Now showing items 137-156 of 169

  • Retroflex suffixation in Beijing dialect 

   Liu, Zhiyin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-31)
   The aim of this thesis is to explore the phonological opacity of the retroflex suffixation in Beijing Dialect. The retroflex suffixation contains a series of phonetic variables in the main syllable and a phonological opacity. With respect to the former analysis of a phonological approach, there arises variable issues in divergence, including the underlying form of the retroflex suffix, the underlying ...
  • Retroflexion in Norwegian 

   Solhaug, Tor Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   This thesis deals with the class of retroflex segments in Norwegian, their phonological status and their distribution with respect to prosodic categories. There is no general consensus regarding the phonological status of the retroflexes: some phonologists posit them as underlying segments while others take them to be clusters of rhotics and coronals underlyingly. The former view is shown to be ...
  • Russian aspectual prefixes O, OB and OBO : a case study of allomorphy 

   Baydimirova, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-14)
   The thesis presents a study of the nontrivial interface of morphology, phonology and semantics found in the distribution of three Russian aspectual prefixes O, OB and OBO. These prefixes can be semantically identical when occur in the forms of the same paradigm (e.g. obo-drat’.INF. vs. ob-deru.1 PERSON.SG.FUT. ‘flay’), but can also carry strikingly different meanings that even yield minimal pairs ...
  • Så du det ikke? Objektsveksling av det med nominale og ikke-nominale antesedenter 

   Johnsen, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   Denne masteroppgaven omhandler objektsveksling av den pronominale anaforen det med nominale og ikke-nominale antesedenter. Objektsveksling i fastlandskandinaviske språk går ut på at bestemte trykksvake pronominale objekter veksler på tvers av negasjon og eventuelle adverb i en setning. Dette vil si at objektene flytter til en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Den pronominale anaforen det kan ...
  • Segment interactions in autism 

   Tamasi, Katalin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   The thesis presents preliminary findings of a project concerning segment interactions as found in the speech of six children diagnosed with autistic spectrum disorder. The purpose of this thesis is threefold: (1) to provide an overview of linguistically, especially phonologically relevant findings in the autism literature, (2) to contribute to the field of autistic phonology with the field work and ...
  • The semantics of the so-called “empty” prefix вы- in natural perfective verbs in the Russian language 

   Pozolotina, Tatiana Mikhailovna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-10)
   The present work investigates the semantics of the Russian prefix вы- in so-called natural perfective verbs. Traditionally it is considered that prefixes of natural perfective verbs do not change the meaning of the base verb and thus do not have lexical meaning, i.e. they are “empty”. The only meaning they are supposed to have is the meaning “to bring an action to the end”, which is claimed to be a ...
  • Språk på flyttefot : en studie av språket til fem svensker bosatt i Norge med drøfting av kodeveksling og akkomodasjon 

   Sandbakk, Liv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-20)
   Formålet er å se nærmere på svenskers språk i Norge, og å prøve å forstå ulike former for og ulik grad av tilpassing til norske språkforhold som svensker som har bodd i Norge over tid, gjør bruk av. Problemstillingen er å finne ut i hvilken grad og på hvilken måte et lite utvalg svenske innflyttere til Norge tilpasser seg norsk språk ved å se etter norvagismer i deres naturlige muntlige språk. Som ...
  • ’Sproget i fare’. Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk 

   Nordmo, Jorun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-06-16)
   Oppgaven handler, som oppgaveteksten antyder, om Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk. Hamsun er selvfølgelig mest kjent som forfatter, men han skrev en lang rekke artikler hvor han ga uttrykk for sitt syn på språk- og språkforhold i samtida. Spesielt var han opptatt av landsmålets framgang, og han engasjerte seg sterkt på motstandernes side i debatten om samnorsk-idéen. Jeg har spesielt ...
  • Stadnamnlån : fonologi og ortografi i lydlig lånte stadnamn med eit oversyn over fonologien i norsk på Skibotn og i Kvenangsbotn 

   Pedersen, Aud-Kirsti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1989-01)
   I språkvitskapen er stadnamngransking ein gammal fagdisiplin. Hovudtyngda av arbeidet innom disiplinen har lege på tolking av stadnamn. Tolking av stadnamn er likevel berre ein av mange tilnærmingsmåtar til stadnamngranskinga. I fleirspråklige område kjem det til nye dimensjonar ved stadnamna som namnegranskaren må ta omsyn til. I dette arbeidet er føremålet å greie ut ymse sider ved stadnamn som ...
  • Stress-epenthesis interaction and defect-driven rules 

   Strycharczuk, Patrycja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   This thesis is concerned with the interaction of two phenomena: vowel epenthesis and stress assignment. Vowels are potential targets for stress, and they count for determining the stress window in systems where stress is grammaticaly predictable. Epenthetic vowels, however, are often exceptional in this respect. There is an array of languages where epenthetic vowels shun stress, or in some other way ...
  • Systemisk funksjonell lingvistikk til bruk i kreativ skriving i grunnskolen 

   Hermansen, Anne-Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-02)
   Målsettinga for denne oppgaven var å finne muligheter til systematisk opplæring av enkeltelevene i kreativ skriving, spesielt noveller, i skolen. Valget falt på en meningsbasert lingvistisk tilnærming med et funksjonelt språksyn i bunnen. Dette sammenholdes med "Læreplanen av 1997", som er de rammene skolens innhold og undervisning hviler på. Videre så jeg på lærebøkene for ett klassetrinn i ...
  • "Søringer" på vandring i nord. En sosiokulturell-lingvistisk studie av språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø 

   Jorung, Sandra Skaflem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-15)
   Det å flytte utløser refleksjoner om språk, sted, identitet og tilhørighet, og denne masteroppgava retter søkelyset mot disse refleksjonene. Formålet med denne sosiokulturell-lingvistiske studien er nærmere bestemt å utforske hvordan en flytteprosess påvirker oppfatninger om språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø. Mens tidligere sosiolingvistiske studier har studert ...
  • Teaching English to minority language students in Norwegian schools. A small-scale study on challenges teachers face who teach English to minority language students in Norwegian schools 

   Fagerli, Jostein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne studien undersøker om det finnes problemer og utfordringer unike for situasjonen for lærere som underviser engelsk for minoritetsspråklige elever i norsk skole. Studien sammenligner også hvordan disse problemene og utfordringene oppfattes av lærere som underviser engelsk til minoritetsspråklige elever i innføringsklasser mot hvordan de oppfattes av lærere som underviser engelsk til minoritetsspråklig ...
  • Tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk 

   Sørensen, Christer Engen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Masteroppgaven omhandler tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk. Subjekts- og objektsveksling går ut på at bestemte pronominelle subjekter og objekter veksler på tvers av negasjon og adverb, slik at disse forekommer i en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Vekslinga av disse er forbundet med hvordan disse er realisert (DP/pronomen) og informasjonsstruktur: ...
  • To shape the world for the better : an analysis of metaphors in the speeches of Barack Obama 

   Lesz, Barbara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Barack Obama was elected the 44th president of the United States in probably one of the hardest periods for his country. The U.S. was fighting with one of the worst economic crises in its history and, additionally, waged two unpopular wars that had shattered its reputation as the moral champion of the democratic countries. Obama brought hope in the lives of many. He was a contrast to his predecessor, ...
  • Trykkplasseringen i russiske substantiver innlånt fra engelsk 

   Hagan, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
  • Un estudio empírico de las colocaciones formadas por los verbos disponer de y constar de 

   Oddøy, Krister Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-30)
   The main objective of this thesis is create an empiric study of two regimen verbs in Spanish that are similar in meaning. The verbs are disponer de and constar de. Briefly explained, this thesis contains two vital components of equal importance: i) to better understand the nature of these two verbs and ii) to try to create models with the purpose of explaining how these regimen verbs work. This will ...
  • Un estudio sobre las estrategias y la metodología más adecuadas en la didáctica española con relación a la flexión nominal y adjetival. ¿Cómo se aprende mejor? 

   Andersen, Anja Strand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-29)
   I denne oppgaven er fokuset grammatikk, og jeg har gitt ei grundig innføring av spanske substantiv, og også samsvarsbøyning med adjektiv. Hvordan lærer elever spansk grammatikk? Her med fokus på substantiv og adjektiv. Didaktisk opplegg for dette er utprøvd i klasse, resultatene kartlagt og analysert, og mer tilrettelagt didaktikk foreslått med utgangspunkt i metodiske og strategiske modeller. Målet ...
  • Una investigación sobre la posible existencia de sujetos no nominativos en el español contemporáneo 

   Stenseth, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-18)
   Oppgaven handler om fenomenet "merkelige subjekter", kjent som quirky subjects, som er et kjent begrep i moderne lingvistikk (på spansk kjent som sujetos caprichosos). Disse subjektene er annerledes på en slik måte at de står i en annen kasusform enn det vi kjenner til tradisjonelt sett. De er å finne blant annet i det islandske språket, hvor subjektet kan dukke opp i dativ kasus. At en frase i ...
  • Une analyse sémantique des prépositions française et norvégienne "dans" et "i" en emploi spatial et temporel 

   Klævik-Pettersen, Espen Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Oppgaven er viet et semantisk komparativt studium av den franske preposisjon ”dans” og den norske preposisjon ”i” i spatial og temporal bruk. Som utgangspunkt for det spatiale domenet ligger boken L’espace en français (1986) av Claude Vandeloise. Vandeloises framgangsmåte analyseres, og eksemplene fra hans studium oversettes til norsk for å sammenholde det semantiske innholdet til ”dans” med det ...