Now showing items 19-38 of 46

  • I hvilken grad påvirker endringsklima, endringseffektivitet og innovasjonsgrad individuell endringsberedskap i et norsk energikonsern, og varierer sammenhengene mellom grupper av ansatte? 

   Øfsti, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Demografiske endringer, globale økonomiske maktforskyvninger, urbanisering, ressursknapphet og klimaendringer og teknologiske gjennombrudd er fem av våre tids megatrender ifølge konsulentselskapet PwC. Forskning på endring og utvikling er et forskningsfelt av betydning, og interessen for området er økende i takt med at organisasjoner strever med å håndtere teknologiske fortrinn, en global markedsplass ...
  • IA-avtalen. Til begjær eller besvær? 

   Wik, Annie Abrahamsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Tema for denne oppgaven er inkluderende arbeidsliv, nærmere bestemt «Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018» (IA-avtalen). Formålet med denne oppgaven har vært å peke på utfordringer som virksomheter og bedriftsledere står overfor ved implementering og gjennomføring av IA-avtalen i sin organisasjon. Hovedspørsmålet er knyttet til hvordan ledere oppfatter at IA-avtalen påvirker ...
  • Intern kontroll i Forsvaret. En studie av kompetanse for utførelse av intern kontroll lokalt i Forsvarets avdelinger 

   Solsvik, Magnus B.; Johansen, Anders S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-29)
   Forsvaret har gjennom årene ved flere anledninger fått negativ omtale grunnet manglende kontroll med forsvarlig forvaltning. Gjennom Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i Forsvaret, dokument 3:9 (2010-2011), fikk Forsvaret kritikk for mangelfull kvalitet på intern kontroll lokalt i Forsvarets avdelinger. Videre ble det påpekt svakheter ved risikostyringen. Formålet med denne studien er ...
  • Kjøp av lokalmat – effekten av hjelpetilbøyelighet og lokalpatriotisme 

   Skallerud, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-11)
   I dagens samfunn er det et stadig sterkere fokus på mat og mange forbrukere foretrekker produkter fra lokale produsenter. Det finnes en rekke forskning som forklarer forbruk av mat. Imidlertid har vi lite systematisk kunnskap om årsaker til at forbrukere velger lokalmat, og jeg kjenner ikke til noen norske studier som har kartlagt hvorfor forbrukere velger eller ikke velger lokalprodusert mat. Etter ...
  • Kommunal budsjettpraksis. Ex ante eller ex post? En casestudie av én kommunes bruk, nytteverdi og holdning til budsjettet som styringsverktøy 

   Rognlid, Lars Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   I denne masteroppgaven har jeg ønsket å se nærmere på kommunal budsjettpraksis: bruk, opplevd nytteverdi, utfordringer og kritikk av budsjettprosess, budsjettering og budsjett som styringsverktøy. Som casestudie har jeg benyttet Tromsø kommune, som siden 2002 har vært organisert i en to-nivåmodell. På undersøkelsestidspunktet, medio desember 2015, primo januar 2016 og medio mai 2016, benyttet Tromsø ...
  • Kunnskapsoverføring under krevende forhold i internasjonale operasjoner. Hvordan ivaretas kunnskap mellom norske styrker i Irak 

   Solberg, Espen; Solheim, Thorjus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-03-01)
   Oppgaven tar utgangspunkt i en teoretisk fortolkende casestudie med intervjuer fra styrkebidragene i NOR TU og Hærens Våpenskole som er ansvarlig for Hærens erfaringshåndtering. Styrkebidragene i de norske styrkene (NOR TU) løste oppdrag i Irak mellom 2015 og 2018. Teorigrunnlaget i oppgaven er basert på Szulanski (1996) sin fire-stegs modell for kunnskapsoverføringsprosess og Røvik (2007) sitt ...
  • Kvalitetssikring av lønnsomhet i bygg- og anleggsprosjekter. Hvilke risikoområder må rettes særskilt oppmerksomhet i bygg- og anleggsprosjekter for å unngå kostnadsoverskridelser 

   Leistad, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Temaet for denne utredningen er kvalitetssirking av lønnsomhet i bygg- og anleggsporsjekter. Utredningens overordnede hensikt er å si noe om hvilke risikoområder som må rettes særskilt oppmerksomhet for å unngå kostnadsoverskridelser i bygg- og anleggsbransjen. Under forutsetningen om å minimere risiko og således optimalisere fortjenesten. Nesttun Byggconsult AS vil i dette studiet bli brukt som et ...
  • Ledelse gjennom rekruttering. En studie av ledere i Forsvaret sin involvering i rekruttering. 

   Johnsen, Eskil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Hovedproblemstillingen har vært om ledere kan oppnå større suksess ved å engasjere seg sterkere i rekruttering. Idéen ledelse gjennom rekruttering er nyttet som en rød tråd sammen med forskningsspørsmål. Idéen innebærer at ledere bygger omdømmet slik at dyktige medarbeidere tiltrekkes, påser at riktig kompetanse finnes i egen avdeling og bidrar til en tydelig forventningsavklaring med de som ...
  • Lederatferd og vedvarende suksess - hva kjennetegner den suksessfulle lederen? 

   Sørensen, Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-24)
   Studien er en mastergradsoppgave innenfor Master of Business Administration ved Handelshøyskolen i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Inspirasjon for denne studien er hentet fra egne erfaringer med ledere som har hatt en lederatferd som har vært destruktiv for organisasjonen de skulle representere. Derfor er følgende problemstilling valgt for studien: «Hva kjennetegner lederatferden til en leder ...
  • Ledererfaring før lederutdanning - hva gir best resultat? En sammenligning av offiserer med og uten ledererfaring før utdanningen på Krigsskolen 

   Müller, Evin Patrik; Frisak, Magnus Bøhn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
   Vi har i denne studien sammenlignet to ulike grupper offiserer som har fullført utdanningen på Krigsskolen (KS). Det ene gruppen har gjennomført utdanningsløpet hvor de har ledererfaring fra avdeling før skolestart, mens den andre ikke har det. I oppgaven kalles disse vanlig KS og KS Gjennomgående. Vi ønsket å se hvilken gruppe offiserer som scoret best på prestasjoner de gjorde før, underveis og ...
  • Legitimitet i bioteknologiselskaper. Hvordan oppnår selskaper tilknyttet Biotech North klyngen legitimitet? 

   Hauan, Jorg Janssønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Siden 90 tallet har det vært et oppsving i statlige og politiske initiativer for å utvikle bioteknologinæringen i Norge. Et av initiativene har vært å legge til rette for næringsklynger rundt om i landet. Biotech North er en slik klyngeorganisasjon for bioteknologiselskaper i regionen rundt Tromsø. Klyngen hjelper medlemmene sine med samarbeid, innovasjon og verdiskapning. Biotech Norths medlemsmasse ...
  • Lønnsomhet i kunnskapsbaserte teknologibedrifter. En casestudie fra Multiconsult AS 

   Kussl, Sebastian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-30)
   Personalkostander er hoved kostandsfaktor i kunnskapsbaserte teknologibedrifter og har størst påvirkning til lønnsomheten. Oppgaven viser at offshoring av arbeid til lavkostland har mindre påvirkning til lønnsomhetsøkning enn forventet. Den potensielle offshorings-enheten må ha en viss størrelse for å hente inn kostnadsbesparelser som forsvarer store investeringskostnader. Begrensinger, både kulturell ...
  • Markedsinngangsbarrierer i Kina. En studie av hvilke inngangsbarrierer oppleves av de norske aktørene ved markedsinngang i Kina 

   Chen, Kang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-29)
   Kina ble i 2010 verdens nest-største økonomi, den største produsent av industrivarer, den største eksportnasjon og den nest-største importøren. Landet har et enormt potensial for videre økonomisk vekst, og utviklingen der vil i stor grad påvirke hva som skjer i resten av verden. Utviklingen i Kina er derfor viktig for Norge. Dette er noe som åpner opp for nye muligheter for bedrifter, men mangler ...
  • Medisinsk koding av sykehusopphold på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. En undersøkelse av kvaliteten på kodingen og hvordan problemet med ukorrekt koding kan bedres 

   Mathisen, Lene Cecilie; Mathisen, Thor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-30)
   Innsatsstyrt finansiering (ISF) har siden 1997 vært implementert i inntjeningsmodellen i det norske helsevesenet. Dette innebærer at hvert helseforetak får en del av sin inntjening på bakgrunn av koder helsepersonell registrerer ved avslutningen av hvert sykehusopphold. Koder om hoveddiagnose for sykehusoppholdet, samt eventuelle bidiagnoser og utførte prosedyrer ligger bak beregningen av de ressursene ...
  • Merkevaresamfunn på sosiale medier. En studie av engasjement og identitet i sosiale medier og hvordan det påvirker merket Tesla 

   Sætre, Nils Jarle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-02)
   Masteroppgaven skal se nærmere på hvordan noen av mekanismene på sosiale medier fungerer i et merkevaresamfunn, og hva det fører med seg når det kommer til merkevaren. De siste årene har det dukket opp mange medlemssider dedikert til bestemte merkevarer. Tesla Owners Club Norway (TOCN) på Facebook er en slik side. Teoretisk sett ser oppgaven på flere områder. Sentrale tema er merkevaresamfunn, ...
  • Motivasjonsfaktorer for å gå på teater. En kvalitativ studie av hvilke faktorer som påvirker teaterpublikummet intensjon om å gå på teater 

   Schjølberg, Kiku Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å identifisere hvilke motivasjonsfaktorer som påvirker publikum å besøke teater, eller eventuelle faktorer som påvirker beslutningen om å ikke gå på teater. Dette gjøres ved å undersøke en rekke faktorer innenfor en generelle faglig referanseramme av teorien av planlagt atferd som fokuserer på motiver som holdninger, subjektiv norm, sosiale faktorer, barrierer og ...
  • Om å segmentere bibliotekets gjester. Eller et øyeblikksbilde av Trondheim folkebibliotek 

   Lind, Sølvi Elisabeth Eriksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-04)
   Med store endringer i samfunnet må bibliotekene bli kjent med kundene sine. Hvem er det som bruker bibliotekene og hvorfor bruker de bibliotekene. Tendensen over flere år har vært at besøkstallene ved Trondheim folkebibliotek har gått ned. Klarer biblioteket å markedsføre tilbudene sine godt nok? Denne oppgaven er en spørreundersøkelse foretatt ved Trondheim folkebibliotek. Mer enn 200 respondenter ...
  • Prestasjonsbasert avlønning i norsk tunnelbransje. Resulterer bruk av akkord under driving av norske tunneler til forventet produktivitet og en kvalitet som samsvarer med gitte kvalitetskrav? 

   Monsen-Abelseth, Torill Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-01)
   Tema for denne oppgaven er å undersøke om akkord bidrar til at entreprenører i norsk tunnelbransje oppnår forventet produktivitet og om de samtidig klarer å imøtekomme kvalitetskrav fra byggherre. Hovedfokuset er på utfordringer som kan oppstå ved inngåelse av en akkordordning og et prinsipal-agent forhold. I utredningen legges det frem resultater fra et kvalitativ studie der jeg har gjennomført ...
  • Showrooming. -Kvalitativt studie av mindre, uavhengige butikker i klesbransjen. 

   Hoel, Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Denne oppgaven har som hensikt å undersøke hvordan showrooming atferd hos kundene påvirker de mindre klesbutikkene som ikke er tilknyttet en kjede. Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan vurderer mindre, uavhengige butikker i klesbransjen de utfordringene som knyttes til trenden showrooming og hva gjør de for å motvirke eventuelle negative virkninger av slik forbrukeratferd? Studien har ...
  • Stolleken eller konkurranse om de beste talentene? En kvalitativ studie på frivillig turnover i legemiddelindustrien i Norge 

   Hovland, Nina Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-30)
   Masteroppgaven tar for seg personalomsetning i form av frivillig turnover. Det gjort en case-studie av legemiddelindustrien i Norge, som i stor grad er preget av store internasjonale aktører. Studien baserer seg på åtte dybdeintervjuer i kombinasjon med deltakende observasjon og dokumentanalyse. Formålet med oppgaven har vært å utvide innsikten i hva som påvirker de «beste folkas» beslutning om å ...