Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Power of love? 

  Veretenikova, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  The detraditionalization in Norway is more marketed than in many other European countries. Women have more freedom to choose how much they want to work, what they want to study, and generally more freedom to decide how they want to live their lives. With detraditionalization, women gained more bargaining power also within the household, giving them more freedom to negotiate the equal distribution ...
 • Kunnskapsutvikling i næringsklynger - En case-studie av Arena-klyngen Marine Recycling Cluster 

  Andreassen, Robin Uppheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Næringsklynger blir i stadig større grad benyttet som næringspolitiske virkemidler for å bidra til innovasjon og verdiskapning i organisasjoner. En av de viktigste mekanismene bak en vellykket næringsklynge baserer seg på klyngens evne til å gjennomføre vellykket kunnskapsutvikling. Enkelte studier på næringsklynger antyder at det ikke er nok å være koblet sammen i en klynge for at ...
 • Sirkulær økonomi som konkurransemiddel for små og mellomstore bedrifter. Hvordan opplever forbrukere verdiene av et produkt basert på en sirkulær produksjonsprosess kontra et produkt basert på en tradisjonell produksjonsprosess? 

  Punsvik, Marcus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formålet med denne oppgaven var se på hvordan produkter basert på gjenbruk av restmateriell, skapt gjennom en sirkulær økonomisk produksjonsstruktur, vurderes av forbrukere. I konteksten av sirkulær økonomi er det valgt å se på det gjenbruksbaserte produktet en kan konstruere ut av restmaterialer. Ved å fokusere på det gjenbruksbaserte produktet var oppgavens målsetning å bidra til å minske ...
 • Sosiale medier, impulskjøp og kjøpsavhengighet Årsaker og konsekvenser 

  Kvalheim, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse om mennesker som bruker mye tid på (og er avhengig av sosiale medier) også har en tendens til impulskjøp og kjøpsavhengighet, og om dette kan begrunnes i underliggende individuelle forskjeller i personers personlighetstrekk, tilstander og verdier slik som variasjonssøkende personlighet, selvkontroll, selvtillit, hedonisme og materialisme. Det er også interessant ...
 • Lockdown Policies, Social Distancing Behaviour, and Literacy: An Empirical Analysis of the Role of Literacy on the Spread of Covid-19 

  Islam, Nazma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  The major concern of the world in the wake of COVID 19 is how to mitigate the severity of the infection with effective policies and making sure of the overall welfare of the society. Social distancing should be mandatory through strict government policies because unaware people do not internalize all its benefits. Individual’s awareness about social distancing behaviour is vital to reduce the spread ...
 • Engasjement hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum 

  Wåhlberg, Kjersti; Hansen, Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt kundeengasjement og sensorisk stimuli påvirker vareprat og lojalitet hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum. Det teoretiske rammeverket vårt bygger på tidligere forskning på engasjement og kundeatferd, og vi inkluderer entusiasme, interaksjon, oppmerksomhet, absorpsjon, interaksjon og sansing i vår konseptualisering. Ved hjelp av ...
 • Fra gründer til leder 

  Dybdahl, Ellen; Melkild, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  Selv om det i ledelse- og entreprenørskapslitteraturen blir lagt vekt på hvor viktig ledelse er i startups for å overkomme de utfordringer og endringer som følger med vekst, finnes det få teoretiske og empiriske studier som sier noe om hvordan gründeren kan utøve ledelse for å håndtere utfordringene og lykkes med veksten (Renko, Tarabishy, Carsrud & Brännback, 2012). Sett i et samfunnsøkonomisk ...
 • Hvordan kan den tradisjonelle regnskapsføreren møte fremtiden? 

  Zahl, Birgitte; Normann, Margrethe Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan regnskapsbransjen har blitt påvirket av digitalisering, og hvordan man kan bruke denne erfaringen videre. Vi har sett på de ulike delene av forretningsmodellen, og hvilke endringer digitaliseringen har gitt bransjen. Målet med oppgaven er at den kan brukes videre mot det grønne skiftet og hvordan regnskapsførere kan være mer proaktivt i forhold til hvordan ...
 • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

  Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-03)
  Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied science that supports decision makers in finding feasible mitigation measures and solutions. At the same time, they must provide sufficient, accurate and clear information to the ...
 • På hvilken måte endres lederpraksis i norske kommuner som en følge av covid-19? 

  Laukslett, Yngve Zander; Barnung, Tom Henning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  I denne oppgaven tar vi for oss hvordan statlige myndigheters covid-19 tiltak har påvirket samhandlingen og kommunikasjonen til kommunens toppledelse. Vi har avgrenset toppledelsen til kommunedirektører og ordførere, og har derfor ikke undersøkt om mellomledelsen eller øvrige ansatte i kommunen opplever en endring i lederpraksis som følge av covid-19. Med utgangspunkt i regjeringens ...
 • Metabarcoding as a quantitative tool for estimating biodiversity and relative biomass of marine zooplankton 

  Ershova, Elizaveta; Wangensteen, Owen S.; Descoteaux, Raphaelle; Barth-Jensen, Coralie Marie Christine; Præbel, Kim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-31)
  Although metabarcoding is a well-established tool for describing diversity of pelagic communities, its quantitative value is still controversial, with poor correlations previously reported between organism abundance/biomass and sequence reads. In this study, we explored an enhanced quantitative approach by metabarcoding whole zooplankton communities using a highly degenerate primer set for the ...
 • Hva kjennetegner bærekraftige matkonsumenter? 

  Kjærnes, Johanne Holand; Ishoel, Anne Marie Thuestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunnen for denne oppgaven er de økende utfordringene relatert til klimaendringer som i betydelig grad kan spores til globalt matkonsum. Som en konsekvens av dette, blir det viktig å gjøre konsumenters matkonsum mer bærekraftig. For å kunne påvirke matvalg kreves det innsikt i konsumentenes preferanser, holdninger og motiver. Formålet med oppgaven er dermed å undersøke hva som kjennetegner ...
 • Analyse av effektivitetsutvikling i den norske fiskeflåten 

  Sætermo, Anders; Hansen, Ingerid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Studiens formål er å undersøke hvordan den gjennomsnittlige effektiviteten for trålere, konvensjonelle havfiskefartøy og konvensjonelle kystfiskefartøy mellom 15 og 20,99 meter har utviklet seg i perioden 2008-2018. Det er tidligere gjennomført en lignende analyse av norske trålere i perioden 1986-2000 (Pascoe & Mardle, 2003). Siden 2000 har det vært store omveltninger i norske fiskerier, og en nyere ...
 • En lønnsomhets- og verdikjedeanalyse av fiske, produksjon og eksport av kongekrabbe i perioden 2013-2019 

  Haug, Martine Elise; Martinussen, Nicolai Stene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formålet med denne utredningen er å få innsikt i betydningen av virksomhet med kongekrabbe for bedriftsøkonomisk lønnsomhet og verdiskaping i Øst-Finnmark, gjennom analyseperioden 2013-2019. Utredningen er en studie av verdikjeden, som omfatter fangst, foredlings- og eksportleddet. Studiens problemstilling er derfor som følger: «Hvilke aktører i verdikjeden til kongekrabbe er det som bidrar mest ...
 • Effektivitetsanalyse av norske torsketrålere 

  Fjellberg, Einar Lie; Solstrand, Jon-Trygve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Denne studien tar for seg effektivitetsutviklingen norske torsketrålere har hatt i tiden etter at implementeringen av nytt kvotesystem i 2005. Torsketrålere har gjennom de siste 60 årene gjennomgått en teknologisk utvikling. Denne utviklingen bidrar til å effektivisere prosesser tilknyttet fiskeri. Hensikten med studien er å kunne beskrive endringen i effektivitet i en periode når kvotesystemet ...
 • Å styre i en krise - En undersøkelse av styrearbeid under koronapandemien 

  Butterworth, Louise Gjemmestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Oppgaven handler om styrearbeid i en krise. Formålet er å undersøke hvordan styret arbeider i en krise, og om dette arbeidet oppfyller de krav og normer som stilles gjennom lovgitte rammer. Undersøkelsen gjøres på bakgrunn av koronapandemien, som fremdeles er pågående når oppgaven leveres. Oppgavens problemstilling er: «Hvordan arbeider styret i en krise?» Problemstillingen deles inn i fem ...
 • Når smått ikke er godt nok: kan større reiselivsbedrifter i Nord-Norge bidra til bedre lønnsomhet? 

  Furuly, Benjamin Nordberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Denne oppgaven undersøker hvordan større bedrifter i reiselivsnæringen i Nord-Norge kan skape bedre lønnsomhet. De siste årene er det tatt initiativer for å slå sammen flere reiselivsbedrifter til større konserner. Målet er å skape bedre tilbud til kundene, og dermed også skape bedre økonomiske resultater for bedriftene. Reiselivsnæringen har gjennom de siste ti årene hatt systematisk dårligere ...
 • Hvordan praktiserer selskaper forutsetning om fortsatt drift i en krisetid? En kvantitativ studie av utelivs- og reiselivsbedrifter under koronapandemien 

  Jonassen, Torben Breivik; Bomstad, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-21)
  I denne studien undersøker vi hvordan uteliv- og reiselivsbransjen praktiserer forutsetningen om fortsatt drift under Koronakrisen. Regnskapslovens krav i forhold til forutsetningen om fortsatt drift, er et av de grunnleggende prinsippene i norsk regnskapslovgivning. Av lovteksten i Regnskapslovens §4-5 kommer det frem at det er en sannsynlighetsvurdering som ligger til grunn for forutsetningen om ...
 • «Den aller viktigste oppgaven er å få økonomien i balanse» - I skjæringspunktet mellom profesjon og økonomi. En casestudie av Tromsø kommune 

  Aarberg, Steinar Coucheron (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Inspirert av den private bedriftsøkonomien har søkelyset på økonomistyring og styringssystemer blitt stadig viktigere for å oppnå gode og effektive tjenester i kommunal sektor. Med utgangspunkt i artikkelen til Malmi og Brown (2008) «Management control systems as a package- Opportunities, challenges and research directions» undersøker dette studiet hvordan det arbeides med kommunal økonomistyring ...
 • Dollar Cost Averaging og Lump Sum på Oslo Børs. En kvantitativ analyse av to tidløse investeringsstrategier 

  Oostrum, Abraham Johannes van; Strand, Fredrick (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Dollar Cost Averaging og Lump Sum er to populære investeringsstrategier, og argumentene for hva som er den beste strategien peker i forskjellige retninger. Akademiene anvender et mangfold av ulike nøkkeltall og heuristikker, og fortsetter å frembringe motstridende resultater. I tillegg er de mest sentrale studiene om Dollar Cost Averaging og Lump Sum nesten 20 år gammel, og hovedsakelig testet på ...

View more