Recent additions

 • Within-patient and global evolutionary dynamics of Klebsiella pneumoniae ST17 

  Hetland, Marit; Hawkey, Jane; Bernhoff, Eva; Bakksjø, Ragna-Johanne; Kaspersen, Håkon; Rettedal, Siren; Sundsfjord, Arnfinn; Holt, Kathryn E.; Löhr, Iren Høyland (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-18)
  Klebsiella pneumoniae sequence type (ST) 17 is a global problem clone that causes multidrug-resistant (MDR) hospital infections worldwide. In 2008–2009, an outbreak of MDR ST17 occurred at a neonatal intensive care unit (NICU) in Stavanger, Norway. Fifty-seven children were colonized. We observed intestinal persistence of ST17 in all of the children for up to two years after hospital discharge. ...
 • Intended, Unintended, Unanticipated? Consequences of Social Distancing Measures for Nursing Home Residents During the Covid-19 Pandemic 

  Tingvold, Laila; Moholt, Jill-Marit; Førland, Oddvar; Jacobsen, Frode Fadnes; Tranvåg, Oscar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-28)
  During the outbreak of the COVID-19 pandemic, Norwegian health authorities introduced social distancing measures in nursing homes. The aim was to protect vulnerable residents from contracting the potentially deadly infection. Drawing on individual interviews with nursing home managers and physicians, and focus groups with nursing staff, we explore and describe consequences the social distancing ...
 • Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie 

  Brattgjerd, Marianne; Danielsen, Inger Jorun; Næss, Grethe Bøgh; Olsen, Rose Mari (Chapter; Bokkapittel, 2019-07-15)
  Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan og et dokumentasjonsverktøy som har til hensikt å kvalitetssikre omsorg ved livets slutt. I Norge er 329 sykehjem registrerte brukere av tiltaksplanen. Planen finnes i både papirbasert- og elektronisk format. Hensikten med denne studien var å utforske dokumentasjonspraksisen når elektronisk tiltaksplan brukes til døende pasienter i sykehjem. Studien ...
 • Assessing new prognostic biomarkers in resected colon cancer patients 

  Selven, Hallgeir (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-06-22)
  Colon cancer is a common malignancy. We retrospectively established a biobank including 452 patients operated for colon cancer stage I-III in Northern Norway in the period 1998-2007. Tissue microarrays (TMAs) containing tumor tissue from these patients were constructed, and subsequently biomarker expression assessed by digital pathology. By using in situ hybridization, we assessed the expression of ...
 • Association between physical activity and carotid atherosclerosis 

  Hansen, Lisa Gullhav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Background/aim: Physical activity reduces the risk of cardiovascular disease (CVD). Atherosclerosis is an important common underlying cause of CVD. It is not clear whether the beneficial effect of physical activity on CVD is mediated through effect on atherosclerosis, and previous studies have shown diverging results. The aim of this study was to investigate the association between level of physical ...
 • Innvirkning av syklisk-di-GMP signalisering på antimikrobiell resistens i Acinetobacter baumannii. Undersøkelser av relativ genekspresjon og fenotypiske effekter hos transposon insersjonsmutanter i putative c-di-GMP signaliseringsgener. 

  Phung, Minh Chau Nguyen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-03)
  Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en av de tre viktigste helseproblemene i verden i dag, og kan medføre alvorlige konsekvenser ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Resistensutviklingen fører til terapisvikt mot infeksjonssykdommer som tidligere lot seg behandle av antimikrobielle midler og flere millioner menneskeliv kan gå tapt, hvis ikke tiltak iverksettes for å redusere forekomsten av AMR. ...
 • Ethnic identity and eating disorders in adolescence and mental health in young adulthood 

  Niia, Katarina Sofie Holmlund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Background: How the Sami ethnicity, ethnic factors and ethnic discrimination are related to mental health has been investigated previously. An interesting, and as far as I know until now unexplored topic of research is the relationship between adolescence eating disorders, ethnic factors, and mental health outcome in young adulthood. The aims of the study was to investigate the relationship between ...
 • Bakteriofagterapi – et bærekraftig alternativ eller supplement til antibiotika. En systematisk litteraturstudie på bruk av bakteriofagterapi mot behandlingsresistente infeksjoner forårsaket av Gram-negative bakterier 

  Sollid, Elin Helena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Bakgrunn: Overdreven bruk av antimikrobielle midler har ført til utbredt seleksjon og spredning av antimikrobiell resistens i klinisk viktige bakterier. Når tradisjonelle antimikrobielle midler svikter i infeksjonsbehandling, øker både morbiditet og mortalitet hos pasientene, og det finnes få behandlingsalternativ. Bakteriofagterapi har kommet i søkelyset som et mulig alternativ, eller supplement, ...
 • Kjønnsforskjeller i traumebehandling? En retrospektiv gjennomgang av data fra Nasjonalt traumeregister i Norge 

  Kröger, Mira-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Bakgrunn: Utenlandske studier har vist at behandling av traumepasienter varierer mellom kjønn. Dette er ikke undersøkt i Norge. Vi ønsket å undersøke om menn og kvinner i Norge mottar samme prehospital behandling. <p>Metode: Data er innhentet fra Nasjonalt traumeregister fra tidsperioden 01.01.2015-31.12.2018. Vi inkluderte alle pasienter ≥ 18 år, som var i live når prehospital helsepersonell ...
 • Association of metabolic syndrome with hyperfiltration in a general non-diabetic population – The Renal Iohexol Clearance Survey 

  Bystad, Erikka Wikan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  <p>Background: Metabolic syndrome (MS) affects approximately one quarter of the world, making it a global epidemic (1). Although MS has been associated with increased risk of rapid decline in the glomerular filtration rate (GFR) (2), only a few studies have investigated the association of MS with abnormally elevated GFR, known as renal hyperfiltration (RHF). Previous studies of MS and RHF were limited ...
 • Medisinsk lystgass og bærekraftig anestesi - Hvordan redusere miljøavtrykket i norsk helsevesen 

  Skoglund, Lisa Kajsa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
  <p>Bakgrunn: Klima og global oppvarming har blitt viktig tema i internasjonalt forum, og større fokus er satt for å redusere globalt klimautslipp. Det har lenge vært kjent at lystgass er en sentral klimagass som er en drivhusgass, i tillegg til å nedbryte ozonlaget. Lystgass har i flere tiår vært hyppig brukt i helsevesenet. Samtidig er det også anerkjent at global oppvarming er en av de største ...
 • The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case 

  Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig; Nordøy, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-19)
  This article addresses the issue of teaching quality in medical education and investigates what characterizes a professionally competent or practically wise medical teacher through the use of longitudinal data from interviews with 40 medical students. In discussing the findings, Aristotle’s concepts of episteme, techne and phronesis, and theoretical perspectives on professionalism and quality in ...
 • Bruk av VR for å redusere preoperativ angst hos barn som skal til elektiv kirurgi 

  Åsgren, Runar Kotte; Isaksen, Gøril Drag (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Bakgrunn: Barn som innlegges på sykehus er en pasientgruppe som krever særlige hensyn. De har ofte andre forutsetninger for å forstå hva de skal gjennom mens de er innlagt, og de kommuniserer på andre måter enn voksne pasienter gjør. Svært mange barn som blir innlagt for kirurgi har preoperativ angst. En stor andel av disse er også i faresonen for flere postoperative komplikasjoner. Derfor er det ...
 • Characterization of competition between commensal and clinical strains of Enterococcus faecium 

  Engi, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Invasive infection by multidrug-resistant Enterococcus faecium is increasingly becoming a healthcare concern. Few studies have addressed whether and how clinical E. faecium strains are able to outcompete commensal strains. This thesis aimed to characterize the in vitro competition between commensal and clinical E. faecium strains with respect to growth inhibition exerted by bacteriocins produced by ...
 • Belastende livshendelser i barndommen og NEET-status 

  Blix, Thea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Undersøkelser tyder på at det fremdeles er barn i Norge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt som en del av hverdagen. Disse barna har økt risiko for langsiktige konsekvenser på hjerneutvikling, som igjen kan spille seg ut som fysisk og psykisk uhelse. Fysisk og psykisk uhelse er i dag vanlige årsaker til frafall fra utdanning og arbeidsliv. NEET (Not in Education, Employment og Training) er ...
 • Forekomsten av overvekt blant samisk- og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge, og sammenhengen mellom overvekt i ungdomstiden og psykiske helseproblemer 

  Iversen, Kine Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn: Forekomsten av overvekt er økende blant unge, og urfolk er ansett som en risikogruppe for overvekt. Studier viser økt forekomst av psykiske lidelser blant overvektig ungdom. Formålet med studien er å undersøke forekomsten av overvekt blant samisk- og ikke-samisk ungdom, hvordan overvekt henger sammen med psykisk helse, sosiodemografiske faktorer og selvrapportert helse i ungdomstiden, ...
 • Hvordan opplever leger involvert i traumebehandling på lokalsykehus samarbeidet med traumesenter? 

  Angermo, Eivind; Arntzen, Snorre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formål: Formålet med denne oppgaven var å kartlegge hvordan lokalsykehus med traumefunksjon opplever å bli ivaretatt av sitt traumesenter, når det kommer til overføring av traumepasienter, samt oppfølging gjennom kurs, møter og undervisning innenfor traumatologi. Materiale og metode: Datainnsamlingen har bestått av en spørreundersøkelse i to deler, hvor del to har tatt utgangspunkt svarene fra del ...
 • Impact of COVID-19 pandemic on mental health of pregnant women: An observational study 

  Birkelund, Karine Stiberg; Rasmussen, Solrun Stiberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background: COVID-19 pandemic has spread rapidly throughout the world, with a high number of infected and deaths. It has undoubtedly made a huge impact on people’s lives, especially those more vulnerable. Aim: The aim of this study was to explore the mental health of pregnant women in Norway during the COVID-19 pandemic. Method: An online questionnaire in “Nettskjema” was spread through social ...
 • Sosioøkonomisk posisjon og bruk av fastlege, legevakt og alternativ behandler i Tromsø: En tverrsnittstudie. Datamateriale fra Tromsøundersøkelsen: Tromsø7 

  Gabrielsen, Kasper (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn Det er kjente sosiale ulikheter i helse i Norge, og myndighetene introduserte i 2006 helseforskjellsstrategien, med mål om å utjevne disse helseulikhetene. Ett av hovedpunktene i strategien er å redusere sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester. Imidlertid viser norske studier at det fremdeles er ulik bruk av helsetjenester mellom grupper med forskjellig utdanning og inntekt. Denne ...
 • Blood pressure, Severity of Stroke and Preventive Effects of Antihypertensive Therapy in Patients with Asymptomatic Internal Carotid Artery Stenosis - Is blood pressure and antihypertensive therapy associated with outcomes of stroke? 

  Abdikarim, Abdihakin Ali (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: Even though blood pressure (BP) lowering is important in the primary and secondary prevention of stroke, intensive BP lowering might be deleterious in some patients with asymptomatic carotid artery stenosis (ACAS). The optimal BP target for patients with ACAS is unknown. There are currently no studies showing the relationship between blood pressure and functional outcome of stroke in ...

View more