Now showing items 1-1 of 1

    • Fremjande og hemmande faktorar i samvirke mellom politi og redningstenesta - Fokus på redningsaksjonar 

      Eknes, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-25)
      Noreg har ein særeigen redningsteneste. Me har ein redningsteneste der mykje er tufta på dugnad og samvirke. Den seinare tida har fleire kritiske hendingar, både menneskeskapte og naturskapte, ramma Noreg. Terrorhendinga 22 juli 2011 førte til at samvirke har vorte nedfelt som eit prinsipp for den norske redningstenesta. Denne masteroppgåva ser på kva faktorar som kan fremja og hemma samvirke i ...