Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

18 Sep 2020: Trygve Nissen

Medical case reports: Some theoretical and empirical perspectives

18 Sep 2020: Patrick Johannes Stoll

On polar lows and their formation

22 Sep 2020: Matteo Petit Bon

Short-term tundra plant-community nutrient responses to herbivory and warming: New insights from Near infrared-reflectance spectroscopy methodology

24 Sep 2020: Maria Bakland

Patients' and therapists’ experiences with a new treatment for eating disorders, combining physical exercise and dietary therapy. An interview study

25 Sep 2020: Jens Breivik

Searching for a framework to analyze critical thinking and rational argumentation in online educational discussions

25 Sep 2020: Astrid Synnøve Buvik

Telemedicine in remote orthopaedic consultations: A randomised controlled trial

25 Sep 2020: Bjørn Holdø

Surgical treatment of stress urinary incontinence in women. The shift from Burch colposuspension to the retropubic tension-free vaginal tape procedure

29 Sep 2020: Yannik Karl-Heinz Schneider

Bioactive secondary metabolites from bacteria. Natural products from marine and terrestrial bacteria, dereplication, isolation and investigation of bacterial secondary metabolites

29 Sep 2020: Silje Vagli Østbye

Terrains of Uncertainty. Communicative Challenges of Medically Unexplained Illness in Youth

02 Oct 2020: Paula Frid

The Temporomandibular Joint in Juvenile Idiopathic Arthritis, focusing on Quality of Life, Oral Microbiome and Intervention

08 Oct 2020: Inger-Heidi Bjerkli

Prognostic indicators of survival for patients with oral cavity squamous cell carcinoma in Norway. Outcomes in a retrospective, multicenter cohort, with special focus on oral tongue squamous cell carcinoma, 2005-2009

09 Oct 2020: Joseph Diab

The Metabolome and Lipidome of Ulcerative Colitis

15 Oct 2020: Ørnulf Wikstrand Andresen

Lyktes Nasjonal Samlings kommuneprosjekt? Nasjonal Samling, tysk okkupasjonsmakt og norske nazifiserte institusjoners nyordning av kommunal forvaltning i Hamar, Fredrikstad og Tromsø 1940 – 1945

06 Nov 2020: Erlend Kirkeng Jørgensen

Maritime Human Ecodynamics of Stone Age Arctic Norway: Developing middle-range causal linkages between climate forcing, demography, and technological responses

 • Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87708 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/NL/2011/93) 

  Bernhoft, Aksel; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Nerland, Audun Helge; Konestabo, Heidi Sjursen (Research report; Forskningsrapport, 2011-10-17)
  Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante soyalinjen MON 87708 (EFSA/GMO/NL/2011/93) fra Monsanto Company er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er bedt av Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting om å vurdere helse- ...
 • Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet? 

  Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B. (Research report; Forskningsrapport, 2011-07-11)
  Pa tross av at det har vrert jobbet mye med utvikling av teine i Norge har dette redsk.apet ik.ke oppnadd tilstrekkelige fangstrater tit a fa innpass i kommerSielt fiskeri, selv om prinsippet med teinedrift er 0nsket av fiskelinii?linga. Malsetningen med dette prosjek.tet var a vurdere om det finnes teinefiskerier andre steder i verden med en teknologi som vii Vii?re mulig a overf0re til norske ...
 • Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur 

  Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter (Research report; Forskningsrapport, 2011-11-23)
  Konsekvensutredninger (KU) er et vanlig instrument i planlegging av større tiltak på land. Når det gjelder tiltak i sjøområdene er det mindre utbredt, selv om det siden 1997 har vært mulig for forvaltningen å kreve KU for «større akvakulturanlegg». Definisjonen av større oppdrettsanlegg er knyttet til en lokalitetsstørrelse på 3600 MTB, eller mer. Utviklingen innen akvakulturnæringen har medført ...
 • Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet AM04-1020 (cv. Amadea) fra BASF Plant Science (EFSA/GMO/SE/2010/88) 

  Bernhoft, Aksel; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Gifstad, Tron Øystein; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Nerland, Audun Helge (Research report; Forskningsrapport, 2011-10-04)
  Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte potetklonen AM04-1020 (sortsnavn Amadea) (EFSA/GMO/SE/2010/88) fra BASF Plant Science Company GmbH, er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Vitenskapskomiteen for mattrygghet er bedt av Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting om å vurdere helserisiko, ...
 • En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett 

  Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar (Research report; Forskningsrapport, 2010-06-29)
  SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, abbor og lake. Studien gir en oversikt over innlandsoppdrett i Norge og i andre nordiske land. Mulighetene for utvikling av en innlandsoppdrettsnæring i Norge er ellers vurdert ...

View more