Now showing items 2-21 of 82

  • Akademisk revolusjon i bevarende omgivelser. En institusjonell analyse av innovasjonssystemet ved universitetet i Tromsø, med fokus på det patentproduserende miljø. 

   Svendsen, Espen Renø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
   Juridisk sikring av forskningsresultater og teknologi gjennom patenter er ofte et premiss for å skape langsiktige konkurransefortrinn. Litteraturen på akademisk entreprenørskap har for det meste attribuert patentproduksjon til endringer i regelverk, spesielle fagfelt og personlige motivasjonsfaktorer hos forskerne. I denne studien undersøkes betydningen av fagmiljøet. Denne induktive, eksplorative ...
  • Ansattes erfaring med den innledende fasen av en organisasjonsendring i Statens vegvesen 

   Nysæther, Malene Hansen; Thyrhaug, Silje Landbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Tema for denne oppgaven er informasjonsformidling i endringsprosesser. Tilførsel av kunnskap om ansattes holdning til endring og hvordan endring kan utløse forskjellige reaksjoner hos de ansatte vil være viktig for å forstå og skape endringsberedskap. Kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon, og innholdet i informasjonen må rettes mot organisasjonsmedlemmene slik at man ...
  • Bare en brikke i et statlig puslespill? Sammenslåing av fylkesmannsembeter - de ansattes stemme. 

   Eriksen, Kristin Fjellheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Den siste tiden har det skjedd store endringer i fylkesstrukturen i Norge, der flere fylker har blitt slått sammen, og flere skal slås sammen på sikt. Temaet for oppgaven vil derfor være ivaretakelse av de ansatte gjennom en sammenslåingsprosess av fylkesmannsembeter, med utgangspunkt i Nord- og Sør-Trøndelag. I studien ble det tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hvordan ble de ansatte ...
  • Bedrifters innovasjonsgrad og absorptive kapasitet - faktorer som påvirker anvendelsen av eksterne nettverksrelasjoner. En kvantitativ studie av nordnorske bedrifter 

   Fjellvang, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Nettverksteorien forteller oss at bedrifter med utstrakte nettverk og heterogene samarbeidspartnere har tilgang på en bred kunnskapsbase utenfor bedriften, som kan være avgjørende for bedriftens konkurranseevne. Tema for denne oppgaven er bedrifters bruk av nettverk, og hva som gjør at noen bedrifter bruker nettverket mer aktivt enn andre. I oppgaven fokuseres det på denne sammenhengen hos nordnorske ...
  • Bohemian graduates og arbeidsmarkedet. En kvalitativ studie av forlagsbransjen i Norge 

   Fløyli, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   I England er begrepet kreativitet blitt et politisk verktøy. Det kan se ut som det også i Norge er ført en politikk de siste årene som forfekter et syn om at kreative yrker bidrar til selvrealisering og økonomisk vekst. Flere høyskoler og universiteter slik som BI (Norwegian Business School), Westerdals (Oslo School of Arts, Communication and Technology) og Handelshøgskolen (Norges arktiske universitet) ...
  • Bruk av kundeomtaler på internett. En studie av hvilke personlighetstrekk, hedonistiske- og funksjonelle motiver som har betydning for konsumenter 

   Uldalen, Pål Kristian; Killingberg, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Vi ønsket med denne oppgaven å undersøke hvilke motiver som påvirker konsumentenes bruk av kundeomtaler på internett. Vi valgte motiver som i tidligere litteratur og rammeverk har blitt ansett som sentrale i påvirkning av konsumentenes innsamling av informasjon og bruk av kundeomtaler. De motivene vi kom frem til var: tilfredshet, sosial bekreftelse, involvering, bekvemmelighet, tillit, best mulig ...
  • Butikkstrategi. Konkurransefortrinn og potensielle strategiske valg for dagligvarebutikker 

   Nilsen, Jon-Vegar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Konkurransen i dagligvaremarkedet er noe som har tilspisset seg over lang tid i Norge, og da ikke minst de siste 20 årene da flere kjeder har kommet til markedet og flere av disse satser på lavprissegmentet. Hvordan butikksjefene bruker det de har tilgjengelig, både av ressurser og egen kunnskap, er noe jeg gradvis har fått større interesse for. Endringene som er blitt gjort det siste året i Alta, ...
  • Bytteintensjon etter omdømmekrise. En studie om byttetilbøyelighet til Troms Kraft 

   Thune, Maiken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-08-21)
   Hensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer hvordan bytteintensjon påvirkes når en bedrift er i en omdømmekrise. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til faktisk bytte og vareprat. Omhandler hvilke variabler og faktorer som medfører at kunder ønsker å bytte strømleverandør. Troms Kraft har ...
  • Developing capabilities in market learning, network learning and internal learning. A case study of a Born Global entering the commercialization stage 

   Johansen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
   The purpose of this thesis is to describe and explain how a Norwegian-based Born Global develop their capabilities in market learning, network learning and internal learning around the time of their first commercial product launch.
  • Distribusjon av nordnorske reiselivsaktiviteter - med fokus på bruk av sosiale medier 

   Bakke, Marlen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Man vet lite om hvilke faktorer som påvirker suksess i henhold til hvilken miks av distribusjonskanaler en nordnorsk reiselivsbedrift benytter seg av. Formålet med denne studien er derfor å utforske strukturen av distribusjonskanaler for reiselivsaktiviteter i Nord-Norge på vinterstid, samt å identifisere og kartlegge den mest hensiktsmessige distribusjonsmiksen. I tillegg er det fokus på bruken av ...
  • En komparativ studie av to ulike flerpartssamarbeid : en sammenheng mellom ulike flerpartssamarbeid, og læring og innovasjon 

   Hokland, Michelle Isabelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   I 2011 har staten tildelt 2,8 milliarder kroner til distrikts- og regionalutvikling (Pressemelding, 05/10-2010). Staten fremmer distrikts- og regionalutvikling på mange ulike måter, og et av de viktigste virkemidlene for å fremme distrikts- og regionalutvikling er flerpartssamarbeid. Det er viktig og aktuelt å studere ulike flerpartssamarbeid for å få mer kunnskap om flerpartssamarbeid, ettersom ...
  • En moderne måte å lede på? En casestudie om utøvelse av ledelse ved bruk av IKT i Lerøy Aurora AS 

   Kristiansen, Hanne Indira; Larsen, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan lederne benytter seg av informasjon- og kommunikasjonsteknologi, samt ulike medium for å utøve sin lederrolle når de befinner seg på en annen lokasjon enn sine ansatte på en daglig basis. Et medium er en felles betegnelse for ulike kommunikasjonskanaler som inkluderer ulike IKT-verktøy, samt ansikt-til-ansikt dialog. Studiens problemstilling er ...
  • En modernisering av endringskommunikasjon? Hvordan oppnås effektiv endringskommunikasjon ved bruk av leder og intranett i et samspill? 

   Sivertsen, Cecilie Ann; Holthe, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Tema for denne masteroppgaven er effektiv endringskommunikasjon i en kompleks endringsprosess. Inntreden av ny teknologi og digitalisering fører til at organisasjoner stadig må gjennom hurtige og komplekse endringsprosesser for å opprette sin konkurransekraft. Det er forsket mye på endringsprosesser og leders rolle for effektiv endringskommunikasjon, men det er derimot svært begrenset forskning på ...
  • En SMB i krise. Hvordan sikre en suksessfull endringsprosess gjennom involvering av de interne interessentene? 

   Forøy, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-22)
   Denne masteroppgaven har studert hvordan en SMB har involvert de viktigste interessentene i en markedsmessig svært utfordrende tid. Problemformuleringen er: Hvordan involveres de mest sentrale interne interessentene når en SMB er i krise? Ved å se på hvordan de har utøvd kriseledelse, kommunikasjon og ansattes medvirkning er problemstillingen forsøkt besvart. Det vises i oppgaven til manglende ...
  • Endringskapasitet i sykehussektoren. Hvordan benytter organisasjoner endringskapasitet i forbindelse med endringsprosesser? 

   Lindstad, Petter Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Denne avhandlingen setter søkelyset på hvordan organisasjoner benytter endringskapasitet i forbindelse med endringsprosesser. Formålet er å bidra til økt kunnskap og innsikt i hvordan organisasjoner kan håndtere en effektiv daglig drift, mens en undergår endring. Dette undersøkes ved å benytte to kvalitative casestudier fra sykehussektoren; Betanien Hospital Skien (BHS) og Universitetssykehuset ...
  • Entreprenørstudentens rolle i akademisk entreprenørskap – en litteraturstudie 

   Bang, Kent Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Akademisk entreprenørskap handler om kommersialisering av forskningsbaserte innovasjoner som har opphav fra akademia. Slike kommersialiseringsprosesser kan resultere i bedriftsetableringer med stort vekstpotensial og dermed også store regionale ringvirkninger. I mange tilfeller fungerer dessverre ikke disse kommersialiseringsprosessene optimalt og det kan i verste fall bety at kommersialiseringsprosessen ...
  • Faktorer som påvirker intensjon til og bruk av online datingtjenester 

   Svensson, Ida Susann; Lyons, Sarah Joy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Hensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer intensjon til og bruk av online dating. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til normbegrepet og personlighet. For å samle inn data ble en spørreundersøkelse distribuert gjennom Facebook og et bekvemmelighetsutvalg ble benyttet. Vi endte opp med 350 ...
  • Faktorer som påvirker merkevarelojalitet til en lavpris dagligvarekjede. En studie av lavpriskjeders butikkattributter. 

   Kristiansen, Thomas Valle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Tidligere studer har avdekket hvordan ulike butikkattributter/egenskaper kan påvirke butikkvalg, tilfredshet og lojalitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge hvilke faktorer som kan være med å forklare merkevarelojalitet til en lavpris dagligvarekjede. Studienes analysemodell er inspirert av Jinfeng & Zhilong (2009) og Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000), men er utvidet til å inkludere ...
  • Forbrukerengasjement i sosiale medier : "hva motiverer forbrukere til å engasjere seg i sosiale medier?" 

   Riise, Jannicke Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er sosiale mediers inntog i bedrifters markedsføringssfære. I dag har sosiale medier etablert seg som en selvsagt måte å kommunisere på, også når det gjelder kommunikasjonen mellom bedrifter og forbrukere. Kommersielle bedrifter og andre organisasjoner benytter nå i stadig større grad sosiale medier for å kommunisere med kunder, samt for å markedsføre sin bedrift ...
  • Forretningsmodellutvikling på destinasjonsnivå. En teknikk for å løse sesongutfordringer? 

   Berg, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en sterk vekst de siste årene. Likevel opplever næringen utfordringer med å tiltrekke seg turister gjennom hele året. Sesongutfordringer står med dette sentralt. En mulig måte og møte disse utfordringene på er å skape nye verdiforslag og innovasjonspotensialer som tiltrekker turister året rundt. For å kunne legge til rette for idégenerering må kreativitet, som ...