Recent additions

 • 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende : en fenomenologisk-hermeneutisk studie 

  Rognsaa, Reidun; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-09)
  Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv ...
 • Body mass index and survival in women with breast cancer—systematic literature review and meta-analysis of 82 follow-up studies 

  Chan, Doris S.M.; Vieira, A.; Aune, Dagfinn; Bandera, Elisa V.; Greenwood, D; McTiernan, A; Rosenblatt, D. Navarro; Thune, Inger; Vieira, R; Norat, T (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-04-27)
  Background: Positive association between obesity and survival after breast cancer was demonstrated in previous meta-analyses of published data, but only the results for the comparison of obese versus non-obese was summarised.<p> <p>Methods: We systematically searched in MEDLINE and EMBASE for follow-up studies of breast cancer survivors with body mass index (BMI) before and after diagnosis, and ...
 • Risk factors for type 2 diabetes in groups stratified according to metabolic syndrome: a 10-year follow-up of The Tromso Study 

  Joseph, Josepha Elizabeth; Svartberg, Johan; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010-12-28)
  Many incident cases of type 2 diabetes do not fulfil the metabolic syndrome, which accordingly has been questioned both as a research and clinical tool. The aim of this study was to determine differences in risk factors for type 2 diabetes between groups with high or low metabolic score. The study population were 26,093 men and women attending the Tromsø Study in 1994, followed through 2005, ...
 • Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States 

  Schöttker, B; Jorde, Rolf; Peasey, A; Thorand, B; Jansen, EH; De Groot, L.; Streppel, M; Gardiner, J; Ordóñez-Mena, JM; Perna, L; Wilsgaard, Tom; Rathmann, W; Feskens, E; Kampman, E; Siganos, Galatios; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Kubínová, R; Pajak, A; Topor-Madry, R; Tamosiunas, A; Hughes, M; Kee, F; Bobak, M; Trichopoulou, A; Boffetta, P; Brenner, H (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-06-17)
  Objective To investigate the association between serum 25-hydroxyvitamin D concentrations (25(OH)D) and mortality in a large consortium of cohort studies paying particular attention to potential age, sex, season, and country differences.<p> <p>Design Meta-analysis of individual participant data of eight prospective cohort studies from Europe and the US. <p>Setting General population. <p>P ...
 • The Association Between Self-Reported Symptoms of Recent Airway Infection and CRP Values in a General Population 

  Melbye, Hasse; Amundsen, Kristine; Brox, Jan; Eggen, Anne Elise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-11-17)
  C-reactive protein (CRP) is a much used biomarker for respiratory tract infection; however, the influence of airway infection on the CRP level in the general population has not been well described. The study aimed to evaluate the impact of recent symptoms of airway infection on the CRP level and how the predictive power of other known CRP predictors is influenced by taking respiratory symptoms ...
 • Skriftlig nettdiskusjon – en ny mulighet for faglig refleksjon 

  Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-11)
  Artikkelen ønsker å vise sykepleierstudenters erfaringer med å ha deltatt i en faglig nettdiskusjon innen temaet ernæring i eldreomsorgen gjennom forskningsspørsmålet: Hva fremmer nettbasert skriftlig, faglig refleksjon hos sykepleierstudenter i en desentralisert sykepleierutdanning? Dette er en kvalitativ undersøkelse med fokusgruppeintervju av to studentgrupper med henholdsvis 5 og 6 personer i ...
 • Om å være i bevegelse mot en profesjonell fagutøvelse 

  Mæhre, Kjersti Sunde; Vestly, Synnøve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-02)
  Artikkelen handler om sykepleierstudenters læring i praksis i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for prosjektet er de store reformene som både sykepleierutdanningen og spesialisthelsetjenesten har vært gjennom de siste tiårene, noe som har medført endringer av studentenes læresituasjoner i klinisk praksis. Utfordringen for høgskole og klinisk praksis er å finne ut hvordan teori og praksis kan ...
 • Modulation of high affinity ATP-dependent cyclic nucleotide transporters by specific and non-specific cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors 

  Aronsen, Lena; Ørvoll, Elin Peggy Hanne Øien; Lyså, Roy Andre; Ravna, Aina Westrheim; Sager, Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-11-07)
  Intracellular cyclic nucleotides are eliminated by phosphodiesterases (PDEs) and by ATP Binding cassette transporters such as ABCC4 and ABCC5. PDE5 and ABCC5 have similar affinity for cGMP whereas ABCC5 has much higher affinity for cGMP compared with cAMP. Since the substrate (cGMP) is identical for these two eliminatory processes it is conceivable that various PDE inhibitors also modulate ...
 • Experiences of stigma amongst HIV-positive people encountering the healthcare system in Scandinavia: a systematic review. 

  Syse, Kathrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-01)
  Abstract Objective: This systematic review aims to investigate the experiences of HIV-related stigma among people living with HIV in Scandinavia Introduction: Stigma has existed for centuries, with some groups of people being more prone to stigma than others, one example being people living with HIV. HIV-related stigma has existed from the beginning of the epidemic, 1980's, and may still be ...
 • Small- and large-fiber neuropathy after 40 years of type 1 diabetes associations with glycemic control and advanced protein glycation: the Oslo Study 

  Sveen, Kari Anne; Karimé, Bassam; Jørum, Ellen; Mellgren, Svein Ivar; Fagerland, Morten; Monnier, Vincent; Dahl-Jørgensen, Knut; Hanssen, Kristian Folkvord (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-10-15)
  OBJECTIVE To study large- and small-nerve fiber function in type 1 diabetes of long duration and associations with HbA<sub>1c</sub> and the advanced glycation end products (AGEs) N-&#949-(carboxymethyl)lysine (CML) and methylglyoxal-derived hydroimidazolone.<p> <p>RESEARCH DESIGN AND METHODS In a long-term follow-up study, 27 persons with type 1 diabetes of 40 &#177 3 years duration underwent ...
 • Effects of psychological and psychosocial interventions for refugees: a systematic review 

  Openshaw, Elise Holtan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  In this systematic review, I investigated the effect of psychological and psychosocial interventions for refugees. The objective of this master thesis was to look at the effects of psychological and psychosocial intervention on PTSD and/or depression for adult refugees in Europe who suffers from PTSD and/or depression.
 • Digitalisering i helsesykepleietjenesten - En kvalitativ studie av helsesykepleieres erfaringer med digital kommunikasjon med ungdom 

  Hermansen, Katrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Hensikt: Formålet med studien var å belyse helsesykepleieres erfaringer med digital kommunikasjon med ungdom. Hensikten var å bidra med kunnskap om helsesykepleieres synspunkter på og holdninger til en mer digitalisert skolehelsetjeneste. Problemstilling: Hvilke erfaringer har helsesykepleiere med digital kommunikasjon med ungdom? Metode: Kvalitativ metode. Utvalget består av fire helsesykepleiere ...
 • Hva sier eksisterende litteratur om peroperativ bruk av nær-infrarød spektroskopi, for å forebygge cerebral iskemi hos pasienter i generell anestesi og beach-chair posisjon? 

  Willassen, Sylvia Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: I 2020 oppstod det pasientskade ved 13,1% av alle somatiske sykehusopphold i Norge. Hele 4,8% av disse skadene var knyttet til kirurgi. Menneskelig faktor og inadekvat monitorering er store grunner til komplikasjonene. Det blir anslått at halvparten av disse pasientskadene kunne vært unngått gjennom forebygging. Hensikt: Å finne ut hva eksisterende litteratur sier om nær-infrarød ...
 • Sykepleieres erfaringer med veiledning i kreftomsorgen 

  Kaspersen, Cicilie; Svestad, Hanna Norbye (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn og hensikt: Det å arbeide med kreftpasienter kan være givende, men også stressende. Å møte pasienter med livstruende sykdommer som gjennomgår omfattende behandlingsregimer kan oppleves som utfordrende for mange sykepleiere. Hensikten med denne studien er å se på om veiledning kan bidra til at sykepleiere som arbeider i kreftomsorgen får bearbeidet de følelsesmessige påkjenningene som man ...
 • Tidlig mobilisering i seng av intensivpasienter 

  Schive, Henrik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Sammendrag Bakgrunn: Tidlig mobilisering er et tiltak som er ansett som en viktig del av behandlingen i del av intensivpasienter i faglitteraturen. Til tross for dette praktiseres den i liten grad i hverdagen av ulike grunner. For å møte denne utfordringen har det blitt utviklet protokoller som skal hjelpe til å implementere tidlig mobilisering som en del av standard intensivbehandling. I ...
 • Bruk av magnesium for å redusere postoperative smerter og opioidkonsum hos pasienter som gjennomgår elektiv total kne- og hofteprotesekirurgi 

  Løvfall, Gaute; Mikalsen, Stian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Kne- og hofteprotesekirurgi er blant de vanligste elektive inngrepene i Norge og andre industriland, og det er antatt at antallet vil fortsette å stige i årene som kommer. Alvorlige postoperative smerter er forbundet med økt prevalens for å utvikle kroniske smerter og et forhøyet opioidkonsum. Opioiders uheldige bivirkninger ved langtidsbruk har de senere årene fått økt oppmerksomhet, ...
 • «… Men med en gang jeg er ferdig føler jeg skam. Hvorfor?» - En tematisk analyse av ungdoms innsendte spørsmål om porno til Ung.no 

  Andreassen, Sunniva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Forskningsspørsmålet i denne studien lyder som følgende: «Hvilke spørsmål stiller ungdom mellom 13 og 16 år om porno på den digitale informasjonstjenesten Ung.no?» Formålet og hensikten med studien er å bruke denne kunnskapen i det helsefremmende arbeidet med ungdom og seksuell helse. Forskningsfunn viser at porno er et utbredt fenomen blant ungdom, og prevalensen er økende. Pornokonsum blant barn ...
 • En vanlig dag på jobb for oss, en livskrise for foreldre - når det nyfødte barnet trenger terapeutisk hypotermibehandling. 

  Kvistad, Kristin Myrli; Mørkved, Christin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Terapeutisk hypotermi (TH) er en etablert behandlingsmetode for perinatal asfyksi. Foreldre til barn under hypotermibehandling står i en livskrise etter en traumatisk fødsel hvor barnet ofte kan sveve mellom liv og død. Foreldrene til disse barna får som oftest ikke holde barna sine under behandlingen som har en varighet på 72 timer. Hensikt og problemstilling: Å skape en større ...
 • Unge pårørende på en voksen intensivafdeling. Litteraturstudie om intensivsygeplejerskers erfaring med varetagelse af familiecentreret sygepleje. 

  Stummann, Lise Juul (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Baggrund: I 2010 blev sundhedspersonale ved lov forpligtiget til at informere og inddrage børn og unge som pårørende, når et familiemedlem indlægges på et norsk sygehus. Lovgivning på området ikke har haft den ønskede effekt. Hensigten med dette studie er at undersøge intensivsygeplejerskers erfaringer med inddragelse af børn som pårørende, og her med fokus på unge i alderen 12-18 år, når et ...
 • En litteraturstudie om fedre og spedbarnskolikk. Hvilken erfaring har fedre med det å ha et spedbarn med kolikk? 

  Andreassen, Ingunn Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  - Tittel: En litteraturstudie om fedre og spedbarnskolikk. Hvilken erfaring har fedre med det å ha et spedbarn med kolikk? - Bakgrunn: Å bli foreldre innebærer store livsforandringer. Ulike utfordringer rundt spedbarnet kan gjøre det ekstra utfordrende for nybakte foreldre å tilpasse seg disse endringene. Selv om det er livets harde fakta at spedbarn gråter, kan mange foreldre bli bekymret og ...

View more