene vold, overgrep og omsorgssvikt. Og samtidig forsøkt å belyse hvordan sykepleierne forholder seg til og håndterer gråsonehendelser som oppstår på sykehjem. Bakgrunnen for dette har vært med utgangspunkt i en doktorgradsavhandling (Botngård, 2021), som blant annet konkluderte med at definisjonsutfordringer foreligger for ...
 • Veiledning - Ett rom for å snakke om opplevelsene i arbeidet med kreftpasienter. En kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med å delta i organiserte veiledningsgrupper 

  Berntsen, Elisabeth; Pedersen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Bakgrunn: I Norge rammes ca. en av tre av kreft i løpet av livet, og i slutten av 2020 var det over 305.500 personer som har eller har hatt en kreftdiagnose. Sykepleie til kreftpasienten er kompleks og givende, hvor en kan oppleve glede, sorg, tristhet, lidelse og død som en del av arbeidshverdagen. Mange sykepleiere opplever å stå alene i vanskelige pasientsituasjoner og opplever at arbeidet med ...
 • Livskvalitet og trivsel i kvinnelig toppfotball 

  Fjelddahl, Katrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Samspillet mellom fysiske og mentale faktorer har i økende grad blitt anerkjent som viktig for å oppnå gode prestasjoner i idrett generelt, også innen kvinnefotball. Fordi mentale faktorer er vanskeligere å operasjonalisere og å måle effekten av enn strategier for å forbedre fysisk ytelse, kan de lett bli underprioritert blant trenere og i støtteapparat. Underprioriteringen kan være ...
 • Forhåndssamtaler i møte med pasienter med uhelbredelig kreft - En kvalitativ studie om sykepleieres refleksjoner over forhåndssamtaler. 

  Rosvold, Helle; Eira, Elen Anne Merethe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Sammendrag Bakgrunn: I Norge var det 35.515 mennesker som ble diagnostisert med kreft i 2020. Selv om overlevelsen blant kreftrammede øker, var det 10.981 mennesker som døde samme år. Til tross for at antall kreftrammede øker, er det flere som blir friske og mange lever lenger med uhelbredelig kreftsykdom. Det betyr at flere mennesker vil ha behov for palliativ pleie og omsorg i tiden fremover. ...
 • Skal vi snakke med personer som har demens om demenssykdommen? 

  Kristiansen, Marit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn og hensikt: Det er en økende andel personer som får demens. Denne studien søker å løfte frem hvorvidt personer med demens får muligheten til å snakke om sykdommen. Forskningsspørsmål: Hvilke erfaringer og refleksjoner har sykepleiere fra pasientsamtaler som omhandler det å leve med demens? Metode: Kvalitative intervju med fem sykepleiere som jobber i hjemmetjenesten, fordelt på ...
 • Praksis for inkludering av nære pårørende i pasientbehandling ved bruk av digitale verktøy- terapeuters erfaringer 

  Emaus, Heidi Susann (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Denne masteroppgaven presenterer erfaringer fra terapeuter om inkludering av nære pårørende i pasientbehandling ved bruk av digitale verktøy. Som følge av pandemiens krav om å begrense sosial kontakt ble poliklinisk behandling innenfor psykisk helse for voksne gitt via videosamtaler og eller telefon. Målet er å finne ut hvordan praksis for inkludering av nære pårørende via bruk av digitale verktøy ...

Vis mer