Nye registreringer

 • First observation of the anomalous electric field in the topside ionosphere by ionospheric modification over EISCAT 

  Kosch, Michael; Vickers, Hannah; Ogawa, Yasunobu; Senior, Andrew; Blagoveshchenskaya, Natalya (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-10-24)
  We have developed an active ground-based technique to estimate the steady state field-aligned anomalous electric field (E*) in the topside ionosphere, up to ~600 km, using the European Incoherent Scatter (EISCAT) ionospheric modification facility and UHF incoherent scatter radar. When pumping the ionosphere with high-power high-frequency radio waves, the F region electron temperature is significantly ...
 • First modulation of high-frequency polar mesospheric summer echoes by radio heating of the ionosphere 

  Senior, Andrew; Mahmoudian, Alireza; Pinedo Nava, Henry; La Hoz, Cesar; Rietveld, Michael T; Scales, Wayne A.; Kosch, M.J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-07-23)
  The first high-frequency (HF, 8 MHz) observations of the modulation of polar mesospheric summer echoes (PMSE) by artificial radio heating of the ionosphere are presented and compared to observations at 224 MHz and model predictions. The experiments were performed at the European Incoherent Scatter facility in northern Norway. It is shown that model results are in qualitative and partial quantitative ...
 • Livshistoriestrategier hos sjørøye (Salvelinus alpinus (L.)) i Laksvatn, Nord-Norge 

  Opheim, Linda Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-20)
  Sjørøye (Salvelinus alpinus) er en laksefiskart som kan ha flere ulike livshistorietrekk – og strategier. En strategi er anadromi hvor individer tar næringsvandringer til et rikere habitat (sjøen) for å optimalisere individuell vekst og fitness. Dette studiet ser nærmere på migrasjonsadferd, trofisk nisje og vekstmønster hos sjørøye i Laksvatn ved å bruke data fra to år (2020-21). En vandringsfelle ...
 • Lærerrollen i utforskende undervisning 

  Kristiansen, Maren Therese Fagerli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-28)
  Denne masteren skrives med formål om å se på to aspekter ved lærerrollen i utforskende undervisning. Hvordan læreren tilrettelegger for utforskende undervisning, og hvordan læ-rerrollen vil variere i utforskende undervisning. Oppgaven har som hensikt å øke bevissthe-ten rundt hvilken forventning som er til læreren når det gjelder utforskende undervisning, samtidig som den kan bidra til å legge til ...
 • Increasing Multiyear Sea Ice Loss in the Beaufort Sea: A New Export Pathway for the Diminishing Multiyear Ice Cover of the Arctic Ocean 

  Babb, David G; Galley, Ryan; Howell, Stephen; Landy, Jack Christopher; Barber, David G. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-16)
  Historically, multiyear sea ice (MYI) covered a majority of the Arctic and circulated through the Beaufort Gyre for years. However, increased ice melt in the Beaufort Sea during the early 2000s was proposed to have severed this circulation. Constructing a regional MYI budget from 1997 to 2021 reveals that MYI import into the Beaufort Sea has increased year-round, yet less MYI now survives through ...
 • Complete analytic anharmonic hyper-Raman scattering spectra 

  Cornaton, Yann; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-11)
  We present the first computational treatment of the complete second-order vibrational perturbation theory applied to hyper-Raman scattering spectroscopy. The required molecular properties are calculated in a fully analytic manner using a recently developed program [Ringholm, Jonsson and Ruud, J. Comp. Chem., 2014, 35, 622] that utilizes recursive routines. For some of the properties, these ...
 • Papirbretting som geometrisk verktøy Utforsket ved hjelp av Gröbner-basiser og anvendt i skoleundervisning 

  Eskeland, Ingar Wesenberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  I over 2000 år har matematikere utforsket konstruksjoner med passer og linjal. Først i 1837 ble det bevist at disse konstruksjonene ikke kan løse problemer som er ekvivalent med å løse tredjegradsligninger, deriblant vinkeltredeling og kubens fordobling. 100 år senere fant Margharita Piazolla Beloch ut en konstruksjon som løser tredjegradsligninger. Hun brukte verken passer eller linjal, men ...
 • Presence of acyl-homoserine lactones in 57 members of the Vibrionaceae family 

  Purohit, Amit Anand; Johansen, Jostein a; Hansen, Hilde; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Kashulin, Alexander; Karlsen, Christian; Smalås, Arne O.; Haugen, Peik; Willassen, Nils Peder (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-05-31)
  Aims: The aim of this study was to use a sensitive method to screen and quantify 57 Vibrionaceae strains for the production of acyl-homoserine lactones (AHLs) and map the resulting AHL profiles onto a host phylogeny.<p> <p>Methods and Results: We used a high-performance liquid chromatography– tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) protocol to measure AHLs in spent media after bacterial growth. ...
 • Læreres muligheter til å fremme dybdelæring ved hjelp av koblingsstrategier 

  Reme, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av en interesse for begrepet dybdelæring og undervisningspraksis. Målet med oppgaven er å belyse hvordan koblingsstrategier som er introdusert av Scott et al. (2011), kan benyttes av lærere for å fremme dybdelæring og størrelse forståelse av naturfaget. Gjennomførelsen av studien er gjort i samarbeid med LISSI-prosjektet (Ødegaard et al., 2021), som har undersøkt ...
 • Et opplevd utbytte: En casestudie rundt elever med stort læringspotensial sine subjektive opplevelser etter deltagelse ved talentsenteret 

  Gaasland, Frida Rønne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-29)
  Som en følge av dårlige resultater i matte og naturfag, sammenlignet med andre land (PISA 2012 og TIMISS 2011), ble «tett på realfag» publisert i 2015, som en strategi for å heve realfagskompetansen i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2015, s. 11, 29). Etter dette ble talentsenteret lansert som et nasjonalt prosjekt for å heve realfagskompetansen i Norge, og er i dag et permanent tilbud for elever ...
 • Comparison of the parasite communities of brown trout (Salmo trutta) from two coastal lakes in central Norway 

  Lægran, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-14)
  There are several studies concerning parasite communities in brown trout (Salmo trutta) and other salmonids in Norwegian lakes. These are mainly conducted in deeper oligotrophic inland lakes with a few coastal exceptions. Coastal lakes with eutrophic characteristics have received less attention. Therefore, this study aims to investigate similarities and differences in parasite diversity and ...
 • Tilpasset opplæring - også for elever med stort læringspotensial 

  Foslund, Frida Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
  Tidligere forskning viser at det lenge har vært holdninger på skolen og i samfunnet om at elever med stort læringspotensial klarer seg selv (Børte et al., 2016; Hofset, 1970; Idsøe & Skogen, 2011). I tillegg finner vi holdninger i forskningslitteraturen hvor spesialtiltak for elever med stort læringspotensial er betraktet som elitisme. De mener at det ikke står i stil med budskapet i likhetsprinsippet ...
 • Segmentation of PMSE data using random forests 

  Jozwicki, Dorota; Sharma, Puneet; Mann, Ingrid; Hoppe, Ulf-Peter Jürgen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-22)
  EISCAT VHF radar data are used for observing, monitoring, and understanding Earth’s upper atmosphere. This paper presents an approach to segment Polar Mesospheric Summer Echoes (PMSE) from datasets obtained from EISCAT VHF radar data. The data consist of 30 observations days, corresponding to 56,250 data samples. We manually labeled the data into three different categories: PMSE, Ionospheric ...
 • Hvordan tilrettelegge for utforskende naturfagundervisning som gir læring? En kvantitativ og kvalitativ studie av utforsking i naturfagundervisning og elevers faglige læringsutbytte 

  Reier Rushfeldt, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Utforsking har en sentral plass i Kunnskapsløftet 2020 (LK20), men det er likevel noen utfordringer tilknyttet utforsking i undervisningen. I denne masteroppgaven undersøkte jeg de to følgende forskningsspørsmålene: «Er det noen sammenheng mellom i hvor stor grad elever opplever naturfagundervisningen som utforskende og deres faglige læringsutbytte?» og «Hva kjennetegner utforskende ...
 • Programmering si rolle i matematikkfaget 

  Andersen, Olaug Grut (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  Hausten 2020 vart den nye kunnskapsløftet(LK20) innført i skulen. I den nye læreplanen i matematikk, kom algoritmisk tenking og programmering inn. Det er blitt skrive og forska ein del på programmering i skulen, men lite om det frå eitt elevperspektiv. Difor ville eg høyre kva elevane synst. Problemstillinga i denne undersøkinga blei til Elevar sine tankar og kjensler kring programmering i ...
 • Hvordan en programmerer løser matematiske problemer 

  Heiberg, Birk Eirikssønn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  Programmering og problemløsing ble introdusert i matematikkfaget i fagfornyelsen (KD, 2020). Begge disse skulle være overordnede temaer som skulle brukes gjennom matematikkundervisningen. Hvordan arbeid med programmering påvirker problemløsing i matematikk er derfor noe som elevene ville bli direkte påvirket av. Denne relasjonen var det som motiverte utformingen av problemstillingen «Hvordan løser ...
 • «Hva legger du merke til?»: En studie av hvordan faglige meningsbrytninger mellom elever styrker demokratilæringen i matematikk 

  Palmer, Lucas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Med en verden som stadig blir mer komplekst og konstant er i endring, settes det nye krav til kompetansen elevene trenger for å navigere seg i fremtidens kunnskapssamfunn. Et av de identifiserte områdene fagfornyelsen LK20 vektlegger er demokrati og medborgerskap. Demokratilæringen skal legge grunnlaget for at elevene kan ta stilling til valg som påvirker dem selv, samt det lokale og det ...
 • Innsikt i matematisk problemløsning En kvalitativ analyse av videregåendeelevers besvarelser på problemløsningsoppgaver. 

  Valøy, Elias René (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-27)
  Hensikten med denne studien er å se på hvordan elever arbeider med matematiske problemløsningsoppgaver. Gjennom studien har jeg besvart problemstillingen: Hvordan oppnår elever innsikt gjennom arbeid med matematiske problemløsningsoppgaver? Studien er gjennomført som en kvalitativ analyse av elevbesvarelser på en videregående skole. Datamaterialet er transkriberte lydopptak samt elevnotater. ...
 • Programmering som verktøy for å lære computational thinking - En kvalitativ studie av elevers resonnement i problemløsning med programmering som verktøy. 

  Granaas, Markus Løkke (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Samfunnets stadige endringer er katalysert av teknologiens utvikling og fremskritt. Samfunnet digitaliseres ytterligere og digitale verktøy er blitt en stor del av menneskets hverdag. Dette har endret kompetansebehovet for fremtiden. For å dekke morgendagens kompetansebehov og holde tritt med samfunnets digitale og teknologiske utvikling har Utdanningsdirektoratet (2020) gjennom kunnskapsløftet 2020 ...
 • Killing Tensors in Koutras-McIntosh Spacetimes 

  Steneker, Wijnand (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  This thesis is concerned with the (non)existence of Killing Tensors in Koutras-McIntosh spacetimes. Killing tensors are of particular interest in general relativity, because these correspond to conserved quantities for the geodesic motion. For instance, Carter found such a conserved quantity in the Kerr metric which he used to explicitly integrate the geodesic equations. The equation defining ...

Vis mer