Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Benresorpsjonshemmende medikamenter og oral helse. En undersøkelse om kunnskap blant tannleger og fastleger i Troms fylke i 2012 

  Valio, Evie Charlotte Alseth; Sellin, Line
  Introduksjon: målet med denne studien var å kartlegge kunnskapen om benresorpsjonshemmende medikamenters effekt på oral helse blant tannleger og fastleger i Troms fylke. Metoder: spørreskjemaer ble sendt til 144 tannleger og 146 fastleger, for å kartlegge deres kunnskapsnivå. Resultater: 69 tannleger og 28 fastleger deltok i undersøkelsen. Tannlegene viste seg å ha god kunnskap om benresorpsjonshemmende ...
 • Norske tannlegers holdninger og metoder i behandling av dype karieslesjoner 

  Eriksen, Isabel; Kuzmiszyn, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
  Sammendrag Mål: Målet for studien er å undersøke hvilke holdninger tannleger i Norge har til behandling av dype karieslesjoner i permanente tenner hos voksne, og hvilke behandlingsmetoder, materialer og instrumenter, som i praksis blir brukt. Metode: En strukturert spørreundersøkelse ble sendt ut til et tilfeldig utvalg (N=589) av norske tannleger. I spørreundersøkelsen spurte vi om demografiske ...
 • Detection and association of β-lactam resistance genes in Fusobacterium nucleatum and Prevotella intermedia. Investigation of cfxA in saliva samples 

  Knedahl, Ingeborg; Jakobsen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-21)
  Abstract Background: Antibiotic resistance is an ever-increasing problem worldwide, caused by unnecessary and excess use of antibiotics. The problem has engaged more attention and research the recent years. Aims: The aim of this study is to detect levels of the antimicrobial resistant gene cfxA in saliva samples, and to investigate the linkage between this gene and the two chosen bacteria; Prevotella ...
 • Tannbehandlingsangst blant den samiske befolkningen i Finnmark. En del av Tannhelse i Nord-prosjektet 

  Partapuoli, Ul-Juhan; Tellefsen, Ole Mahtte Eira (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-19)
  Abstract Introduction: There is a lack of knowledge regarding dental anxiety among indigenous people and therefore, it is important to learn more about this condition. Dental anxiety can be a challenge for both patients and clinicians. The aim was to investigate if there were any differences in dental anxiety between people of Sámi and Norwegian origin. Materials and methods: 2,493 individuals, ...
 • Periodontitis Etiology, Diagnosis, Current and Future Therapy. A Literature review 

  Skare, Kariann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-18)
  It is becoming clear that periodontitis is an inflammatory disease initiated by oral microbial biofilm, and likely due to poor oral hygiene and the failure of host immune system. Host response to the bacterial biofilm by the production of cytokines and subsequently inflammation response destroys the periodontium in the pathogenesis of the disease. This could lead to loosening or loss of teeth. In ...
 • The sights and sounds of dental treatment. Negative emotions and pain experience 

  Aarøen, Line; Bredesen, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
  The dental treatment situation is full of sensory impressions for the patient. This can be the sound of drilling or scaling, sights of blood or needles or the sensation of pain. These sensory impressions might induce negative emotions for the patient. In this study we want to investigate the relationship between sensory impressions (sights and sounds), emotions, and pain experience. We also want ...
 • Stress among dental students. A survey from Arkhangelsk, Russia. 

  Myrvold, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Et tverrsnitt studie som ble utført blant tannlegestudenter i Arkhangelsk, Russland. Hensikten med studiet var å se nærmere på graden av oppfattet stress blant tannlegestudentene. Det ble samlet inn personlige bakgrunnsdata av deltakerne i tilegg til at studentene skulle score intensiteten av stress som de hadde blitt utsatt for den siste måneden. Det ble brukt en "Dental Environment Stress Scale" ...
 • Detection and quantification of four periodontal pathogens using digital droplet-PCR 

  Bjørheim, Elise; Pettersen, Siri; Krutnes, Hanne; Sagen, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-12)
  In the treatment of periodontal disease, it can be of importance to know which bacteria are associated with the inflammatory response in individual patient. Microbiological testing is not common today as a routine test in periodontal treatment, often due to high costs and time consuming procedure. However, microbial diagnosis could improve the ability to identify patients at higher risk for developing ...
 • Jobbengasjement, jobbressurser og livstilfredshet hos norske tannleger 

  Skaug, Kim André; Cirotzki, Franz; Nesstveit, Hendrik William (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-23)
  Bakgrunn: Utbrenthet kan anses som en alvorlig risiko for tannlegeyrket, med konsekvenser som påvirker både renommeet til yrkesgruppen i sin helhet, og for den enkelte tannlege. Det er likevel viktig å poengtere at hovedmengden av tannleger ikke lider av utbrenthet. Målet med studien var å kartlegge nivå av jobbengasjement blant norske tannleger, undersøke hvilke faktorer i tannlegens arbeid som ...
 • Betydning av munntørrhet for den orale helse hos eldre 

  Aanerød, Turid Norstad; Lorentzen, Thea Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
  Mange eldre i dag plages med munntørrhet. Vi vet at saliva har stor betydning for vår orale helse og livskvalitet, og det er derfor viktig å kunne identifisere en munntørr pasient. Denne masteroppgaven er en litteraturstudie som tar for seg årsaker, konsekvenser og tiltak ved munntørrhet hos eldre. Årsakene til munntørrhet er mange og ulike. Den viktigste årsaken er bruk av legemidler. I tillegg ...
 • Psykisk utviklingshemming og munnhelse. En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer og utfordringer 

  Eidissen, Linn-Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
  Mål for studien: Målet for denne studien var å få et innblikk i erfaringer og utfordringer knyttet til munnhygiene og kosthold hos voksne med psykisk utviklingshemming. Material og metode: Oppgaven baserer seg på kvalitative forskningsintervju med ansatte i kommunale boliger for psykisk utviklingshemmede, utført høsten 2015. Intervjuene ble tatt opp med diktafon, og deretter transkribert ordrett. ...
 • Human papillomavirus. Detection and prevention of infection 

  Hansen, Connie Kristiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-09)
  Human papillomaviruses (HPVs) are composed of a big group of over hundred related viruses. Some of them can cause warts, and some can in worst case lead to cancer. High-risk HPVs can cause several types of cancer such as: cervical cancer, anal cancer, oropharyngeal cancers (cancers of the middle part of throat, including the soft palate, the base of the tongue, and the tonsils), vaginal cancer, ...
 • Retinerte permanente 1. og 2. molar. En litteraturstudie 

  Zdralovic, Faruk; Skogly, Bjarte Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-20)
  Målsetting: Målet med denne oppgaven var å sammenfatte prevalens, etiologi og behandling ved retensjon av 1. og 2. molar, og undersøke om det er en forskjell mellom klinisk erfaring blant pedodontister og kjeveortopeder ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN) og hva som finnes i litteraturen. Metode: Fagartiklene i oppgaven ble hentet fra PubMed og andre odontologiske ...
 • Angst og depresjon blant norske tannlegestudenter 

  Risstad, Maria Skrove; Eckle, Line Hansen; Thune, Sara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-20)
  Hensikten med denne studien var å undersøke symptomtrykk for angst og depresjon hos norske tannlegestudenter, og undersøke hvordan disse påvirkes av faktorene livstilfredshet, boforhold og nærmiljø, personlighet, skolerelatert stress og fysisk aktivitet. Det ble utsendt et spørreskjema til tannlegestudenter fra første til femte studieår ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen og ...
 • Dentale erosjoner. Barn og unges kunnskap om dentale erosjoner 

  Isaksen, Marthe Berg; Andersen, Elisabeth Haug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-19)
  This study aimed to investigate the knowledge about dental erosion (DE) among children and adolescents 13 – 20 years. The study was based on a questionnaire regarding knowledge of DE, oral symptoms, soft drink consumption and oral hygiene habits, and was implemented at three different schools in Troms county: one occupational school (n=42) and one study specialized school (n=64) both in Sør-Troms ...
 • Quality of dental unit water at university dental clinic, private and public clinics in Tromsø. Investigation of bacteria levels in water samples in dental chair water lines 

  Lilleng, Helga; Gangsø, Luise; Skoglund, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-19)
  Abstract: Exposure to water with high bacterial counts violates the basic principles of clinical infection control in dental clinics. Therefore, bacterial counts in water that comes from the dental chair unit should always be evaluated. As guideline water that comes from hand pieces/three-way syringes should have less than 200 colony forming units per one mL of water. Aims: The aim of this study ...
 • Odontologistudiet i Tromsø og Arkhangelsk. En sammenliknende innholdsanalyse av studieplanene 

  Hetland, Ingvild Waage (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-19)
  Hensikten ved oppgaven var å sammenlikne de to studieplanene ved tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø og Northern State Medical University i Arkhangelsk. Det var ønskelig å se på hvordan den kliniske opplæringen ble gjennomført og hvordan de ulike kliniske fagene var vektlagt i studieplanene. Videre var det av interesse å se hvorvidt forskningsmetode, vitenskapelig arbeid og undervisning ...
 • Kunnskap og samhandling om munnhelse hos eldre på sykehjem 

  Magnussen, Dina Caroline; Tømmerek, Marit Irene; Lind, Elisabeth Kristensdatter Britten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-06)
  I denne oppgaven tar vi for oss den utfordringen samfunnet står overfor med en økende generasjon eldre som bor på institusjon, og som har flere egne tenner enn tidligere. Vi har som en del av oppgaven besøkt to tannklinikker, et sykehjem og to klasser ved Helse – og oppvekstutdanningen på en videregående skole i en liten kommune i Nord-Norge med omtrent 8000 innbyggere. Vårt ønske var å se ...
 • Selvopplevd oral helse hos eldre i Troms i alderen 67 til 79 år 

  Stormo, Johanne A.; Kristiansen, Kristina B.; Pettersen, Bente K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-20)
  Mål med studien: Målet med oppgaven var å kartlegge den selvopplevde orale helsen hos et utvalg eldre i aldersgruppen 67 til 79 år i Troms fylke. Vi ville også undersøke hvordan den selvopplevde tannhelsen påvirkes av tannstatus, munntørrhet og selvopplevd generell helse. Material og metode: Oppgaven baserer seg på materiale innhentet fra prosjektet «Tromstannen – munnhelse i Troms fylkeskommune» ...
 • Implantatforankret dekkprotese i underkjeven. Pasientens opplevelse av behandling og behandlingsforløp 

  Eriksen, Lise Lillevåg; Reierth, Maren; Børseth, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-20)
  Abstrakt Målsetning: Målsettingen er å undersøke hvor godt pasienter som har fått behandling med implantatforankret dekkprotese i underkjeven er informert i forhold til behandlingsforløp og tidsperspektiv, mulige komplikasjoner og hvilken egeninnsats som kreves i forhold til hygiene i ettertid. Material og Metode: Data ble samlet inn ved hjelp av et selvrapporterende spørreskjema. Spørreundersøkelsen ...

Vis mer