Recent additions

 • Temporal trends in intracerebral hemorrhage in a general population. Incidence, risk factors, case fatality and long-term mortality. The Tromsø Study 

  Carlsson, Maria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-11-12)
  Intracerebral hemorrhage (ICH) is the second most common subtype of stroke. The prognosis is poor. However, it is to a large degree a preventable disease. The aim of our study was to analyse the association between cardiovascular risk factors and risk of ICH, and to assess the impact of changes in risk factor levels over time on incidence rates of ICH. In addition, we aimed to analyse short- and ...
 • Telementoring in robot-assisted laparoscopic surgery. A critical assessment of the learning curve using GEARS score 

  Jonas, Olav Salterød (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-23)
  At Bodø Regional Hospital, an educational program for robotic ventral mesh rectopexy (RVMR) was created. Prior to conducting the project, an application to the Norwegian committee of ethics was approved. Each of the patients in the study gave their formal consent after receiving a standardized form containing information about the procedure. An experienced robotic surgeon with no prior experience ...
 • Hvor har det blitt av gutta på medisinstudiet? 

  Nyheim, Vilde Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-18)
  Det har særlig de siste tiår blitt flere kvinnelige medisinstudenter i Norge, samtidig som at det har blitt færre menn på studiet. Vi begynner å se konsekvensene av dette blant legebestanden i Norge der medisinfaget begynner å bli kvinnedominert. I framtiden vil dette kunne presentere utfordringer for pasienter som ønsker å møte en lege av samme kjønn, og for å få nødvendig bemanning innenfor de ...
 • Papirløse migranters rett til helsehjelp. En ansikt-til-ansikt spørreskjemaundersøkelse om papirløse migranters bruk av helsevesenet og deres kunnskap om egne rettigheter til helsehjelp. 

  Aunan, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-08-11)
  Formål: Papirløse migranters rett til helsehjelp er begrenset av norsk lov. Hensikten med denne studien er todelt: 1) å undersøke papirløse migranters kunnskap om egne rettigheter til helsehjelp, og 2) undersøke papirløse migranters bruk av helsevesenet. Metode: Dataene er samlet inn ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse gjennomført ansikt til ansikt med 14 papirløse migranter i Oslo sommeren ...
 • Allmennlegens møte med "kidsa". Kvalitative intervju med leger i helsestasjon for ungdom 

  Grundt-Ileby, Marie Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13-20 år som har særlig fokus på å forebygge uønsket graviditet, på forbygging og behandling av SOI og på å forebygge og avdekke psykiske plager. Det finnes lite eller ingen forskning på legers opplevelse av å jobbe i HFU. Formålet med oppgaven er å undersøke legers erfaringer med å jobbe i HFU. Det benyttes kvalitativ metode. Det ...
 • I hvor stor grad endret EPSGHANs nye retningslinjer fra 2012 måten cøliakidiagnosen blir stilt på ved barneavdelingen på Nordlandssykehuset HF? 

  Hansen, Veronika Vassbotn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn og formål: Før EPSGHAN kom med nye retningslinjer i 2012 var positivt biopsifunn et kriterie som måtte oppfylles for å stille diagnosen cøliaki hos barn <18 år. Etter de nye retningslinjene kan diagnosen i tillegg stilles dersom pasienten har typiske symptomer, IgA-TG2 > 10 x øvre normalgrense, positiv anti-EMA og genvarianten HLA-DQ2/HLA-DQ8 (human leukocyte antigen). Formålet med oppgaven ...
 • Construction and Implementation of First Aid Courses in Rural Populations: A Narrative Review 

  Sollied Møller, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Colombia has been through five decades of civil war and unrest between the state and guerrilla groups and is currently in the process of healing. Several measures have been taken to aid the peace process, one of them being the Colombian-Norwegian cooperation Rural Health for Peace (RHfP) that aims to strengthen primary health care (PHC) in the areas most afflicted by the war. A previous study done ...
 • Treffsikkerhet ved MR-staging av rektumcancer i Nordlandssykehuset 

  Karlsen, John-Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formål: preoperativ staging og beskrivelse av rektumcancer er utfordrende. Formålet med denne kvalitetssikringsstudien var å undersøke samsvar mellom MR-staging og patologisk staging av rektumcancer ved Nordlandssykehuset, for så å kunne si noe om usikkerhet knyttet til staging av begge metodene. Materiale og metode: vi gikk gjennom pasienter som fikk gjort preoperativ MR-staging for rektumcancer ...
 • Termografi vid lambåkirurgi - en litteraturstudie 

  Koivumäki, Maria Sofia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Infraröd termografi är en välkänd teknik inom flera branscher, men kliniskt har dess användning inte varit särskilt utbredd. Under åren har termografi hittat sin plats inom flera specialiteter, men rekonstruktiv kirurgi är fortfarande i mindre grad representerad bland dessa. Speciellt på grund av ökande användning av perforantlambåer har intresset senare börjat växa. Adekvat perfusion är en ...
 • Hva vet vi om den samiske befolkningens mentale helse, rusmiddelbruk og selvmordsatferd? Et litteraturstudium 

  Varsi, Marja-Elina Ballovara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn: Urfolk verden over lider av dårligere helse, høyere selvmordstall og mer rusmiddelavhengighet sammenlignet med befolkning forøvrig. Ofte er dette i sammenheng med marginalisering av egen kultur. Samene er også et urfolk fordelt på fire land, men skiller seg ut ved bedre sosioøkonomisk status og i Norge, høyere rettslig vern enn urfolk forøvrig. Historisk sett har også samene lidd nød og ...
 • Treatment of bladder cancer with neoadjuvant chemotherapy at the University Hospital of North Norway in the years 2011-2019 

  Kjæve, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Blærekreft er en av de vanligste krefttypene i Norge, spesielt blant menn. Muskelinvasiv blærekreft har tradisjonelt blitt behandlet med kun kirurgisk fjerning av blære ved Universitetssykehuset Nord Norge. Fra og med 2011 ble cellegiftsbehandling før kirurgi introdusert som et behandlingsalternativ etter at flere studier hadde påvist økt overlevelse ved slik behandling. Siden da har dette vært ...
 • Hva er nyttig for pasienter med MUPS i møte med sin fastlege? 

  Ellevold, Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) omfatter tilstander hvor pasienten har plager uten observerbar patologisk årsak. Studier har vist at oppfølgingen i allmennpraksis kan være utfordrende. Mye forskning er gjort, og særlig på legeperspektivet. Formål: Formålet med studien er å utforske fastleger og pasienters tanker om hva de opplever som nyttig for pasienten med MUPS i møte ...
 • Behandling av samfunnservervet pneumoni ved Universitetssykehuset Nord- Norge 

  Steinsvik, Helene Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Samfunnservervet pneumoni er en vanlig infeksjon i lungevevet. Ved innleggelse på sykehus kreves det ofte behandling med antibiotika. I Helsedirektoratets retningslinjer for antibiotika i sykehus kapittel 8 finner man anbefalinger for behandling ved samfunnservervet pneumoni. Retningslinjene angir type antibiotika og dosering for ulik alvorlighetsgrad og ulike agens. Den gir også veiledning i ...
 • Primær hyperparatyreoidisme i Nord-Norge - En retrospektiv kvalitetsundersøkelse ved endokrinologisk seksjon, UNN Tromsø 

  Skjerpen, Viljar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Primær hyperparatyreoidisme (PHPT) er en sykdom med overproduksjon av paratyreoideahormon (PTH) oftest grunnet et PTH-sekrerende adenom. Formålet med oppgaven er en retrospektiv kvalitetsundersøkelse av pasienter diagnostisert med PHPT ved endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Dels ønsker vi å gjøre en demografisk beskrivelse av pasienter som har fått diagnosen, ...
 • Forekomst av kreft hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser: en litteraturstudie 

  Opshaug, Benedicte Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Pasienter med alvorlige psykiske lidelser dør 10-15 år tidligere enn normalbefolkningen. Dødeligheten av kreft for pasienter med alvorlige psykiske lidelser er jevnt over høyere, sammenlignet med normalbefolkning. Tidligere forskning på forekomst av kreft viser sprikende funn. Formålet med oppgaven er å undersøke forekomst av alle typer kreft blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ...
 • Hjerterytmeregistrering hos pasienter med akutt hjerneinfarkt innlagt i perioden 2012-2019 ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. 

  Larsen, Robin Durendahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Atrieflimmer (AF) er en potent risikofaktor for hjerneslag og regnes å være årsaken til 20-30% av hjerneslag. Antikoagulasjonsbehandling har veldokumentert beskyttende effekt mot hjerneslag hos AF pasienter sammenlignet med platehemming. Tilstrekkelig hjerterytmeregistrering er derfor sentralt for valg av sekundærforebygging hos hjerneslagpasientene. Omfanget av hjerterytmemonitorering hos ...
 • Antigen-specific humoral immune responses in vitro 

  Gabler, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: FNAIT is a condition were the immune system of a pregnant woman is activated and produces antibodies against an unborn child’s blood platelets. The mechanisms behind the activation of the B-cells remain unknown. The purpose of this research was to look at antigen-specific humoral immune responses associated with FNAIT. Our goal was to activate antigen-specific B-cells in vitro. Method: ...
 • Hvordan forklarer fastleger MUPS til sine pasienter? En kvalitativ studie 

  Nyhus, Ane Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Bakgrunn: Medisinsk uforklarlige symptomer (MUPS) er somatiske plager og symptomer som en ikke finner årsaken til. Vanlige MUPS-tilstander inkluderer svimmelhet, tretthet, irritabel tarm og kronisk utmattelseslidelse (CFS). Mange leger synes at MUPS-pasienter kan være vanskelig å håndtere, da de utfordrer det biomedisinske sykdomssynet som mange lærer på medisinstudiet. Flere pasienter ønsker ...
 • Kroppssammensetning, aldring og assosiasjon med fysisk funksjon: en tverrsnittstudie i Tromsøundersøkelsen 2015-2016 

  Ulvang, Aksel Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: I Norge har vi en aldrende befolkning. Kroppssammensetning kan si noe om en persons helsestatus og diagnostisere enkelte sykdommer, og endres med økende alder. Kjennskap til kroppssammensetning kan ha betydning for forebygging og behandling av aldersrelatert sykdom. Dette gjelder både eksisterende og «nye» tilstander, eller samlebegreper, som osteosarkopeni og osteosarkopenisk fedme. Formål: ...
 • EKG-forandringer ved bruk av SSRI, ett litteraturstudium 

  Jaatun, Vebjørn Rikardsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  Formålet med oppgaven var å se på effekten av ulike SSRI på QTc-intervallet i kliniske studier. SSRI er en gruppe antidepressiva som er hyppig brukt og er ansett å ha generelt svært god bivirkningsprofil sammenliknet med tidligere legemiddelgrupper. Et US FDA-advarsel fra 2011 assosierte derimot SSRI-et citalopram med forlengelse av QTc-intervallet. Dermed blir det av interesse å sammenlikne ...

View more