Recent additions

 • Står skoleutvikling på teoretisk leirgrunn? 

  Kristiansen, Andrew (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993)
 • Små samfunn - små skoler 

  Eilertsen, Tor Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1978)
  Dette arbeidet er i tillegg til å være hovedfagsoppgave i samfunns vitenskap også ment å være et bidrag til den forskningsmessige oppfølgingen innenfor Rødøyprosjektet. Dette prosjektet sikter mot å vurdere pedagogiske og sosiale sider ved et ekstremt desentralisert grunnskolemønster (1-9-skole) i en Nord-Norsk utkantkommune. Som tittelen indikerer, er vi i denne oppgaven hovedsakelig opptatt av ...
 • Kulturell endring og etnisk kontinuitet : læstadianisme som politisk samlingsverdi i en samisk kystbygd 

  Steinlien, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984)
  Hovedmålet med denne oppgaven er å vise hvordan deler av ei samisk bygd gjennom læstadianismen kommer til å stå fram som en korporert gruppe.
 • Historien om fembøring Grytir og moderniseringsprosesser i dagens Nord-Norge 

  Kramvig, Britt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993)
  Jeg har gjennom flere år innehatt studentpolitiske verv, og hadde gjennom disse deltatt i prinsippielle debatter som fikk konsekvenser for utformingen av mitt hovedfagsprosjekt. Disse debattene handlet først og fremst om universitetetsplassering i Nord-Norge, og dets forpliktelser overfor en landsdel som i 1990-91 var rammet av fiskerikrise, krise innenfor reindrifta og etterfølgende endringer ...
 • Olje, regioner, makt : en studie av spillet rundt Heidrun-saken 

  Zachariassen, Kirsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1992)
  På begynnelsen av 70—tallet ble Norge en av verdens oljenasjoner. Rikdommen fra oljen ville gi nasjonen nye utviklingsmuligheter. Da Nord-Norge så hvilke muligheter oljen ga for regionene i Sør-Norge ville de også ha en del av kaka hvis muligheten bød seg. Men dette som så ut til å være en gullgruve er nå blitt til mistrøstighet som roper på forklaringer. Vi har ikke fått det vi forventet og det vi ...
 • Online eye tracking and real-time sentence processing: On opportunities and efficacy for capturing psycholinguistic effects of different magnitudes and diversity 

  Prystauka, Yanina; Altmann, Gerry T. M.; Rothman, Jason (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-08-01)
  Online research methods have the potential to facilitate equitable accessibility to otherwise-expensive research resources, as well as to more diverse populations and language combinations than currently populate our studies. In psycholinguistics specifcally, webcam-based eye tracking is emerging as a powerful online tool capable of capturing sentence processing efects in real time. The present ...
 • 'Normale gutta' : identitetsetablering blant gutter i et bysamfunn 

  Jenssen, Toril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1985)
  For noen år siden var Tromsø kjent som ‘pøbelbyen” i landet. Det var ungdommen som hadde slått seg vrang. De ramponerte og ødela, herjet i gatene, provoserte politiet og skremte alminnelige folk. <p> <p>Protesterer de mot samfunnet eller vil de inn i det, kunne man spørre seg, alternativt spørre dem selv. Kanskje de var de nærmeste til å redegjøre for hvordan byen var å vokse opp i, nå, etter ...
 • 'Look to Lurøy' : en studie av et konsulentdrevet reformprosjekt i en kommune 

  Syversen, Trine Løvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993)
  Denne oppgaven handler om en liten kystkommune på Helgelandskysten, som forsøker “å snu på flisa” ved å engasjere et privat konsulentfirma innen organisasjons-og lederutvildingsbransjen. Valget av empirisk nedslagsfelt hadde sin bakgrunn i at de i kommunen “visstnok hadde god kjennskap til bruk av konsulenter.” Valget har jeg ikke angra på. Ved siden av at kommunen utgjorde et faglig interessant ...
 • What risk factors for Developmental Language Disorder can tell us about the neurobiological mechanisms of language development 

  Boerma, Tessel; ter Haar, Sita; Ganga, Rachida; Wijnen, Frank; Blom, Wilhelmina Bernardina T.; Wierenga, Corette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-09-21)
  Language is a complex multidimensional cognitive system that is connected to many neurocognitive capacities. The development of language is therefore strongly intertwined with the development of these capacities and their neurobiological substrates. Consequently, language problems, for example those of children with Developmental Language Disorder (DLD), are explained by a variety of etiological ...
 • Mastering the Arctic? Political Culture and colonialism in the Russian Far North 

  Hodgson, Kara Kathleen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-12-13)
  This case study of colonialism in the Russian Arctic asks (1) Why is Moscow attempting to (re)colonize its Arctic region? (2) How can we understand the relationship between the Russian state and its Arctic region/residents? (3) What are the foundations of this relationship and how entrenched are they? It finds that internal and resource colonialism are occurring, that Moscow’s current colonialist ...
 • Arts-based pathways for sustainable transformation towards a more equal world 

  Meling, Lise Karin; Mittner, Lilli; Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-11-22)
  The cultural sector is a potential instigator of change due to its experimental, performative, and relational nature. However, like everywhere else, the cultural sector re-enacts and thus conserves inequalities of various kinds through its outreach to wider audiences and its deep engagement in socio-cultural practices. By taking our actions within the ERASMUS+ project ‘Voices of Women’ as a ...
 • Kommunal innovasjon og ekstern påvirkning. En sammenligning av tre kommuners betingelser for endringer i formell struktur i forsøksprosjektet "Alternativ organisering av barnevernet" 

  Brattvoll, John Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1994)
  Denne studien vil omfatte tre casestudier av kommunene Tromsø, Hammerfest og Tana. Disse kommunene er alle med i det ovennevnte sentralt politisk initierte prosjekt. I empirikapitlet vil det bli redegjort for hvilke strukturelle endringer som hver av kommunene har gjennomført pr. 30.05.93, dvs. 5 måneder etter at kommunene formelt skulle ha iverksatt sine nye organisasjonsmodeller. Kommunenes gamle ...
 • Postverket. Tradisjon og reform 

  Sagerup, Oddgeir J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993)
  Administrative reformer er vanlige fenomener. I offentlig organisasjoner foregår det en kontinuerlig reformaktivitet. Har ikke slike organisasjoner nettopp vært igjennom endringsprosesser så finnes det som oftest planer om å snart igangsette slike prosesser (Brunsson, Forssell, Winberg 1989). Noen endringer skjer frivillige, mens andre kan betraktes som påtvungete endringer. Oppfatninger om at ...
 • Tvang i psykiatrisk sykehus 

  Skar, Mariann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993)
  Amalie Skram utgav i 1895 romanene “Professor Hieronimus” og “På St. Jørgen”. Her beskriver hun en kvinnes kamp mot galskapen og opplevelsen av å være innlagt på en lukket avdeling. Kampen mot autoritetene står sentralt. <p> <p>KenKeseys roman “Gjøkeredet” beskriver livet på sinnsykehuset. Vi opplever en hverdag preget av kontroll, høye gjerder, innelåsing, medlisinering og “gruppeterapi”. ...
 • Administrativ nydannelse i et sterkt strukturert system : en studie av fylkeskommunal tiltaksorganisering i Troms fra 1974 til 1981 

  Røvik, Kjell Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1982)
  Valg av tema for denne oppgaven; organisasjonsendring i et distriktspolitiskoran, avspeiler mine to faglige hovedorienteringer i studietiden. For det første en opptatthet av regionalpolitiske problemstillinger med spesiell vekt på tiltaksarbeid/tiltaksorganisering som ny distriktspolitiskstrategi. For det andre en teoretisk orientering mot det som er blitt kalt et organisasjonsteoretisk perspektiv ...
 • Lykkes det ikke nå, lykkes det aldri? En empirisk studie av attføringsklienters livsløp 

  Severinsen, Steinulf; Stølen, Gerd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984)
  Denne oppgaven om attføringsklienters livsløp har sitt utgangspunkt i vår yrkesbakgrunn innafor dette feltet. Gjennom flere år som timelærere ved Sentret for arbeidspsykologi og attføring i Nord_Norge fikk vi innblikk i en gruppe arbeidsledige menneskers situasjon. Senteret er en del av Arbeidsmarkedsetaten i landsdelen og tar i mot klienter til undersøkelse og veiledning med tanke på yrkesproblemer.
 • Arts-based pathways for sustainable transformation towards a more equal world 

  Mittner, Lilli; Meling, Lise Karin; Maxwell, Sheila Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-11-22)
  The cultural sector is a potential instigator of change due to its experimental, performative, and relational nature. However, like everywhere else, the cultural sector re-enacts and thus conserves inequalities of various kinds through its outreach to wider audiences and its deep engagement in socio-cultural practices. By taking our actions within the ERASMUS+ project ‘Voices of Women’ as a creative ...

View more