Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Bruk av internregnskap som faktor for motivasjon hos de ansatte. En kvalitativ casestudie av muligheten til å bruke internregnskapets nøkkelinformasjon som motivasjonsfaktor for de ansatte. Kan informasjonsdeling fra regnskap bidra til en mer effektiv drift? 

  Olsen, Karina B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Studien var ute etter å svare på problemstillingen; Hvordan brukes tall fra regnskap og rapporter fra driften for å skape motivasjon internt i en bedrift Ved bruk av kvalitativ metode, med case studie har jeg svart på denne oppgavens problemstilling. Ved bruk av intervju har jeg fått et innblikk i mine 6 informanters arbeidshverdag, og opparbeidet meg kunnskap deres tanker om motivasjon. Konklusjonen ...
 • Discussing tourism during a crisis: resilient reactions and learning paths towards sustainable futures 

  Bertella, Giovanna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-07)
  This study’s purpose is to conceptualise the relationship between resilience and sustainability from a learning perspective. It asks how a community’s first reactions to a crisis can indicate the possible future development of a destination’s sustainability, and examines the resilience properties of elasticity, hysteresis and malleability in relation to single- and multiple-loop learning. Empirically, ...
 • Sensemaking of causality in agent-based models 

  Antosz, Patrycja; Szczepanska, Timo; Bouman, Loes; J. Gareth, Polhill; Jager, Wander (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-25)
  Even though agent-based modelling is seen as committing to a mechanistic, generative type of causation, the methodology allows for representing many other types of causal explanations. Agent-based models are capable of integrating diverse causal relationships into coherent causal mechanisms. They mirror the crucial, multi-level component of emergent phenomena and recognize the important role of ...
 • GAM on! Six ways to explore social complexity by combining games and agent-based models 

  Szczepanska, Timo; Antosz, Patrycja; Berndt, Jan Ole; Borit, Melania; Chattoe-Brown, Edmund; Mehryar, Sara; Meyer, Ruth; Onngo, Stephan; Verhagen, Harko (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-27)
  GAM, combining games and agent-based models, shows potential for investigating complex social phenomena. Games offer engaging environments generating insights into social dynamics, perceptions, and behaviours, while agent-based models support the analysis of complexity. Games and agent-based models share the important ability both to input and output qualitative and quantitative data. Currently, ...
 • Care-full academic activism for sustainable transformations in tourism 

  Bertella, Giovanna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-02)
  The urgent need for radical changes towards sustainability provides an opportunity to reconsider the epistemology and methodology of tourism research. The present study discusses this opportunity by adopting the concept of deep leverage points for sustainable transformations and an ethic of care perspective. The discussion highlights the vital role that a deep form of reflexivity plays in care-based ...
 • Experimental evidence of antimicrobial activity in Antarctic seaweeds: ecological role and antibiotic potential 

  Martín-Martín, Rafael P.; Carcedo-Forés, Marta; Camacho-Bolós, Pablo; García-Aljaro, Cristina; Preckler, Carlos Angulo; Avila, Conxita; Lluch, Jordi Rull; Garreta, Amelia Gómez (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-25)
  Seaweeds contain a wide range of secondary metabolites which serve multiple functions, including chemical and ecological mediation with microorganisms. Moreover, owing to their diverse bioactivity, including their antibiotic properties, they show potential for human use. Nonetheless, the chemical ecology of seaweeds is not equally understood across different regions; for example, Antarctic seaweeds ...
 • Social identity and risky leisure activities: implications for welfare and policy 

  Mannberg, Andrea; Sjogren, Tomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-22)
  In this paper, we build on theories in psychology and economics and link positional preferences to private agents’ identification with a social group, and the social norms present in that group. The purpose of our paper is to analyze behavioral, welfare, and policy implications of a link between private agents´ social identity and a risky leisure activity. Our results suggest that, when the outcome ...
 • New distribution records of kelp in the Kitikmeot Region, Northwest Passage, Canada, fill a pan-Arctic gap 

  Bluhm, Bodil; Brown, Kristina; Rotermund, Lina; Williams, William; Danielsen, Seth; Carmack, Eddy C. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-01)
  Kelps play important roles in ecosystems as they provide structural habitat and protection, and supply food. Given these beneficial roles and observed increases in seaweed biomass and distribution ranges across the Arctic, mapping kelp occurrence around Arctic coasts is both timely and necessary for future conservation. Here, we fill spatial gaps in the knowledge of kelp distribution in the southern ...
 • Verdsettelse av SpareBank 1 Nord-Norge 

  Borch, Maja Johanne Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Formålet med denne avhandlingen var å estimere den fundamentale verdien til SpareBank 1 Nord-Norge sine egenkapitalbevis per 31.12.2022. Banker er komplekse selskap å verdsette grunnet særegenheter som skiller de ut fra tradisjonelle foretak. En viktig del av denne avhandlingen var derfor å gjennomgå litteratur som omhandler verdsettelse av banker. Den fundamentale verdsettelsen ble gjennomført ...
 • Implementering av nye styringssystemer i en Beyond Budgeting organisasjon 

  Larssen, Roald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Hensikten med dette forskningsprosjektet er å studere hvordan implementeringsprosesser blir gjennomført i Beyond Budgeting organisasjoner. Jeg har dermed valgt å benytte problemstillingen: «Hvilken innflytelse har Beyond Budgeting på hvordan man implementerer nye styringssystemer?» Det teoretiske rammeverket som er blitt benyttet for å besvare denne problemstillingen benytter primært Røviks (1998; ...
 • Lønnsomhet i krise for reiselivsbedrifter i Nord-Norge 

  Johansen, Julie Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Koronapandemien hadde sitt utbrudd vinteren/våren 2020 over store deler av verden. For å begrense smittespredning ble det i varierende grad på nasjonalt nivå innført restriksjoner og smitteverntiltak som resulterte til dels omfattende nedstengninger og reiseforbud. Dette bidro til at reiselivsnæringen i Nord-Norge ble hardt rammet som følge av tapet av utenlandske turister. Allerede før koronapandemien ...
 • Førstelinjeledere i krysspress - opplevelser og håndtering 

  Edvardsen, Ingrid; Eilertsen, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Formålet med denne studien er å få en økt forståelse av hvordan førstelinjeledere opplever og håndterer krysspress i kommunal helse- og omsorgssektor. Til tross for mengden litteratur om lederskap, har det vært lite fokus på førstelinjeledere (Hutchinson & Purcell, 2010). Førstelinjeledere i helse- og omsorgstjenesten står med en fot i det profesjonelle arbeidet, og en i ledelse som skaper ulike ...
 • Hva gjør digitaliseringen av revisjonen med revisjonskvaliteten? 

  Johansen, Trond Fredrik; Mørk, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Formålet med studien er å forske på digitaliseringens påvirkning på revisjonskvaliteten. Studiens teori er utarbeidet med utgangspunkt i IAASBs (2014) rammeverk for etablering revisjonskvalitet. Vi har utført en kvalitativ studie med et eksplorerende forskningsdesign, der vi gjennom åtte semistrukturerte intervjuer har innhentet data fra praktiserende revisorer. Informantene tilhører både de fem ...
 • Velkommen om bord - Hvordan ta imot nye medarbeidere. En beskrivende studie av onboarding praksis i sykehus 

  Henningsen, Cecilia Heimlund; Jenssen, Silje Moshagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Formålet med denne studien er å undersøke onboarding i sykehus. I oppgaven vil vi se nærmere på hvordan tiltak sykehus praktiserer, og hvordan sykehus oversetter onboarding ut i praksis. Problemstillingen vår er praktisk interessant fordi, å ta imot nyansatte blir sett på som en kjerneverdi i alle organisasjoner. Den er også teoretisk interessant fordi onboarding fremstilles som en organisasjon ...
 • Organisasjonskultur for samvirke i Hæren - Kulturens funksjon i hierarkiske organisasjoner 

  Gjertsen, Kjell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Hierarkiske organisasjoner er ofte bygget rundt høy grad av vertikal koordinering og faglig spesialisering, slik det er med Hæren. Allikevel gjennomfører avdelingene i Hæren komplekse samvirkeoperasjoner som fordrer høy grad av horisontal koordinering. Formell struktur, ledelse og organisasjonskultur, alle omgitt av omgivelsene i samfunnet, skaper i fellesskap effektene i organisasjoner. Faktorene ...
 • Arbeidsform i tiden etter Covid-19: I hvilken grad påvirker ledere hvorvidt fjernarbeid vil være en god langsiktig arbeidsform i tiden etter Covid-19? 

  Eidhammer, Elin L.; Eidhammer, Simon B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-29)
  I en to år lang periode har yrkesaktive i stor grad benyttet fjernarbeid som følge av Covid-19. Store bedrifter fremmer fjernarbeid som fremtidens arbeidsform og forskning tyder på at mange ønsker å fortsette med arbeidsformen i tiden etter pandemien. Vi undersøker i denne oppgaven interne forhold som kan være avgjørende for hvorvidt fjernarbeid vil være en god løsning i tiden etter Covid-19. Det ...
 • Turbid Arctic Coastal Waters: Potential Hotspots for Primary Productivity. Riverine Influence on Microbial Productivity in high Arctic Fjords 

  Andersen, Sebastian D.J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  The coastal domain of the Arctic is in rapid change with shifts in discharge phenology and catchment characteristics. Riverine discharge shapes hydrography, under water light climate, and nutrient dynamics during the brief melt season. Nutrients transported from catchment to coast can stimulate primary productivity, yet light attenuation caused by high surface turbidity is considered a limiting ...
 • Genetic diversity and differentiation of velvet belly lanternshark (Etmopterus spinax) in the Northeast Atlantic 

  Walther, Iselin C. W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-15)
  Deep-sea sharks are little resilient to targeted harvesting and bycatch fisheries due to their life history strategy characterized by slow growth, late sexual maturity, low fecundity, and few offspring. The Northeast Atlantic component of Etmopterus spinax is an example of a species where substantial population changes in terms of abundances have occurred due to intensive fisheries induced mortality. ...
 • Høykvalifiserte arbeidsinnvandreres beslutningsgrunnlag for å flytte til og bli værende i Tromsø 

  Stobbs, Rita Østbø; Norø, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-13)
  Tromsø by har stort behov for å kunne tiltrekke seg høykvalifisert arbeidskraft. Denne oppgaven har som formål å undersøke hvilket beslutningsgrunnlag høykvalifiserte arbeidsinnvandrere hadde da de bestemte seg for å flytte til Tromsø fra utlandet på grunn av et jobbtilbud. Hvilke faktorer spilte inn da beslutningen ble tatt og hvilken type informasjon har arbeidsinnvandrerne oppsøkte for å opplyse ...
 • Endringer i kundeatferd som følge av Covid-19-pandemien 

  Litleskare, Sondre Hovemoen; Hagen, Andre Kongsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke og avdekke endring i vår kundeatferd som en konsekvens av påvirkning fra Covid-19-pandemien vi har vært gjennom de siste to årene. Mer spesifikt ønsket vi å se på nordmenns kundeatferd innenfor handel av dagligvarer. Ikke bare ønsket vi å avdekke endringer, men vi var interessert i å finne ut om noen av disse endringene virker å være permanente, altså ...

View more