Recent additions

 • Åpen gruppe som rekrutteringsarena for fiskeri- Vil åpen gruppe kunne fungere som en rekrutteringsvei for unge fiskere i dagens fiskerisysselsettingssystem? 

  Richardsen, Birte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Etter at fiskeriene ble lukket på 1990-tallet ble åpen gruppe etablert for at mindre fartøy skulle kunne drive i mindre skala uten kostnader. I dagens kvotesystem er hensikten at det skal være en arena for rekruttering for unge. Jeg ønsker derfor med denne oppgaven å undersøke hvorvidt åpen gruppe kan fungere som rekrutteringsarena for fiskerinæringen. Fiskeri har lenge vært en viktig næring for ...
 • Stordriftsfordeler ved brønnbåtoperasjoner 

  Stenersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-24)
  Stordriftsfordeler er et kjennetegn på sjøtransport, og utviklingen i oppdrettsnæringen har pekt mot en betydelig økning i fartøystørrelser på brønnbåter. Denne avhandlingen søker etter å belyse problemstillingen: Hvor mye kan en større brønnbåt potensielt redusere en oppdretters kostnader? Da brønnbåter har mange bruksområder i dag, går utredningen dypere ved å undersøke kostnader ved flere ...
 • Romlig og tidsmessig analyse av garn- og linefiske. En studie av fiskeriatferd i området Lofoten, Vesterålen og Senja (2011-2018) 

  Steinsbø, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-16)
  I denne oppgaven ble ERS- og VMS-data fra garn- og linefiske mellom 2011 og 2018, i hovedområde 00 og 05 (fra Fiskeridirektoratet), kartlagt og analysert i romlig og tidsmessig perspektiv. Dette ble gjort ved å bruke GIS-baserte analyser og maskinlæring for å avdekke trender i aktivitet, fangstmengde og fangstverdi i fiske med passive redskaper. Blant metodene som ble brukt var optimalisert ...
 • Nefrokalsinose hos oppdrettslaks - mulige årsaker og virkninger 

  Lillebo, Kent Gøran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  I denne oppgaven er det sett på betydningen av ulike faktorer i vannmiljøet som utløsende årsaker til nefrokalsinose hos norsk oppdrettslaks (Salmo salar). Nefrokalsinose er utfelling av kalkholdig materiale i nyret og en kjent lidelse hos flere fiskearter i oppdrett, inkludert regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Hos laks er nefrokalsinose et relativt nytt fenomen, som ser ut til å øke i omfang. ...
 • Barrierer for økt kvantum av kvalitetsmerket Skrei 

  Edvinsen, Therese Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden (Havforskningsinstituttet, 2021). Kvalitetsmerket Skrei er en kvalitetsmerkeordning som baserer seg på denne bestanden. Merkeordningen kan benyttes av lisensierte foredlingsbedrifter og eksportører som følger kvalitetsstandarden NS 9406. Kvalitetsmerket Skrei oppnår høye priser i markedet, men produsert volum har holdt seg stabilt ...
 • «Effektiv prosjektstyring av nybygg av fartøy» 

  Meek, Eline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-03)
  Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Grovfjord Mek. Verksted (heretter nevnt som GMV), med tema effektiv prosjektstyring av nybygg. I litteraturen så finner man veldig mange ulike prosjektstyringsverktøy, men et fellestrekk for mange er at de sjelden følges opp ordentlig. Målet med denne oppgaven var derfor å ta for seg hvordan GMV styrer og koordinerer prosjektene sine i dag, og ut fra deres ...
 • Sjømathandelen mellom Norge og Kina - et casestudie av markedsmuligheter for oppdrettet rognkjeks i Kina 

  Ottestad, Martin Hokland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Kina er verdens største konsument av sjømat. Sjømatkonsumet i Kina var i 2016 på hele 68 millioner tonn, med en jevnlig økning på 2-3 prosent de siste årene. I 2019 eksporterte Norge 5,2 millioner tonn sjømat til Kina, noe som gjør Kina til Norges 7. viktigste importmarked av norsk sjømat. Landet har med sitt høye befolkningstall og økonomiske vekst et stort vekstpotensial for norsk sjømat. Rognkjeks ...
 • Bortfall av kjønnsceller hos atlantisk laks (Salmo Salar L.) - effekter på vekst og uttrykk av gener som er sentrale i regulering av hypothalamus-hypofyse-gonade aksen 

  Karlsen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-15)
  Genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks i ville laksebestander er uønsket - og må så langt mulig begrenses dersom oppdrettsnæringen skal fortsette å vokse. I industrien er kjønnsmodning også et stort økonomi- og velferdsproblem grunnet negative effekter på somatisk vekst, kjøttkvalitet, immunfunksjon og hypo-osmoregulatorisk evne. En løsning på disse utfordringene kan være produksjon av steril ...
 • Sjømatindustrien "i disse tider" - Suksesskriterier under en pandemi 

  Olsen, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-16)
  Denne mastergradsoppgaven har som formål å undersøke om sjømatindustrien har gjort strategiske tilpasninger for å aktivt kontre konsekvenser av COVID-19 pandemien. Fleksibilitet, og utnyttelsen av dette, er den strategiske tilpasningen som undersøkes. Konsekvensene av pandemien er i denne sammenheng en usikkerhet knyttet til markedene for fisk, og en antatt lavere kjøpsvilje for blant annet norsk sjømat.
 • Atlantic salmon water pathogens inactivation by UV irradiation 

  Justad, Kari Elisabeth Takvam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-07-14)
  Open sea cage Atlantic salmon (Salmo salar L.) farming is currently facing major challenges related to sea lice infestations, sea lice treatment, fish mortality, infectious diseases and fish escapees. Semi-closed containment systems may have the potential to resolve these challenges, by separating the rearing unit from the external environment. UV disinfection is suggested as a possible water treatment ...
 • Politisk skjønn eller objektive kriterier? En studie av lokalitetstillatelsens kriterier og lokalitets-MTB som forvaltningsinstrument 

  Valøy, Evelyn Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Havbruksnæringen er i stadig vekst og har uten tvil merket seg som en av Norges viktigste næringer for fremtiden. En viktig del av dagens system er tildelingen av lokalitetstillatelser langs den norske kysten. Denne søknadsprosessen viser seg som noe avansert, da det er seks ulike sektormyndigheter som skal fatte vedtak/uttale seg om de problemstillinger som faller inn under deres virkeområde, lover ...
 • Undersøkelse av mulige miljøforsterkede infeksjonsveier for lakselus, Lepeophtheirus salmonis, i merder beskyttet av 6 meters luseskjørt - basert på historiske produksjonsdata og modellerte miljøparameter 

  Pedersen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Utviklingen i den norske oppdrettsnæringen har vært forrykende, men de siste årene stagnert. Dette skyldes blant annet problemer med parasitten Lepeophtheirus salmonis, lakselus. En rekke forebyggende og bekjempende metoder er tatt i bruk av næringen og i denne studien undersøkes det forebyggende luseskjørtet. Skjørtet fungerer som en presenning og strekkes rundt de øverste delene av merdene, i denne ...
 • Stress hos kjønnscellefri atlantisk laks (Salmo Salar L.) Effekter av transport og sjøvannseksponering på sentrale faktorer i hypothalamus-hypofyse- interrenale (HPI)-aksen 

  Aspen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-15)
  Genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks er i dag vurdert av noen som den største trusselen mot ville norske laksestammer. Selv enkelthendelser vil ha en stor risiko for masserømming da en merd kan inneholde opptil 200 000 individ. Samtidig er kjønnsmodning blitt et økende problem særlig knyttet til resirkuleringsanlegg (RAS). Kjønnsmodning bringer med seg en rekke velferdsmessige utfordringer ...
 • Bærekraftig forvaltning av turistfiske. En studie av hvordan forvaltningen av turistfiske kan bli mer bærekraftig, med fokusområdet på øya Senja 

  Hegrand, Thea Elvine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
  Turistfiske er en næring som har vokst i rekordfart de siste 15-20 årene og som har utviklet seg til å bli en etablert næring mange steder langs kysten. Dette har ført til at verken myndighetene eller næringsaktører har klart å holde følge med forvaltningsutfordringene knyttet til turistfiske. Dette er også en næring som er vanskelig å forvalte, siden den faller mellom to stoler, både reiseliv og ...
 • Implementering av havbruk til havs - Kan havbruk ut til territorialgrensen øke næringens arealtilgang? 

  Harland, Amalie Oda; Hemmingsen, Ingvild Kamilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Temaet for denne oppgaven er om arealknapphet og sameksistensutfordringer i kystsonen kan løses gjennom ordningen med utviklingstillatelser, nærmere bestemt ved bruk av åpen teknologi for havbruk til havs som utnytter Norges naturgitte fortrinn i sjø. Formålet er å se om implementering av havbruk innenfor territorialgrensen kan være løsningen på arealknapphet i kystsonen, og reelt bidra til arealtilgang ...
 • A growth comparison of allopatric and sympatric whitefish 

  Sriharan, Sujan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  The purpose of this study was to see if growth and size at maturity were different between a LSR-whitefish morph living in allopatry and one living in sympatry with the DR-morph. Here, I hypothesized that somatic growth in monomorphic LSR-whitefish would be greater. Further, that the age at maturation would be lower for the monomorphic LSR-whitefish than that of the polymorphic LSR-whitefish. As a ...
 • Hvordan har sjømatkultur og sjømatkonsum utviklet seg i Japan? 

  Larsen, Snorre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-03)
  Det blir i dag understreket at sjømat vil være avgjørende for å mette en voksende verdensbefolkning og sikre en sunn og god ernæring. Japan har lenge ligget i verdenstoppen når det gjelder inntak av sjømat per innbygger, og det kan derfor være interessant å se nærmere på sjømatkultur og sjømatkonsum i Japan. Hva er bakgrunnen for japanernes store appetitt på sjømat? Hva kjennetegner deres ...
 • Identification of Bioactive Molecules from Arctic Marine Arthrobacter Isolates 

  Trosten, Ella (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-21)
  In this study, five isolated Arctic marine bacteria of the genus Arthrobacter were cultivated under different temperatures and growth media. Employing the “One Strain-Many Compounds” (OSMAC) approach, in an attempt to produce novel and interesting compounds with potential bioactivity by triggering different metabolic pathways. The motivation for this thesis was to discover new types of arthrobacilins ...
 • Kvalitet og holdbarhet av torskefilet – påvirkningen av ulik temperatur ved «ilandføring» 

  Ingebrigtsen, Tomas André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Sjømatnæringen i Norge er viktig for både norsk økonomi og grunnlaget for bosetning langs den lange kysten vår. I dagens samfunn kastes rundt en fjerdedel av all mat som produseres som følge av mikrobiell aktivitet. Fisk er et lett bedervelig råstoff, og derfor er det viktig å finne metoder for å oppnå best mulig holdbarhet. Brudd på kjølelinjen ved produksjon av ferske fiskeprodukter og lagring ved ...
 • In vitro fordøyelse av fett fra kiselalgen Porosira glacialis 

  Johnsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-19)
  Behovet for fett som inneholder langkjedede omega-3 fettsyrer i fiskefôr og helsekostprodukter har økt. Fiskeolje som tradisjonelt har blitt brukt i disse produktene er mangelvare og mange har foreslått at primærprodusentene, marine mikroalger, kan dyrkes og brukes til slike formål. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke om fett i mikroalgen P. glacialis, kan fordøyes i et in vitro fordøyelsessystem ...

View more