Recent additions

 • Vanskelige følelser i psykomotorisk behandling 

  Evensen, Jørgen Skarnes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Sammendrag Hensikt: Formålet med studiet er å utforske hvilke erfaringer pasienter har om vanskelige følelser som oppstår i psykomotorisk behandling. Med dette menes ikke skjulte følelser som avdekkes i behandling, og som kan bidra til at pasienten lærer om seg selv. Isteden menes vanskelige følelser som oppstår på grunn av behandling, og som kan være en utfordring for videre behandling. Metode: ...
 • Nærhet, distanse og oppmerksomhet: Psykomotoriske fysioterapeuters beskrivelse og håndtering av utfordringer i pasientrelasjonen. 

  Rygg, May Linn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Psykomotoriske fysioterapeuter benytter seg selv på en personlig måte i sitt kliniske arbeid, noe som kan gjøre dem mer utsatt for emosjonell utmattelse og utbrenthet. For å kunne ivareta pasientrelasjonen, fremme pasientens utvikling og samtidig ivareta seg selv som terapeut, trengs en større forståelse for hvordan psykomotoriske fysioterapeuter kan håndtere utfordringer i pasientrelasjonen. ...
 • Kroppen utenfor jeg-et 

  Lunke, Eirin Skjøstad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Traumer er et medisinsk- og psykiatrifaglig anliggende. Konsekvensene av traumer for enkeltmennesket er store og langvarige. Dagens behandlingstilbud bærer preg av en faseorientert tilnærming. Det jobbes med nye retningslinjer og en revidering av behandlingsforløpet. Kroppssynet som preger fagfeltet, blir kritisert for å være lite nyansert og at det i for stor grad bygger på den biomedisinske ...
 • Egenbehandling i norsk psykomotorisk fysioterapi. Studenters erfaringer med egenbehandling og utvikling av relasjonell kompetanse 

  Hjelkrem, Thea Dahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Hensikten med denne studien er å bidra til kunnskap om hvordan studenter i Norsk psykomotorisk fysioterapi erfarer relasjon i egenbehandling og hvordan egne erfaringer kan bidra til utviklingen av relasjonell kompetanse i egen praksis. Dette er en kvalitativ studie som benytter semi-strukturerte intervjuer. Tre studenter på masternivå i psykomotorisk fysioterapi ble intervjuet og intervjuene ble ...
 • Å bli mer forankret i seg selv. En studie om væremåter og handlingsmuligheter i psykomotorisk fysioterapi. 

  Stulen, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Studier innen psykomotorisk fysioterapi belyser at pasienter får økt kroppskontakt og kroppsbevissthet, og hvordan behandling kan fremme endring og nye handlinger. Det er få beskrivelser av hvordan fysioterapeuten og pasienten arbeider i behandling for å fremme nye handlinger. Hensikt: Målet med studien er å undersøke hvordan fysioterapeuten utforsker pasienten sine vaner og væremåte ...
 • Overvekt og fedme hos barn - et komplekst og sensitivt tema. En litteraturstudie av omsorgens betydning i samtalen med foreldre om et barns overvekt. 

  Iversen, Mariell (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Helsestasjon og skolehelsetjenesten har en viktig rolle i å forebygge og fremme et barns utvikling av overvekt eller fedme. Helsesykepleier skal gjennom denne tjenesten tilby vekt og høydemålinger av barn og unge regelmessig de første leveårene. Helsesykepleier har et faglig ansvar i å følge opp barn og unge som opplever overvekt gjennom retningslinjer og lover. Samtidig er helsesykepleier ...
 • Eldre sitt forhold til elektronisk medisineringsstøtte 

  Bendixen, Belinda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Det blir stadig flere eldre i Norge og om få år vil det være færre yrkesaktive per eldre. Og når levealderen øker lever en også lengre med sykdom. Nasjonale føringer ber kommunene satse på blant annet elektronisk medisineringsstøtte for å hjelpe med utfordringen det medfører. Hensikten med studien er å undersøke hvordan hjemmeboende eldre opplever å bruke en velferdsteknologisk løsning for ...
 • Åndelig omsorg i livsgledehjem - sykepleieres kompetanse på å identifisere og møte pasientens åndelige behov 

  Abelsen, Edith (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: I Livsgledehjem er omsorgen basert på et helhetlig menneskesyn, der aktiviteter med åndelig innhold skal være en del av dette. Hensikten med studien er å få kunnskap om hva sykepleiere som arbeider i Livsgledehjem legger i begrepet åndelighet, og hvilken kompetanse sykepleiere har for å identifisere og møte pasientens åndelige behov. Metode: Det er benyttet en kvalitativ metode med ...
 • Helsesykepleiers erfaringer i møte med ungdom som har spørsmål om egen kjønnsidentitet 

  Holien, Therese Renathe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
  Bakgrunn: Identitetsutvikling og utvikling av egen kjønnsidentitet, er sentralt i ungdomsårene. Forskning viser at transpersoner opplever mer negativ helse enn andre. Helsesykepleier i skolen møter alle barn og unge, og skal bidra til helsefremmende og forebyggende arbeid blant elevene. Ungdom som har spørsmål om egen kjønnsidentitet kan være i risiko for utvikling av fysiske, psykiske og sosiale ...
 • 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende : en fenomenologisk-hermeneutisk studie 

  Rognsaa, Reidun; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-09)
  Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv ...
 • Body mass index and survival in women with breast cancer—systematic literature review and meta-analysis of 82 follow-up studies 

  Chan, Doris S.M.; Vieira, A.; Aune, Dagfinn; Bandera, Elisa V.; Greenwood, D; McTiernan, A; Rosenblatt, D. Navarro; Thune, Inger; Vieira, R; Norat, T (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-04-27)
  Background: Positive association between obesity and survival after breast cancer was demonstrated in previous meta-analyses of published data, but only the results for the comparison of obese versus non-obese was summarised.<p> <p>Methods: We systematically searched in MEDLINE and EMBASE for follow-up studies of breast cancer survivors with body mass index (BMI) before and after diagnosis, and ...
 • Risk factors for type 2 diabetes in groups stratified according to metabolic syndrome: a 10-year follow-up of The Tromso Study 

  Joseph, Josepha Elizabeth; Svartberg, Johan; Njølstad, Inger; Schirmer, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010-12-28)
  Many incident cases of type 2 diabetes do not fulfil the metabolic syndrome, which accordingly has been questioned both as a research and clinical tool. The aim of this study was to determine differences in risk factors for type 2 diabetes between groups with high or low metabolic score. The study population were 26,093 men and women attending the Tromsø Study in 1994, followed through 2005, ...
 • Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States 

  Schöttker, B; Jorde, Rolf; Peasey, A; Thorand, B; Jansen, EH; De Groot, L.; Streppel, M; Gardiner, J; Ordóñez-Mena, JM; Perna, L; Wilsgaard, Tom; Rathmann, W; Feskens, E; Kampman, E; Siganos, Galatios; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Kubínová, R; Pajak, A; Topor-Madry, R; Tamosiunas, A; Hughes, M; Kee, F; Bobak, M; Trichopoulou, A; Boffetta, P; Brenner, H (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-06-17)
  Objective To investigate the association between serum 25-hydroxyvitamin D concentrations (25(OH)D) and mortality in a large consortium of cohort studies paying particular attention to potential age, sex, season, and country differences.<p> <p>Design Meta-analysis of individual participant data of eight prospective cohort studies from Europe and the US. <p>Setting General population. <p>P ...
 • The Association Between Self-Reported Symptoms of Recent Airway Infection and CRP Values in a General Population 

  Melbye, Hasse; Amundsen, Kristine; Brox, Jan; Eggen, Anne Elise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-11-17)
  C-reactive protein (CRP) is a much used biomarker for respiratory tract infection; however, the influence of airway infection on the CRP level in the general population has not been well described. The study aimed to evaluate the impact of recent symptoms of airway infection on the CRP level and how the predictive power of other known CRP predictors is influenced by taking respiratory symptoms ...
 • Skriftlig nettdiskusjon – en ny mulighet for faglig refleksjon 

  Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-11)
  Artikkelen ønsker å vise sykepleierstudenters erfaringer med å ha deltatt i en faglig nettdiskusjon innen temaet ernæring i eldreomsorgen gjennom forskningsspørsmålet: Hva fremmer nettbasert skriftlig, faglig refleksjon hos sykepleierstudenter i en desentralisert sykepleierutdanning? Dette er en kvalitativ undersøkelse med fokusgruppeintervju av to studentgrupper med henholdsvis 5 og 6 personer i ...
 • Om å være i bevegelse mot en profesjonell fagutøvelse 

  Mæhre, Kjersti Sunde; Vestly, Synnøve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-02)
  Artikkelen handler om sykepleierstudenters læring i praksis i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for prosjektet er de store reformene som både sykepleierutdanningen og spesialisthelsetjenesten har vært gjennom de siste tiårene, noe som har medført endringer av studentenes læresituasjoner i klinisk praksis. Utfordringen for høgskole og klinisk praksis er å finne ut hvordan teori og praksis kan ...
 • Modulation of high affinity ATP-dependent cyclic nucleotide transporters by specific and non-specific cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors 

  Aronsen, Lena; Ørvoll, Elin Peggy Hanne Øien; Lyså, Roy Andre; Ravna, Aina Westrheim; Sager, Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-11-07)
  Intracellular cyclic nucleotides are eliminated by phosphodiesterases (PDEs) and by ATP Binding cassette transporters such as ABCC4 and ABCC5. PDE5 and ABCC5 have similar affinity for cGMP whereas ABCC5 has much higher affinity for cGMP compared with cAMP. Since the substrate (cGMP) is identical for these two eliminatory processes it is conceivable that various PDE inhibitors also modulate ...
 • Experiences of stigma amongst HIV-positive people encountering the healthcare system in Scandinavia: a systematic review. 

  Syse, Kathrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-01)
  Abstract Objective: This systematic review aims to investigate the experiences of HIV-related stigma among people living with HIV in Scandinavia Introduction: Stigma has existed for centuries, with some groups of people being more prone to stigma than others, one example being people living with HIV. HIV-related stigma has existed from the beginning of the epidemic, 1980's, and may still be ...
 • Small- and large-fiber neuropathy after 40 years of type 1 diabetes associations with glycemic control and advanced protein glycation: the Oslo Study 

  Sveen, Kari Anne; Karimé, Bassam; Jørum, Ellen; Mellgren, Svein Ivar; Fagerland, Morten; Monnier, Vincent; Dahl-Jørgensen, Knut; Hanssen, Kristian Folkvord (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-10-15)
  OBJECTIVE To study large- and small-nerve fiber function in type 1 diabetes of long duration and associations with HbA<sub>1c</sub> and the advanced glycation end products (AGEs) N-&#949-(carboxymethyl)lysine (CML) and methylglyoxal-derived hydroimidazolone.<p> <p>RESEARCH DESIGN AND METHODS In a long-term follow-up study, 27 persons with type 1 diabetes of 40 &#177 3 years duration underwent ...
 • Effects of psychological and psychosocial interventions for refugees: a systematic review 

  Openshaw, Elise Holtan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  In this systematic review, I investigated the effect of psychological and psychosocial interventions for refugees. The objective of this master thesis was to look at the effects of psychological and psychosocial intervention on PTSD and/or depression for adult refugees in Europe who suffers from PTSD and/or depression.

View more