Recent additions

 • Inntak av kunstig søtede og sukkersøtede drikkevarer: omfang og prediktorer – resultat fra Fit Futures 1 

  Sotkajærvi, Helene Ollila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn De siste tiårene har det skjedd en endring i nordmenns inntak av sukkersøtet drikke (SSD) og kunstig søtet drikke (KSD). I 2019 var totalomsetningen for første gang større for kunstig søtet brus enn for sukkersøtet brus. Formålet med masteroppgaven var å få ny kunnskap om inntaket av KSD og SSD i en generell ungdomsbefolkning og undersøke hvordan inntaket varierte mellom kjønn og ...
 • Polycystisk ovarie syndrom og skjelettpåvirkning. En litteraturstudie 

  Berger, Hilde Paulsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn og formål: Polycystisk ovarie syndrom (PCOS) er en av de mest prevalente hormonelle sykdommene hos kvinner. Allikevel er det mye som er ukjent når det kommer til denne tilstanden, blant annet om syndromet og de sekundære fysiologiske og hormonelle endringene påvirker benhelsen og risiko for utvikling av osteoporose. Formålet med denne litteraturstudien er å gjennomgå relevant litteratur for ...
 • Antibiotikabehandling av KOLS-eksaserbasjon ved UNN. En retrospektiv kvalitetssikringsstudie 

  Reiersen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn og formål: Formålet med studien var å kartlegge bruk av antibiotika hos pasienter med KOLS-eksaserbasjon ved UNN. Gjennom arbeidet skal det undersøkes om det tas hensyn til grad av KOLS, om det foreligger indikasjon for antibiotikabehandling, om eventuell antibiotikabehandling er i tråd med retningslinjer og om antibiotikabehandling revurderes innen 48-72 timer. Metode: Denne studien er ...
 • Følges nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner ved Føde og Barselavdelingen UNN Tromsø: Kvalitetssikringsprosjekt 2014-19 

  Gimse, Ina Kvenshagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Innledning. Resistensutvikling mot antibiotika er et økende problem i Norge og internasjonalt. De viktigste tiltakene for å motvirke resistensutviklingen er å forebygge infeksjoner og begrense antibiotikabruk. Formålet med oppgaven var å studere om nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ved urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner ble fulgt ved Føde ...
 • Behandling og utkomme for pasienter med ST-elevasjons hjerteinfarkt i Norge Er det forskjeller i håndtering av og utkomme ved STEMI innad i Norge og sammenlignet med andre land i Norden? 

  Hansen, Andreas Saksenvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Akutt hjerteinfarkt, hvorav STEMI er den farligste formen, er den hyppigst forekommende alvorlige sykdommen i Norge. I oppgaven har jeg tatt for meg behandling av STEMI i akuttsituasjonen med trombolyse og perkutan koronar intervensjon (PCI). Jeg har sett på ulikheter i håndtering og utkomme innad i Norge og sammenlignet med andre nordiske land som har lignende geografiske og demografiske forhold. ...
 • Kvaliteten og tilgjengeligheten av legevakttjenesten for Saltdal etter etablering av legevaktsamarbeid 

  Hansen, Ida Louise Jørgensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  09.11.2017 ble det i kommunestyret i Saltdal vedtatt at det skulle inngås en samarbeidsavtale for interkommunalt legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold. Saltdal kommune skulle inngå avtale om et administrativt legevaktsamarbeid med Fauske som vertskommune. Denne oppgaven omhandler konsekvensene av samarbeidet mellom Saltdal- og Fauske kommune sett fra pasientenes perspektiv, samt de viktigste ...
 • Metabolic, morphologic and translational alterations during differentiation of the H9c2 cardiomyoblast cell line 

  Bryn, Cathrine Furuheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Heart failure is a condition with increasing incidence, and remains a global pandemic. In vitro studies of molecular mechanisms aid in understanding the processes leading to and augmenting heart failure. The H9c2 cell line is an established model for the research of cardiac metabolism, toxicity studies and heart failure, mainly due to its origin from myocardial tissue. It possesses the ability to ...
 • The beneficial health effects of voluntary exposure to cold water – a continuing subject of debate 

  Espeland, Didrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  This thesis is a review article based on a detailed multiple database literature survey of published literature in order to try and determine whether voluntary exposure to cold water immersion (CWI) has beneficial health effects. The literature research was deliberately restricted to only include studies in humans within a strict keyword-based framework. After a filtering process the number of studies ...
 • Oppfølging ved hjertesviktpoliklinikken NLSH Bodø – en kvalitetssikringsstudie 

  Nilsen, Emilie Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Bakgrunn Hjertesvikt er en sykdom med høy prevalens hos eldre. Denne pasientgruppen må ofte legges inn på sykehus. De siste årene har det vært økt fokus på poliklinisk behandling av denne pasientgruppen. Formålet med denne studien var å se hvor mange pasienter som henvises til hjertesviktpoliklinikken ved NLSH Bodø, og hva som skiller de som henvises fra de som ikke henvises. I tillegg ønsket man ...
 • Koronavaksine. Sikkerhet og effekt av de første godkjente vaksinene mot SARS-CoV-2. Vaksineutvikling med en ny generasjon vaksineplattformer. Et systematisk litteraturstudium 

  Skjei, Sigrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-29)
  Sammendrag Bakgrunn: Ingen vaksine var tilgjengelig mot SARS-CoV-2 ved pandemiens start. For å begrense smitten av viruset og få kontroll over pandemien vil det kreves en vaksinemediert immunitet, og vaksineutviklere verden over har tatt i bruk en ny generasjon vaksineplattformer for å møte European Medicines Agencys krav for godkjenning av vaksinekandidater. I Norge har fire COVID-19 vaksinekandidater ...
 • Omsorgs- og behandlingsmodeller for behandling av hepatitt C hos pasienter med injiserende rusavhengighet 

  Bratberg, Chris-William (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  Hepatitt C er og forblir en trussel mot den globale folkehelsen, og er en viktig årsak til morbiditet og tidlig død. Etter utviklingen av nye direkte-virkende antivirale legemidler har Verdens helseorganisasjon satt seg som mål å eliminere hepatitt C som folkehelsetrussel innen 2030. I Norge er det hovedsakelig personer med pågående eller tidligere intravenøs stoffavhengighet som er kroniske bærere ...
 • Den diagnostiske verdi av CT-Perfusjon ved akutt hjerneslagsdiagnostikk i Nordlandssykehuset 

  Sverresson, Lotte Aurora; Habibi, Muhadisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn: Rask diagnostisering og behandling ved hjerneslag er viktig både for økt overlevelse og funksjonsnivå etter slaget. Ved norske sykehus brukes initialt NIHSS-score som klinisk redskap, samt NCCT for utelukkelse av blødning før eventuell reperfusjonsbehandling. Supplerende bildediagnostikk (CTA og CTP) har fått økende betydning i diagnostikken, særlig ved beslutning om endovaskulær behandling. ...
 • Forekomst av akutt nyreskade (AKI) ved UNN Tromsø i to tidsperioder 

  Fosse, Roald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Forekomsten av akutt nyreskade (AKI) er dårlig kartlagt, særlig ved norske sykehus. I vår studie ønsket vi å se på insidens av AKI ved UNN Tromsø. Vi ville også beskrive komorbiditet hos dem som utviklet AKI, hvilke avdelinger som ofte hadde innleggelser komplisert med AKI og andre karakteristika. I tillegg ønsket vi å se studere mortalitet hos pasienter som utviklet AKI i sykehus. Vi fant at ...
 • Jakten på konglekjertelen. En oversiktsartikkel om splittelsen i forskningen og årsaksforklaringene rundt CFS/ME 

  McClure-Hattrem, Solveig Rose (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Tema/formål: Temaet for oppgaven min er den splittede forskningen og årsaksforklaringene bak sykdommen CFS/ME. Jeg har studert den psykologiske og medisinske forskningen som er produsert de siste ti årene (2010-2020). Dette gjorde jeg ved å se på større kliniske studier fra en psykologisk og en medisinsk database. Populasjonen jeg studerte var CFS/ME-pasienter over 18 år fra hvilket som helst ...
 • Hjertefibrose hos brystkreftpasienter behandlet med antracykliner og/eller trastuzumab 

  Vedde, Sol Gedde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Brystkreft utgjør i overkant av 20 % av alle krefttilfellene blant kvinner i Norge. Den relative 5-årsoverlevelsen er på ca. 90,7 % etter behandling. Bedret behandling har gitt økt overlevelse av brystkreft, men dette fører også til at flere i befolkningen vil leve med potensielle senskader av terapien. Særlig kombinasjonsterapi med antracykliner og trastuzumab har vist seg å være spesielt kardiotoksisk. ...
 • Risikofaktorer for bivirkninger hos brystkreftpasienter: En retrospektiv kvalitetssikringsrapport av lokoregional strålebehandling 

  Ressheim, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  Bakgrunn: Hudbivirkninger utgjør mesteparten av akutte bivirkninger blant brystkreftpasienter behandlet med adjuvant stråleterapi. Sene bivirkninger kan ramme hud, lunge, hjerte og andre organer og er relativt sjeldne. Denne oppgaven gir en oversikt over bivirkninger og assosierte risikofaktorer etter lokoregional strålebehandling ved Nordlandssykehuset Bodø. Materiale og metode: Inklusjon av pasienter ...
 • Diabetes mellitus i Forsvaret – en undersøkelse av omfang og sammenheng med overvekt 

  Sæbu, Ingrid Alstergren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-19)
  Bakgrunn: Folkehelseinstituttet rapporterer at mellom 316 000 – 345 000 har diabetes i Norge. Diabetes type II utgjør 90 % av alle diabetestilfeller (1). Prevalensen av diabetes i Norge antas å være doblet de siste 20 årene. Fedme og spesielt abdominal fedme, ses som en viktig faktor i utviklingen av insulinresistens og diabetes type II. Forsvaret stiller strenge fysiske og psykiske helsekrav ...
 • Kartlegging av kunnskapsnivå om fysisk aktivitet for kreftpasienter blant onkologer 

  Kaspersen, Yngvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-02-09)
  Formålet med denne studien var å kartlegge kunnskapen til onkologer og leger i spesialisering (LIS) om fysisk aktivitet for kreftpasienter. Jeg undersøkte hvilke anbefalinger og råd om fysisk aktivitet onkologer/LIS gir til kreftpasienter, og hvilke faktorer som påvirker disse. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse ved bruk av et elektronisk nettskjema som ble sendt på e-post til onkologer/LIS ...
 • Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The Tromsø Study 

  Carlsson, Maria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-11-12)
  Intracerebral hemorrhage (ICH) is the second most common subtype of stroke. The prognosis is poor. However, it is to a large degree a preventable disease. The aim of our study was to analyse the association between cardiovascular risk factors and risk of ICH, and to assess the impact of changes in risk factor levels over time on incidence rates of ICH. In addition, we aimed to analyse short- and ...
 • Telementoring in robot-assisted laparoscopic surgery. A critical assessment of the learning curve using GEARS score 

  Jonas, Olav Salterød (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-23)
  At Bodø Regional Hospital, an educational program for robotic ventral mesh rectopexy (RVMR) was created. Prior to conducting the project, an application to the Norwegian committee of ethics was approved. Each of the patients in the study gave their formal consent after receiving a standardized form containing information about the procedure. An experienced robotic surgeon with no prior experience ...

View more