Recent additions

 • Har teknisk analyse en investeringsverdi? En studie av daglige anbefalinger fra selskapet Investtech 

  Rasmussen, Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Det meste av forskning viser at markedet er effisient i svak form, men til tross for dette eksisterer det et marked for teknisk analyse. I denne oppgaven forsøker jeg å avdekke en investeringsverdi for investorer som benytter seg av tekniske analyser, da gjennom anbefalinger fra selskapet Investtech. Jeg har valgt å se på to mulige opphav til verdi; både om det skjer en reaksjon i markedet umiddelbart ...
 • Effektivitetsanalyse og produktivitetsutvikling i norske sparebanker. En analyse av norske sparebanker for perioden 2014-2017 ved bruk av Data Envelopment Analysis og Malmquist produktivitetsindeks 

  Borkenhagen, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-02-26)
  Denne oppgaven analyserer effektivitet og effektivitetsutviklingen for norske sparebanker i perioden 2014-2017. Banknæringen i Norge reguleres av regjeringen i form av boliglånsforskrifter og andre regulatoriske krav. Banknæringen spiller en viktig samfunnsrolle for å tilby trygg og stabil finansiering til befolkningen. Datagrunnlaget for analysen er hentet fra Finans Norge sine årlige utgivelser ...
 • Faktorer som påvirker prisen på en cruisereise. En empirisk studie av prisdannelsen for Hurtigrutens cruisereiser langs norskekysten 

  Biti, Helge Tveit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
  Denne studien undersøker prisdannelsen til Hurtigruten AS ved hjelp av en invers etterspørselsmodell, hvor formålet er undersøke hvilke faktorer som bidrar til å forklare billettprisen til Hurtigruten og hvor stor innvirkning disse faktorene har på billettprisen. Det legges spesielt vekt på å undersøke hvilken virkning ulike kampanjer har på billettprisen. Til dette formålet blir det gjort en ...
 • Pricing strategies of airline companies. Discovering the reasons behind ticket price variation on Norwegian airline market. 

  Grabovskaia, Sofiia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Price of good or service is to some extent a reflection of company’s underlying strategies. On the airline market, price is determined by various factors such as type of carrier, season, flight and fare characteristics, as well as goals and visions of the specific airline company. This thesis contains an empirical analysis of pricing strategies of airline companies on domestic market in Norway. ...
 • Sykefravær i helsesektoren. En analyse av hvilke arbeidsforhold og faktorer som påvirker sykefraværet på sengepostavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

  Ramstad, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-30)
  Norge har det høyeste sykefraværet i Nord-Europa sett opp mot sammenlignbare land. Kostnadene tilknyttet sykefravær er store både for staten, arbeidsgivere og arbeidstakere. Helse- og sosialsektoren har i en årrekke vært på sykefraværstoppen og sykefraværet ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det høyeste blant landets største sykehus. Sykefravær er en kompleks utfordring, der årsakene kan være ...
 • Strategisk kompetanseledelse i Nord-Norge. En kvalitativ studie av to småbedrifter 

  Olaussen, Ranveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Sammendrag De menneskelige ressursene blir sett på som viktige i bedriftene, og i mange tilfeller vil de også være de ressursene som er avgjørende for lønnsomhet og vekst. Små bedrifter skiller seg ikke fra store i den sammenheng, men små bedrifter kan ha både muligheter og utfordringer som kan gjøre seg gjeldende i større grad enn de vil gjøre i store organisasjoner. I småbedrifter er gjerne leder ...
 • Sepsis Training in Virtual Reality - A Study on Enhanced Learning 

  Snarby, Siva Konstance (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-21)
  Sepsis is a health condition where the bloodstream is bacterial infected, it affects annually 18 million people around the world. Especially does the illness affect individuals with weaker immune systems. Treating sepsis presents some challenges as it requires rapidly detection and correct treatment. Virtual Reality (VR), which is defined as three-dimensional computer science, presents potential ...
 • Hva får ansatte til å bli? 

  Potekhina, Ilona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Frivillig turnover er en kompleks prosess med mange konsekvenser som berører flere aktører. Denne oppgaven ser på frivillig turnover fra arbeidsgivers perspektiv og tar for seg «positiv» side av frivillig turnover, det vil si ønske om å bli værende i en organisasjon. Formålet med oppgaven er å svare på følgende problemstilling: «Hvordan forklarer ansatte sitt ønske om å bli værende i en organisasj ...
 • Samskaping av verdi i samiske museer. Hvordan kan den lokale kunden engasjeres til gjentakende besøk? 

  Eira, Marit Kirsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-19)
  Utredningen ser på hvordan markedsorientering og tjeneste dominant logikk kan gi positiv forbedring av en organisasjons synlighet i markedet. Dette markedet er ikke slik det var for noen år tilbake, da organisasjoner hadde et vareorientert syn hvor markedet skulle påvirkes. Nye teknologiske løsninger endrer verdensbildet raskere enn tidligere. Tjenestedominant logikk er det nyeste innenfor markedsføring. ...
 • Lønnsomhet i norske transportbedrifter: En studie av lønnsomhetsforskjeller i norske transportbedrifter 

  Thune, Tina T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Denne mastergradsoppgaven tar sikte på å belyse mulige årsaker til lønnsomhetsforskjeller blant norske transportselskap. Bransjen er preget av svært lav lønnsomhet, og opplever stadig økende konkurranse fra utenlandske transportører som konkurrerer med helt andre rammebetingelser og kostnadsbilde. Det vises til spesielt dårlig lønnsomhet blant mellomstore til store selskaper, noe som tyder på at ...
 • Hvilke faktorer påvirker kontantbeholdningen til norske selskaper notert på Oslo Børs? En empirisk studie av påvirkningsfaktorer i perioden 2004-2018 

  Hansen, Snorre; Andersen, Morten Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Formålet med denne avhandlingen er å identifisere faktorer som påvirker kontantbeholdningen til norske selskaper notert på Oslo Børs. Faktorene som undersøkes er forankret i litteratur og tidligere empiriske funn. Både selskapsinterne- og selskapseksterne variabler inkluderes, i tillegg til en fryktvariabel som har til hensikt å måle usikkerheten i markedet. Med bakgrunn i fire fremtredende ...
 • The Effect of Airbnb on Real Estate Prices. A Panel Data Regression Study on Variables Affecting Real Estate Prices 

  Pedersen, Cathrine; Myrland, Ørjan Nyborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  The real estate prices in Norway have increased steadily over the last 15 years. With the Norwegian housing policy encouraging the populations to own instead of renting, it is a hot topic. With the rise of Airbnb and its simplicity for hosts and visitors, the purpose of this study is to measure the effect of Airbnb rentals on real estate prices in Norway. The study further explores the effect of ...
 • Samme naturressurs, ulik eksportpris - hvorfor? En komparativ studie av norsk og islandsk makrellnæring 

  Dreyer, Sofie; Evenseth, Susann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Hvordan en nasjon presterer i en internasjonal konkurransesituasjon henger i stor grad sammen med nasjonens omgivelser og ressurser og kapabiliteter. Norge og Island er to tilsynelatende like land med mange av de samme forutsetningene. De blir blant annet sammenlignet som fiskerinasjoner da begge høster store verdier fra havet. De to nasjonene fisker på mange av de samme artene – en av disse er ...
 • Potensielle innsparinger og effektivitetsgevinster fra sammenslåing innen norsk bompengesektor. En ex-ante fusjonsanalyse med DEA 

  Myskja, Sakarias; Hjermstad-Sollerud, Amund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  I 2018 ble seksti bompengeselskap slått sammen til fem regionale bompengeselskap for å redusere kostnader og skape mer effektiv drift som en del av bompengereformen. Tidligere studier viser til ubenyttede stordriftsfordeler i sektoren, men det ikke er gjort eksplisitte analyser om sammenslåingen har potensialet til å øke effektivitet i bompengesektoren. Denne studien undersøker potensielle innsparinger ...
 • Kvalitetsvurderinger av laks og ørret: En kvalitativ studie av forbrukeres kjøp med fotoanalyse som verktøy 

  Myrland, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Norske forbrukeres sjømatkonsum viser en negativ trend, og sjømatprodusenter søker etter svar på hvordan man kan øke salget av laks og ørret. For å snu den negative trenden må man forstå hva forbrukerne vektlegger når de velger sjømat. Studier viser at matkvalitet stadig blir viktigere, der kvaliteten oppfattes gjennom produktets intrinsiske (indre) og ekstrinsiske (ytre) attributter. Formålet med ...
 • På jakt etter alfa, oppside beta og andre skjevheter. Test av investeringsstrategi i lys av adferdsøkonomiske fenomen 

  Nygaard, Bjørn Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne masteroppgaven tester om det er mulig å oppnå risikojustert meravkastning i det norske aksjemarkedet gjennom en investeringsstrategi som holder billige selskaper målt på inntjening. Oppgaven er motivert av tidligere studier som indikerer overreaksjon hos investorer og brudd på hypotesen om effisiente markeder. En konsentrert portefølje som inneholder de 10 aksjene med lavest price earnings ...
 • Forholdet mellom samhandlingsprosessen og resultatet i en prosjektfase. En kvalitativ studie av delprosjektet «Regnskapsmodulen i Visma» i sammenslåingen av Troms og Finnmark Fylkeskommune 

  Rolland, Benedicte Wichstrøm; Sveen, Mette Alexandra Bjune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Temaet for denne masteroppgaven er samhandlingsprosessen i prosjektfasen. Oppgaven undersøker samhandling gjennom måten ulike aktører interagerer og samarbeider med hverandre i en prosjektorganisering. Det stilles spørsmål til hvordan man kan forstå delprosjektet «Regnskapsmodulen i Visma» i sammenslåingsprosessen av Troms og Finnmark fylkeskommune, som et resultat av samhandlingen. Hensikten med ...
 • Oppfyllelse av opplysningsplikt og arbeid med miljøaspektet ved bærekraft; hvordan og hvorfor? En undersøkelse av trålerbransjen. 

  Rasmussen, Jeanette Elisabeth Moen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Det blir stadig mer fokus på miljøproblemene verden står ovenfor. I den forbindelse må også næringslivet ta sin del av ansvaret. Samtidig har myndighetene også et viktig ansvar, der de gjennom rapporteringskrav og reguleringer kan påvirke selskapene til å sette bærekraft på dagsorden. Rskl § 3-3a tiende ledd er ment for å formidle viktige opplysninger til interessenter, samt øke styret og daglig ...
 • Økonomiansvar i et helseforetak. En studie av holdningen til økonomiansvar blant ledere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

  Kvalvik, Kiana Sarah (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne studien undersøker ledernes holdninger til økonomiansvar i et helseforetaket UNN-HF, med hensikt å kartlegge holdningene på ulike nivå. Dette er belyst gjennom følgende problemstilling: «Hvordan er holdningene til økonomiansvaret på de ulike ledernivåene i et helseforetak?» Det er gjennomført en ekstensiv casestudie, hvor både kvantitativ og kvalitativ metode er benyttet. En spørreundersøkelse ...
 • Hvordan jobber ledere og medarbeidere i Fagrent med å oppnå økt jobbnærvær? En casestudie om nærværsarbeid 

  Larsen, Ida; Sjølingstad Olsen, Rebecca (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  De seneste årene er det blitt rettet mer fokus på nærvær fremfor sykefravær, og dette var noe vi ønsket å undersøke nærmere. Temaet for oppgaven er derfor nærværsarbeid. Vi har inngått et samarbeid med Tromsø kommunes renholdsoperatør, Fagrent, som har et pågående arbeid med nærvær. Fra Fagrent startet nærværsarbeidet i 2016 har de redusert sykefraværet drastisk, der nærvær og deltakelse blir beskrevet ...

View more