Recent additions

 • Effects of psychological and psychosocial interventions for refugees: a systematic review 

  Openshaw, Elise Holtan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  In this systematic review, I investigated the effect of psychological and psychosocial interventions for refugees. The objective of this master thesis was to look at the effects of psychological and psychosocial intervention on PTSD and/or depression for adult refugees in Europe who suffers from PTSD and/or depression.
 • Digitalisering i helsesykepleietjenesten - En kvalitativ studie av helsesykepleieres erfaringer med digital kommunikasjon med ungdom 

  Hermansen, Katrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Hensikt: Formålet med studien var å belyse helsesykepleieres erfaringer med digital kommunikasjon med ungdom. Hensikten var å bidra med kunnskap om helsesykepleieres synspunkter på og holdninger til en mer digitalisert skolehelsetjeneste. Problemstilling: Hvilke erfaringer har helsesykepleiere med digital kommunikasjon med ungdom? Metode: Kvalitativ metode. Utvalget består av fire helsesykepleiere ...
 • Hva sier eksisterende litteratur om peroperativ bruk av nær-infrarød spektroskopi, for å forebygge cerebral iskemi hos pasienter i generell anestesi og beach-chair posisjon? 

  Willassen, Sylvia Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: I 2020 oppstod det pasientskade ved 13,1% av alle somatiske sykehusopphold i Norge. Hele 4,8% av disse skadene var knyttet til kirurgi. Menneskelig faktor og inadekvat monitorering er store grunner til komplikasjonene. Det blir anslått at halvparten av disse pasientskadene kunne vært unngått gjennom forebygging. Hensikt: Å finne ut hva eksisterende litteratur sier om nær-infrarød ...
 • Sykepleieres erfaringer med veiledning i kreftomsorgen 

  Kaspersen, Cicilie; Svestad, Hanna Norbye (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn og hensikt: Det å arbeide med kreftpasienter kan være givende, men også stressende. Å møte pasienter med livstruende sykdommer som gjennomgår omfattende behandlingsregimer kan oppleves som utfordrende for mange sykepleiere. Hensikten med denne studien er å se på om veiledning kan bidra til at sykepleiere som arbeider i kreftomsorgen får bearbeidet de følelsesmessige påkjenningene som man ...
 • Tidlig mobilisering i seng av intensivpasienter 

  Schive, Henrik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Sammendrag Bakgrunn: Tidlig mobilisering er et tiltak som er ansett som en viktig del av behandlingen i del av intensivpasienter i faglitteraturen. Til tross for dette praktiseres den i liten grad i hverdagen av ulike grunner. For å møte denne utfordringen har det blitt utviklet protokoller som skal hjelpe til å implementere tidlig mobilisering som en del av standard intensivbehandling. I ...
 • Bruk av magnesium for å redusere postoperative smerter og opioidkonsum hos pasienter som gjennomgår elektiv total kne- og hofteprotesekirurgi 

  Løvfall, Gaute; Mikalsen, Stian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Kne- og hofteprotesekirurgi er blant de vanligste elektive inngrepene i Norge og andre industriland, og det er antatt at antallet vil fortsette å stige i årene som kommer. Alvorlige postoperative smerter er forbundet med økt prevalens for å utvikle kroniske smerter og et forhøyet opioidkonsum. Opioiders uheldige bivirkninger ved langtidsbruk har de senere årene fått økt oppmerksomhet, ...
 • «… Men med en gang jeg er ferdig føler jeg skam. Hvorfor?» - En tematisk analyse av ungdoms innsendte spørsmål om porno til Ung.no 

  Andreassen, Sunniva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Forskningsspørsmålet i denne studien lyder som følgende: «Hvilke spørsmål stiller ungdom mellom 13 og 16 år om porno på den digitale informasjonstjenesten Ung.no?» Formålet og hensikten med studien er å bruke denne kunnskapen i det helsefremmende arbeidet med ungdom og seksuell helse. Forskningsfunn viser at porno er et utbredt fenomen blant ungdom, og prevalensen er økende. Pornokonsum blant barn ...
 • En vanlig dag på jobb for oss, en livskrise for foreldre - når det nyfødte barnet trenger terapeutisk hypotermibehandling. 

  Kvistad, Kristin Myrli; Mørkved, Christin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Terapeutisk hypotermi (TH) er en etablert behandlingsmetode for perinatal asfyksi. Foreldre til barn under hypotermibehandling står i en livskrise etter en traumatisk fødsel hvor barnet ofte kan sveve mellom liv og død. Foreldrene til disse barna får som oftest ikke holde barna sine under behandlingen som har en varighet på 72 timer. Hensikt og problemstilling: Å skape en større ...
 • Unge pårørende på en voksen intensivafdeling. Litteraturstudie om intensivsygeplejerskers erfaring med varetagelse af familiecentreret sygepleje. 

  Stummann, Lise Juul (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Baggrund: I 2010 blev sundhedspersonale ved lov forpligtiget til at informere og inddrage børn og unge som pårørende, når et familiemedlem indlægges på et norsk sygehus. Lovgivning på området ikke har haft den ønskede effekt. Hensigten med dette studie er at undersøge intensivsygeplejerskers erfaringer med inddragelse af børn som pårørende, og her med fokus på unge i alderen 12-18 år, når et ...
 • En litteraturstudie om fedre og spedbarnskolikk. Hvilken erfaring har fedre med det å ha et spedbarn med kolikk? 

  Andreassen, Ingunn Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  - Tittel: En litteraturstudie om fedre og spedbarnskolikk. Hvilken erfaring har fedre med det å ha et spedbarn med kolikk? - Bakgrunn: Å bli foreldre innebærer store livsforandringer. Ulike utfordringer rundt spedbarnet kan gjøre det ekstra utfordrende for nybakte foreldre å tilpasse seg disse endringene. Selv om det er livets harde fakta at spedbarn gråter, kan mange foreldre bli bekymret og ...
 • Enteral ernæring i mageleie hos den voksne intensivpasient. 

  Tuen, Karoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Intensivpasienter er en kompleks pasientgruppe som krever avansert medisinsk utstyr under behandling. I etterkant av koronapandemien kan det ses at bruken av mageleie økte til respiratortrengende pasienter som har utviklet ARDS. Bruken av mageleie kan gi utfordringer i forhold til enteral ernæring. Intoleranse kan gi utfordringer i form av høyt gastrisk residualvolum som føre til utilstrekkelig ...
 • Spesielle behov? eller unik som alle andre 

  Claassen, Isabella Sara; Gover, Thea Johanne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Bakgrunn: Å få et barn som har Down syndrom kan bidra til økt stress og bekymringer hos foreldre, dette kan ha negativ påvirkning på tilknytningen mellom foreldre og barn. Disse barna kommer ofte til et opphold på Nyfødtintensiv avdelingen. Nyfødte med Down syndrom er ofte friskere enn de andre nyfødte som er på nyfødtintensiv avdelingen, og har ofte ikke behov for høy-intensiv behandling. Foreldrene ...
 • Intensivsykepleieres erfaringer med samarbeid med intensivlege under visitt på intensivavdeling -En kvalitativ intervju-studie inspirert av Malteruds systematiske tekstkondensering 

  Kile, Mia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Visitten i en intensivavdeling er et viktig formelt møte mellom intensivleger, intensivsykepleier og andre profesjoner involvert i pasientbehandlingen. Intensivsykepleieren og intensivlegene er, i det daglige, hovedaktører i dette møtet. Samarbeid er nødvendig, men organiseringen av visitten og nødvendigheten av visitten, kan erfares ulikt av intensivsykepleiere og intensivleger. Intensivsykepleierne ...
 • «Man må da kunne snakke helt vanlig om det» Ungdom om seksualitetsundervisning i ungdomsskolen 

  Grimstad, Vilde Johansen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-30)
  Tidligere forskning og dagens mediebilde synliggjør at seksualitetsundervisingen i ungdomsskolen er mangelfull. Denne studien løfter frem beskrivelser av den ideelle seksualitetsundervisingen gitt av ungdommene selv. Problemstillingen lyder: «Hvilke beskrivelser gir ungdom av den ideelle seksualitetsundervisningen i ungdomsskolen?» Det teoretiske rammeverket består av teori om seksualitet og ...
 • Rett hjelp, til rett tid, på rett plass; mulighet for kompetanseheving og økt pasientsikkerhet på sengepost gjennom implementering av mobil intensivsykepleier på lokalsykehus 

  Andorsen, Kristin; Jacobsen, Vera (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-30)
  Bakgrunn: Mobil intensivsykepleier (MIS) er sykepleieledet og fungerer som et lavterskeltilbud for sengeposter på sykehus. Hensikt er tidlig identifisering og intervensjon hos pasienter med klinisk forverring. Funksjonens mål er forebygging av hjerte- og respirasjonsstans utenfor intensivavdeling og sykehusmortalitet. MIS er vanligere på større sykehus. Funksjonen er lite kartlagt på lokalsykehus. ...
 • Nettstøttet samhandlingslæring - hjelp eller hindring i helsefagutdanninger? 

  Nilsen, Gudrun; Immonen, Ingrid B. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-02-08)
  I denne artikkel redegjør vi for et pilotprosjekt knyttet til nettstøttet videreutdanning innen helsefag ved Høgskolen i Finnmark, hvor ulike verktøy i høgskolens elektroniske læringsplattform ble prøvd ut med basis i kooperativ læringsfilosofi, samhandlingslæring. I helse- og sosialfaglig utdanning har det vært motstand mot å ta i bruk nettbaserte verktøy i undervisnings- og læringsprosessen. Det ...
 • Tumour-suppressor microRNAs let-7 and mir-101 target the proto-oncogene MYCN and inhibit cell proliferation in MYCN-amplified neuroblastoma 

  Buechner, Jochen; Tømte, Ellen; Haug, Bjørn Helge; Henriksen, Jørn Remi; Løkke, Cecilie; Flægstad, Trond; Einvik, Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-07)
  BACKGROUND: MicroRNAs (miRNAs) regulate expression of many cancer-related genes through posttranscriptional repression of their mRNAs. In this study we investigate the proto-oncogene MYCN as a target for miRNA regulation.<p> <p>METHODS: A luciferase reporter assay was used to investigate software-predicted miRNA target sites in the 30 -untranslated region (30 UTR) of MYCN. The miRNAs were ...
 • Effect of antiangiogenic therapy on tumor growth, vasculature and kinase activity in basal- and luminal-like breast cancer xenografts 

  Lindholm, Evita Maria; Kristian, Alexandr; Nalwoga, Hawa; Kruger, Kristi; Nygård, Ståle; Akslen, Lars A.; Mælandsmo, Gunhild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-03-31)
  Several clinical trials have investigated the efficacy of bevacizumab in breast cancer, and even if growth inhibiting effects have been registered when antiangiogenic treatment is given in combination with chemotherapy no gain in overall survival has been observed. One reason for the lack of overall survival benefit might be that appropriate criteria for selection of patients likely to respond ...
 • Implementation of international society guidelines on chorionicity determination in twins: A multi-Center cohort study in mainland China 

  Wu, Su-Wen; Zhou, Qiongjie; Xiao, Xirong; Xiong, Yu; Liang, Huan; Shen, Jie; Barrett, Jon; Wang, Hong; Li, Xiao-Tian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-02)
  Objective: Ultrasound determination of chorionicity is poor in early pregnancy in China. In an effort to increase the accuracy rate of prompt chorionicity determination, clinical training was provided to primary care physicians. This study assesses the effects of implementing clinical guidelines on chorionicity determination.<p> <p>Methods: A multi‑centered cohort study was conducted between ...
 • Plasma Lipopolysaccharide Is Closely Associated With Glycemic Control and Abdominal Obesity: Evidence from bariatric surgery 

  Trøseid, Marius; Nestvold, Torunn Kristin; Rudi, Knut; Thoresen, Hanna; Nielsen, Erik Waage; Lappegård, Knut Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-10-15)
  OBJECTIVE It is of vital importance to elucidate the triggering factors of obesity and type 2 diabetes to improve patient care. Bariatric surgery has been shown to prevent and even cure diabetes, but the mechanism is unknown. Elevated levels of lipopolysaccharide (LPS) predict incident diabetes, but the sources of LPS are not clarified. The objective of the current study was to evaluate the ...

View more