Now showing items 21-40 of 80

  • "Kampen om den gode staden" : ei sosiokulturell studie av korleis planar om bergverksindustri kan innverke i stadsforteljingar om Naustdal kommune og bygda Vevring 

   Stubhaug, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Gjennom ei sosiokulturell stadsanalyse undersøker eg i denne masteroppgåva korleis Nordic Mining ASA sin planlagde gruveindustri kan være med på å innverke på lokalbefolkninga i Naustdal kommune og bygda Vevring. Dette meiner eg er ein interessant studie av fleire årsaker. For det fyrste har desse planane skapt ein omfattande debatt om i kva grad lokalbefolkninga faktisk ønskjer ei gruvedrift velkomen, ...
  • Like verdier, komplekse valg : en analyse av ni ektepar og deres verdivalg, forhandlinger og tilpasninger overfor hverandre i bostedsvalg 

   Berntzen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-10-21)
   SAMMENDRAG Hva er viktig for unge høyt utdannede par når de skal velge bosted? Dette er et sentralt spørsmål for mange steder som i dag konkurrerer om høyt utdannet arbeidskraft. Hva får unge ektepar til flytte ut og flytte tilbake etter avsluttet høyere utdanning? Disse spørsmålene er hovedtema i denne masteroppgaven. Gjennom forskningsprosjektet har det vært lagt vekt på å arbeide frem kunnskap ...
  • Å komme i havn. En studie av interessekonflikten og maktkampen rundt ny havneterminal i Tromsø 

   Nylund, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-30)
   Masteroppgaven tar for seg interessekonflikten og maktkampen som oppsto i forbindelse med planene om en havneterminal på Prostneset i Tromsø, med hovedvekt på perioden 2009-2011. Det er generelt stor enighet om behovet for en terminal, uenigheten dreier seg om hvor stor og omfattende utbyggingen av terminalområdet skal være. Konflikten startet som en debatt på lokalt nivå, det ble blant annet opprettet ...
  • "Spillet om Tromsø" - 15 år etter: Datidens metode for dagens utfordringer? 

   Dunđerović, Milan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   Avhandlingen beskriver og vurderer metode bak «Spillet om Tromsø», og den tradisjonen den hører hjemme innenfor, med tanke på om den kan brukes i vår samtid, for eksempel om den kan tilpasses dagens plan- og bygningslov av 2008.
  • Stedsuavhengig stedsutvikling: En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling 

   Rambo, Liss Mirjam Stray (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Denne oppgaven handler om samfunnsutviklingsprosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser i Dyrøy kommune, og hvordan prosjektledelsen forhandler frem prosjektets handlingsrom. Dette skjer i spenningsfeltet mellom lokalsamfunnets egne visjoner rundt kreativitet og innovasjon, i møte med politiske føringer og virkemiddelapparatets fokus på måling og effekter. Dette er gjort ut i fra nyere teoretiske ...
  • Medforvaltning som ideal og praksis. Studie av forvaltningspraksisen i to nasjonalparker med reindrift 

   Eira, Lájlá Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   2010 mearriduvvui ásahuvvot ođđa hálddašanvuogádat álbmotmehciid hálddašeamis Norggas. Jurdda dáinna ođđa halddašan vugiin lei buoridit hálddašeami, dainna lágiin ahte hálddašeapmi sirdojuvvon Fylkkamánnis báikkálaš stivrraide. Dáid stivraide nammaduvvot olbmot gielddai, Fylkagielddas ja dain guovlluin gos lea lunddolas, nammaduvvojit olbmot Sámedikkis. Galget maid ásahuvvot joavkkut masa galget ...
  • Lokale aktører i kvitfisknæringa ved Lyngenfjorden - forskjellighet og meningsmangfold 

   Hovdenak, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Oppgaven omhandler utvalgte aktører i kvitfisknæringa ved Lyngenfjorden. Et område hvor fiskerne er sterkt redusert som følge av fraflytting og modernisering. Men også på grunn av avhengighet av et utsatt eksternt marked for fisk og forvaltningsmessige rammer som har bidratt til en usynliggjøring av forskjellighet i rasjonaliteter og områder som Lyngenfjorden. Aktørene Skjervøy Sjømat, Lyngenfisk ...
  • Grenser for identitet? Unge muslimske kvinner i forhandling og samspill med det norske samfunnet 

   Nikolaisen, Maja Helene Solbakken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Oppgaven tar for seg unge muslimske kvinners forhold til religiøst begrunnede hodeplagg, og hva det å være i Norge har å si for deres praksiser og identitetskonstruksjoner. Oppgaven diskuterer ulike aspekter ved klespraksis, kontekstene de utøves i, spenninger mellom føringer for atferd og individets valg, grenseforhold, og det å være majoritetens "andre".
  • Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet 

   Bjørgve, Elena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-26)
   Tromsøregionen har behov for høyt kompetent arbeidskraft både fra Norge og utlandet. Når arbeidsplassene har fått tak i den kompetente arbeidskraften og lykkes med å få dem til å komme til Tromsø, starter integreringsprosessen for både arbeidsgiver og nytilsatt arbeidsinnvandrer. Fra arbeidsgivers side er det viktig å sørge for at høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere ikke flytter tilbake eller drar ...
  • Innvandreres vei til lederstillinger og styreverv i Norge. En studie av et lederutviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere 

   Pilares, Leona Viloria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-01-09)
   Den globale utviklingen berører oss alle, på godt og vondt. Den økonomiske virkningen av denne utviklingen har satt sitt preg på ulike deler av det norske samfunnet. Denne masteroppgaven presenterer en studie av mobiliseringsprosjektet Global Future som ble etablert i forbindelse med behovet for en høyt kompetent arbeidskraft i det norske arbeidslivet, fortrinnsvis i næringslivet. Prosjektet kan ...
  • “Altså.. du rører ved en hellig ku” : En kvalitativ studie av kvinners forvaltning av avhold fra alkohol og betydningen av moral 

   Søvik, Rahma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-01-09)
   Denne studien tar for seg ulike kvinners nære avholdserfaringer i et forhandlings- og forvaltningsperspektiv. Analysen sikter mot å løfte frem noe av mangfoldet av bakgrunner, motiver og utlevelser av et ønske om å avstå fra alkohol. Med utgangspunkt i en narrativ tilnærming, utforskes den gjensidige påvirkningen mellom kvinnenes avholdsforvaltning og deres forhandlinger om identitet og sosialiser ...
  • Grønt reiseliv: Turisme utenfor allfarvei. En studie av gårdsdrift i møte med reiselivet 

   Blandhoel, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05)
   Denne oppgaven handler om hva som skjer når gårdbrukere i Troms starter med turisme som tilleggsnæring ved siden av det tradisjonelle landbruket. Gjennom et bredt teoretisk og metodisk inntak har jeg prøvd å belyse de mangslungne og komplekse prosessene, relasjonene og samarbeida som dannes i oppstarten av gårdsturisme. Samtidig dreier denne studien seg om en form for helhetlig bygdeutvikling sett ...
  • Å leve mellom kjønn. Ein kvalitativ studie av kjønnsmangfald og identitetsforhandlingar hos menneske med kjønnsidentitetstematikk. 

   Hansen, Sigrid Agnethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne studien utforskar eg kva det vil seie å leve mellom kjønn. Det er ein kvalitativ studie som baserer seg på ti intervju med ti informantar frå ulike stader i Norge. Informantane er menneske med kjønnsidentitetstematikk, og er ei blanding av transpersonar og menneske med diagnosen transseksualisme. Fokus for studien er å vise korleis desse menneska forhandlar og forvaltar sin kjønnsidentitet, ...
  • Teknologi og sted i bevegelse: En studie av mobiltelefonpraksiser i NFC-City Tromsø og Ingress 

   Wolf, Sindre-René Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne oppgaven utforskes mobiltelefonpraksiser i to forskjellige caser, prosjektet NFC-City Tromsø og mobilspillet Ingress. Oppgavens ambisjon er å vise hvordan teknologi inngår i forskjellige aktørnettverk, og hvordan relasjoner mellom aktører kan være avgjørende for bruken av teknologi. Oppgaven undersøker hvordan relasjoner innvirker på spesifikke aktørers forståelse av sted og teknologi, og ...
  • Felles fjord - ulik fremtid? En komparativ stedsstudie av to tilsynelatende like fiskerisamfunn på vei i hver sin retning. 

   Tjosaas, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Denne studien tar for seg stedsutvikling for fiskeriavhengige lokalsamfunn i lys av fremtidsutsiktene for de marine næringene i nord. Sammenligningen av Fjordgård og Husøy baserer seg på et relasjonelt og prosessuelt stedssyn, der stedsutvikling skjer på grunnlag av både lokale og globale stedsinteresser, stedsbilder og stedsbruk. Studien bidrar til å utvide stedsforståelsen ved å peke på stedsdynamikken ...
  • Hvor går vegen videre? En studie av Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikts møte med vegutbyggingene Lofast og Panoramavegen 

   Inga, Kristine Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Norge har gjennom å ratifisere ILO-konvensjon §169 forpliktet seg til å ivareta reindrifta som en av flere samiske tradisjonelle næringer. Denne forpliktelsen fører til at lovverk som Plan- og bygningsloven gir reindrifta en beskyttelse i utbyggingssaker hvor reindrifta berøres. I oppgaven gjør jeg et studie av to vegutbygginger i samme reinbeitedistrikt, hvor jeg ser på hvordan det tas hensyn ...
  • Når avstand blir et hinder for vekst og utvikling - en studie av Karlsøy kommune 

   Solberg, Heidi Janne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Distriktskommuner utvikler seg i ulike retninger, der det etter hvert er flere som lykkes med befolknings- og næringsutvikling, mens andre opplever stagnasjon og gradvis befolkningsnedgang. Ved å ta utgangspunkt i Karlsøy kommune i Troms - en distriktskommune, et kyst- og fiskerisamfunn som i en lengre periode har vært preget av befolkningsnedgang er tematikken i denne masteroppgaven knyttet mot ...
  • Hva kom først – kunnskapen eller politikken? En studie av relasjonen mellom kunnskap og politikk i debatten om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 

   Fossland, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   I den norske debatten om petroleumsvirksomhet omtales kunnskap ofte som en nøytral kilde til svar på spørsmål om åpning eller verning av nye områder. I denne oppgaven utfordres denne oppfatningen, i en studie av relasjonen mellom politikk og kunnskap i debatten om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Konkret gjøres dette gjennom å analysere produksjonen av og innholdet ...
  • Medvirkningens krav og praksis – en studie av Hammerfest kommune sin medvirkningspraksis 

   Hanssen, Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   I denne oppgaven setter jeg søkelys på praktisering av medvirkning i kommunal planlegging. Gjennom en studie av Hammerfest kommune fokuserer oppgaven på hvordan medvirkning kan være forankret i en kommune gjennom deres praktisering og lokale utfordringer. Samt hvilke faktorer/dimensjoner som kan påvirke denne praktiseringen. Studiet er utført ved hjelp av kvalitativ forskningsdesign. Analysen er ...
  • Reindrift i Finnmark - en studie av prosessen om reintallstilpasningen 

   Eira, Majjen R. Mathisdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Denne oppgaven retter fokus på et av vår tids største omstillingsprosesser i reindrifta. Reindrifta i Finnmark er for tiden inne i en prosess der reintallet skal fastsettes og avkortes. Dette er imidlertid ikke et nytt problem, reintallet i Finnmark har gjentatte ganger siden 1960-tallet nasjonalt blitt ført opp i den politiske agendaen uten at man har klart å finne varige løsninger på spørsmålet. ...