Recent additions

 • Hode- og halskreft i Tromsøundersøkelsen – En deskriptiv studie 

  Bolsøy, Regine Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-10-23)
  Bakgrunn og formål: Kreft i hode- og halsregionen (HNC, head and neck cancer) er på topp 10-listen av de mest dødelige kreftformene på verdensbasis. Insidensen varierer betydelig mellom ulike områder i verden, og i Norge utgjør kreftgruppen kun en liten andel av den totale kreftforekomsten. Ifølge Kreftregisteret var det 820 nye tilfeller HNC i Norge i 2018, noe som utgjorde vel 2 % av alle nye ...
 • Kunstig intelligens som verktøy i bruddiagnostikk. En litteraturstudie 

  Dukefoss, Henrik Bakke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-20)
  Litteraturstudien undersøke sensitivitet og spesifisitet for verktøy basert på kunstig intelligens i bruddiagnostikk. De nevrale nettverkene sammenlignes med legers testegenskaper.
 • Prevalens av metabolsk syndrom assosiert med selvrapportert fysisk aktivitet 

  Ramsvik, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn: Det metabolske syndrom (MetS) brukes om en gruppering av risikofaktorer assosiert med en fordobling av risiko for kardiovaskulære sykdommer og fem ganger økt risiko for utvikling av diabetes mellitus type-2. Prevalensen øker globalt og utviklingen relateres til økning i prevalensen av fedme og nedgang i fysisk aktivitet. Formål: Formålet med studien er å beskrive assosiasjonen mellom MetS ...
 • Postoperative ledningsforstyrrelser etter transkateter aortaventil-implantasjon ved Universitetssykehuset Nord Norge i perioden 2017-2020. 

  Isachsen, Harald Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn: Aortastenose (AS) er den vanligste klaffesykdommen og symptomatisk AS har dårlig prognose. Transkateter aortaventil-implantasjon (TAVI) er gullstandard for pasienter med symptomatisk aortastenose med moderat-høy operativ risiko. TAVI har siden 2008 blitt tilbudt ved UNN Tromsø og per mars 2020 har 675 pasienter fått TAVI ved UNN Tromsø. Hensikt: Dette var en kvalitetssikring-studie som ...
 • Thromboembolic complications after upper abdominal cancer surgery at the University hospital of North Norway 

  Høgstad, Ida Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Background: Venous thromboembolism (VTE) is a serious and potentially fatal complication after surgery. Operations for malignancy in the upper abdomen are traditionally regarded as especially prone to such complications. Antithrombotic prophylaxis with low weight molecular heparing (LWMH) before and after surgery has been shown to significantly reduce the risk for VTE complications. Recommended ...
 • Alders- og kjønnsspesifikk prevalens av metabolsk syndrom og assosiasjon med utdanning og livsstilsfaktorer: Tromsøundersøkelsen 2015-2016 

  Esperø, Karoline; Degerstrøm, Mia Schelander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Formålet med studien var å estimere prevalens av metabolsk syndrom (MetS) i ulike aldersgrupper ved hjelp av datamateriale fra Tromsøundersøkelsen 2015-2016, samt undersøke hvordan denne varierer med utdanning og livsstilsfaktorer. Våre resultater viser at prevalensen av MetS har steget betydelig siden Tromsøundersøkelsen 2006-2007, samt at det er en signifikant sammenheng mellom MetS og alder, ...
 • Advantages and limitations of molecular genetic prognostic tests for breast cancer. A systematic literature review 

  Delgado, André Berli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Background: Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in women internationally, and the most common cause of cancer related death among women. There are many ways to classify breast cancer, and breast cancer can be divided into several subgroups depending on which classification system is used. Pathological reports of breast carcinoma not only depend on one of these systems but include ...
 • Hvordan er helsen din nå? Egenrapportert helse og bruk av smertestillende legemidler i Forsvaret 

  Erke, Katrine Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  <p>Bakgrunn: Syv prosent av befolkningen i Norge anså sin egen fysisk helse som dårlig eller svært dårlig i Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse 2019. Kvinner vurderer helsen sin dårligere i større grad enn hva menn gjør (1). I 2019 oppga 87% av Forsvarets ansatte sin helse som god eller svært god. Sivile kvinner oppga dårligere helse enn sivile menn. Kvinner rapporterte større forbruk av ...
 • Veteraners psykiske helse - Forekomst av selvrapporterte PTSD-symptomer blant norske veteraner utsatt for høy – og lavkonfliktseksponering i Libanon perioden 1978 - 1998 

  Langseth, Jannicke Malaekeh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-25)
  Innledning: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan være forbundet med eksponering for traumer, og det har de senere år blitt etterspurt mer forskning om veteraners psykiske helse etter tjenestegjøring. Denne oppgaven tar for seg forekomst av PTSD-symptomer blant norske veteraner som har tjenestegjort i Libanon som en del av UNIFIL i årene 1978 -1998. Hypotesen er at veteraner som kan ha vært utsatt ...
 • Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt – Hva gjøres for å oppnå behandlingsmålene? 

  Sandnes, Inga Lovise Halsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-15)
  Bakgrunn: Akutt hjerteinfarkt er en ledende årsak til morbiditet og mortalitet på verdensbasis. Til tross for bedring i prognose etter gjennomgått infarkt, har man sett at mange av de som overlever ett hjerteinfarkt gjennomgår en ny kardiovaskulær hendelse. Det foreligger klare retningslinjer og god kunnskap om sekundærprofylakse uten at dette ser ut til å fungere tilstrekkelig i praksis, hverken i ...
 • Diabetes og kreft 

  Amjed, Annam Choudhry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-25)
  Insidensen av kreft og diabetes har økt kraftig de siste tiårene, og samtidig er det flere studier som antyder mulig assosiasjon mellom disse to sykdomsgruppene. Formålet med prosjektet var å undersøke om det er økt risiko for å utvikle kreft hvis man har diabetes. Det ble gjennomført en befolkningsbasert kohortstudie. Utvalget i denne studien var deltakere i Tromsøundersøkelsen 3 (1986-1987), 4 ...
 • Er et utvalg av ICD-10 koder i pasientjournaler like sensitiv som Global Trigger Tool for å kartlegge pasientskader? 

  Mollan, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-25)
  Innledning: Siden 2011 har alle helseforetak vært pålagt å gjennomføre GTT-analyser av minimum 10 journaler annen hver uke (5). I 2010 tok Nordlandssykehuset HF i bruk metoden med granskning av et utvidet antall opphold. Formålet med oppgaven er å finne testegenskapene til ICD-10 metoden, med GTT som gullstandard, samt undersøke om det er samsvar mellom metodene. Problemstillingen er: Avdekker bruk ...
 • Valg av antibiotika i Finnmarkssykehuset – fornuft eller følelser? Etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 

  Holmgren, Hanne Lovise; Svendsen, Kine Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-23)
  <p>Bakgrunn: I 2013 lanserte Helsedirektoratet nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Denne retningslinjen skal være implementert i norske sykehus, og omhandler valg av empirisk antibiotika, dose, intervall og administrasjon, samt anbefalinger for mikrobiologisk diagnostikk. Hensikten med denne oppgaven er å vurdere etterlevelse av denne retningslinjen, belyst gjennom ...
 • Studies on the Chain of Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest 

  Lund-Kordahl, Inger (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-20)
  <p><i>Background:</i> Sudden death due to out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) remains a major health issue with estimated 250-300.000 cases in Europe/year. Survival after OHCA depends on a well-functioning Chain of Survival. The Chain of Survival concept of early access, early cardiopulmonary resuscitation (CPR), early defibrillation and good post-resuscitation care is the documented and recommended ...
 • Prevalens av type 2 diabetes mellitus i «Tromsø 7» ved bruk av forskjellige diagnosekriterier 

  Balto, Linn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-01)
  Sammendrag På grunn av livsstilsendringer som fører til en mer stillesittende befolkning og økende overvekt, er prevalensen av befolkningen i verden med diabetes økende og antas å fortsette og øke i årene framover. Konsekvensen av økt prevalens av diabetes type 2 er økte kostnader for samfunnet, hvor den største økonomiske byrden er i forbindelse med behandling av diabetes og diabeteskomplikasjoner ...
 • Diet in the treatment of ADHD 

  Ekhorn, Martine Teres Apelqvist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, is estimated to be the most common behavioural disorder in children. The condition has only a few options for evidence-based treatment, and public accessible numbers have shown more than a threefold increase in the use of medication for ADHD in Norway since 2004. Studies have shown an association between ADHD and western dietary pattern, and it seems ...
 • Evaluering av gruppeterapi som metode for røykeslutt hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser 

  Langseth, Rebecca (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn: Pasienter med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere enn normalbefolkningen og pasienter med psykiske lidelser har omtrent to til fire ganger så høy prevalens av røyking sammenlignet med personer uten psykiske lidelser. En stor andel av den økte dødeligheten kan tilskrives røykerelaterte sykdommer. Til tross for at pasienter med alvorlige psykiske lidelser er motivert til røykeslutt, er ...
 • Jakten på nyresteinen -En studie av postoperative infeksjoner etter ureterorenoskopisk litotripsi 

  Sjåfjell, Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Formål: Oppgavens formål er å undersøke risikofaktorer for postoperativ infeksjon etter uretrorenoskopisk litotripsi (URL). Studien belyser forekomst av infeksiøse komplikasjoner og undersøker hvilke mikrobiologiske agens som er aktuelle ved infeksjon samt deres resistensmønster. Metode: Studien er en retrospektiv kohortstudie av 324 prosedyrer av URL ved UNN Tromsø fra 01.08.17 til 01.08.19. Det ...
 • Utredning og behandling av overaktiv blære ved UNN Narvik, en retrospektiv kvalitetsstudie 

  Arntzen, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Bakgrunn og formål: Diagnosekoden N39.4 Annen spesifisert urininkontinens inkluderer pasienter med overaktiv blære syndrom (OAB), urgeinkontinens (UUI) og blandingsinkontinens. Førstelinjebehandling består av konservative tiltak +/- farmakologisk behandling, andrelinjebehandling er botoxinjeksjoner i blæra og tredjelinjebehandling er sakral nervemodulering (SNM). Formålet med oppgaven var kartlegge ...
 • Prehospital tourniquets in civilians: A systematic review 

  Eilertsen, Kenneth A.; Winberg, Morten; Jeppesen, Elisabeth; Hval, Gyri; Wisborg, Torben (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-03)
  Objectives: Terrorist attacks and civilian mass-casualty events are frequent, and some countries have implemented tourniquet use for uncontrollable extremity bleeding in civilian settings. The aim of this study was to summarize current knowledge on the use of prehospital tourniquets to assess whether their use increases the survival rate in civilian patients with life-threatening hemorrhages from ...

View more