Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Poleward shifts in marine fisheries under Arctic warming 

  Fauchald, Per; Arneberg, Per; Debernard, Jens Boldingh; Lind, Sigrid; Olsen, Erik; Hausner, Vera Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-16)
  As global warming makes the Arctic Ocean more accessible, concerns have been raised about the environmental consequences of a possible expansion of commercial fisheries into pristine marine ecosystems. Using a recently released global dataset, we quantify for the first time how fishing activities are responding to diminishing sea ice and a warmer Arctic Ocean. We show that trawling dominates Arctic ...
 • Digital ledelse i dag Hva skjer med lederstiler, kommunikasjon og tillit? 

  Fomicheva, Olga; Westgaard, Rakel Konstanse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-09-01)
  Formålet med denne studien har vært å belyse digital ledelse gjennom erfaringene til digitale ledere og medarbeidere i virtuelle team. For å operasjonalisere vår problemstilling: Hvordan utøves og oppfattes digital ledelse når det gjelder lederstiler, kommunikasjon og tillit? har vi benyttet egne forskningsspørsmål om lederstiler, kommunikasjon og tillit. Studien har blitt gjennomført ...
 • Climate variability and density-dependent population dynamics: Lessons from a simple High Arctic ecosystem 

  Fauteux, Dominique; Stien, Audun; Yoccoz, Nigel; Fuglei, Eva; Ims, Rolf Anker (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  Ecologists are still puzzled by the diverse population dynamics of herbivorous small mammals that range from high-amplitude, multiannual cycles to stable dynamics. Theory predicts that this diversity results from combinations of climatic seasonality, weather stochasticity, and density-dependent food web interactions. The almost ubiquitous 3- to 5-y cycles in boreal and arctic climates may theoretically ...
 • Subsidies—Help or Hurt? A Study from Vietnamese Fisheries 

  Pham, Thi Thanh Thuy; Flaaten, Ola; Nguyen, Trong Luong; Vu, Ke Nghiep (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2021)
  Subsidies are part of the set of management tools that governments apply to modernize their fishing fleets and enable them to engage in offshore and international fisheries. Research has shown that subsidies often lead to overcapacity and overfishing, resulting in the depletion of fish stocks. A few studies, however, have found some positive effects for particular subsidies. In this paper, we ...
 • Long-term dynamics of metazoan parasites in an age- and size-structured host population 

  Henriksen, Eirik Haugstvedt (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-10-29)
  <p>Parasites negatively affect hosts and may constitute serious management problems. At the same time, parasites are integral components of ecosystems and represent a substantial part of the biodiversity on earth. Understanding the ecological factors that influence the abundance and distribution of parasite populations is therefore important from a management perspective, but also to understand the ...
 • Ekstrarolleadferd – Forsvarets supervåpen? 

  Melstveit, Øyvind; Gromsrud, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Sammendrag: Denne oppgaven tar for seg ekstrarolleadferd i Forsvaret. Den overordnede problemstillingen er: Ekstrarolleadferd – Forsvarets supervåpen? Problemstillingen forsøkes besvart i tre delspørsmål. Første delspørsmål tar for seg hva ekstrarolleadferd er. Dette besvares ved bruk av definisjonen hentet fra Dennis Organs teori om Organizational citizenship Behavior (OCB) fra 1988 og oversettes ...
 • Strategisk kompetanseledelse i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. En casestudie om mellomlederens handlingsrom 

  Vindenes, Christine; Møgster, Ingrid B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Det stadig sterkere fokuset på effektivisering i offentlig sektor, stiller krav til at ressurser og kompetanse blir brukt optimalt for å løse oppdrag i fremtiden. Det er utfordrende å få til en balanse mellom pålagte oppgaver og tildelte ressurser. Vår problemstilling er følgende «Hva påvirker mellomledernes handlingsrom til å implementere kompetansetiltak i FMA MARKAP?». Med bakgrunn i problemstillingen ...
 • Hvordan gjennomføres teaminnovasjon i SMB? En casestudie av det norske teknologiselskapet Easee AS 

  Seim, Mathias; Tangen, Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  I tiden etter det norske oljeeventyret vil innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB) høyst sannsynlig være en av bærebjelkene i fremtidens velferdsstat. I denne studien har vi utvidet vår kunnskap om teaminnovasjon i SMB og identifisert elementer av best practice i et utvalgt innovasjonsdrevent selskap. Vi mener slike selskapers innovasjonsprosess inneholder verktøy som vi som enkeltindivider ...
 • Hvordan fremme kunnskapsdeling i en prosjektbasert organisasjon i kommunal sektor 

  Ngo, Loan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-24)
  Denne studien handler om hvordan prosjektlederne deler kunnskap seg i mellom i arbeidshverdagen, og hvordan det tilrettelegges for kunnskapsdeling i en kommunal prosjektbasert organisasjon. Formålet er å undersøke hvordan kunnskapsdeling er integrert i arbeidsmetodene i prosjekthverdagen. I tillegg vurdere hvilke verktøy som benyttes for å dele kunnskap mellom seg. Videre formål er å belyse hvordan ...
 • Veivalget - Hvilke faktorer er mest fremtredende i operative sykepleieres vurdering om videre karriere? 

  Jørgensen, Stian Ewertz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Forsvaret er avhengige av sivilt utdannet personell i enkelte kategorier når denne kompetansen ligger utenfor organisasjonen. Sykepleiere er et slikt eksempel hvor de er med på å drifte sykestuer eller fungerer som operativt personell i Hæren og brigaden. Dette er kompetanse som viser seg å være utfordrende å holde i organisasjonen da operative sykepleiere ofte slutter i Forsvaret for å finne jobb ...
 • Mulige drivkrefter bak oppkjøp og fusjoner i tannteknikerbransjen 

  Lai, Kristin; Nguyen, Yen N. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-11)
  Denne oppgavens problemstilling handler om å finne ut hvilke mulige drivkrefter som ligger bak fusjoner og oppkjøp i tannteknikerbransjen. Det har vært mange sammenslåinger i tannteknikerbransjen de siste årene. Vi har utarbeidet disse to forskningsspørsmålene for å belyse problemstillingen. 1. Hvilke utfordringer og endringer i bransjen har ført til flere oppkjøp og fusjoner? 2. Hvilke motiver ...
 • Åpen gruppe som rekrutteringsarena for fiskeri- Vil åpen gruppe kunne fungere som en rekrutteringsvei for unge fiskere i dagens fiskerisysselsettingssystem? 

  Richardsen, Birte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Etter at fiskeriene ble lukket på 1990-tallet ble åpen gruppe etablert for at mindre fartøy skulle kunne drive i mindre skala uten kostnader. I dagens kvotesystem er hensikten at det skal være en arena for rekruttering for unge. Jeg ønsker derfor med denne oppgaven å undersøke hvorvidt åpen gruppe kan fungere som rekrutteringsarena for fiskerinæringen. Fiskeri har lenge vært en viktig næring for ...
 • Effekter av klyngesamarbeid - Hvilken effekter opplevde bedriftene i Arena Torsk i perioden 2015-2018, som følge av dette klyngesamarbeidet? 

  Martinussen, Bendik Rustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Denne avhandlingen tar for seg effekter av klyngesamarbeid. Studiet tar utgangspunkt i klyngen Arena Torsk og fokuserer på effektene lønnsomhet, innovasjon og produktivitet. Klyngebegrepet ble først beskrev av økonomen Alfred Marshall på slutten av 1800-tallet. Siden den tid har teoretikere som Michael Porter og Torger Reve gjort klyngebegrepet allment kjent og anvendt. Staten og de mange ...
 • Bruk av KPI i digital markedsføring 

  Ryeng, Stig-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Denne masteravhandlingen ser på hvilke KPI'er som er i bruk blant et lite utvalg norske bedrifter som driver innenfor B2B. Den ser også på hva slags effekt bruk av disse KPI'ene har på bedriftenes digitale markedsføringsstrategi
 • Oppsigelser i Ubåttjenesten: en kvalitativ studie om hvorfor krigsskoleutdannede offiserer slutter etter endt plikttjeneste. 

  Lindanger, Fredrik; Berg-Jensen, Mikkel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Studien ser på hvilke faktorer som får offiserer i Undervannsbåttjenesten (UVBT), utdannet hovedsakelig med det formål å følge en karrierevei i Forsvaret, til å si opp etter kontraktsbundet arbeidstid. Offiserene har til da vært gjennom en kostbar utdanning innen lederskap med ulike spesialiseringer (ingeniør eller navigatør). Derfor er det ønskelig at de fortsetter i jobben også etter at plikttjenesten ...
 • Et marked for fremtiden? 

  Kielland, Axel Bastviken; Kollbotn, Kari Maritza (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-29)
  Det sentrale temaet i denne oppgaven er bærekraft. Utgangspunktet for operasjonalisering av begrepet bærekraft er REKO, en grasrotbevegelse der lokalmat blir solgt direkte fra bonden til kunden gjennom Facebook. Dette studiet har til hensikt å synliggjøre hvordan REKO ivaretar bærekraft gjennom å besvare problemstillingen: Hvordan ivaretar REKO bærekraft? Formålet med oppgaven er å bidra til at REKO ...
 • Genomic characterization of three marine fungi, including Emericellopsis atlantica sp. nov. with signatures of a generalist lifestyle and marine biomass degradation 

  Hagestad, Ole Christian; Hou, Lingwei; Andersen, Jeanette Hammer; Hansen, Espen; Altermark, Bjørn; Li, Chun; Kuhnert, Eric; Cox, Russell J.; Crous, Pedro W.; Spatafora, Joseph W.; Lail, Kathleen; Amirebrahimi, Mojgan; Lipzen, Anna; Pangilinan, Jasmyn; Andreopoulos, William; Hayes, Richard H.; Ng, Vivian; Grigoriev, Igor V.; Jackson, Stephen A.; Sutton, Thomas D. S.; Dobson, Alan D. W.; Rämä, Teppo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-09)
  Marine fungi remain poorly covered in global genome sequencing campaigns; the 1000 fungal genomes (1KFG) project attempts to shed light on the diversity, ecology and potential industrial use of overlooked and poorly resolved fungal taxa. This study characterizes the genomes of three marine fungi: <i>Emericellopsis</i> sp. TS7, wood-associated <i>Amylocarpus encephaloides</i> and algae-associated ...
 • Stordriftsfordeler ved brønnbåtoperasjoner 

  Stenersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-24)
  Stordriftsfordeler er et kjennetegn på sjøtransport, og utviklingen i oppdrettsnæringen har pekt mot en betydelig økning i fartøystørrelser på brønnbåter. Denne avhandlingen søker etter å belyse problemstillingen: Hvor mye kan en større brønnbåt potensielt redusere en oppdretters kostnader? Da brønnbåter har mange bruksområder i dag, går utredningen dypere ved å undersøke kostnader ved flere ...
 • Romlig og tidsmessig analyse av garn- og linefiske. En studie av fiskeriatferd i området Lofoten, Vesterålen og Senja (2011-2018) 

  Steinsbø, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-16)
  I denne oppgaven ble ERS- og VMS-data fra garn- og linefiske mellom 2011 og 2018, i hovedområde 00 og 05 (fra Fiskeridirektoratet), kartlagt og analysert i romlig og tidsmessig perspektiv. Dette ble gjort ved å bruke GIS-baserte analyser og maskinlæring for å avdekke trender i aktivitet, fangstmengde og fangstverdi i fiske med passive redskaper. Blant metodene som ble brukt var optimalisert ...
 • A GIS-based modelling approach to identify natural drivers of coral reef abundance in the Northern Myeik Archipelago, Myanmar 

  Tun Aung, Zaw (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  To predict the coral abundance of the Northern of Myeik, I compared various progressions of model techniques, including stepwise regression (using OLS), GWR, and Random forest analysis methods, to investigate relationships between coral abundance survey data and environmental variables such as depth, slope, aspect, rugosity, chlorophyll, sea surface temperature, and turbidity. Depth and SST have the ...

View more