Recent additions

 • Mulighetsrom for inkludering av nyankomne minoritetsspråklige elever i norskundervisningen: Læreres beskrivelser av praksis 

  Myreng, Anneli Berg; Johansen, Ingunn Jendine Dahn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven er en casestudie der formålet har vært å undersøke læreres beskrivelser av sitt arbeid med inkludering av nyankomne minoritetsspråklige elever i norskundervisningen. Datamaterialet er samlet inn fra 3 kvalitative intervjuer med lærere som på godt og vondt deler sine erfaringer fra praksisfeltet. Intervjuene gir innblikk i lærernes opplevelse av kompetanse, særskilt ...
 • Brøk på mellomtrinnet og dets plass i ny læreplan - En kvalitativ studie om sjettetrinn elevers kunnskap innen brøk 

  Ingebrigtsen, Hanne Berit; Thomassen, Ingrid Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Vår studie baserer seg på oppbyggingen av den nye læreplanen LK20 og brøkkunnskapen til elever på mellomtrinnet. Brøk blir sett på som et krevende emne både å undervise og å lære (Lamon, 2007), i tillegg til at det kreves god tid for å oppnå en relasjBonell forståelse for begrepet (Van de Walle et al., 2020). Den nye læreplanen LK20 har færre kompetansemål og baserer seg på at elevene skal få tid ...
 • Summativ vurdering i matematikk på ungdomsskolen 

  Skårvik, Mathilde Ingilæ; Skårvik, Victoria Carolin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Etter inntredelsen av den nye læreplanen LK20 er det i matematikkfaget større fokus på problemløsning og utforskende arbeid. Når undervisningen skal fokusere i stor grad på disse ferdighetene, vil det være naturlig at de summative vurderingsmetodene lærere velger speile seg i samme retning, da summativ vurdering brukes for å bekrefte hva elevene kan sett i sammenheng med definerte læringsmål. ...
 • Digitale læreverk og undersøkende undervisning i matematikk 

  Roxrud, Martine; Bjørknes, Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-14)
  «Digitale læreverk» og «undersøkende undervisning» – to svært aktuelle begrep i forbindelse med dagens matematikkundervisning. Digitale læreverk på bakgrunn av matematikkundervisningens stadig økende digitalisering, og undersøkende undervisning på bakgrunn av de kvalitetene en slik tilnærming ansees å ha for elevenes læringspotensial i matematikk. Teorien peker blant annet på at lærerne bør tilrettelegge ...
 • Elevperspektiv på skriving med håndskrift versus tastatur 

  Nermo, Veronica Nilsen; Waage, Tordis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-09)
  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i elevperspektivet på skriving på 6.trinn, i to kommuner som har innført iPad en-til-en. Elevene i studien har hatt iPad som læringsverktøy ulikt antall år og har gjennom disse årene blitt kjent med mange forskjellige skrive-apper. Ved å benytte oss av aksjonsforskning der elevene gjennom fire undervisningsopplegg fikk flere skriveoppgaver innenfor flere sjangre, ...
 • Kritisk literacy i norskfaget på mellomtrinnet 

  Karlsen, Charlotte Ekse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-14)
  Denne masteroppgaven baserer seg på hvordan innholdet i to lærebøker i norsk for 5.trinn legger opp til å øve elevenes kompetanse i kritisk literacy. Det kritiske perspektivet er forsterket i læreplanverket LK20, og kritisk tilnærming til tekst er fremhevet som ett av kjerneelementene i læreplanen for norskfaget. Med bakgrunn i det komplekse tekstmangfoldet i samfunnet er det viktigere enn noen gang ...
 • Does race impact speech perception? An account of accented speech in two different multilingual locales 

  Kutlu, Ethan; Tiv, Mehrgol; Wulff, Stefanie; Titone, Debra (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-28)
  Upon hearing someone’s speech, a listener can access information such as the speaker’s age, gender identity, socioeconomic status, and their linguistic background. However, an open question is whether living in diferent locales modulates how listeners use these factors to assess speakers’ speech. Here, an audio-visual test was used to measure whether listeners’ accentedness judgments and intelligibility ...
 • An Exploratory Research on the Role of Social Capital to Urban Internal Displaced Persons (IDPs). Challenges and adaptability process of Conflict-induced IDPs from the Anglophone regions of Cameroon 

  Azane, Bertila Akegeh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-16)
  Understanding the role of social capital in the adaptability process of Urban IDPs, is of great importance, in targeting the specific needs and challenges of Urban IDPs. Addressing these needs and challenges can help reduce the prospects of other civil crisis, that can result because of an increase in the urban population, unequal distribution of economic and social opportunities, and high crimes ...
 • Decision-making depends on language: A meta-analysis of the Foreign Language Effect 

  Del Maschio, Nicola; Crespi, Federico; Peressotti, Francesca; Abutalebi, Jubin; Sulpizio, Simone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-02)
  In the present meta-analysis, we investigated the robustness and the magnitude of the Foreign Language Effect (FLE) – that is, the putative effect of language context (native versus foreign language) on decision-making. We also investigated whether the FLE is moderated by language experience – measured by second language age of acquisition and proficiency – or by methodological choices – the types ...
 • Exploring nuance in both experience and adaptation: Commentary on Titone and Tiv (2022) 

  DeLuca, Vincent (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-07-01)
  The keynote article by Titone & Tiv (2022) represents a key step forward in characterizing and quantifying bilingual experience, and how this may be leveraged to examine neurocognitive outcomes. The framework takes a novel multi-leveled approach to capturing and describing language experience. The first level handles the direct language use dynamics of a given individual or ego-driven language dynamics. ...
 • Acquisition of Verbal Aspect in L2 English by advanced learners with L1 Russian and L1 Norwegian: A web-based eye tracking study 

  Ermolina, Iuliia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  It is well known that the similarities between L1 and L2 (also L3, etc.) facilitate language acquisition, whereas significant differences between them result in non-facilitating effects. These effects are known as Cross-Linguistic Influence (CLI). The main objective of the current study is to investigate the CLI, experienced by high proficient L2 English speakers when the grammatical aspect is being ...
 • Overganger for elever med enkeltvedtak. Kan ulik overgangspraksis påvirke elever med enkeltvedtak sine muligheter for å starte læring dag en etter overgang til nytt utdanningsnivå? 

  Rønneberg, Tor-Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-07)
  <p>Jeg skal belyse og nyansere om, ulik overgangspraksis påvirker elever med enkeltvedtak sine muligheter for å starte læring dag en etter overgang til nytt utdanningsnivå? Problemstillingen blir belyst gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Det er gjennomført semistrukturerte intervju og caseobservasjon. Utvalget bestod av profesjonelle informanter med erfaring fra overganger for elever med ...
 • «Som lærer må man trå varsomt, det er nesten som å forsøke å gå på tynn is». En kvalitativ intervjustudie av hvordan grunnskolelærere i Sápmi tilrettelegger for elever med internaliserte psykiske vansker 

  Joks, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Dette masterprosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse som omhandler grunnskolelæreres tilrettelegging for samiske elever med internaliserte psykiske vansker. Datainnsamlingen er gjennomført ved semistrukturerte dybdeintervjuer. Prosjektet har videre en fenomenologisk vitenskapsteoretisk tilnærming, der meningsinnholdet i datamaterialet er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. ...
 • Uklarhet til Fravær: Kreativitet i Fagfornyelsen. En kvalitativ dokumentanalyse av norske utdanningspolitiske dokumenter som er tilknyttet Fagfornyelsen i perioden 2014 - 2020 

  Skytterstad, Remi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Kreativitet er en nødvendig betingelse for framgang og utvikling, både på personlig og kollektivt plan. Derfor er utviklingen av kreativitet blant barn og unge en nødvendig oppgave for utdanningssystemet. I det nye årtusenet har kreativitet fått stadig større plass i de fleste land sine læreplaner. I Fagfornyelsen framkommer det tydelig at oppmerksomheten om kreativitet også har økt i Norge. I dette ...
 • Identifisere elever med stort læringspotensial og dysleksi 

  Nordseth, Lisa-Eilèn Kjeldsberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Forskning viser ingen sammenheng mellom dysleksi og IQ, samtidig er det en konsensus at elever med stort læringspotensial og læringsvansker eksisterer. I Norge er det ikke en tradisjon å identifisere styrker hos elever, og det blir opplevd som vanskelig å identifisere elever mer stort læringspotensial og dysleksi. Formålet med studien var å finne kunnskap og få en oversikt over temaet "identifisering ...
 • Extramural English, with an emphasis on gaming, and Norwegian National test scores in English, 8th grade 

  Halvorsen, Elisabeth; Haaland, Therese J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-14)
  In an increasingly globalized world, digital gaming has emerged, and learning English as a second language has changed towards being a language easily accessible in students out-of-school contexts. This thesis investigates if there are significant interactions between the participants extramural English language activities and the results on the NNT in English, 8th grade. English is a global language ...
 • «Når matematikk bli vanskelig» - Matematikkoppgaver og elever som presterer lavt i matematikk 

  Pedersen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  Formålet med denne studien var å søke ny eller utdypende kunnskap om matematikkvansker. Oppgaven hadde som hensikt å få fram stemmene til elever som presterer lavt i faget, og bidra til å svare på følgende problemstilling: «Hvordan kan lærere tilpasse oppgaveløsing i matematikk for elever som presterer lavt?» Problemstillingen skal svares på gjennom følgende forskerspørsmål: F1: Hvordan ...
 • Læreres erfaringer med å gi elever psykososial støtte som en del av undervisningen. En eksplorerende studie med bruk av kvalitative intervju av lærere i Gaza 

  Ellefsen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Denne studien ser på et utvalg lærere sine erfaringer med The Better Learning Program-2 (BLP-2) for å gi psykososial støtte til elever som del av undervisningen. Det er en eksplorerende studie med bruk av kvalitative intervju med lærere i Gaza. BLP-2 er utviklet i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, og Norwegian Refugee Council/NRC (Flyktninghjelpen). ...
 • Modellering ved bedriftsbesøk 

  Christiansen, Mattis Engelbrecht (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne oppgaven tar for seg modellering i matematikk. Matematiske modeller brukes i dag på mange områder. De kan brukes til å analysere aksjepriser, værforhold, miljøforandringer og rakettoppskytninger. Modeller er en av de mest virkelighetsnære formene for matematikk der man setter sammen den matematiske og virkelige verden for å komme frem til et resultat. En av de store endringene i den nye ...
 • Kulturens innvirkning på elevers mulighet for læring i matematikkfaget - Kritisk studie på Finnmark elevers storylines 

  Wirkola, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Formålet med denne masteroppgaven var med støtte av posisjonsteori å bidra til å belyse hvordan en forstår og legger til rette for matematikklæring/glede/vegring hos elever i kulturer som (historisk) ikke vektlegger akademisk utdannelse. Jeg har utforsket hvilke muligheter elever har for læring gjennom storylines formet fra tidligere Finnmarks elever sine narrativer og drøftet fortellingene i lys ...

View more