Recent additions

 • Brief Intervention as a Method to Reduce Z-Hypnotic Use by Older Adults: Feasibility Case Series 

  Bjelkarøy, Maria Torheim; Simonsen, Tone Breines; Siddiqui, Tahreem Ghazal; Halset, Sigrid; Cheng, Socheat; Grambaite, Ramune; Saltyte Benth, Jurate; Gerwing, Jennifer; Kristoffersen, Espen Saxhaug; Lundqvist, Anders Christofer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-08)
  Background: Z-hypnotics or z-drugs are commonly prescribed for insomnia and sleep difficulties in older adults. These drugs are associated with adverse events and dependence and are not recommended for long-term use. Despite evidence of older adults being more sensitive to a wide array of adverse events and clinical guidelines advocating limiting use, inappropriate use in this population is still ...
 • Erfaringskunnskap i psykisk helse og rusbehandling 

  Lund, Børre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Sammendrag Bakgrunn: I dette forskningsprosjektet er det intervjuet personer med tidligere pasientstatus i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Intervjuene tar utgangspunkt i deres erfaringer fra samhandling og relasjon med erfaringsansatte i TSB. Erfaringsansatte er mennesker som selv har gjennomgått en tilfriskningsprosess og på bakgrunn av dette har utviklet erfaringskunnskap ...
 • Cytokines in hepatitis C-infected patients with or without opioid maintenance therapy 

  Nygaard-Odeh, Kristin; Soloy-Nilsen, Hedda; Kristiansen, Magnhild Gangsøy; Brekke, Ole Lars; Mollnes, Tom Eirik; Berk, Michael; Bramness, Jørgen Gustav; Øiesvold, Terje (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-01-04)
  Objective: Both chronic hepatitis C virus (HCV) infection and opioids cause altered blood levels of cytokines. Previous studies have investigated levels of selected groups of cytokines in patients on opioid maintenance treatment. Little is known about the levels of multiple cytokines in patients with chronic HCV infection on opioid maintenance treatment. Our aim was to investigate the cytokine profile ...
 • Viridans group streptococci (VGS) – antimicrobial resistance in children with sepsis. A scoping review. 

  Holmebukt, Synnøve; Gundersen, Oda Aspenes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Background: The Viridans group streptococci (VGS) is a common commensal bacterium and is historically counted as a contaminant when cultured in blood. Over the past years there seem to be an increase in the incidence of invasive VGS infections, especially in children and neutropenic patients. The knowledge about VGS as source of severe infections in children is limited. The purpose of this scoping ...
 • Kardiogent sjokk sekundært til akutt hjerteinfarkt – gir behandling med mekanisk sirkulasjonsstøtte bedre 30-dagers overlevelse? 

  Agersborg, Marte Tomassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Bakgrunn: Kardiogent sjokk er den mest alvorlige komplikasjonen til akutt hjerteinfarkt. Takket være moderne metoder for revaskularisering av okkluderte koronarkar har dødeligheten ved hjerteinfarkt blitt redusert betydelig de siste tiårene. Dødeligheten ved kardiogent sjokk sekundært til akutt hjerteinfarkt har derimot vært vedvarende høy siden 90-tallet. Målet med denne studien er å undersøke om ...
 • Effekten av PDE5-hemmere på hjertesvikt. En systematisk litteraturstudie om PDE5-hemmeres effekt på hjertesvikt 

  Bangsund, Odin Hagland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Bakgrunn: Fosfodiesterase-5-hemmere er medisiner som i dag brukes primært for erektil dysfunksjon. Den siste tiden er det blitt gjennomført en del studier som utforsker PDE5-hemmeres potensiale i ulike hjertesykdommer. Studiene har vist lovende resultater i hvordan PDE5-hemmere kan forbedre ulike parametere av hjertesvikt. Denne litteraturstudien søker å belyse dette interessante fagfeltet og forsøker ...
 • Ansvarlig personlighet og spesialiseringspreferanse – En tverrsnittsstudie blant medisinstudenter ved UiT. En analyse av ansvarlig personlighet og valg av spesialisering blant medisinstudenter fra 1.-6. studieår ved UiT 

  Erstad, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-29)
  Introduksjon - Valg av spesialitet er en kompleks prosess (1), som avhenger av flere faktorer. Mange medisinstudenter har tidlig en formening om spesialiseringsønske (2, 3). Forskning viser at personlighetstyper påvirker karrierevalg og spesialiseringsinteresser (4, 5). Personlighetstrekket samvittighetsfullhet, herunder ansvarlighet, predikerer prestasjon innenfor medisin og andre profesjoner (6). ...
 • Improving and utilizing functional in vitro cAMP assay in pursuit to discover allosteric modulators of the GABAB receptor 

  Pettersen, Torkild (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-07-05)
  The GABAergic system is the main inhibitory neuronal system utilized within the central nervous system (CNS). γ-aminobutyric acid (GABA) is the fundamental neurotransmitter which transmit inhibitory signals through GABA receptors, the ionotropic GABAA and GABAC receptors; and the metabotropic G-protein coupled receptor GABAB receptor. Disruption of this system is associated with a range of psychiatric ...
 • Sosioøkonomisk status og dødelighet av kols 

  Røed, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Bakgrunn: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en heterogen tilstand i lungene, som fører til betydelig morbiditet og mortalitet. Resultater fra tidligere forskning tyder på mortalitet av kols har en invers korrelasjon med sosioøkonomisk klasse. Formålet med denne studien var å undersøke assosiasjonen mellom sosioøkonomisk status og risiko for død av kols, samt kartlegge eventuelle konfunderende ...
 • Fosterdiagnostikk i første trimester - Innføring av en ny prosedyre og utfallet av dette 

  Sandbakk, Tiril Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Bakgrunn: Fra og med 1. januar 2022 ble fosterdiagnostikk i første trimester lagt til i den offentlige svangerskapsomsorgen etter vedtak fra Stortinget. Tilbudet ble også utvidet til å omfatte NIPT for gravide over 35 år eller eldre ved termin, eller med annen indikasjon for fosterdiagnostikk. Formål: Hovedformålet har vært å se på i hvilken grad fosterdiagnostikk i første trimester har ført til ...
 • Oppfølging av pasienter med primær skleroserende kolangitt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø) 

  Søhr, Olaf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Bakgrunn Primær skleroserende kolangitt (PSC) er en kronisk betennelsestilstand i galleganger som medfører økt risiko for blant annet utvikling av hepatobiliær kreft, tykk, - og endetarmskreft, cirrhose og benskjørhet. Vi ønsker å undersøke hvorvidt lokale prosedyrer og klinisk praksis for oppfølging ved UNN Tromsø er i tråd med europeiske retningslinjer. Materiale og metode Vi tar i bruk data ...
 • Somatiske parametere hos jenter og gutter med ADHD og sammenhengen med ADHD symptomer 

  Røsnes, Mathea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Bakgrunn: Denne studien utforsker sammenhengen mellom ADHD-symptomer og somatiske parametere som kroppsmasseindeks (KMI), puls, blodtrykk og omega-3-nivåer hos gutter og jenter diagnostisert med ADHD. Den undersøker også mulige kjønnsforskjeller i disse assosiasjonene, samt kjønnsforskjeller for grad av ADHD-symptomer. Materiale og metode: Ved å bruke data fra "ADHD og Omega-3"-studien, en ...
 • Resultater etter kirurgi for inflammatorisk tarmsykdom ved UNN Tromsø 

  Lisø, Sofie Emilie Thoresen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Bakgrunn: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter de to diagnosene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Hovedsymptomene ved IBD er magesmerter, hyppige tømminger, nedsatt allmenntilstand og feber i tillegg til ekstraintestinale manifestasjoner, samt at ulcerøs kolitt ofte presenterer seg med blodig og slimete avføring. Terapeutisk behandling har som mål å indusere og å opprettholde remisjon, ...
 • Serumkonsentrasjoner etter traneksamsyreinfusjon ved alvorlig sjokk i en grisemodell 

  Lynghaug, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Traneksamsyre (TXA) er et antifibrinolytisk medikament som gis til traumepasienter med mistenkt blødningssjokk. Tidligere studier har vist at det reduserer dødelighet ved å gi det innen tre timer etter skade. Dagens praksis til traumepasienter er å gi 1 gram iv bolus så tidlig som mulig etter skadetidspunkt, for deretter å gi 1 gram infusjon over 8 timer. En serumkonsentrasjon på 10- 17 mikrogram/mL ...
 • Permanent pacemaker etter kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI): En populasjonsbasert studie 

  Marthinussen, Thea Sofie; Mikkelsen, Selma Alette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Bakgrunn: Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) er et minimalt invasivt inngrep for å skifte aortaklaffen hos pasienter med alvorlig aortastenose. Alvorlige forstyrrelser i hjertets ledningssystem er en vanlig komplikasjon etter TAVI og behandles med pacemaker. Formålet med oppgaven var å beskrive pacemakerbehov og prediktorer for pacemakerbehov ved kontroller inntil 12 måneder etter ...
 • Den kliniske nytten av deteksjon av luftveisvirus ved nasofarynks PCR på barneavdelingen ved UNN Tromsø og den epidemiologiske fordelingen av luftveisvirus for denne pasientgruppen 

  Mikkelsen, Stine Henriette; Jacobsen, Elise Sjøttem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-01)
  Bakgrunn: Den kliniske nytten av nasofarynks-luftveisPCR for enkeltpasienter er ikke fullstendig tydelig, men prøven tas likevel på en stor andel av barn som blir innlagt med luftveissymptomer. Vi ønsket å kunne si noe mer om i hvor stor grad prøven benyttes på barneavdelingen ved UNN og hvilke konsekvenser den har for den kliniske vurderingen, samt om Covid-19 pandemien har påvirket testrutiner ...
 • Can Thoughts Make You Physically Ill? Cardiovascular Complications of Neuroticism 

  Lehtonen, Milla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-27)
  Introduction: Cardiovascular diseases are among the leading causes of morbidity and mortality. In recent decades researchers have identified psychological factors which could influence the cardiovascular risk profile. Alongside traditional cardiovascular risk factors such as hypertension and hypercholesterolemia, personality traits may contribute to behavioral and immunological effects which ...
 • Metacognitive beliefs, mood symptoms, and fatigue four years after stroke: An explorative study 

  Garder Pedersen, Synne; Audny, Anke; Friborg, Oddgeir; Ørbo, Marte Christine; Løkholm, Mari Thoresen; Kirkevold, Marit; Heiberg, Guri Anita; Halvorsen, Marianne Berg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-06-25)
  Objective - This cross-sectional study investigated the relationship between metacognition and mood symptoms four years post-stroke and examined fatigue as a potential moderator for this relationship.<p> <p>Methods - A number of 143 participants completed a survey that included the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Metacognition Questionnaire-30 (MCQ-30), the Fatigue Severity Scale ...
 • Indigenous Health and Climate Change - A scoping review on climate-health outcomes for First Nations in Canada 

  Andresen Reinen, Mia Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Indigenous populations in Canada are generally categorized as vulnerable to the impacts of climate change. Despite this, research is lacking in terms of location- and populations-specific data on how climate change affects their health. To address this gap, we conducted a scoping review to explore the impact of climate change on the health of First Nations communities in Canada. Our study ...
 • Tarmflora, overvekt og metabolske sykdommer: En systematisk litteraturgjennomgang 

  Elvegård, Daniel Aas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-03)
  Bakgrunn: Overvekt og fedme er utbredte tilstander globalt og i Norge, og WHO anslår at rundt 30 % av verdens befolkning lider av dette. Samtidig rapporterer FHI at overvekt og fedme er en betydelig helseutfordring i Norge. Tilstandene medfører høy sykdomsbyrde, og de siste årene har det kommet forskning som tyder på at tarmflora spiller en rolle i overvekt og fedme. Temaet ble ansett som passende ...

View more