Recent additions

 • Veteraners psykiske helse - Forekomst av selvrapporterte PTSD-symptomer blant norske veteraner utsatt for høy – og lavkonfliktseksponering i Libanon perioden 1978 - 1998 

  Langseth, Jannicke Malaekeh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-25)
  Innledning: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan være forbundet med eksponering for traumer, og det har de senere år blitt etterspurt mer forskning om veteraners psykiske helse etter tjenestegjøring. Denne oppgaven tar for seg forekomst av PTSD-symptomer blant norske veteraner som har tjenestegjort i Libanon som en del av UNIFIL i årene 1978 -1998. Hypotesen er at veteraner som kan ha vært utsatt ...
 • Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt – Hva gjøres for å oppnå behandlingsmålene? 

  Sandnes, Inga Lovise Halsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-15)
  Bakgrunn: Akutt hjerteinfarkt er en ledende årsak til morbiditet og mortalitet på verdensbasis. Til tross for bedring i prognose etter gjennomgått infarkt, har man sett at mange av de som overlever ett hjerteinfarkt gjennomgår en ny kardiovaskulær hendelse. Det foreligger klare retningslinjer og god kunnskap om sekundærprofylakse uten at dette ser ut til å fungere tilstrekkelig i praksis, hverken i ...
 • Diabetes og kreft 

  Amjed, Annam Choudhry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-25)
  Insidensen av kreft og diabetes har økt kraftig de siste tiårene, og samtidig er det flere studier som antyder mulig assosiasjon mellom disse to sykdomsgruppene. Formålet med prosjektet var å undersøke om det er økt risiko for å utvikle kreft hvis man har diabetes. Det ble gjennomført en befolkningsbasert kohortstudie. Utvalget i denne studien var deltakere i Tromsøundersøkelsen 3 (1986-1987), 4 ...
 • Er et utvalg av ICD-10 koder i pasientjournaler like sensitiv som Global Trigger Tool for å kartlegge pasientskader? 

  Mollan, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-25)
  Innledning: Siden 2011 har alle helseforetak vært pålagt å gjennomføre GTT-analyser av minimum 10 journaler annen hver uke (5). I 2010 tok Nordlandssykehuset HF i bruk metoden med granskning av et utvidet antall opphold. Formålet med oppgaven er å finne testegenskapene til ICD-10 metoden, med GTT som gullstandard, samt undersøke om det er samsvar mellom metodene. Problemstillingen er: Avdekker bruk ...
 • Valg av antibiotika i Finnmarkssykehuset – fornuft eller følelser? Etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 

  Holmgren, Hanne Lovise; Svendsen, Kine Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-23)
  <p>Bakgrunn: I 2013 lanserte Helsedirektoratet nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Denne retningslinjen skal være implementert i norske sykehus, og omhandler valg av empirisk antibiotika, dose, intervall og administrasjon, samt anbefalinger for mikrobiologisk diagnostikk. Hensikten med denne oppgaven er å vurdere etterlevelse av denne retningslinjen, belyst gjennom ...
 • Studies on the Chain of Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest 

  Lund-Kordahl, Inger (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-20)
  <p><i>Background:</i> Sudden death due to out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) remains a major health issue with estimated 250-300.000 cases in Europe/year. Survival after OHCA depends on a well-functioning Chain of Survival. The Chain of Survival concept of early access, early cardiopulmonary resuscitation (CPR), early defibrillation and good post-resuscitation care is the documented and recommended ...
 • Prevalens av type 2 diabetes mellitus i «Tromsø 7» ved bruk av forskjellige diagnosekriterier 

  Balto, Linn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-01)
  Sammendrag På grunn av livsstilsendringer som fører til en mer stillesittende befolkning og økende overvekt, er prevalensen av befolkningen i verden med diabetes økende og antas å fortsette og øke i årene framover. Konsekvensen av økt prevalens av diabetes type 2 er økte kostnader for samfunnet, hvor den største økonomiske byrden er i forbindelse med behandling av diabetes og diabeteskomplikasjoner ...
 • Diet in the treatment of ADHD 

  Ekhorn, Martine Teres Apelqvist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, is estimated to be the most common behavioural disorder in children. The condition has only a few options for evidence-based treatment, and public accessible numbers have shown more than a threefold increase in the use of medication for ADHD in Norway since 2004. Studies have shown an association between ADHD and western dietary pattern, and it seems ...
 • Evaluering av gruppeterapi som metode for røykeslutt hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser 

  Langseth, Rebecca (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn: Pasienter med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere enn normalbefolkningen og pasienter med psykiske lidelser har omtrent to til fire ganger så høy prevalens av røyking sammenlignet med personer uten psykiske lidelser. En stor andel av den økte dødeligheten kan tilskrives røykerelaterte sykdommer. Til tross for at pasienter med alvorlige psykiske lidelser er motivert til røykeslutt, er ...
 • Jakten på nyresteinen -En studie av postoperative infeksjoner etter ureterorenoskopisk litotripsi 

  Sjåfjell, Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Formål: Oppgavens formål er å undersøke risikofaktorer for postoperativ infeksjon etter uretrorenoskopisk litotripsi (URL). Studien belyser forekomst av infeksiøse komplikasjoner og undersøker hvilke mikrobiologiske agens som er aktuelle ved infeksjon samt deres resistensmønster. Metode: Studien er en retrospektiv kohortstudie av 324 prosedyrer av URL ved UNN Tromsø fra 01.08.17 til 01.08.19. Det ...
 • Utredning og behandling av overaktiv blære ved UNN Narvik, en retrospektiv kvalitetsstudie 

  Arntzen, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn og formål: Diagnosekoden N39.4 Annen spesifisert urininkontinens inkluderer pasienter med overaktiv blære syndrom (OAB), urgeinkontinens (UUI) og blandingsinkontinens. Førstelinjebehandling består av konservative tiltak +/- farmakologisk behandling, andrelinjebehandling er botoxinjeksjoner i blæra og tredjelinjebehandling er sakral nervemodulering (SNM). Formålet med oppgaven var kartlegge ...
 • Prehospital tourniquets in civilians: A systematic review 

  Eilertsen, Kenneth A.; Winberg, Morten; Jeppesen, Elisabeth; Hval, Gyri; Wisborg, Torben (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-03)
  Objectives: Terrorist attacks and civilian mass-casualty events are frequent, and some countries have implemented tourniquet use for uncontrollable extremity bleeding in civilian settings. The aim of this study was to summarize current knowledge on the use of prehospital tourniquets to assess whether their use increases the survival rate in civilian patients with life-threatening hemorrhages from ...
 • Volume blood flow-based indices of fetal brain sparing in the second half of pregnancy: A longitudinal study 

  Stefopoulou, Maria; Johnson, Jonas; Wilsgaard, Tom; Lindgren, Peter; Herling, Lotta; Kiserud, Torvid; Acharya, Ganesh (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-07)
  <i>Introduction</i> - Cerebroplacental ratio (CPR) and umbilicocerebral ratio (UCR) are clinically used as a measure of fetal brain sparing. These are calculated as the ratios between the pulsatility indices (PIs) of middle cerebral (MCA) and umbilical (UA) arteries, and are an indirect representation of the balance between cerebral and placental perfusion. Volume blood flow (Q)‐based ratios, ie ...
 • Gastrointestinal stromal tumor (GIST) operert ved UNN Tromsø 1999-2019: forekomst, karakteristika og overlevelse 

  Olsen, Ida Zhang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-28)
  Bakgrunn: Gastrointestinal stromal tumor (GIST) er den vanligste mesenkymale svulsten i fordøyekseskanalen, og ble definert som en egen svulsttype rundt 1999. Tidligere trodde man at denne svulsttypen utgikk fra muskulatur eller nervevev, men man vet nå at de utgår fra såkalte pacemakerceller kalt Interstitiale Cajalske Celler (ICC). De forekommer oftest i ventrikkel og tynntarm, men svulster kan ...
 • Koppevirus egnethet som biologisk våpen 

  Johnsen, Yrian Castillejo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-26)
  Variola ble offisielt erklært utryddet i 1980. Viruset finnes nå kun lagret offisielt i USA og Russland. Til tross for dette er det stor frykt for at viruset kan komme på avveie og brukes som agens i biologiske våpen. Denne oppgaven utforsker koppevirusets egnethet som biologisk våpen, samt hvor reell en slik trussel faktisk er i dagens moderne samfunn.
 • Self-reported food hypersensitivity in relation to biomarkers: The Fit Futures Study 

  Dragland, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-19)
  Food hypersensitivity is recognized as a rather common condition, that can occur at any age. There is limited high-quality data on the burden of this condition, especially after child age. The aim of this thesis has been to explore whether levels of biomarkers in blood differ between adolescents with self-reported hypersensitivity against certain food and the control group in a general youth population. ...
 • Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF 

  Nordbotten, Åshild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-14)
  Pasienter innlagt i psykisk helsevern kan, på gitte juridiske vilkår, unntas det grunnleggende prinsippet om at all behandling og tiltak skal være frivillig. Dette setter strenge krav til dem som utfører helsetjenestene, og da også til kontroll av bruk av tvang. I 2016 kom det en kritisk rapport fra Sivilombudsmannen om bruk av tvang ved Psykisk Helse- og rusklinikken, UNN HF. Det ble i etterkant ...
 • ECMO eller Impella ved akutt hjertesvikt - en litteraturstudie 

  Jensen, Ane Karoline Slettbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-10)
  Innledning Formålet med denne oppgaven er å systematiseres dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av ECMO og/eller Impella ved de tre angitte presentasjonene av akutt hjertesvikt (kardiogent sjokk, postkardiotomisjokk og hjertestans). I denne oppgaven vil foreliggende litteratur vurderes for å finne om man bedre kan selektere pasienter til det pumpesystemet som vil gi størst kliniske effekt av behandlingen. ...
 • Korttidsresultater og reseksjonsmarginer for leverreseksjoner ved UNN etter implementering av laparoskopisk teknikk. 

  Paulsen, Regine Liavik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-07-05)
  Bakgrunn: Leverreseksjoner utføres på bred indikasjon, og er en etablert behandlingsform for både maligne og benigne tilstander. Prosedyren har tradisjonelt sett vært utført med åpen teknikk, men i de senere år har også laparoskopi fått sin plass i behandlingen. Formålet med denne oppgaven er å beskrive utvikling i bruk av lapasoskopi, indikasjoner, komplikasjoner og reseksjonsmarginer for ...
 • Are the Relationships of Lean Mass and Fat Mass With Bone Microarchitecture Causal or Due to Familial Confounders? A Novel Study of Adult Female Twin Pairs 

  Bui, Minh; Zebaze, Roger; Li, Shuai; Hopper, John L.; Bjørnerem, Åshild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-01)
  It is not known whether the relationships of lean mass (LM) and fat mass (FM) with bone microarchitecture and geometry are causal and/or are because of confounders, including familial confounders arising from genetic and environment effects shared by relatives. We tested the hypotheses that: (i) LM is associated with cortical bone traits, (ii) FM is associated with trabecular bone traits, and (iii) ...

View more