Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Stage-Dependent Predation on Prey Species Who Possess Different Life Histories 

  Wikan, Arild; Kristensen, Ørjan Fosdahl (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-03-24)
  Two stage-structuredone-population (prey) models together with four prey-predator models are analyzed. Regarding the prey models, where one of them has fecundity elements which depend on the total population while the fecundities of the other depend on the mature part of the population only, we prove that both of them are permanent and moreover that their fixed points undergo supercritical bifurcations, ...
 • Waters that matter: How human-environment relations are changing in high-Arctic Svalbard 

  Sokolickova, Zdenka; Ramirez Hincapié, Esteban; Zhang, Jasmine; Lennert, Ann Eileen; Löf, Annette; van der Wal, René (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-12-20)
  There is scientific consensus that the archipelago of Svalbard is warming up faster than other parts of the planet. People who live in or regularly visit this part of the European high Arctic observe and experience these changes in a subjective and relational manner. This article illustrates how perceptions of environmental change are enmeshed with our ways of interacting with water(s) and dwelling ...
 • Modelling the spatial shifts of functional groups in the Barents Sea using a climate-driven spatial food web model 

  Nascimento, Marcela Conceicao; Husson, Berengere; Guillet, Lilia; Pedersen, Torstein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-03-28)
  We built a dynamic, spatial food web model for the Barents Sea, developed with Ecospace by including species’ habitat requirements and ecological interactions. The model was used to test the spatial shifts of different functional groups due to warming. We compared model-predicted and field-surveyed biomass of functional groups (FGs) spatial distributions in relatively cold and warm years. The ...
 • Hvordan har tillitsreformen endret styringspraksis for Helse og omsorg i Tromsø kommune. En casestudie av Helse og omsorg i Tromsø kommune 

  Mack, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-01)
  I årsmeldingen (2020) for Tromsø kommune meldte Helse og omsorg at de har vedtatt at Tillitsreform skulle bli innført fra og med 1 februar. Hensikten med denne oppgaven har vært å samle kunnskap om endringer i styringspraksis etter innføring av tillitsreformen for Helse og omsorg. Jeg har sett nærmere på avdelingsledere på forvaltningskontorer sin forståelse av tillitsbasert styring og ledelse, min ...
 • Strategiutvikling – en tilsiktet eller fremvoksende tilnærming? En komparativ casestudie av strategiutvikling i små og mellomstore bedrifter 

  Teslow, Cecilie Wergeland; Kvernes, Thomas Sundt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-27)
  I denne studien undersøker vi hvordan små og mellomstore norske bedrifter utvikler strategier for å oppnå konkurransefortrinn. Studien er innrettet som en komparativ casestudie. Den anvender tre bedrifter med ulike strategiske forutsetninger som undesøkelsesenheter. Undersøkelsen samler inn og analyserer både kvalitative og kvantitative data. Studien anvender et teoretisk utgangspunkt om at ...
 • Behavioral sunk cost. Subsequent choices with prior investment 

  Fosse, Gaute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-09-01)
  In this paper we address the sunk cost effect with behavioural investment. From an incentivized task in a survey with a built-in game of two parts. Part one is a game with a 2X2 design: High sunk cost condition, High and Low treatment group. And Relevant sunk cost condition, Relevant and Irrelevant treatment group. The game is where subjects put in time and effort, for which the attributes of the ...
 • Er kommunal budsjettering et godt styringsverktøy? En case studie av tre kommunale sektorer i en utvalgt kommune 

  Røst, Julia; Aleksa, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-08)
  Denne oppgavens problemstilling handler om å finne ut om kommunal budsjettering er et godt styringsverktøy. Temaet kommunal budsjettstyring er ganske omfattende og kan studeres fra ulike perspektiver. Kommunen er en forholdsvis kompleks og hybrid organisasjon underlagt et omfattende regelverk med svært mange retningslinjer som stiller krav til de ulike tjenestene kommunale sektorer skal yte på ...
 • Faktorer som påvirker turnover blant Krigsskoleutdannede offiserer i HMKG 

  Kollerud, Mads (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Innføringer av diverse ordninger og reformer i Forsvaret de siste fem årene, kan tyde på at organisasjonen fortsatt har utfordringer med å beholde kompetanse. Statistikk fra forsvarets medarbeiderundersøkelse (FMU) for 2021, underbygger dette ved å vise til en økning i turnoverintensjonen til sine ansatte (Forsvarets mediesenter, 2021). Denne oppgaven har hatt til hensikt å gi en dypere forståelse ...
 • Bærekraftskommunikasjon gjennom årsrapporter: En analyse av bærekraft i årsrapportene til børsnoterte selskaper 

  Natlandsmyr, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-22)
  Oppgaven undersøker i hvilket omfang norske børsnoterte selskaper benytter sine årsrapporter til å kommunisere bærekraft. Studien tar utgangspunkt i de finansielle årsrapportene til 262 selskaper notert på Oslo børs. Ved hjelp av hjelp av innholdsanalyseverktøyet MAXQDA er det valgt ut nøkkelord og kodet setninger som inneholder relevante bærekraftsord innenfor fire kategorier: generell bærekraft, ...
 • Økonomisk motivasjon hos kunnskapsmedarbeidere i offentlig og privat sektor 

  Johansen, Amund Engh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-29)
  Tema for oppgaven er økonomisk motivasjon blant arbeidstakere i offentlig sektor i Norge. Metode for gjennomføring er kvalitativ litteraturstudie. Bonusutbetaling sin effekt på motivasjon til de ansatte, samt eventuelle forskjeller mellom privat og offentlig sektor vil bli undersøkt. Problemstilling: Hva kjennetegner økonomisk motivasjon hos ansatte kunnskapsmedarbeidere i norsk offentlig sektor ...
 • Suksessfaktorer i styring av en prosjektorganisasjon 

  Pedersen, Christian; Hatlestad Tvedt, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-29)
  Denne masteroppgaven er basert på vår casebedrift innenfor tema Virksomhet- og prosjektstyring i en ordreskapende bedrift, med påfølgende problemstilling Suksessfaktorer i styring av en prosjektorganisasjon. Bedriften mener selv å ha for liten lønnsomhet i sine prosjekter, i forhold til teknologien de besitter innenfor segmentet elektrisk- og hybridfremdrift i det maritime domenet. Prosjektstyringen ...
 • Hvorfor slutter de ikke? En studie av faktorer som motiverer hæroffiserer til å fortsette i Forsvaret 

  Oppegaard, Erik Berggrav; Fidje, Daniel Skundberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-30)
  I en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, om ikke i Verden, står foran sine største kollektive utfordringer siden andre verdenskrig, skal Forsvaret gjøre noe den ikke har gjort siden Sovjetunionens kollaps, nemlig vokse. Det har i mange år blitt forsket på og skrevet artikler om turnerover intensjon blant ansatte i Forsvarssektoren. Denne oppgaven har søkt å se på denne tematikken ...
 • Kjønnsmangfold og oppdragsløsning i Forsvaret 

  Preto, Fabian; Taranger, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-25)
  Flere lands forsvar har i mange år vært preget av en skjev kjønnsbalanse, der overvekt av menn har gjort seg gjeldende. Dette har i nyere tid ført til fokus på å øke kvinneandelen, hvilket i år 2000 resulterte i en FN-resolusjon som henstilte alle medlemslandene til å øke representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. Dette førte blant ...
 • Tilpasning til radikale forandringer i omgivelsene 

  Carlsen, Daniel Hontvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-21)
  Denne masteroppgaven søker å beskrive hvordan en etablert Ukrainsk IT-bedrift har tilpasset seg for å håndtere radikale forandringer i omgivelsene. I lys av kompleksitetsteori, drøftes endringene organisasjonen har gjennomgått slik det fremkommer av oppgavens empiriske materiale. Det overordnede målet er å bidra med innsikt i fenomenet organisasjoner og endring, som kan være relevant for både ...
 • Kan karaktersnitt i matematiske fag brukes til å predikere antall søkere til IT-studier? 

  Bless, Martin Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-22)
  Digitalisering blir en større del av hverdagen. Som følge av dette blir etterspørselen etter arbeidskraft innenfor informasjonsteknologi også større. For å tilby arbeidskraft er utdanning viktig. Oppgaven skal vise hvilken funksjon utdanning har i tilbud av arbeidskraft, ved å se på karaktersnitt og hvordan dette påvirker søkertall. Mer spesifikt skal oppgaven se på hvordan karaktersnitt i matematikk ...
 • Markedseffisiens på Oslo Børs i lys av kursutvikling før og etter flaggemeldinger og meldepliktig handel 

  Skrondal, Adrianna Sandstad; Skrondal, Inge Sandstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne oppgaven tar for seg markedseffisiens på Oslo Børs. Den overordnede problemstillingen er: I hvilken grad er aksjemarkedet på Oslo Børs effisient? Dette er et omfattende spørsmål og vi vil undersøke spørsmålet i lys av børsmeldinger om flagging og meldepliktige handler. Vårt første forskningsspørsmål er: Avviker kursutviklingen i aksjer fra markedets utvikling i tiden etter publisering av ...
 • Har ordning for militært tilsatte hatt ønsket effekt? - Utviklingen av turnoverintensjon og opplevde karrieremuligheter etter innføringen av OMT 

  Bjerck, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Formålet med denne oppgaven er å se på utviklingen av målene til OMT om lavere turnover og bedre karrieremuligheter. I oppgaven er det benyttet et kvantitativt design basert på tidsserieundersøkelse av registerdata fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse. Til analysene er det brukt SPSS. Hovedfunnene i denne oppgaven er at etter innføringen av ordning for militært tilsatte har turnoverintensjon ...
 • Lønnsomhetsanalyse av torsketrålere: Hva er lønnsomhetsdriverne til norske torsketrålere? 

  Bjørnstad, Julie Hansen; Hojem, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Studien har som formål å undersøke hvilke lønnsomhetsdrivere som påvirker norske torsketrålere. Fartøygruppen torsketrål er fartøygruppen som oppnår høyest lønnsomhet i fiskeflåten i Norge. Vi skal undersøke om det er forskjeller i oppnådd lønnsomhet mellom de ulike fartøyene. Studien tar for seg variablene: alder på fartøy og eierskap. Vi undersøker om variablene er lønnsomhetsdriverne for oppnådd ...
 • Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? 

  Bang-Olsen, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-24)
  Oppgavens problemstilling er: Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? Utvalget i oppgaven er begrenset til selskaper som opererer i Norge, og med en plattform som knytter privatpersoner sammen. Oppgaven benytter to teoretiske rammeverk for å besvare problemstillingen. Det første rammeverket kombinerer to forretningsmodeller. Osterwalder og Pigneur (2010) sitt element ...
 • Styrekompetanse med kommunen som eier 

  Larsen, Marita Lunde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-13)
  Det har blitt svært vanlig å dele opp de kommunale oppgaveløsningene i egne selskaper, og siden 1990-tallet har det vært en stor økning i antallet kommunalt eide aksjeselskaper. Kommunale aksjeselskaper er egne rettssubjekter, og kommunene får et svært begrenset ansvar overfor disse. De er for eksempel ikke forpliktet til å betale mer enn aksjeinnskuddet, og har ingen forpliktelser for selskapets ...

View more