Now showing items 21-40 of 311

  • Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger - muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin 

   Myrvang, Robert (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2005-06-09)
   Avhandlingen belyser samhandling mellom sykehus og legekontor, og undersøker hvordan samhandlingsbetingelsene endres ved overgang fra papir- til elektronisk utveksling. Samhandling rundt henvisninger og epikriser anvendes som eksempel og illustrasjon for undersøkelsen. Avhandlinga viser at sykehuslegene gjennom sin spesialiserte kunnskapstilnærming ofte dokumenterer ”for innvortes bruk”. Jo mer ...
  • Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktisk-pedagogisk utdanning 

   Allern, Marit Kristin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2005-06-28)
   Avhandlingen er en kvalitativ kasusstudie av de første forsøkene på å innføre mappevurdering som arbeids- og eksamensform i det praktisk-pedagogiske studiet ved Universitetet i Tromsø. Studien er en kvalitativ kasusstudie. Materialet består av intervju, spørreundersøkelser, observasjon, studentenes refleksjonslogger og forord til eksamensmappene. Materialet er samlet inn i en autentisk kontekst fra ...
  • Resultatenhetsmodellen i kommunal tjenesteproduksjon : instrument, symbol eller maktmiddel? 

   Torsteinsen, Harald (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006)
   Temaet for denne avhandlinga er bruk av resultatenheter i kommunal tjenesteproduksjon. Ordninga har på kort tid oppnådd betydelig popularitet og er i ferd med å spre seg til kommuner over hele landet. Ifølge en NIBR-undersøkelse, basert på Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase, kan så mange som 43% av norske kommuner ha tatt resultatenhetsmodellen i bruk, i kombinasjon med ...
  • Bassejoga čáhci. Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiijaid olis 

   Porsanger, Jelena (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-01-19)
   <p>This book is based on doctoral dissertation defended in January 2006 at the Faculty of Humanities of the University of Tromsø (Norway). The book examines the sources for the study of the indigenous religion of the Eastern Sami in the period from the 16th to the 20th century. Using proposed elements of indigenous methodologies as a point of departure, the study is divided into three parts and ...
  • Rom for rettferdighet. Liberale utfordringer i grenselandet mellom basisstruktur og bakgrunnskultur. 

   Fjørtoft, Kjersti (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-01-20)
   Avhandlingen Rom for rettferdighet – Liberale utfordringer i grenseland mellom basisstruktur og bakgrunnskultur, er en diskusjon av skillet mellom det politiske og det ikke–politiske som ligger til grunn for John Rawls’ politiske liberalisme. Hovedspørsmålet er om Rawls sin distinksjon mellom det politiske og det ikke-politiske skaper problemer for den samfunnsmessige evnen til å virkeliggjøre de ...
  • The Northern Russian pragmatic particle dak in the dialect of Varzuga (Kola Peninsula). An information structuring device in informal spontaneous speech 

   Post, Margje (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-04-07)
   The Northern Russian pragmatic particle dak presents a good case of how particles are used to structure information in informal language. It exemplifies that connectives can mark relations to concepts lacking a concrete linguistic form. The research presented here is based on a sound corpus of the dialect of Varzuga, an old Russian Pomor settlement on the White Sea coast. For the first time, ...
  • Verbal prepositions in Norwegian. Paths, places and possession 

   Tungseth, Mai Ellin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-05-30)
   Prepositions belong to a class of small words whose meaning is very difficult to pinpoint once and for all; they are known to change interpretation dependent on the various contexts which they can appear in. This general flexibility which characterizes members of the category P makes them hard to classify, and forms the basis for the work leading up to the dissertation "Verbal Prepositions in ...
  • Transition from authoritarian rule and democratic consolidation: The electoral nexus. An ecological study of the Spanish general elections 1977-2000 

   Buck, Marcus (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-09-23)
   The research questions posed in the dissertation are related to our understanding of the role played by elections during processes of transition from authoritarianism and the subsequent consolidation of democratic rule. In this, the lessons drawn from the Spanish experience after the demise of the Franco dictatorship in 1975 are assessed. Various researchers have pointed to the fact that the political ...
  • Depression and cognitive vulnerability 

   Wang, Catharina Elisabeth (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-10-13)
   The overall aim of the present study was to investigate how cognitive processing of emotionally valenced information may be a vulnerability factor to depression, and to develop a cognitive model of recurrent depression. Several more specific aims were formulated and investigated. To reach the aims of the study, an extensive theoretical review of the research literature on cognitive processes of ...
  • Belief, truth, and the enigma of error. 

   Solberg, Mariann (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-10-13)
   The thesis discusses problems related to the American Philosopher Donald Davidson’s (1917-2003) views upon beliefs, truth and error. Underlying questions are; what are the basic conditions for knowledge? What are the prerequisites for understanding other human beings? What are the conditions for emergence of beliefs that can be true or false? The thesis focuses on the role that our inherited ...
  • Negotiating gender and sexuality in the HIV/AIDS discourse in Addis Ababa, Ethiopia. Contradictions and paradoxes. 

   Zenebe, Mulumebet (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-11-28)
   The AIDS epidemic has been recognized as the most pressing national health problem in Addis Ababa, Ethiopia. Zenebe argues that HIV/AIDS prevention programs in Ethiopia are not producing expected results because they are not based on understanding the distinctive characteristics of the people’s sexual cultures shaped by relations of power, by history, and by differentiated traditions within the ...
  • Category-effects and stimulus characteristics in visual perception 

   Låg, Torstein (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-12-01)
   This thesis describes a number of experiments that aimed to investigate the role of relatively low-level visual input factors in category-specific effects in object identification and colour perception. In the object recognition experiments, using picture-name or name-picture verification tasks, as well as object-naming tasks, clues to the causal factors contributing to such effects were obtained. ...
  • Peasant women between oilpalms and bananas : Coto Sur, Costa Rica. 

   Valestrand, Halldis (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007)
   Coto Sur on the Costa Rican’ Pacific coast had, for about fifty years been dominated by banana plantations, owned and run by the United Fruit Co, when they withdrew and closed the plantation in the first half of the 1970s. Former banana workers and landless peasants invaded the decayed banana plantations and the state Land Development Agency (IDA) got involved in a tremendous a rural reform process ...
  • Likhet mot ulikhet. En studie av verdi- og fagsynspreferanser hos lærerutdannere. 

   Bakke, Jarle (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-01-19)
   Denne avhandlingen setter fokus på lærerutdannernes verdi- og fagsynspreferanser. Bakgrunnen er Læreplanverkets understrekning av at lærere må stå fram ”tydelig, levende og bevisst i forhold til den kunnskap, de ferdigheter og verdier som skal formidles” (s.32). Læreplanverket fokuserer lærernes holdninger og didaktiske ferdigheter og verdiene som ligger til grunn. Utsagnet forstås i denne ...
  • Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. 

   Hansen, Andreas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-02-09)
   Avhandlingen er en studie av effekter over to år med systematisk begrepsundervisning (BU) av fem barn tilmeldt Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Med læreforutsetninger forstås i avhandlingen (1) språklig bevisstgjorte grunnleggende begrepssystemer (GBS – dvs. Farge, form, stilling, størrelse, antall etc.) ...
  • Eritrea i våre hjerter? En studie av norske relasjoner til Eritrea. 

   Smith-Simonsen, Christine (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-02-16)
   Norske relasjoner til Eritrea strekker seg tilbake til 1949. Norge ble da medlem av FNs Eritreakommisjon, og stemte for at Eritrea skulle gjenforenes med Etiopia. På slutten av 1970 – tallet kom den eritreiske frigjøringsbevegelsen i kontakt med norske aktører innenfor den politiske venstresiden og ulike humanitære organisasjoner. Etter hvert utviklet det seg relasjoner og nettverk på flere plan, ...
  • Troubled waters, troubled times. Fisheries policy reforms in the transition to democracy in South Africa and Mozambique 

   Normann, Anne Katrine (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-03-02)
   Avhandlingen er en samfunnsvitenskapelig analyse av tidlige resultater av implementeringen fiskeriforvaltningsreformene i Sør Afrika og Mozambique. Forvaltningsreformene var del av landenes overordnede demokratiseringsprosesser i kjølvannet av hhv avskaffelse av apartheid i 1994 og slutten på borgerkrigen i 1992. Et av målene for forvaltningsreformene var sosioøkonomisk utvikling for fattige ...
  • Teleradiologiske praksiser i Nord Norge 1996 - 2001. Hvordan inngår og konstrueres rasjonalitet, og hvordan berøres utfordringer i røntgentjenesten? 

   Ekeland, Anne Granstrøm (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-03-09)
   Avhandlinga er rettet mot å forstå hvordan teleradiologiske tjenester i nord norsk røntgentjeneste ble etablert og virket over en periode på ca 5 år. Siktemålet har både vært å beskrive utforming av de nye praksisene i lys av hvordan de interagerte med gjeldende orden, og å komme nærmere en forståelse av hvordan utfordringer i røntgentjenesten ble berørt. Avhandlinga har derved et evalueringsaspekt. ...
  • Ei byhistorie om Narvik 1902-1950. Eit refleksjonstillegg. 

   Aas, Steinar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-04-13)
   Til grunn for disputasen ligg boka ”Byen, banen og bolaget. Narviks historie, bind 1 1902-1950”, som var det eine bindet av eit to-binds historieverk som kom ut i samband med Narvik kommune sitt 100-årsjubileum i 2001, og manuskriptet ”Ei byhistorie om Narvik 1902-1950 – eit refleksjonstillegg”. Byhistoria om Narvik tar for seg oppkomsten av byen, og dei første femti åra av byens liv med fokus ...
  • Constructing Perfectivity in Russian 

   Romanova, Eugenia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-04-16)
   The thesis deals with one particular way of deriving perfective verbs in Russian, namely, prefixation. Prefixes are interesting not only because they turn imperfective verbs into perfectives, but also because they reveal dependencies between two different types of predicational structure, on the one hand, and the connection of event quantification with the event and argument shape, on the ...