Recent additions

 • Sykepleieres erfaringer med samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse hos geriatriske pasienter i spesialisthelsetjenesten 

  Eilertsen, Hanne-Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-18)
  Bakgrunn og hensikt: Et økende antall eldre som preges av sykdom, kan komme til å gjøre det mer utfordrende for helsepersonell å vurdere om pasientene har innsikt i eller kan vurdere konsekvensene av å ikke ta imot nødvendig helsehjelp eller behandling. Dette aktualiserer behovet for kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse. Hensikten med studien er å få innsikt i erfaringer som sykepleiere i ...
 • Bruk av kartleggingsverktøy for identifisering av delirium hos pasienter med demens på sykehjem: En scoping review 

  Ripnes, Emilie Eilertsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Pasienter med demens på sykehjem er sårbare og har høy risiko for å utvikle delirium, selv ved mindre alvorlige hendelser som milde infeksjoner eller miljøforandringer. Delirium hos pasienter med demens blir ofte oversett av helsepersonell, grunnet mangel på kunnskap om delirium og bruk av kartleggingsverktøy. Verktøyene som benyttes for identifisering av delirium på norske sykehjem er ...
 • «…det blir litt sånn tilfeldig hva vi ser…» Legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemning til eldre brukere i hjemmesykepleien. 

  Theodorsen, Marit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  I Norge er aldersgruppen 65+ en raskt voksende gruppe. Lovpålagte arbeidsoppgaver, begrensede ressurser og flere syke eldre i hjemmet legger press på hvor ressursen skal brukes. Ved bruk av legemidler forebygges, behandles og lindres sykdommer. Legemiddelbruken øker hos den eldre befolkningen og legemidler øker sjansen for uheldige hendelser. Forskning viser at ved bruk av legemiddelgjennomganger ...
 • ON-OFF fluktuasjoner ved Parkinsons sykdom: Kartlegging og observasjon av symptomer - En scoping review 

  Kristoffersen, Stian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: I takt med økt levealder forventes det en økning av Parkinson pasienter i befolkningen. En stor andel av pasientene vil oppleve problemer knyttet til ON-OFF fluktuasjoner. Identifisering av fluktuasjoner er viktig for å tilpasse pasientenes behandling, og kan bidra til bedre livskvalitet. Det vil være avgjørende at helsepersonell med ansvar for Parkinson pasienter har gode kunnskaper om ...
 • Sykepleiers erfaringer med infeksjonssykdom hos pasienter på sykehjem i nordnorske distriktskommuner 

  Richardsen, Vilde (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Sammendrag Bakgrunn: Samhandlingsreformen krever at kommunehelsetjenesten har kompetanse til å ivareta kronisk syke pasienter, og det skal sikres tidlig diagnostisering og behandling. Samtidig skal reformen sikre riktig bruk av sykehus. Pasienter på sykehjem har et omfattende hjelpebehov, og de er mer utsatt for infeksjoner og har dårligere håndteringsmekanismer når infeksjoner oppstår. Erfaringsmessig ...
 • Personsentrert omsorg på skjermet enhet for personer med demens 

  Olsen, Vigdis Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Bakgrunn: Denne studien tar for seg pleieres erfaring med bruk av personsentrerte omsorg på skjermet enhet for personer med demens. Helsedirektoratets retningslinje om demens sier at helsepersonell skal ha kunnskap om demens og utøve personsentrerte omsorg i behandlingen av personer med demens. Personsentrert omsorg handler om å sette personen i sentrum, og hensikten er å bevare personvernet til ...
 • Vanskelige følelser i psykomotorisk behandling 

  Evensen, Jørgen Skarnes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Sammendrag Hensikt: Formålet med studiet er å utforske hvilke erfaringer pasienter har om vanskelige følelser som oppstår i psykomotorisk behandling. Med dette menes ikke skjulte følelser som avdekkes i behandling, og som kan bidra til at pasienten lærer om seg selv. Isteden menes vanskelige følelser som oppstår på grunn av behandling, og som kan være en utfordring for videre behandling. Metode: ...
 • Nærhet, distanse og oppmerksomhet: Psykomotoriske fysioterapeuters beskrivelse og håndtering av utfordringer i pasientrelasjonen. 

  Rygg, May Linn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Psykomotoriske fysioterapeuter benytter seg selv på en personlig måte i sitt kliniske arbeid, noe som kan gjøre dem mer utsatt for emosjonell utmattelse og utbrenthet. For å kunne ivareta pasientrelasjonen, fremme pasientens utvikling og samtidig ivareta seg selv som terapeut, trengs en større forståelse for hvordan psykomotoriske fysioterapeuter kan håndtere utfordringer i pasientrelasjonen. ...
 • Kroppen utenfor jeg-et 

  Lunke, Eirin Skjøstad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Traumer er et medisinsk- og psykiatrifaglig anliggende. Konsekvensene av traumer for enkeltmennesket er store og langvarige. Dagens behandlingstilbud bærer preg av en faseorientert tilnærming. Det jobbes med nye retningslinjer og en revidering av behandlingsforløpet. Kroppssynet som preger fagfeltet, blir kritisert for å være lite nyansert og at det i for stor grad bygger på den biomedisinske ...
 • Egenbehandling i norsk psykomotorisk fysioterapi. Studenters erfaringer med egenbehandling og utvikling av relasjonell kompetanse 

  Hjelkrem, Thea Dahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Hensikten med denne studien er å bidra til kunnskap om hvordan studenter i Norsk psykomotorisk fysioterapi erfarer relasjon i egenbehandling og hvordan egne erfaringer kan bidra til utviklingen av relasjonell kompetanse i egen praksis. Dette er en kvalitativ studie som benytter semi-strukturerte intervjuer. Tre studenter på masternivå i psykomotorisk fysioterapi ble intervjuet og intervjuene ble ...
 • Å bli mer forankret i seg selv. En studie om væremåter og handlingsmuligheter i psykomotorisk fysioterapi. 

  Stulen, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Studier innen psykomotorisk fysioterapi belyser at pasienter får økt kroppskontakt og kroppsbevissthet, og hvordan behandling kan fremme endring og nye handlinger. Det er få beskrivelser av hvordan fysioterapeuten og pasienten arbeider i behandling for å fremme nye handlinger. Hensikt: Målet med studien er å undersøke hvordan fysioterapeuten utforsker pasienten sine vaner og væremåte ...
 • Overvekt og fedme hos barn - et komplekst og sensitivt tema. En litteraturstudie av omsorgens betydning i samtalen med foreldre om et barns overvekt. 

  Iversen, Mariell (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Helsestasjon og skolehelsetjenesten har en viktig rolle i å forebygge og fremme et barns utvikling av overvekt eller fedme. Helsesykepleier skal gjennom denne tjenesten tilby vekt og høydemålinger av barn og unge regelmessig de første leveårene. Helsesykepleier har et faglig ansvar i å følge opp barn og unge som opplever overvekt gjennom retningslinjer og lover. Samtidig er helsesykepleier ...
 • Eldre sitt forhold til elektronisk medisineringsstøtte 

  Bendixen, Belinda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Det blir stadig flere eldre i Norge og om få år vil det være færre yrkesaktive per eldre. Og når levealderen øker lever en også lengre med sykdom. Nasjonale føringer ber kommunene satse på blant annet elektronisk medisineringsstøtte for å hjelpe med utfordringen det medfører. Hensikten med studien er å undersøke hvordan hjemmeboende eldre opplever å bruke en velferdsteknologisk løsning for ...
 • Åndelig omsorg i livsgledehjem - sykepleieres kompetanse på å identifisere og møte pasientens åndelige behov 

  Abelsen, Edith (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: I Livsgledehjem er omsorgen basert på et helhetlig menneskesyn, der aktiviteter med åndelig innhold skal være en del av dette. Hensikten med studien er å få kunnskap om hva sykepleiere som arbeider i Livsgledehjem legger i begrepet åndelighet, og hvilken kompetanse sykepleiere har for å identifisere og møte pasientens åndelige behov. Metode: Det er benyttet en kvalitativ metode med ...
 • Helsesykepleiers erfaringer i møte med ungdom som har spørsmål om egen kjønnsidentitet 

  Holien, Therese Renathe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Bakgrunn: Identitetsutvikling og utvikling av egen kjønnsidentitet, er sentralt i ungdomsårene. Forskning viser at transpersoner opplever mer negativ helse enn andre. Helsesykepleier i skolen møter alle barn og unge, og skal bidra til helsefremmende og forebyggende arbeid blant elevene. Ungdom som har spørsmål om egen kjønnsidentitet kan være i risiko for utvikling av fysiske, psykiske og sosiale ...
 • 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende : en fenomenologisk-hermeneutisk studie 

  Rognsaa, Reidun; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-09)
  Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv ...
 • Body mass index and survival in women with breast cancer—systematic literature review and meta-analysis of 82 follow-up studies 

  Chan, Doris S.M.; Vieira, A.; Aune, Dagfinn; Bandera, Elisa V.; Greenwood, D; McTiernan, A; Rosenblatt, D. Navarro; Thune, Inger; Vieira, R; Norat, T (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-04-27)
  Background: Positive association between obesity and survival after breast cancer was demonstrated in previous meta-analyses of published data, but only the results for the comparison of obese versus non-obese was summarised.<p> <p>Methods: We systematically searched in MEDLINE and EMBASE for follow-up studies of breast cancer survivors with body mass index (BMI) before and after diagnosis, and ...
 • Risk factors for type 2 diabetes in groups stratified according to metabolic syndrome: a 10-year follow-up of The Tromso Study 

  Joseph, Josepha Elizabeth; Svartberg, Johan; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010-12-28)
  Many incident cases of type 2 diabetes do not fulfil the metabolic syndrome, which accordingly has been questioned both as a research and clinical tool. The aim of this study was to determine differences in risk factors for type 2 diabetes between groups with high or low metabolic score. The study population were 26,093 men and women attending the Tromsø Study in 1994, followed through 2005, ...
 • Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States 

  Schöttker, B; Jorde, Rolf; Peasey, A; Thorand, B; Jansen, EH; De Groot, L.; Streppel, M; Gardiner, J; Ordóñez-Mena, JM; Perna, L; Wilsgaard, Tom; Rathmann, W; Feskens, E; Kampman, E; Siganos, Galatios; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Kubínová, R; Pajak, A; Topor-Madry, R; Tamosiunas, A; Hughes, M; Kee, F; Bobak, M; Trichopoulou, A; Boffetta, P; Brenner, H (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-06-17)
  Objective To investigate the association between serum 25-hydroxyvitamin D concentrations (25(OH)D) and mortality in a large consortium of cohort studies paying particular attention to potential age, sex, season, and country differences.<p> <p>Design Meta-analysis of individual participant data of eight prospective cohort studies from Europe and the US. <p>Setting General population. <p>P ...
 • The Association Between Self-Reported Symptoms of Recent Airway Infection and CRP Values in a General Population 

  Melbye, Hasse; Amundsen, Kristine; Brox, Jan; Eggen, Anne Elise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-11-17)
  C-reactive protein (CRP) is a much used biomarker for respiratory tract infection; however, the influence of airway infection on the CRP level in the general population has not been well described. The study aimed to evaluate the impact of recent symptoms of airway infection on the CRP level and how the predictive power of other known CRP predictors is influenced by taking respiratory symptoms ...

View more