Recent additions

 • Da laben hun tilhører stengte dørene, flyttet Solveig babyforskningen sin til Zoom 

  Sundquist, Jonas; Flatebø, Solveig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-08)
  Det så mørkt ut for Solveig Flatebøs doktorgradsarbeid da Norge erklærte unntakstilstand i mars i fjor. Så fikk hun en idé som gjorde forskningen mye lettere å gjennomføre.
 • What predicts student decision to leave? A new perspective on academic attrition 

  Nemtcan, Efim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-02)
  The issue of attrition from higher education is a significant problem across Europe and especially Norway, where dropout rates are as high as 20-25%. In the current study, we address the issue from the perspective of attrition intentions that have been found closely associated with actual attrition behavior. In particular, we attempted to differentiate between types of students’ attrition intentions: ...
 • Crowdsourcing Hypothesis Tests: Making Transparent How Design Choices Shape Research Results 

  Landy, Justin F; Jia, Miaolei; Ding, Isabel L; Viganola, Domenico; Tierney, Warren; Dreber, Anna; Johannesson, Magnus; Pfeiffer, Thomas; Ebersole, Charles R; Gronau, Quentin F; Pfuhl, Gerit; Ly, Alexander; van den Bergh, Don; Marsman, Maarten; Derks, Koen; Wagenmakers, Eric-Jan; Proctor, Andrew; Bartels, Daniel M.; Bauman, Christopher W.; Brady, William J.; Cheung, Felix; Cimpian, Andrei; Dohle, Simone; Donnellan, M. Brent; Hahn, Adam; Hall, Michael P.; Jiménez-Leal, William; Johnson, David J.; Lucas, Richard E.; Monin, Benoît; Montealegre, Andres; Mullen, Elizabeth; Pang, Jun; Ray, Jennifer; Reinero, Diego A.; Reynolds, Jesse; Sowden, Walter; Storage, Daniel; Su, Runkun; Tworek, Christina M.; Van Bavel, Jay J.; Walco, Daniel; Wills, Julian; Xu, Xiaobing; Yam, Kai Chi; Yang, Xiaoyu; Cunningham, William A.; Schweinsberg, Martin; Urwitz, Molly; Uhlmann, Eric L. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-16)
  To what extent are research results influenced by subjective decisions that scientists make as they design studies? Fifteen research teams independently designed studies to answer five original research questions related to moral judgments, negotiations, and implicit cognition. Participants from 2 separate large samples (total N 15,000) were then randomly assigned to complete 1 version ...
 • The Leiden Index of Depression Sensitivity-Revised (LEIDS-R) and its revision (LEIDS-RR): An investigation of the internal structure and conceptual validity in a Norwegian sample 

  Himle, Aslak E; Havik, Odd E.; Thimm, Jens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-16)
  The purpose of this study was to evaluate the internal consistency, factor structure, and validity of the Leiden Index of Depression Sensitivity-Revised (LEIDS-R) and a recent revision of the LEIDS-R (LEIDS-RR) in Norway. The LEIDS-R is a self-report inventory measuring cognitive reactivity. Cognitive reactivity is defined as the relative ease with which negative thinking is activated by mild low ...
 • Social identity’s relasjon til social approach motivation (via sense of belonging) hos universitetstudenter med innvandrerbakgrunn 

  Refsnes, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Frafall på universitetet representerer en rekke sosiale og sosioøkonomisk utfordringer. En gruppe som er mer utsatt for å droppe ut fra universitetene i Norge, er innvandrerstudenter. Denne gruppen er preget av høyere frafall enn sine norske medstudenter, samtidig som forskning viser at denne gruppen er utsatt for negative stereotypier i akademia. Den høye frafallstatistikken kan delvis forklares ...
 • Korona-situasjonen forbedret baby-forskning 

  Haugseth Moe, Trude; Flatebø, Solveig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-01-27)
  Da Norge stengte ned i mars, måtte også lab’en der forskerne studerer barns utvikling stenge. Det førte til at forskerne fikk en lys idé – som gjorde prosjektet mye bedre.
 • Demographically adjusted trail making test norms in a Scandinavian sample from 41 to 84 years 

  Espenes, Johan Jacob; Hessen, Erik; Eliassen, Ingvild Vøllo; Waterloo, Knut; Eckerström, Marie; Sando, Sigrid Botne; Timón, Santiago; Wallin, Anders; Fladby, Tormod; Kirsebom, Bjørn-Eivind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-09)
  <i>Objective</i> - The trail making test (TMT) is one of the most widely used neuropsychological tests. TMT-A provides measures of visual scanning/visuomotor speed and TMT-B involves additional demands on executive functions. Derived scores TMT B-A and TMT B/A enhance measures of executive functioning. However, simple B-A subtraction may lead to false estimates of executive dysfunction in clinical ...
 • Dichotic listening while walking: A dual-task paradigm examining gait asymmetries in healthy older and younger adults 

  Gorecka, Marta Maria; Vasylenko, Olena; Rodriguez-Aranda, Claudia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-08)
  Dual-task studies have employed various cognitive tasks to evaluate the relationship between gait and cognition. Most of these tests are not specific to a single cognitive ability or sensory modality and have limited ecological validity. In this study, we employed a dual-task paradigm using Dichotic Listening (DL) as concomitant cognitive task to walking. We argue that DL is a robust task to unravel ...
 • Er aktive ansatte mindre sykemeldte? En longitudinell studie av sammenhengen mellom registrert fysisk aktivitet i mobilapplikasjonen SPOR og sykefravær ved Sparebank 1 Nord-Norge 

  Stensland, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-04)
  Norsk sykefravær er høyt sammenlignet med andre land i Europa og hovedårsakene til fraværet er muskel og skjelettlidelser, samt lettere psykiske lidelser. Fysisk aktivitet er en faktor som kan forebygge disse lidelsene. Studiens hovedmål var å undersøke den potensielle sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykefravær. Studien har benyttet data for sykefravær til ansatte ved SpareBank 1 Nord-Norge ...
 • Health, Social, and Lifestyle Factors Related to Combined Alcohol and Sleep Problems: Investigating Risks of Chronic Pain, Welfare Benefits, Divorce, Smoking, and Low Physical Activity in Relation to Alcohol and Sleep Problems 

  Storvik, Mia Caroline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-02)
  The purpose of the study was to uncover whether there are increased risks associated to having combined alcohol and sleep problems in association to health, social, and lifestyle factors. This in comparison to having either alcohol and sleep problems, as opposed to having neither alcohol nor sleep problems. This study investigates potential risks in association to chronic pain, reception of welfare ...
 • Er det sammenheng mellom voksen tilknytningsstil hos menn og hvordan de knytter seg til barnet, og påvirkes en slik sammenheng av fødselsdepresjon? 

  Pettersen, Guro; Carlsen, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-04-28)
  Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom voksen tilknytningsstil hos menn og hvordan de knytter seg til barnet sitt, gjennom fenomenet bonding, og om symptomer på depresjon kunne mediere en slik mulig sammenheng. Bonding beskrives som et mentalt, emosjonelt og atferdsmessig bånd fra omsorgsgiver til barn. Man vet noe om at mødre med depresjon og utrygg voksen tilknytningsstil ...
 • Psykologi i rettens tjeneste: Hvilke faktorer påvirker årsaksattribusjon i erstatningssaker for psykisk helseskade? 

  Taknes, Robert; Lockertsen, Tim M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Denne hovedoppgaven er et forsøk på å finne ut hvilke faktorer som kan påvirke psykologfaglig attribusjon av årsak i saker der en skadelidt søker erstatning for psykisk helseskade. 92 psykologistudenter ble bedt om å vurdere 4 vignetter med skadelidte som søkte erstatning for psykisk helseskade. De fire vignettene var laget med forskjellig grad av sannsynlighet, fra lite - til overveiende, for at ...
 • Hvordan opplever personer som er utsatt for seksuelle overgrep i barndommen å bli møtt av hjelpetilbud - Hva oppleves som hjelpsomme og mindre hjelpsomme tilbud? 

  Lund, Kamilla Elise; Behrns, Natalie Druskowski (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-04)
  Foreliggende studie undersøker hva voksne utsatt for seksuelle overgrep som barn (SOB) i ettertid oppfatter som hjelpsomt og mindre hjelpsomt i møte med hjelpetilbud og hjelpere, og i tillegg hvordan de ideelt sett ønsker at utsatte for SOB skal bli møtt. Datainnsamlingen foregikk ved at besøkende ved fem støttesentre i Norge besvarte anonyme spørreskjemaer, bestående av åpne og lukkede spørsmål. ...
 • Effekten og virksomme mekanismer i 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assistert psykoterapi for langvarig posttraumatisk stresslidelse (PTSD). En systematisk litteraturgjennomgang 

  Winther, Rune Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-04)
  Psykoterapier for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) som benyttes i primærhelsetjenesten, har høye frafallsrater og gir ikke adekvat behandlingseffekt for opptil halvparten av pasientene i klinisk setting. Farmakoterapi blir anvendt sammen med eller uten psykoterapi i behandling av PTSD, men fører ofte ikke til en tilfredsstillende bedring og kan føre til problematiske bivirkninger. Formålet med ...
 • Kjønnsforskjeller på holdninger, atferd og roller hos ansatte i norske barnehager. En studie av atferd som kan påvirke utvikling av kjønnsstereotypier hos barn 

  Blikfeldt, Ragnar; Kristiansen, Trygve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-04)
  I dette studiet undersøkte vi holdninger, atferd og roller hos mannlige og kvinnelige ansatte i barnehage. Bakgrunnen for dette er tanken om at barnehageansattes vil kunne ha stor påvirkning for utvikling av kjønnsstereotypier hos barn og at mannlige og kvinnelige ansatte kan påvirke ulikt. Flere studier har undersøkt holdninger, atferd og roller hos barnehageansatte, i tillegg til dette ser vi på ...
 • Psykologisk Førstehjelp: En kvalitativ studie av implementeringen av forebyggende verktøy i skolehelsetjenesten i Tromsø kommune 

  Stavnem, Andrea Wedege; Nicolaisen, Maiken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-02)
  Høsten 2017 vedtok kommunestyret i Tromsø å implementere Psykologisk Førstehjelp (PF) som forebyggende tiltak for alle på 2., 5. og 8. trinn i Tromsø-skolene. Samtidig ble det også vedtatt at implementeringen skulle evalueres innen utgangen av høsten 2020, der denne studien er et bidrag til det. Vi gjennomførte en kvalitativ studie med fenomenologisk innfallsvinkel og deskriptivt design. Vi intervjuet ...
 • Tilknytningsteori som forklaringsmodell for barn og unges overgrepsatferd. En eksplorerende kunnskapsoppsummering 

  Stavenes, Tone Nygård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-03)
  Formålet med denne oppgaven er å bevisstgjøre og løfte opp et tema som snakkes for lite om. Omtrent en tredel av overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge, og trenden ser ut til å være økende. Dette er viktig å se i sammenheng med at vi lever i en tidsalder hvor mye av barn og ungdoms sosiale liv skjer på digitale plattformer, der det er enkelt å krenke andre. Ofte er barna og ungdommene ...
 • Moralpsykologi – Hvordan kan kunnskap om psykologi bidra til moralteori? 

  Overrein, Bendik Cheetham (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-01)
  Hvordan kan kunnskap om moralpsykologi bidra til moralteori? Kan moral reduseres til én universell, allmenngyldig sannhet, eksempelvis grad av lykke, eller kreves det en pluralistisk tilnærming der moral forstås som bestående av flere uavhengige fundamenter som sammen forklarer ulike menneskers moralske valg? I denne oppgaven diskuteres disse problemstillingene med utgangspunkt i normativ moralfilosofisk ...
 • Transkraniell likestrømsstimulering og Alzheimers sykdom: Forholdet mellom kognitiv prestasjon og vanndiffusjon i hvit substans 

  Ballovarre, Hanne-Elise Stenseth; Bø, Kristiane Vollum (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-04-30)
  Formålet med oppgaven var å undersøke effekten av anodal high definition (HD)-tDCS over venstre dorsolateral prefrontal cortex hos pasienter med Alzheimers sykdom. Utfallsmål var prestasjoner på tester for oppmerksomhet, utsatt hukommelse og på Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status total indeksskåre. Diffusjons tensor avbildning ble også benyttet for mål på fraksjonell ...
 • Nevropsykologisk undersøkelse av urfolkspopulasjoner: En systematisk litteraturgjennomgang 

  Eira, Risten Biret Elle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-02-15)
  Kultur er en kjent faktor som har innvirkning på nevropsykologisk prestasjon. Det er stor mangel på nevropsykologiske tester og normer som er justert for de ulike urfolkspopulasjonene i verden. Ved bruk av ikke-justerte nevropsykologiske instrumenter, og normreferanser fra majoritetsbefolkningen, kan det føre til kliniske feilvurderinger ved undersøkelse av urfolk. Denne systematiske ...

View more