Recent additions

 • Hvilken sikkerhet gir tegningen av ansvarsforsikring for styremedlemmer i aksjeselskaper? En redegjørelse og vurdering av hovedpunktene i styreansvarsforsikringers dekningsomfang 

  Sollid, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-07-20)
  Avhandlingen søker å klarlegge hvilken sikkerhet styremedlemmene i aksjeselskaper oppnår ved å tegne styreansvarsforsikring. Siktemålet er å gjennomgå vilkårene i tre styreansvarsforsikringer for deretter å få frem hovedpunktene i forsikringens dekningsfelt.
 • Rettslige virkninger av egenerklæringsskjemaet i boligomsetningen 

  Sandvik, Edvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Avhandlingen redegjør for de rettslige virkninger av at boligselgere fyller ut egenerklæring i forbindelse med boligomsetningen. Egenerklæringens innhold, egnethet og innvirkning på ansvarsfordelingen drøftes.
 • Hjelpetiltak etter barnevernslovens § 4-4. Det rettslige spillerommet mellom § 4-4 og § 4-12 

  Sørensen, Kristin Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Oppgaven tar for seg vilkårene hjelpetiltak og pålegg om disse. Det ses på de forskjellige tiltakene, samt hvordan pålegg av de kan gjennomføres. Oppgaven tar også for seg bvl. § 4-12 annet ledd. Det redegjøres for spillerommet mellom disse ulike tiltakene.
 • Autonomous Weapons Systems: The ICRC's recommendations and its implications for International Humanitarian Law 

  Steinholt, Jørgen Agil T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-01)
  This thesis examines the effects of the ICRC recommendations given May 2021 on Autonomous Weapon Systems under the current state of International Humanitarian Law. It also presents a view of how the recommendation might effect the area of AWS going forwards, as well as examining some of the questions relating more specifically to weapon autonomy, and its implication in modern conflicts.
 • Barns rett til oppreisningserstatning ved krenkelser av privatlivets fred etter skadeserstatningsloven § 3-6 

  Grønvoll, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  I denne avhandlingen sees det nærmere på hva som skal til for at en forelders publisering av barnets hverdagsliv på sosiale medier kan anses å ha krenket barnets rett til privatliv etter skadeserstatningsloven § 3-6.
 • Kan anke over domfellelser bygget på troverdighetsvurderinger nektes fremmet av lagmannsretten innenfor rammene av EMK artikkel 6 nr. 1? 

  Jensen, Johan Vangberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  I avhandlingen har jeg foretatt en analyse av EMK artikkel 6 nr. 1 og tilhørende praksis, med sikte å på klarlegge de rammer lagmannsretten må holde seg innenfor ved ankesiling etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. I avhandlingen viser jeg at anke over domfellelser bygget på troverdighetsvurderinger som en klar hovedregel ikke kan nektes fremmet til muntlig ankebehandling i lagmannsretten.
 • Tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere - en juridisk vurdering av utlendingsforskriften § 8-8 i lys av barnets beste og ikke-diskrimineringsprinsippet. 

  Rehman, Sarah (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen omhandler utlendingsmyndighetenes adgang til å gi tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere. Oppholdstillatelsen er rettslig forankret i utlendingsforskriften § 8-8, jf. utlendingsloven § 38. Spørsmålet er om tidsbegrensede oppholdstillatelser er i tråd med barnets rettigheter, især barnets beste og ikke-diskrimineringsprinsippet. Problemstillingen for avhandlingen ...
 • Delt fast bosted etter barneloven § 36 andre ledd siste punktum. 

  Asheim, Julie Susanne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Formålet med oppgaven er å søke avklaring på hva som ligger i bl. § 36 andre ledd siste punktum og gjøre rede for det nærmere innholdet i bestemmelsen de lege lata ved å foreta en analyse og vurdering av rettsregelen.
 • Finansinfluenseres rettslige ansvar etter verdipapirhandelloven 

  Woll, Martin Edelsteen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen gjennomgår hvilke krav Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel stiller til finfluenseres virksomhet i sosiale medier, og hvilket offentlig- og privatrettslig ansvar finfluensere kan ilegges ved brudd på disse kravene. Avhandlingens problemstillinger retter seg mot blant annet MARs regler om investeringsanbefalinger, forbudet mot markedsmanipulasjon og finfluenseres erstatningsansvar ...
 • Lojalitetsplikten i trepartsforhold. 

  Torvanger, Erlend Nussle (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen tar sikte på en analyse av lojalitetsplikten i trepartsforhold, herunder om det de lege lata gjelder en generell ulovfestet regel om en lojalitetsplikt mellom tredjemenn. Analysen vil undersøke hva som eventuelt utgjør lojalitetsplikten i trepartsforhold, herunder det rettslige grunnlaget, samt hvordan den gjør seg gjeldende, det vil si innholdet og vilkårene.
 • Avskjæring av ulovlig eller utilbørlig ervervet bevis i straffeprosess 

  Clausen, Helle Aksnes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Oppgavens tema er avskjæring av ulovlig eller utilbørlig ervervet bevis i straffeprosessen. Hovedproblemstillingen er om politiets innhenting av bevis ved bruk av mobilt og fjernstyrt kamera i etterforskning kan anses som ulovlig og/eller utilbørlig, og om det av denne grunn kan avskjæres. Bruk av mobilt og fjernstyrt kamera i etterforskning er en overvåkningsmetode som blir mer og mer aktuell, blant ...
 • Barns medbestemmelsesrett i foreldretvister 

  Solnes, Lise Friberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen omhandler barns uttalelsesrett i retten ved behandling av foreldretvister og hvordan meningen kan innhentes. Den omhandler også konsekvenser av at barnets mening ikke er innhentet. I tillegg blir uttrykket foreldrefiendtlighet gjennomgått med domsavsigelser i fokus.
 • Åpenhetlovens tiltaksplikt under aktsomhetsvurderingen 

  Arntzen, Malin Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Målet med avhandlingen er å kartlegge omfanget av virksomheters plikt til å iverksette tiltak for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, med særlig fokus på kles- og tekstilindustrien.
 • Kan praksis fra EMD gi den norske merinnsynsregelen realitet? - Innsynsretten i EMK artikkel 10 og offentleglova § 11 i lys av denne 

  Lind, Sylvia Helene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Den europeiske menneskerettighetsdomstolen presiserte i en avgjørelse i 2016 at innsyn i offentlige dokumenter, på visse kriterier, er en rett etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 10. Oppgavens tema er å drøfte merinnsynsregelen i offentleglova § 11 i lys av EMDs presisering.
 • Passiv søksmålskompetanse i offentligrettslige forhold. Bør det gjelde en regel om tvungent prosessfellesskap i offentlige trepartsforhold? 

  Skonseng, Lars (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingens tema er hvem som må saksøkes for at en tvist skal slippes inn for domstolene, hvor tvistegjenstanden utgjør gyldigheten av offentlig myndighetsutøvelse. Oppgaven består dels av en redegjørelse av hva som er gjeldende rett, og dels en rettspolitisk vurdering av om gjeldende rett utgjør en hensiktsmessig regulering av spørsmålet.
 • Hvorvidt Norge burde ratifisere Haagkonvensjonen om internasjonale vernetingsavtaler 

  Wohl, Herman Christopher (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen tar sikte på å besvare spørsmålet om Norge burde ratifisere Haagkonvensjonen om internasjonale vernetingsavtaler, eller ei. For å besvare dette spørsmålet gjennomgås de nåværende reglene for anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer, samt norske domstolers jurisdiksjon der et norskt forum er utvalgt i en vernetingsavtale. Videre vil sentrale bestemmelser i Haagkonvensjonen om ...
 • Det anskaffelsesrettslige konkurranseprinsipp - en analyse av prinsippets eksistens og innhold 

  Engan, Morten August (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Tema for avhandlingen er det anskaffelsesrettslige konkurranseprinsippet, slik det kommer til uttrykk i henholdsvis EU/EØS-retten og i norsk rett. Avhandlingens formål er todelt. For EU/EØS-rettens vedkommende, er formålet å klarlegge hvorvidt det eksisterer et prinsipp om konkurranse. For norsk retts vedkommende følger dette uttrykkelig av anskaffelsesloven § 4. Spørsmålet blir dermed hvilket ...
 • Naturmangfoldlovens betydning for havvindprosjekter utenfor 12 nautiske mil 

  Tellemann, Elerine Amalie Steinholt (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Avhandlingen behandler rekkevidden av naturmangfoldloven §§ 7 til 10 ved konsekvensutredninger og vedtak etter havenergilova.
 • Søksmålsfinansiering av utmeldingssøksmål 

  Hanssen, Bjørn Eikanger (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Avhandlingen tar stilling til om søksmålsfinansiering er et egnet virkemiddel for å håndheve ikke individuelt prosessbare krav, gjennom finansiering av utmeldingssøksmål.
 • Adgangen til å anke over kjennelser og beslutninger i sivile saker 

  Kleven, Vegard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Avhandlingen er en rettsanalytisk fremstilling av adgangen til å anke kjennelser og beslutninger i sivile saker. Det rettes særlig fokus på begrensninger i adgangen til å anke slike avgjørelser. Bakgrunnen for avhandlingen rettergangslovgivningens utfordringer med høye totale kostnader og lang saksbehandlingstid. Den overordnede problemstillingen er hvordan adgangen til å anke kjennelser og beslutninger ...

View more