Recent additions

 • Ethnic identity and eating disorders in adolescence and mental health in young adulthood 

  Niia, Katarina Sofie Holmlund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Background: How the Sami ethnicity, ethnic factors and ethnic discrimination are related to mental health has been investigated previously. An interesting, and as far as I know until now unexplored topic of research is the relationship between adolescence eating disorders, ethnic factors, and mental health outcome in young adulthood. The aims of the study was to investigate the relationship between ...
 • Bakteriofagterapi – et bærekraftig alternativ eller supplement til antibiotika. En systematisk litteraturstudie på bruk av bakteriofagterapi mot behandlingsresistente infeksjoner forårsaket av Gram-negative bakterier 

  Sollid, Elin Helena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Bakgrunn: Overdreven bruk av antimikrobielle midler har ført til utbredt seleksjon og spredning av antimikrobiell resistens i klinisk viktige bakterier. Når tradisjonelle antimikrobielle midler svikter i infeksjonsbehandling, øker både morbiditet og mortalitet hos pasientene, og det finnes få behandlingsalternativ. Bakteriofagterapi har kommet i søkelyset som et mulig alternativ, eller supplement, ...
 • Kjønnsforskjeller i traumebehandling? En retrospektiv gjennomgang av data fra Nasjonalt traumeregister i Norge 

  Kröger, Mira-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  <p>Bakgrunn: Utenlandske studier har vist at behandling av traumepasienter varierer mellom kjønn. Dette er ikke undersøkt i Norge. Vi ønsket å undersøke om menn og kvinner i Norge mottar samme prehospital behandling. <p>Metode: Data er innhentet fra Nasjonalt traumeregister fra tidsperioden 01.01.2015-31.12.2018. Vi inkluderte alle pasienter ≥ 18 år, som var i live når prehospital helsepersonell ...
 • Association of metabolic syndrome with hyperfiltration in a general non-diabetic population – The Renal Iohexol Clearance Survey 

  Bystad, Erikka Wikan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  <p>Background: Metabolic syndrome (MS) affects approximately one quarter of the world, making it a global epidemic (1). Although MS has been associated with increased risk of rapid decline in the glomerular filtration rate (GFR) (2), only a few studies have investigated the association of MS with abnormally elevated GFR, known as renal hyperfiltration (RHF). Previous studies of MS and RHF were limited ...
 • Medisinsk lystgass og bærekraftig anestesi - Hvordan redusere miljøavtrykket i norsk helsevesen 

  Skoglund, Lisa Kajsa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
  <p>Bakgrunn: Klima og global oppvarming har blitt viktig tema i internasjonalt forum, og større fokus er satt for å redusere globalt klimautslipp. Det har lenge vært kjent at lystgass er en sentral klimagass som er en drivhusgass, i tillegg til å nedbryte ozonlaget. Lystgass har i flere tiår vært hyppig brukt i helsevesenet. Samtidig er det også anerkjent at global oppvarming er en av de største ...
 • The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case 

  Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig; Nordøy, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-19)
  This article addresses the issue of teaching quality in medical education and investigates what characterizes a professionally competent or practically wise medical teacher through the use of longitudinal data from interviews with 40 medical students. In discussing the findings, Aristotle’s concepts of episteme, techne and phronesis, and theoretical perspectives on professionalism and quality in ...
 • Bruk av VR for å redusere preoperativ angst hos barn som skal til elektiv kirurgi 

  Åsgren, Runar Kotte; Isaksen, Gøril Drag (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Bakgrunn: Barn som innlegges på sykehus er en pasientgruppe som krever særlige hensyn. De har ofte andre forutsetninger for å forstå hva de skal gjennom mens de er innlagt, og de kommuniserer på andre måter enn voksne pasienter gjør. Svært mange barn som blir innlagt for kirurgi har preoperativ angst. En stor andel av disse er også i faresonen for flere postoperative komplikasjoner. Derfor er det ...
 • Characterization of competition between commensal and clinical strains of Enterococcus faecium 

  Engi, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Invasive infection by multidrug-resistant Enterococcus faecium is increasingly becoming a healthcare concern. Few studies have addressed whether and how clinical E. faecium strains are able to outcompete commensal strains. This thesis aimed to characterize the in vitro competition between commensal and clinical E. faecium strains with respect to growth inhibition exerted by bacteriocins produced by ...
 • Belastende livshendelser i barndommen og NEET-status 

  Blix, Thea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Undersøkelser tyder på at det fremdeles er barn i Norge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt som en del av hverdagen. Disse barna har økt risiko for langsiktige konsekvenser på hjerneutvikling, som igjen kan spille seg ut som fysisk og psykisk uhelse. Fysisk og psykisk uhelse er i dag vanlige årsaker til frafall fra utdanning og arbeidsliv. NEET (Not in Education, Employment og Training) er ...
 • Forekomsten av overvekt blant samisk- og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge, og sammenhengen mellom overvekt i ungdomstiden og psykiske helseproblemer 

  Iversen, Kine Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Bakgrunn: Forekomsten av overvekt er økende blant unge, og urfolk er ansett som en risikogruppe for overvekt. Studier viser økt forekomst av psykiske lidelser blant overvektig ungdom. Formålet med studien er å undersøke forekomsten av overvekt blant samisk- og ikke-samisk ungdom, hvordan overvekt henger sammen med psykisk helse, sosiodemografiske faktorer og selvrapportert helse i ungdomstiden, ...
 • Hvordan opplever leger involvert i traumebehandling på lokalsykehus samarbeidet med traumesenter? 

  Angermo, Eivind; Arntzen, Snorre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formål: Formålet med denne oppgaven var å kartlegge hvordan lokalsykehus med traumefunksjon opplever å bli ivaretatt av sitt traumesenter, når det kommer til overføring av traumepasienter, samt oppfølging gjennom kurs, møter og undervisning innenfor traumatologi. Materiale og metode: Datainnsamlingen har bestått av en spørreundersøkelse i to deler, hvor del to har tatt utgangspunkt svarene fra del ...
 • Impact of COVID-19 pandemic on mental health of pregnant women: An observational study 

  Birkelund, Karine Stiberg; Rasmussen, Solrun Stiberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background: COVID-19 pandemic has spread rapidly throughout the world, with a high number of infected and deaths. It has undoubtedly made a huge impact on people’s lives, especially those more vulnerable. Aim: The aim of this study was to explore the mental health of pregnant women in Norway during the COVID-19 pandemic. Method: An online questionnaire in “Nettskjema” was spread through social ...
 • Sosioøkonomisk posisjon og bruk av fastlege, legevakt og alternativ behandler i Tromsø: En tverrsnittstudie. Datamateriale fra Tromsøundersøkelsen: Tromsø7 

  Gabrielsen, Kasper (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn Det er kjente sosiale ulikheter i helse i Norge, og myndighetene introduserte i 2006 helseforskjellsstrategien, med mål om å utjevne disse helseulikhetene. Ett av hovedpunktene i strategien er å redusere sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester. Imidlertid viser norske studier at det fremdeles er ulik bruk av helsetjenester mellom grupper med forskjellig utdanning og inntekt. Denne ...
 • Blood pressure, Severity of Stroke and Preventive Effects of Antihypertensive Therapy in Patients with Asymptomatic Internal Carotid Artery Stenosis - Is blood pressure and antihypertensive therapy associated with outcomes of stroke? 

  Abdikarim, Abdihakin Ali (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: Even though blood pressure (BP) lowering is important in the primary and secondary prevention of stroke, intensive BP lowering might be deleterious in some patients with asymptomatic carotid artery stenosis (ACAS). The optimal BP target for patients with ACAS is unknown. There are currently no studies showing the relationship between blood pressure and functional outcome of stroke in ...
 • Hormonal contraceptive use in first and second interpregnancy intervals of Norwegian-born women 

  Johannessen, Martha Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background and objective: Short interpregnancy intervals (IPIs) are associated with low birthweight and preterm births, while long IPIs may increase the risk of pre-eclampsia and small for gestational age (SGA). IPIs among Norwegian women are not described in the literature. The aim of this study is to investigate interpregnancy intervals and use of hormonal contraception between first and second ...
 • Effect of PCBs in plasma on risk of postmenopausal breast cancer 

  Opsal, Tonje Koldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background: Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of persistent organic pollutants suspected to cause negative health effects such as cancer. However, the findings on breast cancer are inconsistent, and lack data on larger populations. The objective in this master thesis is to study the association between estimated plasma concentration of summed PCBs and the incidence of postmenopausal breast ...
 • Hormonal contraceptive use among Norwegian women before first childbirth 

  Jensen, Helene Marie Agejeva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: Despite no major change in sexual debut, the total fertility rate in Norway has been declining over recent years. With perfect use, most modern contraceptive methods are effective to prevent conceptions. Hormonal contraceptive use is high among Norwegian women, suggesting high awareness of contraceptive behaviour and planned parenthood. This study aims to examine the contraceptive use ...
 • Smerter hos nyfødte 

  Arntzen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Man kan i dag behandle og redde premature barn som fødes helt ned i 23. svangerskapsuke. Barna eksponeres for mange invasive og smertefulle prosedyrer den første levetiden. Det benyttes sjeldent optimal smertelindring under slike prosedyrer. Å eksponere premature spedbarn for smerter og ubehag kan ha uønskede utviklingsmessige konsekvenser. Materiale og metode: Studien er retrospektiv og ...
 • Koding av infeksjonsdiagnoser, forekomst og risikofaktorer for urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner. 

  Stensen, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Innledning. Formålet med oppgaven var å vurdere feilkoding av infeksjonsdiagnoser, forekomst av urinveisinfeksjoner, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjon, samt risikofaktorer for disse infeksjonene hos gravide og/eller fødende kvinner ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Materiale og metode. Opplysninger ble registrert retrospektivt fra det elektroniske journalsystemet DIPS ...
 • Improved quality of life after conservative treatment of obesity - A retrospective observational study 

  Pettersen, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Introduction: Obesity is a global and national health challenge. In Norway 23.0% of adults are obese. The clinical treatment for obesity is weight loss, either surgical or conservative. However, there is limited research on health-related quality of life (HRQoL) and conservative treatment of obesity. The primary aim of this study is to investigate changes in HRQoL from baseline to post-treatment for ...

View more