Recent additions

 • Politiets personalomsorg av egne ansatte etter kritiske hendelser 

  Fjeldstad, Geir Knarvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-01)
  I Norge lever vi heldigvis i et trygt og godt samfunn. Til tross for dette, opplever vi til stadighet at det skjer kritiske hendelser, ulykker eller andre dramatiske ting som truer våre liv og legeme. Da trenger vi politiet, og vi trenger et godt politi som kan ivareta vår trygghet. Politiet har et fastlagt system for hva som skjer når ulykken er ute. Noen ringer til politiets nødnummer der det er ...
 • Nettbaserte samfunn - skaper de mer frivillighet? 

  Liang, Truls (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-01-09)
  Oppgavens formål var å studere sosiale medier og bruk av denne i forhold til motivasjon hos frivillige i Kongsberg Jazzfestival. Problemstillingen var « Hvordan påv samfunn motivasjon hos frivillige i Kongsberg jazzfestival? ». irker nettbaserte Målet med oppgaven var å avdekke om sosiale medier skaper et rom for motivasjon for den enkelte frivillige, og hvilke motivasjonsfaktorer som spiller inn i ...
 • Hvordan oppleves Lean som driftsstrategi? En undersøkelse blant medarbeidere i Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. 

  Vibe, Kristin Klingsheim; Høyning, Laila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-07)
  Temaet for masteroppgaven er hvordan ansatte i Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell opplever Lean som driftsstrategi i sin arbeidshverdag. På bakgrunn av teori har vi utviklet følgende problemstilling: «Hvordan opplever de ansatte i Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell Lean som driftsstrategi?». Vi har stilt følgende forskningsspørsmål for å svare på vår problemstilling: 1) Er det samsvar mellom den ...
 • Flyt i et programvareutviklingsteam: Et casestudie med fokus på muligheter for tilrettelegging. 

  Lindgren, Frank Thure (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
  Målet for oppgaven har vært å undersøke om fenomenet «flyt» kan brukes som en ressurs i arbeidslivet gjennom å være et grunnlag for evidensbasert ledelse. Undersøkelsen er foretatt som et casestudie i et programvareutviklingsteam hvor forfatteren selv arbeider som gruppeleder. Problemstillingen ble definert til å være: «Hvordan opplever ansatte flyt og betydningen av flyt i arbeidssituasjonen og ...
 • Hit, men ikke lengre - en studie om ledelse av kunnskapsarbeidere 

  Gjerdrum, Åse Marie; Helgesen, Gunn Iren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Formålet med denne masteroppgaven var å få økt innsikt om ledelse av kunnskapsarbeidere i skolen. Problemstillingen vår var «Hvilke forventninger har kunnskapsarbeidere i skolen til ledelse». Vi har hatt som mål å utarbeide en ny forståelse om ledelse av kunnskapsarbeidere i skolen, med bakgrunn i deres forventninger. Før vi startet datainnsamlingen hadde vi en tanke om at lærere ikke ønsket så ...
 • Arbeidsmiljø – mer enn fredagsvaffel. Hvordan opplever og anvender ledere i kommunale sykehjem sitt handlingsrom for å tilrettelegge for et best mulig arbeidsmiljø? 

  Utmo, Tove; Amundsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Vi tilbringer store deler av dagene våre på jobb, og da er det viktig at vi trives, er motiverte for oppgavene og opplever å ha gode relasjoner til våre kollegaer og til våre nærmeste ledere. Vår masteroppgave handler om hvordan ledere i kommunale sykehjem opplever og benytter sitt handlingsrom for å tilrettelegge for et best mulig fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø for sine kunnskapsmedarbeidere. ...
 • Håndtering av ledelse mellom profesjons- og ledelseslogikker. En studie om håndtering av ledelsesoppgaver ved oppvekstsenter 

  Alterskjær, Kari; Thomassen, Cecilie F. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Formålet med denne oppgaven er å få en større forståelse for hvordan ledere håndterer sin arbeidshverdag når profesjonsfagligoppgaver og lederoppgaver kombineres. For å finne hvilke mestringsstrategier ledere benytter, har vi utarbeidet en analysemodell hvor vi viser at det er en gjensidig påvirkning mellom forventninger/krav, utfordringer/konflikter og identiteten. Vi har utforsket teori innen ...
 • Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplasser med minoritetsspråklige ansatte. En studie av mellomlederes perspektiv 

  Bergvik, Sandra; Holte, Anne Gullholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  Denne masteroppgaven handler om mellomledernes opplevelse av kommunikasjon og samhandling med minoritetsspråklige arbeidstakere. De siste tiårene har norske arbeidsplasser fått et stadig større innslag av ansatte med et annet morsmål enn norsk. Dette påvirker arbeidshverdagen og skaper kommunikasjonsmessige utfordringer. Målet for oppgaven har vært å bidra til økt forståelse av hvordan mellomledere ...
 • Kraften av visjonen. En studie om hvordan visjonen kommuniseres internt i Statkraft 

  Hagland, Trude; Dzamalija, Zada (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Tema for vår studie har vært hvordan visjonen kommuniseres internt i Statkraft. Vi har også valgt å se spesielt på hvordan storytelling bidrar som kommunikasjonsstrategi internt. Formålet med oppgaven har vært å få en større forståelse av kraften en visjon kan ha og om visjonen blir benyttet i det strategiske kommunikasjonsarbeidet internt i Statkraft. Teoriene vi har valgt å fundamentere oppgaven ...
 • Kvinnelige ledere i Sjøforsvaret 

  Saghaug, Karoline Nymoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Sjøforsvaret (og Forsvaret generelt) har i mange år forsøkt å øke andelen kvinnelige ledere i organisasjonen uten å lykkes. Til tross for at kvinner ble innlemmet som stridene medlemmer i Forsvaret tilbake i 1985, har Forsvaret og Sjøforsvaret vært sterkt preget av mannskultur og lave antall kvinnelige ledere frem til nyere tid. Etter innføringen av allmennverneplikt i 2015, har man fått gode tall ...
 • Opplevelse av fusjonsprosess Hva påvirker ansattes opplevelse av en fusjonsprosess? 

  Paulsen, Turi; Kulseng, Frank (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Endringstakten i samfunnet er økende, og det er ikke realistisk å gå gjennom et yrkesliv uten å møte på endringer. En fusjon medfører noen av de mest omfattende endringene ansatte kommer ut for. Det er flere ulike faktorer som påvirker hvordan ansatte opplever en fusjonsprosess. De ansattes opplevelse av en slik prosess er av stor betydning for organisasjonens yteevne og dermed også de økonomiske ...
 • Mellomlederens handlingsrom ved Universitetssykehuset Nord-Norge: Til mellomlederens begjær eller besvær? 

  Mikalsen, Gørill Stødle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Temaet for oppgaven er mellomledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og deres opplevelse av handlingsrom i lederrollen. Problemstillingen som er utgangspunktet for undersøkelsen er: Hvordan opplever mellomledere ved UNN Harstad sitt handlingsrom; oppleves dette å gi tilstrekkelige muligheter for å utøve ledelse i henhold til foretakets egen strategi? For å svare på denne problemstillingen ...
 • 10-Faktor som prosesslæring? Hvordan ledere i Tromsø kommune erfarer og opplever medarbeiderundersøkelsen som kilde til organisasjonslæring og mestringsorientert lederskap. 

  Mikalsen, Mary-Line; Dybdal, Sigrid Moen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Denne studien omhandler bruk av medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor som et mulig verktøy for organisasjonslæring og utvikling av lederskap. Vi ønsker å belyse i hvilken grad undersøkelsen har betydning for læring i organisasjonen og ledelse. Vi har lagt til grunn tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan erfarer og opplever ledere sammenhengen mellom 10-Faktor og organisasjonslæring? 2. Hvordan erfarer ...
 • «Den nye normalen» i Skatteetaten - En kvalitativ studie om ledelse i en hybrid arbeidshverdag 

  Tronrud, Tommy; Olsen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
  Denne masteroppgaven handler om ledelse i en hybrid arbeidshverdag, som i «kjølvannet» av covid-19-pandemien har blitt betegnet som «den nye normalen». Som en konsekvens av dette innførte Skatteetaten en policy for tilstedeværelse og fleksibilitet, som setter rammene for praktisering av den hybride arbeidshverdagen. Målet med oppgaven har vært å undersøke hvordan «den nye normalen» har påvirket ...
 • Spiller verdier noen rolle for ansatte i Harstad kommune? 

  Schjelderup, Thomas Richard; Ege, Sven-Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-22)
  I 2011 startet Harstad kommune arbeidet med et lederutviklingsprogram basert på verdsettende lederskap. Det ble også etablert en verdiplattform, ÅPEN og REAL, som skulle være med på påvirke ansattes holdninger, adferd og ambisjoner. Videre ble Lean i 2013-2014 i forlengelsen av dette arbeidet etablert som en metodikk for å fjerne «plunder og heft». Samarbeid, deling og utvikling av ny kunnskap var ...
 • Personlige styrker på godt og ondt Kjernekvadranten, er det en vei til selvinnsikt og selvregulering? 

  Guttvik, Gunhild Årnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  «Kjernekvadranten er et godt verktøy for å egentlig strukturere egne tanker i situasjoner hvor man har en tendens til å bli utfordret og ja, på godt nordnorsk provosert kanskje?» Dette sitatet fra en av lederne jeg intervjuet, er ganske treffende på hva oppgaven handler om. Kjernekvadranten er erfaringsbasert og utviklet av den nederlandske ingeniøren Daniel Ofman. I oppgaven ønsker jeg å finne ut ...
 • Lederspennets betydning for avdelingsleders arbeidshverdag 

  Estensen, Lisa Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-30)
  Utgangspunktet for denne undersøkelsen er interessen for lederspenn og hvordan dette påvirker arbeidshverdagen til førstelinjeledere i helse og omsorgstjenesten. Problemstilling: Hvilke krav opplever avdelingsledere med stort lederspenn og hvordan mestrer de arbeidshverdagen. Det er en kvalitativ studie blant ledere i kommunal helse og omsorgstjeneste med stort lederspenn, med variasjoner fra ...
 • Hvilke forventninger har ansatte til sine ledere? En undersøkelse av lederforventninger blant ansatte i Åkerblå Group AS 

  Høyning, Kristoffer Porsvik; Rostad, Ole Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  I oppgaven undersøker vi hvilke forventninger ansatte i Åkerblå Group har til sine ledere. Vi skiller de ansatte på alder og kjønn, og ser etter likheter og forskjeller mellom disse to gruppene. Alder skilles mellom 18 og 40 år og 41 år eller eldre. Forskningsdesignet er kvantitativt og vi har benyttet oss av et eksisterende og godt utprøvd spørreskjema, LBDQ - Leadership Behaviour Description ...
 • Er det forskjell på unge og eldres forventninger til arbeidslivet? 

  Tande, Ceila; Slåtto, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  En kvantitativ sammenligningsstudie av yngre og eldre generasjoners forventninger til arbeidslivet. Finnes det signifikante forskjeller mellom generasjoner? Studie tar utgangspunkt i generasjonsteori som grunnlag for generasjonsbasert ledelse.
 • På hvilken måte endres lederpraksis i norske kommuner som en følge av covid-19? 

  Laukslett, Yngve Zander; Barnung, Tom Henning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  I denne oppgaven tar vi for oss hvordan statlige myndigheters covid-19 tiltak har påvirket samhandlingen og kommunikasjonen til kommunens toppledelse. Vi har avgrenset toppledelsen til kommunedirektører og ordførere, og har derfor ikke undersøkt om mellomledelsen eller øvrige ansatte i kommunen opplever en endring i lederpraksis som følge av covid-19. Med utgangspunkt i regjeringens ...

View more