• Energisparetiltak fra et kost- & nytteperspektiv, vurdert mot energimerkeforskriften 

   Hessedal, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   Hensikten med masteroppgaven har vært å identifisere ulike bygge- og installasjonstekniske tiltak som kan utføres for å redusere energiforbruket, og som samtidig forbedrer energimerket på eksisterende yrkesbygninger i Norge. Målet med oppgaven var videre å se på ringvirkningene av redusert energiforbruk. Det vil si et redusert bruk av fossile brensler, en redusering av bygningenes klimagassfotavtrykk, ...
  • Å studere effekt av isolasjonsmaterialet[s] posisjon i en husvegg 

   Anwar, Mohammad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   Rapporten tar for seg en eksperimentelle analyse i for bindelse med varmetransports gjennomyttervegger. Det teoretiske grunnlaget tar for seg Energitap gjennomvegger, varmeoverføringsfaktorer og fordeling i yttervegger. Numeriske beregninger og Simuleringer er utført for å studere virkninger av isolasjonsmaterialer i varmt og kaldforhold.
  • Selvuttørkingsevne og kondensfare for yttervegger i passivhus 

   Johansen, Øyvind Vollnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-03)
   Etterspørselen av bygg som er oppført etter passivhusstandard øker i Norge, men det er til nå ikke blitt forsket mye på hvordan disse veggene, bygd etter passivhusstandard, vil oppføre seg i norsk klima. Det er blitt undersøkt ytterveggens evne til selvutørking og eventuell kondensfare som kan oppstå, som følge av lokalisering i ulike klimasoner og i forhold til himmelretning. Resultatene fra ...
  • Lokalklimaanalyse for bygg og utemiljø 

   Størkersen, Ellen Gjersdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
   Rapporten tar for seg en lokalklimatisk analyse i forbindelse med utbygging av felt B10 og B11 på Skytterhusfjellet, Kirkenes. Det teoretiske grunnlaget tar for seg klimatiske faktorer, komfort og strømningslære. Numeriske simuleringer er utført for å studere virkninger av snø- og vindforhold. Based on theoretical aspects on the influence from climatic factors, comfort and fluid mechanics, this ...
  • Quality parameters in evaluation of renovation projects 

   Regmi, Santosh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
   In renovation processes there is always a risk of underestimating environmental, cultural, and social values in favor of energy efficiency and economy. As well as while upgrading the building’s exterior and interior it is very essential to study the physical sustainability of building element in the field climate condition. Therefore it is very important to follow scientific and systematic process ...
  • Brannsikring av ventilasjonskanaler. Fire safety in ventilationducts 

   Aastorp-Tangen, Sigve; Gjendem, Jan Rachid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
   Brannsikring av ventilasjonssystemer har fått svært mye fokus de siste årene, på grunn av uklare retningslinjer for prosjekterende. TEK10 setter kun funksjonskrav for hvordan tekniske installasjoner skal brannsikres, og det er dermed opp til de prosjekterende å sette opp løsninger innenfor lovverket. På bakgrunn av det uklare regelverket ble det nedsatt en gruppe med rådgivere for å utarbeide en ...
  • Fuktskader i kompakte tak 

   Fjelde, Martin Jonassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
   Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med kompakte tak. Det er også presentert typiske fuktskader i kompakte tak og utbedrende tiltak for disse. I denne oppgaven er det brukt metoder som litteraturstudie, intervjuer og casestudie. Moisture problems are one of the ...
  • Kartlegging av inneklima og tekniske løsninger i uoppvarmede soner i bygninger. Valg av energi- og kostnadseffektive tekniske løsninger 

   Lødemel, Øyvind Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
   I denne masteroppgaven har det vært kartlagt energibruk og inneklima i uoppvarmede soner. Det er redegjort for forskriftskrav og anbefalinger om hvilke tiltak en kan sette inn for å redusere kostnadene til energibruk. Oppgaven er avgrenset til å gjelde parkeringskjellere og lagerarealer. Byggetekniske løsninger for parkeringskjellere stiller krav om isolasjon mot oppvarmede arealer, mens det mot ...
  • Energy efficient building for Nepalese market 

   Shrestha, Sudhir Man (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
   This thesis aims to give an idea on how we can build an energy efficient buildings on different climatic zones with a use of passive house design strategy saving significant amount of energy. SIMIEN software was used to analyze the energy use of common and modified house along with the thermal comfort of the residential building in Kathmandu. During simulation changes in features like addition of ...
  • Lavenergi brannstasjon i Narvik 

   Kvitvik, Kenth I. Ljunggren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
   Energibruken i Norge har steget med 40 % siden 1970-årene, og bygningssektoren legger beslag på om lag 38 % av den totale energibruken i Norge. På bakgrunn av denne utviklingen ble kapittelet for energikrav revidert i teknisk forskrift fra 1. Januar 2016. De nye energikravene hadde ett års overgangstid hvor de gamle energikravene (TEK 10) kunne benyttes, og de nye energikravene (TEK 16) gjelder i ...
  • Sustainable uniiversity buildings. Creating a concept of a sustainable campus for UiT Narvik 

   Røsok, Oddrun Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Hensikten med masteroppgaven var å bestemme elementer i et selvlaget konsept for UiT Narvik som bærekraftig campus, samt forslag til hvordan man oppnår målene i konseptet. Konseptet var basert på studium av tre forskjellige universiteter som allerede jobber mot å bli bærekraftig campus. Arbeidet med denne oppgaven inkluderte opphold ved Universitetet i Hokkaido, Japan. Det ble laget et konsept for ...
  • Effekt av å bruke retarderende stoff (R-stoff) i herdingsprosessen i store betongkonstruksjoner i kaldt klima 

   Hansen, Roy Kristian Tingvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Varmeutviklingen i betong avgjøres mye av sement sammensetningen. Sementen er sammensatt av forskjellige klinker som har mye å si for varmeutviklingen, ettersom de har forskjellige energiutvikling og reaksjonshastighet når de kommer i kontakt med vann. Pozzolan er et stoff som kan brukes til å erstatte en vis mengde av sementen, som flygeaske som gir en reduksjon i varmeutviklingen og har mindre ...
  • Konstruksjonsmekaniske virkninger av raslaster. Dynamiske effekter av steinspranglaster på rasoverbygg. Nasjonale og internasjonale retningslinjer for bestemmelse av steinspranglaster. Dimensjonering av rasoverbygg 

   Haidari, Milad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   I mange tilfeller blir den dynamiske impulslasten fra steinsprang konvertert til en ekvivalent statisk last, på grunn av dempningsmaterialer som blir brukt som et beskyttelseslag på taket av overbygg. Dermed finnes mange ulike metoder for å konvertere den dynamiske lasten om til en ekvivalent statisk last på i ulike land, ut ifra geografiske begrensninger og materialegenskaper til beskyttelseslaget. ...
  • Fremdriftsplanlegging – 4D BIM. Byggeprosjekter: effektivisere fremdriften i den operative planleggingen ved bruk av digitalisering 

   Hong, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Oppgaven retter fokus mot hvordan vi tradisjonelt planlegger fremdriften i byggeprosjekter i dag, og hvordan digitale verktøy som 4D BIM klarer å effektivisere planleggingen. I tillegg vil også Lean filosofien befinne seg i ulike planleggingsmetoder, man ønsker å skape verdi både for selskapet, kundene og alle andre deltakere som er involvert i prosjektet. Dermed ønsker man å skape flyt i produksjonen ...
  • Utnytting av energi i vannforsyning for oppvarming av større bygg 

   Chen, Liguo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Det anbefales et varmepumpeanlegg med tre sammenkoblete varmepumper som benytter kommunes backup drikkevannsforsyning som varmekilde. Anlegget kan levere 262 kW varmeeffekt til Salangen bo- og eldresenter og Vasshaug barnehage. Økonomisk vurdering viser at prosjektet har en positiv nåverdi på 3,8 mil. kroner og 2,9 år inntjeningstid.
  • Lokalkimaanalyse for utbyggingsprosjekt 

   Zykova, Anastasia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   I forbindelse med den planlagte utviklingen av Harstad sentrum er det gjennomført numeriske simuleringer i Flow 3D med følgende vindanalyse for å vurdere lokale komfortforhold. Bygningsvolumet i sentrum medførte noe økning av vindforhold som er likevel akseptabelt for myke trafikanter. Men for å unngå negative påvirkninger på utearealer for stillesittende opphold ble det foreslått avbøtende tiltak ...
  • Kaibygging med betongelementer 

   Steinlien, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   "Sammendrag: Denne oppgaven omhandler bruk av betongelementer i kaikonstruksjoner. Målet med oppgaven er å sammenligne bruk av betongelementer mot plassbygging av åpne kaikonstruksjoner. Kai typen omtalt i oppgaven er åpen kai på utstøpte stålrørspeler med bæring av betongbjelker og betongdekke, samt innfesting med forankring- og friksjonsplate. Det er opp til den enkelte byggherre, prosjekterende ...
  • Energieffektive glasskonstruksjoner 

   Sokolova, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
   Rapporten tar for seg vurdering av hvor stort varmetapet gjennom vinduene kan bli ved ulike vindustyper, og hvordan forskjellige vindusløsninger påvirker boligens energibehov. Det teoretiske grunnlaget tar for seg former for varmetransport, energioverføring gjennom glasset og glassruter, samt måter å forbedre varmeisolasjonsevnen på.
  • BIM 4D - Prosjektstyring og visualisering. Ved prosjektet Østensjøveien 16. BIM 4D – Project management and visualization 

   Bogen, Trym Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   This thesis describes building information modeling focusing on the fourth dimension using a specific software. Within this possibilities and challenges with the use of the fourth dimension during an ongoing project are presented, as well as suggestions on how this can be communicated on site. The literature study describes basic theory for both project planning, project management and building ...
  • Modell for kontroll av innlevert FDV-dokumentasjon for bygg. Model for control of management, operation and maintenances documentation for construction works 

   Dibaba, Dejenu Zerga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   The report discuss requirement established/set by Planning and Building Act (PBL), Technical Regulations (TEK) and responsibilities that client representant has for the control of FDV handover. The consequences due to loss of FDV -documents for those who manage, operate, maintain and develop a building can be a cost and quality concern after the project is completed and handed over. NS 3456:2010 ...