Recent additions

 • Bruk av glukokortikoider i oral medisin 

  Aaøyen, Øyvind; Johansen, Hanna P.; Dragland, Lars Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-02)
  Denne masteroppgaven tar for seg konsensus i bruk av glukokortikoider blant norske spesialister, retningslinjer og hva som finnes i litteraturen. Videre ønsker vi å sammenligne behandling av oraleslimhinne lidelser med glukokortikoider og ikke-steroidholdige alternativer. Metoden som ble brukt i denne undersøkelsen var en spørreundersøkelse sendt til spesialistene i Norge som oftest har konsultasjoner ...
 • Dental implant treatment in irradiated oral cancer patients. Clinical routines in Norway and a review of the literature 

  Jensen, Amalie Storaa; Hestnes, Ida Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-04-28)
  The study seeks to find out if there is a difference in prognosis of primary and secondary dental implantation, i.e. before or after radiotherapy respectively, in cancer patients. We carried out a literature search, as well as investigating if there were different practices at the various hospitals in Norway who perform such treatment.
 • Tannlegers tanker og erfaringer i møte med pasienter som benytter seg ulikt av tannhelsetjenesten 

  Goll, Julie Katrine Bjørnskov; Byggmästar, Anna Elisabet; Arnesen, Stine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-02)
  Sammendrag Hensikt: Denne masteroppgaven har tatt sikte på å utforske tanker og erfaringer tannleger har om pasienter som benytter seg ulikt av tannhelsetjenesten (THT) og hva som er viktig for tannlegen for å oppnå gode relasjoner med pasienter. Oppgaven har tatt et eksplorativt blikk på tematikken. Metode: Det ble benyttet kvalitativ forskningsmetode, tematikken ble utforsket gjennom s ...
 • Dentale implantater og holdninger til tannerstatninger. En tverrsnittstudie i en nord-norsk befolkning: TOHNN-studien 

  Austdal, Ingrid; Aarskog, Victoria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-28)
  Bakgrunn/formål: Implantatbehandling har blitt et veletablert behandlingsvalg for å erstatte en eller flere tapte tenner. Vi vet imidlertid lite om hvem som har implantater og hvilke holdninger folk har til tannerstatninger. Formålet med denne masteroppgaven var å kartlegge fordeling av dentale implantater i en nord-norsk befolkning. Videre ville vi undersøke holdninger til tap av tenner, samt ...
 • Munnhulekreft og alkohol: kartlegging av karsinogene effekter av alkohol - en litteraturstudie 

  Warzoszczak, Marta; Hansen, Malin; Palo, Michelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-04-27)
  Innledning: Alkohol er det vanligste rusmidlet i den vestlige verden og 82% av befolkningen i Norge har drukket alkohol det siste året. Alkoholbruk er den tredje ledende risikofaktoren for dårlig helse globalt, da alkohol fører med seg flere negative helseeffekter – noen studier viser at alkoholinntak er assosiert med økt risiko for utvikling av munnhulekreft, men vi opplever at mekanismene bak den ...
 • Informasjon om akutte munnhelseproblemer på norske blogger og diskusjonsforum 

  Vangdal, Mia; Kjørstad, Kristian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-30)
  Målsetting og bakgrunn: Internett brukes i økende grad til helseformål, inkludert søk etter informasjon vedrørende munnhelseproblemer. I vår oppgave ønsket vi derfor å se på hvordan det snakkes om akutte munnhelseproblemer på nett (blogger og diskusjonsforum). Metode: Studien er basert på en kvalitativ dokumentanalyse av utvalgte innlegg som omhandlet akutte munnhelseproblemer på Blogg.no og ...
 • Påvirker generell helsetilstand risiko for peri-implantær sykdom? 

  Wettainen, Hans Gunnar; Røst, Magnus Jensen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-29)
  Formål: Målsetningen med oppgaven er å presentere en oversikt over tilgjengelig kunnskap som beskriver sammenhengen mellom generell helsetilstand og risikoen for utvikling av peri-implantær sykdom og i hovedsak periimplantitt. Metode og material: Et systematisk litteratursøk på PubMed ga 171 artikkeltreff, der 27 artikler i første omgang ble valgt for kvalitativ evaluering. Fritt søk på PubMed ...
 • Hvordan holdninger og subjektive normer påvirker tannpuss hos unge voksne i Troms fylke 

  Skevik, Vilde Fauske; Røtnes, Frida Karine Jakobsen; Adolfsen, Kristine Sofie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-29)
  Bakgrunn og formål: Bakgrunnen for vår oppgave er å finne ut hvordan holdninger og subjektive normer påvirker tannpuss hos unge voksne i Troms Fylke, ved hjelp av atferdsmodellen til Ajzen og Fishbein «The Theory of Reasoned Action». Ut fra dette ønsket vi å undersøke om positive holdninger og subjektive normer knyttet til oral helse er relatert til mer frekvent tannpuss og også til mindre karies ...
 • Soldaters munnhelse- og kostholdsvaner. En kvantitativ pilotundersøkelse basert på spørreskjemadata fra førstegangstjenesten. 

  Lillegård, Hanne Johansen; Engel, Tim Niklas; Strand, Sara Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-28)
  Introduksjon Til tross for at de fleste sykdommer i munnen kan forebygges, er flere tilstander fortsatt vanlige og betraktes derfor som folkehelseutfordringer. Denne pilotstudien hadde til hensikt å kartlegge munnhelse- og kostholdsvaner til soldater i førstegangstjenesten, både i felt-, leirtjeneste og hjemmesituasjon. Videre ville vi undersøke hvilke vaner, og eventuelt hvilke av bakgrunnsfaktorene ...
 • Helsekompetanse i møte med pasienter og pårørende på tannklinikken: En kvalitativ studie av tannlegers og tannpleieres erfaringer 

  Amundsen, Marte Wæraas; Hanssen, Emilie Robertsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-28)
  Bakgrunn Helsekompetanse er et begrep som er aktuelt både nasjonalt og internasjonalt. Å kunne få tak i, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon er viktig for å ivareta den orale helsen, og lav helsekompetanse er assosiert med dårlig oral helse. Imidlertid er det sparsomt med forskning på helsekompetanse i en tannhelsekontekst i Norge. Hensikt Hensikten med studien var å undersøke hvordan ...
 • Oral helse og sosial bakgrunn: En tverrsnittsstudie basert på den sjuende Tromsøundersøkelsen 

  Evensen, Marie Therese; Sadykow, Sofie; Sadykow, Albert (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt det er sammenheng mellom sosioøkonomisk status og tannhelse hos den voksne befolkningen i Tromsø. Materiale og metode. Datamateriale innhentet fra Tromsøundersøkelsen, Tromsø 7. Deltakerne besto av individer over 40 år som var bosatt i Tromsø kommune. Totalt var det 32 591 inviterte til å delta, hvorav 21 083 deltok i helseundersøkelsen. ...
 • Munn- og tannstell for eldre i hjemmetjenesten. En kartlegging av kunnskap og evaluering av utbytte etter kurs 

  Larssen, Merethe Dahl; Rusten, Malene Bergset; Fredriksen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-01)
  Eldre utgjør en økende andel av befolkningen og flere har i dag egne tenner. Tiden som hjemmeboende bærer preg av redusert kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten, og økende kontakt med hjemmetjenesten. Frem til innleggelse på sykehjem viser det seg at mange har en oral helse som har forfalt. Tidligere undersøkelser viser at det er behov for kompetanseheving blant pleiepersonell som yter munn- ...
 • Orale utfordringer i etterkant av munn- og halskreftbehandling 

  Monsen, Lena; Kristoffersen, Lisa (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-30)
  I denne studien har vi belyst utfordringer, sykdoms- og behandlingsrelaterte bivirkninger hos pasienter som har blitt behandlet for munn- og/eller halskreft. Ved å analysere data fra en undersøkelse blant medlemmene i Munn- og halskreftforeningen har vi kartlagt ulike plager og hvordan de fordeler seg med hensyn til kreftlokalisasjon og type kreftbehandling. Vi har også kartlagt hvilke av plagene ...
 • Digital learning application for clinical dentistry – a pilot study 

  Ertsås, Oliver; Marjala, Matias Fosse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-02)
  <p>Background: Microlearning is a growing trend in education which can have a positive effect on learning motivation and outcome. In health education, it has been shown to increase student knowledge and confidence in clinical procedures. Little research has been done on implementing digital learning solutions specifically aimed for clinical dental studies. Unifractal is an existing digital learning ...
 • Kan implisitte holdninger i tannhelsetjenesten påvirke hvilke kliniske beslutninger og vurderinger som tas? 

  Arntzen, Guro; Mæhre, Maria Emilie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Bakgrunn: Innenfor tannhelsetjenesten kan behandleren ofte møte pasienter som opplever subjektiv smerte, og det kan hende at flere behandlingsalternativer kan vurderes til å være rett behandling avhengig av hvilken behandler som vurderer pasientkasuset. Til tross for at det finnes forskning på implisitte holdningers påvirkning på kliniske beslutninger innenfor mange områder innenfor helsevesenet, ...
 • The effect of low pH on surface hardness, volume, surface area and morphology of direct dental restorative materials 

  Thomassen, Julie Susann Sindsen; Fossland, Ane Sofie Melhus; Jensen, Karine Lovise Strand (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Background: Dental erosions as a disease is an increasing problem today, in particularly among adolescents. They may be caused by intrinsic factors such as gastric juice, frequently present in the oral cavity of bulimic patients. Direct dental restorative materials may be used to treat erosions, but the data regarding the effects of low pH on volume changes of these materials are limited. Objective: ...
 • Combating antibiotic resistance: An approach to discover antimicrobial compounds 

  Wigand, Johannes; Winje, Endre (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-01)
  Objective: This study aims to test a cost-effective approach for discovery of novel molecular compounds with antimicrobial characteristics. Materials and methods: Thirteen randomly picked objects were swabbed in the area in and around Liverpool. They were further cultivated on BHI-agar plates, and then spread on top of several clinically relevant pathogenic indicator strains including C. albicans, ...
 • Technical quality of root-filled teeth performed by undergraduate students at UiTs student clinic 

  Nilsen, Line Marlen; Johnsen, Lisa Charlanka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-29)
  This retrospective study aims to evaluate the technical quality of root fillings performed at the UiT student clinic between 2011 and 2021, and reveal factors influencing the quality. The sample consisted of 474 periapical radiographs of endodontically treated teeth. All cases were treated by 4th and 5th year undergraduate students at UTK, from 2011 to 2021. Each root was independently ...
 • Tidsbruk i fyllingslegging med moderne- og konvensjonell teknikk 

  Eira, Mailinn Anti; Mikalsen, Nina Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-28)
  Innledning: Fyllingsterapi utgjør en stor andel av tannlegers arbeidshverdag, og det finnes flere ulike måter å legge fylling på. I denne undersøkelsen er det gjort en sammenligning av tidsbruken mellom moderne ett-steg adhesiv med bulk-fill fyllingsteknikk og konvensjonell tre-stegs adhesiv med skrålagsfyllingsteknikk. Dette kan gi relevant informasjon om hvilken av metodene som kan være relevante ...
 • Role of hormones in bone formation and resorption: A literature review [How hormones; adiponectin, angiotensin, cortisol, erythropoietin, insulin, parathyroid hormone, oxytocin, sex hormones, affect bone remodeling] 

  Tunheim, Eirin Grinde (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-01-05)
  The study aims to present the current research literature on hormones and its influence on bone remodeling and metabolism; an emphasis is given the disease of dry socket and bone related diseases such as periodontitis and osteoporosis. This thesis’ overview may be helpful by motivating the discovery of new approaches to address these diseases. There is plenty of available research about hormones ...

View more