Now showing items 2892-2911 of 5511

  • Kreftdiagnostikk i almenpraksis V. Pasienter med og uten kreft. Hvem søker lege for kreftens syv faresignaler? 

   Holtedahl, Knut A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1984)
   Almenpraktiker- og sykehusjournaler til 65 kreftpasienter og 65 kjønns- og aldersmessig like kontrollpasienter ble gjennomgått for å registrere forekomst av kreftens syv faresignaler. For kreftpasientene ble kun faresignaler som opptrådte før diagnose, registrert. og disse ble klassifisert som «tidlig» eller «sent» opptredende etter nærmere definisjoner. <br> Hos 66 % av kreftpasientene forekom ...
  • Kreftdiagnostikk i almenpraksis VI. Innholdet i kreftfaresignalene. Er "varige smerter" aktuelt som faresignal? 

   Holtedahl, Knut A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1984)
   Antallet og innholdet i kreftfaresignalene er blitt endret flere ganger siden de ble introdusert i USA under første verdenskrig. Faresignalene er forsøkt utformet slik at de hjelper mennesker med kreft til raskest mulig å søke lege, uten å skape unødig angst i befolkningen og øke "trivialitets"-belastningen i helsevesenet. <br> Her diskuteres denne målsetningen, og jeg undersøker nærmere ...
  • Kreftdiagnostikk i almenpraksis VII. Ringeklokkesymptomer, ringeklokkedata og fallgruver. Nyttige varslere i almenpraktikerens kreftdiagnostiske arbeid? 

   Holtedahl, Knut A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1984)
   Her presenteres lister over «ringeklokkesymptomer», «ringeklokkedata» og «fallgruver» i praktisk kreftdiagnostikk. Listene er ment å være forslag til en utdypet og forbedret legerettet versjon av de publikumsrettede kreftens syv faresignaler. <br>Forekomst av disse diagnostiske data er registrert ved journalgjennomgang for 65 kreftpasienter. Forekomst av ringeklokkesymptomer er også registrert hos ...
  • Kreftpasienter i tidlig palliativ fase. 

   Rekkedal, Unni Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
  • Kreftrisiko ved snusbruk. Litteraturstudie 

   Johansen, Christel Sundfær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-31)
   Sammendrag Bakgrunn I løpet av de siste årene har bruken av snus i Norge eksplodert, særlig blant unge. Det har vært omdiskutert hvorvidt bruk av snus medfører helserisiko. Bruk av snus virker å være sosialt akseptert i en tid da røykeforbudet er gjeldende i det offentlige rom og på de fleste arbeidsplasser. Det kan synes som at man har støttet seg på argumentet om at så lenge snus er mindre farlig ...
  • Kritikken av behaviorismen : en atferdsanalytiker og en kritiker sine oppfatninger om atferdsanalysens tilnærming til vitenskap 

   Sparby, Linn Ebeltoft (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-06)
   Bakgrunn Det rettes omfattende filosofisk begrunnet kritikk mot behaviorismen og atferdsanalyse. Atferdsanalysen kritiseres for positivisme/scientisme, mekanisme, determinisme og dualisme. Atferdsanalyse og den øvrige, tradisjonelle psykologien tar på grunnleggende ulike måter sikte på å studere og redegjøre for menneskers handlinger. Dette manifesteres eksempelvis i at forskningsstrategier og ...
  • Kronisk bekkensmerte, muskelspenninger og selvopplevde helseplager 

   Vold, Anne Tine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Sammendrag: Jeg har de siste 6 år jobbet ved nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom. I løpet av disse årene har jeg fått henvist et økende antall pasienter med kronisk bekkensmerte (KBS) til utredning og behandling. Min erfaring er at dette er en pasientgruppe med mange symptomer fra ulike organsystemer i tillegg til omfattende muskel- og skjelettplager. Til tross for de ...
  • Kronisk hepatitt C infeksjon – sykelighet, dødelighet og opioid substitusjonsterapi. Et 14- års materiale ved et helseforetak 

   Jensen, Karoline Nergård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Sammendrag: Dette er en retrospektiv observasjons- og kvalitetssikringsstudie med gjennomgang og innsamling av helseforetakets aktivitet og behandlingsresultater på pasienter med ICD diagnosen B18.2, kronisk hepatitt C. Man ønsket her å kartlegge både psykiske og somatiske komorbiditeter og komplikasjoner, så vel som bivirkninger forbundet med interferon- og legemiddelassistert rehabilitering. ...
  • Kronisk nyresvikt i Tromsøundersøkelsens spesialkohorte i Tromsø-4 og Tromsø-5: Prevalens av kronisk nyresykdom i Tromsøundersøkelsen og bevegelser av kroniske nyresykdomsstadier 1-5 i en 7 års oppfølgingsstudie 

   Lauknes, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Innledning: Det er estimert at rundt 10 % av landets befolkning har CKD i følge tall basert på datamaterialet i HUNT. Det er per dags dato imidlertid ikke vært utforsket hva prevalensen av kronisk nyresykdom i Tromsøundersøkelsen er. I denne oppgaven vil jeg undersøke hva prevalensen av personer med kronisk nyresvikt er og hva slags stadium de er i gjennom data fra Tromsøundersøkelsens spesialkohorte ...
  • Kroniske bekkensmerter i spesialisthelsetjenesten 

   Hafstad, Silje Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Bakgrunn: Kroniske bekkensmerter hos kvinner utgjør en medisinsk og samfunnsøkonomisk utfordring. Et sammensatt kompleks av ulike etiologier og assosierte lidelser byr på vanskeligheter i forhold til utredning og behandling. Jeg har undersøkt omfang av og de hyppigste inngrep ved behandling av kroniske bekkensmerter ved Nordlandssykehuset Bodø fra 2009 – 2013. Metode: Ved hjelp av anonymiserte data ...
  • Kroppens spor - en utfordring i psykiatrien 

   Gretland, Anne (Research report; Forskningsrapport, 1999)
  • Kroppslige uttrykk hos spedbarn. Hva kan spedbarn fortelle med sine kroppslige uttrykk når slike uttrykk avviker fra forventet normalutvikling - fortellinger og forståelser 

   Grøntoft, Inger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   SAMMENDRAG Oppgavens utforsker spedbarns kroppslige uttrykk når de avviker fra forventet normalutvikling. Slike avvikende kroppslige uttrykk forstås ofte som skade eller sykdom i barnet, og det letes etter årsaker i barnet. Hensikten i oppgaven er å utvide forståelse rundt spedbarnets kroppslige uttrykk i et fenomenologisk perspektiv. Spedbarnet som subjekt i sin livsverden med meningsbærende ...
  • Kroppsøvingsfaget etter kunnskapsløftet: læreroppfatninger 

   Rønbeck, Nils-Fredrik; Rønbeck, Ann Elise (Research report; Forskningsrapport, 2010)
  • Kropslig dialog - dialog om kroppen - Fysioterapeutisk samhandling 

   Andersen, Tina Hostrup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
   Denne studie handler om kropslig dialog- og dialog om kroppen – fysioterapeutisk samhandling. Det centrale i dette studie, er at belyse kommunikation, som et vigtigt element i behandlingen. Mere præcist, søger jeg at undersøge: hvad kendetegner kommunikationen mellem fysioterapeut og patient i psykomotorisk behandling i psykiatrien? Kommunikation er et vanskeligt begreb med mange nuancer og stor ...
  • Kultursensitivt barnevern. En kvalitativ studie av barnevernsarbeideres erfaringer i sitt møte med etniske minoritetsfamilier 

   Wessel, Pål (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan barnevernsarbeidere erfarer sitt møte med etniske minoritetsfamilier. Kultursensitivitet er blitt en viktig del av flerkulturelt barnevernsarbeid, og det stilles krav og forventninger om å møte etniske minoritetsfamilier på en kultursensitiv måte (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015). Hovedmålet med denne studien er å undersøke ...
  • Kunnskap og samhandling om munnhelse hos eldre på sykehjem 

   Magnussen, Dina Caroline; Tømmerek, Marit Irene; Lind, Elisabeth Kristensdatter Britten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-06)
   I denne oppgaven tar vi for oss den utfordringen samfunnet står overfor med en økende generasjon eldre som bor på institusjon, og som har flere egne tenner enn tidligere. Vi har som en del av oppgaven besøkt to tannklinikker, et sykehjem og to klasser ved Helse – og oppvekstutdanningen på en videregående skole i en liten kommune i Nord-Norge med omtrent 8000 innbyggere. Vårt ønske var å se ...
  • Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie 

   Martinsen, Kari; Boge, Jeanne Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
   I evidenstenkningen opererer man med et kunnskapshierarki som innebærer at bestemte former for målbar kunnskap blir rangert høyere, eller som mer evidente, enn humanistisk kunnskap. Evidensforskningen står i en sammenheng der formålet er å standardisere og styre praksis. Dette kan gjennomføres ved at offentlige myndigheter legger til rette for slik forskning ved å profilere den som samfunnsnyttig, ...
  • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket FRIENDS for life (behandling) 

   Sæle, Rannveig Grøm; Sagatun, Åse (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-28)
   <p><i>BAKGRUNN</i>: Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene av tiltaket FRIENDS for life, et behandlingsprogram for barn og ungdommer med angst. Tiltaket er tilrettelagt for grupper, men kan også brukes individuelt. FRIENDS har som mål å hjelpe barn og ungdommer med å utvikle ferdigheter og kunnskaper som gjør dem bedre rustet til å håndtere angstprovoserende situasjoner. I Norge ...
  • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.) 

   Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-12)
   <i><p>BAKGRUNN</i>: Artikkelen er en revidert kunnskapsoppsummering om effekten av den skoleomfattende modellen «Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling» (PALS) (Natvig & Eng, 2012), nå oppdatert i henhold til Ungsinns nye prosedyrer og kriterier. PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell med mål om å utvikle en positiv skolekultur for å styrke elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter, ...