Now showing items 32-51 of 82

  • Idegenerering i IT-bedrifter - åpenhet og nettverks betydning for idégenerering 

   Liafjell, Tony Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Innovasjoner er ansett som kritisk for å skape konkurransefortrinn. For bedrifter som ønsker å satse på innovasjon, kreves det kjennskap til hele innovasjonsprosessen. Praktikere og teoretikere har imidlertid tradisjonelt fokusert mest på resultat og slutten av innovasjons-prosessen. Idegenerering er en del av starten, og den delen hvor bedrifter kan oppnå de største fordelene. Temaet for denne ...
  • Individuelle trekk og motiver for e-vareprat. En studie av hvilke sosiale motiver, selvmotiver og personlighetstrekk som påvirker konsumenter til e-vareprat 

   Junge, Lene; Andreassen, Stine-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
   Tidligere studier på vareprat (se de Matos & Rossi, 2008 for en gjennomgang) fokuserte på tilfredshet, lojalitet, kvalitet, forpliktelse, tillit og opplevd verdi (i produktforhold) som drivere til vareprat. Hensikten med denne studien har derfor vært å kartlegge hvilke sosiale motiver og selvmotiver som kan påvirke konsumenter til e-vareprat. Studien tar derfor for seg ulike motiver som kan ligge ...
  • Innovasjon i reiseliv - en litteraturstudie 

   Olsen, Ina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Innovasjon er stadig et aktuelt tema, og anses som viktig for å lykkes i de fleste bransjer. En undersøkelse gjort av SSB viser at reiselivsnæringen i Norge scorer lavest på innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre næringer, og kan tyde på at næringen har en lang vei å gå når det kommer til innovasjon. På den andre siden viser studier basert på undersøkelser fra inn- og utland at dette ikke ...
  • Innovation adoption in a hospital. The role of perceived innovation attributes in the adoption intention 

   Worum, Haakon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Research on innovation attributes- and adoption is an inconclusive branch that has been deemed highly dependent on its context. Attempts to create general scales of measuring innovation attributes as an antecedent of adoption have all failed as evident by the amassed critique of such scales. The only concurrence within this research discipline is that scales that intend to explain innovation adoption ...
  • Intensjon til å velge synskirurgi. En studie av hvordan holdninger, norm og personlighetstrekk påvirker individers intensjon til å velge synskirurgi 

   Rosten, Amalie Steen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Health Belief Model (Rosenstock, 1974; Janz & Becker, 1984). Spesifikke antakelser tilknyttet pris, holdning til briller/kontaktlinser ...
  • Internkommunikasjon i endringer. En studie av mellomlederes perspektiv på internkommunikasjon i endringer, i Nord-Norges største grossistselskap 

   Edvardsen, Ina Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Oppgavens fokus er internkommunikasjon i endringer, da det kan oppstå et gap mellom hvor en organisasjon er, og hvor de ønsker å være. Internkommunikasjon er sett som en nøkkelfaktor for å implementere en endring, da det brukes for å forklare og forberede ansatte for en endring, som vil lukke gapet mellom hvor en organisasjon er og hvor de vil. En mellomleder er en sterk ressurs for å hjelpe ...
  • Kan sensorisk markedsføring påvirke ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning av fisk? 

   Dahl, Marthe Forsbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er at ungdom spiser lite fisk i forhold til annen og mer usunn mat. Det er påvist at kosthold tidlig i livet påvirker risikoen for utvikling av kroniske sykdommer som voksen, og myndighetene ønsker derfor å øke sjømatkonsumet hos ungdom. Formålet med denne oppgaven er å undersøke om ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning kan påvirkes ved bruk av multisensoriske ...
  • Kjøpsintensjon og betalingsvilje for luksuskosmetikk. Betydningen av produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker 

   Lauknes, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker som kan påvirke kjøpsintensjonen og betalingsviljen av luksuskosmetikk. Det teoretiske rammeverket er inspirert av tidligere studier på luksus, samt teorier som vektlegger forbrukeratferd i henhold til kjøpsintensjon og betalingsvilje. Produktegenskapene i min oppgave består av ...
  • Kommer turistene igjen, og anbefaler de til en venn? En casestudie av destinasjonen Tromsø 

   Molund, Mia Heggås; Hindberg, Kristine Robertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Temaet for denne oppgaven er samskaping av opplevelsesverdi og destinasjonslojalitet. Verdi er et begrep som har fått større betydning ettersom at nyere forskning viser at bedrifters evne til å tilrettelegge for verdiskapning i samspill med kunden er en viktig kilde til konkurransefortrinn. Mer spesifikt kan man knytte verdi opp til turisters opplevelser på en destinasjon, hvor samspillet mellom ...
  • Kompetanse i reiselivsnæringen : en analyse av refleksjonene til aktører i reiselivsnæringen 

   Johansen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg aktørene i reiselivsnæringen og deres refleksjoner rundt behovet for kompetanse i næringen. Reiselivsnæringen er et av satsningsområdene i Soria Moria-erklæringen og i erklæringen står det at regjeringen ønsker å utvikle en nasjonal strategi for reiselivsnæringen. Målet med strategien er blant annet å øke lønnsomheten i næringen, noe som regjeringen blant annet ønsker å ...
  • Konsumentenes assosiasjoner til merkevaren Hennes & Mauritz 

   Martinsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Formål – Hovedformålet med denne oppgaven var å kartlegge hvilke assosiasjoner konsumenter hadde til merkevaren Hennes & Mauritz. Fokuset i studien har vært på assosiasjonene til lojalitet, opplevd kvalitet, merkevarekjennskap og sosialt ansvar (CSR). Metode – For å belyse oppgavens problemstilling og avdekke de ulike assosiasjonene valgte jeg å benytte meg av dybdeintervju. Dette for å ha muligheten ...
  • Konsumenters bruk av sosiale medier som informasjonskilde. En studie av opplevd risiko, involvering og kunnskap som drivere for informasjonssøking i ulike beslutningsfaser. 

   Øyen, Ida Martine Kofoed (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan opplevd risiko, involvering og kunnskap påvirker bruk av sosiale medier som informasjonskilde i ulike beslutningsfaser. Bakgrunnen for valget er sosiale mediers økende betydning i markedsføringssammenheng, samt endringen av konsumenters beslutningsprosess basert på den digitale utviklingen. Opplevd risiko, involvering og kunnskap ble valgt som drivere ...
  • Kunnskapens makt. Faktorer som påvirker kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet i en klynge 

   Østby, Kirsten Ravna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-08)
   Tema for denne studien er kunnskap, noe som er viktig å ha et fokus på da organisasjoner er blitt mer kunnskapsintensive og behovet for å utnytte verdien av kunnskap er økende. Denne studien har den bioteknologiske og FoU-baserte klyngen Biotech North som case. Biotech North opererer i en kunnskapsintensiv bransje, noe som betyr at de er helt avhengig av ny ekstern kunnskap. I den bioteknologiske ...
  • Kunnskapsledelse i hotellbransjen. Hvordan bidrar ulike organisasjonskapabiliteter til kunnskapsdeling? 

   Jakobsen, Ida Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Tema for denne oppgaven er kunnskapsdeling i en reiselivskontekst. Dette er viktig å forske på fordi litteraturen fremhever en organisasjons kunnskap som den viktigste brikken til konkurransemessig fortrinn. Mange bedrifter og organisasjoner jobber iherdig for å kapitalisere på denne ressursen, noe som innebærer at det utvikles strategier og prosedyrer for kunnskapsdeling. Hvilken strategi som ...
  • Kunnskapsutvikling i organisasjoner : en kvalitativ undersøkelse av kunnskapsutvikling i Varanger Kraft konsernet 

   Iversen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne oppgaven belyser hvordan organisasjoner utvikler kunnskap internt og gjennom nettverk. Nettverk, kunnskap og kunnskapsutvikling er faktorer som oppfattes særdeles viktige i organisasjoner i nyere tid. Organisasjoner blir i dag stilt over for nye og stadig strengere krav av ulike slag. Disse kravene sammen med raske endringer i form av teknologi, økt konkurranse, økt internasjonalisering og ...
  • Kvinner og ledelse i politiet 

   Lyngmo, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Tema for denne studien er kvinner og ledelse, hvor jeg undersøker om det foreligger bestemte oppfatninger av kvinner og ledelse i politiet. Avhandlingen tar utgangspunkt i tre antakelser, hvor det undersøkes hvorvidt disse gjør seg gjeldende i politiet. Det vil også diskuteres hvilke praktiske konsekvenser mine funn vil ha for politiet. På bakgrunn av dette er oppgavens overordnede problemstilling ...
  • Lean-metodikkens betydning for kunnskapsutvikling på UNN 

   Henriksen, Vegar H.; Edvardsen, Snorre H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Temaet for studien er kunnskapsutvikling på UNN, og hvordan de ansatte mener at dette er blitt påvirket gjennom implementeringen av lean-metodikken. Det som gjør kunnskapsaspektet interessant i relasjon til lean, er at det reiser en rekke spørsmål med tanke på den kunnskapen som ansatte besitter, og hva som skjer med kunnskapen når det skapes nye rutiner og standardiseringer. Vi har tatt utgangspunkt ...
  • Ledelsens rolle i medarbeiderdrevet innovasjon 

   Friis, Mailinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-28)
   Satsning på ansatte gjennom medarbeiderdrevet innovasjon får stadig mer oppmerksomhet for å hente ut det innovative potensialet i bedriften. Årsaken begrunnes i virksomhetens eksistens og vekst. I Sverige er intraprenørskap et godt etablert fagfelt og flere svenske bedrifter har innført rutiner og systemer som fanger opp de ansattes ideer og gjør noe med dem. I Norge etterlyses derimot mer engasjement ...
  • Lederidentitet i profesjonsbaserte organisasjoner. En casestudie i veterinærbedrifter 

   Rathe, Eva Margrethe Neergaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Lederidentitet blir ifølge teorien utviklet gjennom ulike faktorer i den daglige kontakten mellom leder og medarbeider. Temaet for denne oppgaven er hvordan lederidentitet i profesjonsbaserte organisasjoner blir formet av dette samspillet. I profesjonsbaserte bedrifter følger det både utfordringer og fordeler med lederstillingen. Forming av lederidentiteten møter andre utfordringer her enn i andre ...
  • Leserens nytte av brukerskapte produktanmeldelser. En studie av kredibilitet og opplevd nytte av produktanmeldelser av søke- og erfaringsprodukter 

   Antonsen, Eirik Barosen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan kredibilitet påvirker den oppfattede nytten for leseren av brukerskapte produktanmeldelser av søke- og erfaringsprodukter. Brukerskapte produktanmeldelser på internett har på kort tid blitt en viktig informasjonskilde for konsumenter i en kjøpsprosess. Den teoretiske gjennomgangen viser at kredibilitet er sentralt for at en leser skal få mest ...