Recent additions

 • The Effect of Media Habits on L2 English Proficiency: A study of L1 Norwegian lower secondary pupils 

  Lamvik, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-03)
  This thesis explores the possible significant interactions between lower secondary school pupils’ English proficiency and the extent and characteristics of English language exposure from their media habits and out-of-school activities. The English language has manifested itself in the Norwegian society, and teenagers are exposed to considerable amounts of English in their everyday lives. A ...
 • Subject-verb agreement in written English by L1 Norwegian university students: Error patterns, causes, and implication for teaching 

  Son, Minjeong (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-02)
  This thesis investigates S-V agreement in written English by L1 Norwegian university students. The aim of the study is to chart out the most difficult conditions for S-V agreement at a later stage of L2 acquisition, which may need a special focus in explicit language teaching. The data are drawn from an analysis of learner language focusing on the feature of subject-verb agreement across different ...
 • Fra Hansen til Figenschau. En undersøkelse av etternavnsendringer i Nord-Norge fra 1996 til 2000 

  Bakken, Trine Sand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
  Formålet med denne undersøkelsen har vært å få større kunnskap om etternavnsendringer i Nord-Norge. Jeg var ute etter å finne mønstre og tendenser i endringene som blir gjort, og det var dermed nødvendig å foreta en kvantitativ undersøkelse. Jeg begrenset meg til navneendringer foretatt i tidsrommet 1996 - 2000, og personene i materialet måtte være bosatt i Nord-Norge. Videre satte jeg som krav at ...
 • Sija-sanan kieliopillistuminen Agricolasta nykysuomeen 

  Kjærstad, Thomas Brevik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-02)
  Oppgaven handler om det finske ordet sija 'plass, sted', og hvordan språkendringsprosessen grammatikalisering har påvirket ordets betydning. Slik som det norske ordet sted også brukes i mer abstrakte uttrykk som i stedet for / istedenfor, så brukes også sija blant annet i uttrykket sen sijaan 'i stedet for' i moderne finsk. Målet med oppgaven er å kartlegge grammatikaliseringen av ordet sija, og å ...
 • Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet 

  Kvendbø Hegstad, Torvid Olve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Det å skrive, spesielt i høyere utdanning, er en mangefasettert kompetanse som krever mye øving og veiledning. For at studenter skal kunne lykkes i høyere utdanning er det essensielt at de vet hvordan man uttrykker seg skriftlig. Ettersom universitetet er en instrumentell institusjon som hovedsakelig måler kunnskap gjennom skrift, er det særlig viktig å lære studentene hvordan de skal formidle ...
 • «Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk». En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet 

  Markusson, Elin Furu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Denne oppgaven handler om hvordan samiske språk og språkforhold framstilles i lærebøker i norskfaget på ungdomsskoletrinnet. Det empiriske materialet består av fem basisbøker i norskfaget på ungdomsskoletrinnet utgitt av Gyldendal i perioden 1997–2014, og den metodiske og teoretiske tilnærminga er en kritisk diskursanalyse. Jeg har brukt det Foucault (1970) har pekt ut som tre interne prosesser som ...
 • «Dem ikke know at det er en prinsesse»: En casestudie av et norsk/engelsk tospråklig barn. Kan den eksoskeletale modellen analysere kodeveksling i barnespråk? 

  Jensberg, Helene Ruud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  I denne masteroppgaven tester jeg en eksoskeletal modell med element fra distribuert morfologi mot kodeveksling i DP, VP og CP. Modellen har tidligere blitt testet på kodeveksling i DP og VP, og den har stort sett blitt testet på voksne arvespråkbrukere gjennom CANS (amerikanordisk talespråkkorpus). Datamaterialet som ligger til grunn for dette prosjektet er et delkorpus av et større barnespråkskorpus ...
 • Arbeidsrettet norskopplæring - et helhetlig læringsrom 

  Kornbakk, Karoline Dalheim; Idrupsen, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Temaet for denne mastergradsavhandlingen er arbeidsrettet norskopplæring. Prosjektet har hatt som siktemål å undersøke en ny opplæringsmodell som skal etableres på et læringssenter i Norge. Modellen er en omstrukturering av tiltak i introduksjonsprogrammet, og deltakere innenfor rammene av denne er voksne innvandrere og flyktninger som skal lære norsk. Opplæringsmodellen bygger på en kombinasjon av ...
 • Nominatiiva vai akkusatiiva? Davvisámegiela studeanttaid kásusoahppan 

  Dominczak, Katarzyna Zofia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Masterbarggus guorahalan mo davvisámegiela L2-studeanttat geavahit nominatiivva ja akkusatiivva čállosiin, maid sii leat geigen UiT sámegiela jahkeoahpu nuppi lohkanbajis. Materiálas leat 15.000 sáni ja oktiibuot 3530 nominatiiva- ja akkusatiivadáhpáhusa njealji áigemuttus (B1-, B2-, B3-, E-materiálatiippat). Teorehtalaš lahkonanvuogi vuođđudan gaskagielaid dutkamii ja kognitiivva oahppanteoriijaide. ...
 • La enseñanza del imperfecto y del indefinido a través de estilos de aprendizaje. Un análisis aplicado a estudiantes de lengua materna noruega 

  Mikkelsen, Helene Nordmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
  In this thesis, I explore different ways of creating activities for high school students in Norway in order to help them practice the distinction between imperfective and indefinite. The different activities are designed taking into account the different learning styles. The thesis, moreover, reflects over the importance of motivation and the different approaches to teaching.
 • El perfecto en el español hablado en Galicia. Un estudio gramatical sobre usos y marcadores temporales 

  Johannessen, Sindre Viljar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-26)
  This master’s thesis explores the use of the verb tense perfect in the Spanish language spoken in Galicia, in given grammatical contexts. The perfect tense in Galicia is known to be of little use, even though it is a very common verb tense in the standardized Spanish of Spain. In this work we seek to explore the extend of its utilization and find out if there are contexts or situations where the ...
 • La flexión voseante en subjuntivo en Argentina. Un estudio gramatical y sociolingüístico 

  Slapgaard, Nora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-26)
  The purpose of this study is to provide a deeper understanding of a grammatical field in which there has been limited research. This study concentrates on the inflection of “voseo” in the subjunctive, examining the use of “voseo” in Argentina and investigating whether various social factors such as gender, age and geographic area influence its use. In conducting this study, a quantitative research ...
 • Marcos cognitivos y argumentaciones en el debate sobre el aborto. Un análisis del debate de aborto por violación en Ecuador 

  Sánchez-Solvang, Miriam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  I denne oppgaven diskuteres de kognitive rammene og argumentasjonen rundt debatten angående abort ved voldtekt i Ecuador. Abort er et vanskelig tema, og i Ecuador er det kun tillatt å gjennomføre en abort dersom den gravides liv og helse står i fare, og/eller dersom graviditeten er et resultat av en voldtekt av en kvinne med en intellektuell funksjonshemming. Høsten 2019 ble det gjennomført en ...
 • La enseñanza del imperativo afirmativo en estudiantes noruegos: un análisis de errores 

  Moksnes, Ole Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-05)
  Denne avhandlingen er en feilanalyse med bakgrunn i resultater fra fire skriftlige tester om positiv imperativ og samsvar mellom pronomen og direkte objekt. Forskningsobjektet er en gruppe norske elever som har spansk som fremmedspråk i videregående skole. Avhandlingen har som mål å undersøke og beskrive de vanligste feilene som denne gruppen av elever begår ved innlæring av positiv imperativ og ...
 • La morfología aumentativa en el español actual: el sufijo -azo. Un estudio formal y semántico y su comparación con -ote 

  Berntsen, Pål Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  ABSTRACT In the Spanish Language, the augmentative suffix has not been studied as in-depth diminutive suffixes. The purpose of this study is to examine the behaviour of the suffix -azo, and its current status in the Spanish language. Two interpretations of the suffix will be examined in this project: the augmentative interpretation and the interpretation of abrupt and sudden contact, also called ...
 • Conjugación y uso de los tiempos básicos del español en verbos regulares: un análisis de errores. 

  Hovland, Ina Renathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-03-30)
  Bøyning av verbene i spansk kan være svært utfordrende for elever med norsk som morsmål. Denne oppgaven bruker feilanalysemetodikken med et didaktisk perspektiv til å vise hvordan elever med norsk som morsmål kan lære å bøye de regelrette verbene i de basiske verbtidene til det spanske språket. Ved å se på resultater fra tre prøver som elever fra en videregående skole har gjennomført, blir vi kjent ...
 • The Development of the Bengali Case System: Influence from English 

  Pramanik, Asit Kumar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  This study uses the logistic S-curve model to describe the evolution and development of Bengali language and its´ case system. In linguistics, S-curve model describes the change of a language in proportion to time. This model should be able to explain the sociolinguistics change of a language in certain period of its´ history. Therefore, this thesis uses this model to show how the old version of ...
 • Teaching English Reading Strategies in the Second Language Classroom. An intervention study of teacher instructed use of reading strategies with L1 Norwegian L2 English Learners 

  Kolbeinsen, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
  In this thesis, I investigate the effect of explicit teacher instructed use of reading comprehension strategies on the reading comprehension of L1 Norwegian L2 English learners. The study was conducted in two classes in a Norwegian lower secondary school, with one class being the experimental group and the other functioned as the control group. The participants took part in a quasi-experimental ...
 • STUDY OF THE BOTTLENECK HYPOTHESIS IN L2 ACQUISITION: The acquisition of functional morphology and syntax by Persian L2 learners of English 

  Gholami, Minoo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
  The current study tried to test the Slabakova’s Bottleneck Hypothesis which claims that “functional morphology is the bottleneck of the SLA” (Slabakova, 2006, 2008, 2013). A total of 44 participants in 3 groups answered three kinds of questions including Proficiency Test, GJT, and Background questionnaire. Subject-verb agreement and past tense -ed were selected to test functional morphology while ...
 • Tonal accents realization in Norwegian speakers' English production: Do Norwegians transfer their tonal accents? 

  Huang, Tianjiao (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  This study investigates whether Urban East Norwegian (hence force Norwegian) speakers realize their tonal accents on their English. One difference between these two languages is that Norwegian uses pitches to differentiate lexical items, whereas English uses pitch to indicate post-lexical contrast, i.e., to convey different pragmatic meaning. In Norwegian, both the L tone and H tone can be associated ...

View more