Now showing items 50-69 of 82

  • Lederidentitet i profesjonsbaserte organisasjoner. En casestudie i veterinærbedrifter 

   Rathe, Eva Margrethe Neergaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Lederidentitet blir ifølge teorien utviklet gjennom ulike faktorer i den daglige kontakten mellom leder og medarbeider. Temaet for denne oppgaven er hvordan lederidentitet i profesjonsbaserte organisasjoner blir formet av dette samspillet. I profesjonsbaserte bedrifter følger det både utfordringer og fordeler med lederstillingen. Forming av lederidentiteten møter andre utfordringer her enn i andre ...
  • Leserens nytte av brukerskapte produktanmeldelser. En studie av kredibilitet og opplevd nytte av produktanmeldelser av søke- og erfaringsprodukter 

   Antonsen, Eirik Barosen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan kredibilitet påvirker den oppfattede nytten for leseren av brukerskapte produktanmeldelser av søke- og erfaringsprodukter. Brukerskapte produktanmeldelser på internett har på kort tid blitt en viktig informasjonskilde for konsumenter i en kjøpsprosess. Den teoretiske gjennomgangen viser at kredibilitet er sentralt for at en leser skal få mest ...
  • Medarbeiderens betydning for produktinnovasjon - En casestudie av en liten bedrift 

   Utne, Alexander Stene; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-08-16)
   Denne studien søker å belyse medarbeidernes betydning for produktinnovasjon i en liten bedrift. Fiskeindustrien skaper en interessant kontekst, fordi den beskyldes for bringe få nye produkter ut i markedet. Vi har derfor valgt en bedrift som nettopp introduserer nye produkter og vi tok i vår undersøkelse utgangspunkt i casebedriftens siste produktinnovasjon. For å utforske medarbeidernes betydning ...
  • Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap : en analyse av Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere 

   Molberg, Hanne Kristine; Nyheim, Kristin Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven belyser hvilken betydning motivasjon og engasjement har for kunnskapsutvikling. Læring, kunnskap og kunnskapsutvikling er alle elementer som oppfattes som viktige ressurser i en organisasjon. Enkelte hevder kunnskap om kunnskap er en kritisk faktor for en bedrifts overlevelse. Samtidig opplever vi at utvikling av kunnskap på individnivå kan være utfordrende for ledere. I den forbindelse ...
  • Mellomleders rolle i organisatoriske endringer 

   Holtan, Gøril Grant (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-29)
   Historisk sett har mellomlederen blitt betraktet som en del av organisasjonens kontrollsystem, og hans viktigste oppgave har vært å holde driften gående. Innenfor nyere forskning derimot pålegges mellomledere mange ulike roller og ansvar, også med hensyn til organisatoriske endringer. Hensikten i denne studien har vært å avdekke hva mellomlederens rolle består av, og hvordan den potensielt påvirkes ...
  • Motivasjon for frivillig ledelse. En kvalitativ studie av norske studentidrettslederes motivasjon 

   Hågensen, Ragni Strand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Formålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer personer til å drive med frivillig ledelse av studentidrettslag. Oppgaven avgrenser seg til å benytte seg av selvbestemmelsesteorien som teoretisk grunnlag, og videre til å se på studentidrettsledernes indre og ytre motivasjon for sine verv. Det er også sett på det sosiale miljøet og konteksten rundt lederne og hvorvidt dette kan framme eller ...
  • Motivasjon hos ledere. En studie av ledernes motivasjon i bygg- og anleggsbransjen 

   Nilsen, Malin Holm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Tema for dette studiet er motivasjon blant ledere. Dette temaet er viktig å forske på ettersom motiverte ansatte er essensielt for en bedrifts presentasjoner, spesielt motiverte ledere. Et klart flertall av studier som undersøker motivasjon fokuserer på de ansatte. Motivasjon blant ledere virker i stor grad å være et oversett tema i forsknings verden. Hensikten med dette studiet er derfor å medvirke ...
  • Motivasjons påvirkning på commitment. En studie av ansattes commitment til en attføringsbedrift 

   Martinussen, Ingrid Kvist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Tema for denne studien er commitment og motivasjon, hvor det blir undersøkt hvordan motivasjon påvirker commitment blant ansatte i en attføringsbedrift. Dette er en bransje som preges av omstillinger på grunn av endrede rammeverk, en bransje som ikke er konkurransedyktig på lønn og som preges av høy turnover. På bakgrunn av dette er oppgavens overordnede problemstilling: Hvordan motiveres ansatte ...
  • Motiver og personlige karakteristikker for kunstmuseumsbesøk - En studie av hvordan besøksmotiver, interesse og kunnskap påvirker besøksfrekvens for kunstmuseum. 

   Hansen, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan sentrale motiver, interesse og kunnskap påvirker konsumenter til å besøke kunstmuseum. Oppgaven har gjennom teoretisk redegjørelse identifisert fem sentrale besøksmotiver for kunstmuseum: Læring, underholdning, emosjonell verdi, sosialt samvær og sosial status. I tillegg er personlige karakteristikker som interesse i kunst og profesjonell interesse ...
  • Norske forbrukeres beslutningsstiler. En studie av hvilke faktorer som påvirker norske forbrukeres kjøpsbeslutninger 

   Karlsen, Christin Janita Fosland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Forbrukere tilnærmer seg shopping på ulike måter, og forskjellige beslutningstrekk påvirker denne tilnærmingen. Disse trekkene kombineres og former forbrukeres beslutningsstil. Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke beslutningstrekk som former norske forbrukeres beslutningsstiler, i hvilken grad psykologiske faktorer har innflytelse på beslutningsstilene og hvordan beslutningsstilene ...
  • Opplevd kvalitet av butikkeide og produsenteide merker i dagligvarebransjen 

   Spring, Jenny Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Denne oppgaven tar for seg konsumenters opplevde kvalitet av butikkeide og produsenteide merker med utgangspunkt i produkter fra dagligvaremarkedet. Konsum av dagligvarer er et hverdagslig gjøremål som kan være interessant å studere. Årsaken til det er at forbrukerne har svært ulike kjøpsvaner og foretrekker enkelte produkter og merker framfor andre. Denne oppgaven fokuserer på å studere forbrukeres ...
  • Opplevelse av luksus : en konformativ og eksplorativ analyse av luksusbegrepet mot smarttelefoner og nettbrett. 

   Akimov, Sergej Aleksandrovitsch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Formålet med denne studien var å undersøke luksusopplevelsen til smarttelefoner og nettbrett, med utgangspunkt i underliggende luksusmotiver. Den fastsatte problemstillingen var todelt. For det første skulle jeg identifisere graden av luksus på smarttelefoner av to ulike merker og hvilke motiver som var de mest fremtredende for disse produktene. Den andre delen av problemstillingen fokuserte på ...
  • Opplevelsesverdi og tilfredshet. En studie av hvilke faktorer som påvirker turistens verdioppfatning under nordlysopplevelsen 

   Ludvigsen, Marte; Johansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som bidrar til turistens opplevelsesverdi, det vil si deres verdioppfatning under nordlysopplevelsen. I tillegg undersøkes sammenhengen mellom opplevelsesverdi og tilfredshet i denne turistkonteksten. Det teoretiske rammeverket bygger på relevante teorier og begreper som utgjør grunnlaget for å svare på problemstillingene. Avhengige og ...
  • Organisasjonskultur i prosjektbaserte organisasjoner. En kvalitativ intervjuundersøkelse om organisasjonskultur i bygg- og anleggsbransjen 

   Osnes Frøili, Emilie; Thomassen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvordan organisasjonskultur ser ut i prosjektbaserte organisasjoner, med utgangspunkt og fokus på bygg- og anleggsbransjen. Denne studien har tatt utgangspunkt i virksomheten Peab Bjørn Bygg som representant for bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven bygger på et deskriptivt design med en deduktiv tilnærming, og forskningsmaterialet er blitt innhentet ved ...
  • Organisasjonskultur, endring og sensemaking : en komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en krise 

   Mortensen, Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-08-15)
   Denne oppgaven søker å belyse temaene organisasjonskultur, endringsprosesser og sensemaking i organisasjoner. Dette i form av en problemstilling som i hovedsak søker å skape innsikt og forståelse rundt organisasjonskulturens betydning for aktørenes egen fortolkning av krise og endring. Finanskrisen anno 2008 er konteksten for denne studien, og direkte årsak til de endringer som studeres. Kombinasjonen ...
  • Prosjektsuksess i olje- og gassektor. En studie om lederes perspektiv på forhold som bidrar til prosjektsuksess i et olje- og gasselskap 

   Olsen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Prosjekt som arbeidsform blir stadig vanligere innen alle bransjer, sektorer og oppgaver. Likevel mislykkes så mange som 65-70% av prosjekter på en eller flere områder i følge Wysocki (2014). Dette er høye tall som bør kunne endres til det bedre. Derfor ønsker jeg i denne oppgaven å fokusere på hva prosjektsuksess er og hvilke forhold som kan bidra til prosjektsuksess i olje- og gassektor. Jeg har ...
  • Psykologiske kontrakter hos midlertidig ansatte. En undersøkelse av uskrevne forventninger mellom arbeidsgiver og midlertidig ansatte i undervisningssektoren. 

   Ravlo, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle kunnskap og bidra til økt forståelse av arbeidsgivers og midlertidig ansattes vurderinger og refleksjoner knyttet til psykologiske kontrakter og påvirkningskraften på deres arbeidsforhold. Det finnes omfattende forskning rundt bruken av fast ansatte, men den økte bruken av midlertidig ansatte krever ny forskning på denne yrkesgruppen. Psykologiske ...
  • Relasjonen mellom servicekvalitet og tipsing. En studie av hva som gjør at kunder tipser på norske restauranter 

   Steinsvik, Aleksander Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-02-10)
   I løpet av de siste tiår har flere studier vist at servicekvalitet kun er en svak prediktor for hvor mye kunder tipser på restauranter. Andre variabler har vist seg å spille en like stor rolle når tipsen skal bestemmes, men ingen komplett modell har blitt konstruert. Metoden for å måle servicekvalitet i tidligere studier har ofte vært enkel, og det har derfor vært i denne studiens hensikt å teste ...
  • Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap - En casestudie av en universitetsbedrift i oppstartsfasen 

   Hammervold, Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-18)
   Nettverk og relasjonelle bånd har vist seg å være avgjørende for nyetablerte bedrifter ved at de bidrar med tilgang på essensielle ressurser. For å lettere kunne utvikle bedrifter og dermed kommersialisere forskningsbasert kunnskap, er det derfor nyttig for akademiske entreprenører å vite noe om hvordan ressursakkvisisjon foregår. Videre har tidligere forskning gitt inkonsistente funn når det kommer ...
  • Sammenhengen mellom menneskelig personlighet og merkepersonlighet 

   Elvevold, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Temaet for denne oppgaven er menneskelig personlighet og merkepersonlighet, og sammenhengen mellom disse. Tidligere studier på temaet har vært kvantitative, og konkludert med at det eksisterer en sammenheng mellom de to begrepene. Formålet med oppgaven er å gå i dybden på denne sammenhengen, og forstå hvordan den eksisterer. Sentralt for en slik forståelse er ulike faktorer som påvirker og blir ...